Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Europarlamenttivaalit 2024

Euro­par­la­ment­ti­vaa­lit
2024

Kokoo­muk­sen nime­tyt euro­vaa­lieh­dok­kaat

Puolue­val­tuusto on nimen­nyt kokouk­ses­saan Helsin­gissä 29.10.2023 kuusi ehdo­kasta euro­vaa­lei­hin. Lisäksi 13.1.2024 nimet­tiin kaksi ehdo­kasta lisää. Loput ehdok­kaat nime­tään myöhem­min.

Ted Apter

Eurovaaliehdokas Ted Apter

Ted Apter on elin­kei­no­po­li­tii­kan erityis­asian­tun­tija Suomen Ekono­meilla. EU-poli­tii­kan mais­te­ri­tut­kinto. Toimi­nut Helsin­gin kaupun­gin­val­tuu­tet­tuna, Folk­tin­get-edus­ta­jana ja monissa kokoo­musyh­tei­sön luot­ta­mus­teh­tä­vissä. Pitkä työko­ke­mus kasvu­po­li­tii­kasta työmark­ki­na­toi­min­nan kautta.  Vahvasti verkot­tu­nut ruot­sin­kie­li­sessä kentässä. Koke­musta EU-työstä sekä euro­vaa­li­kam­pan­join­nista. 

Mika Kaso­nen

Eurovaaliehdokas Mika Kasonen

Mika Kaso­nen on ylikons­taa­peli Helsin­gissä ja toimii Vantaan kaupun­gin­hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­jana. Kaso­sen mukaan sisäistä turval­li­suutta ja krii­si­val­miutta on vahvis­tet­tava, niin koti­maassa kuin Euroo­pas­sa­kin.

Kaso­nen näkee, että Nato-jäse­nyy­destä huoli­matta Suomen täytyy pitää yllä uskot­ta­vaa puolus­tusta. Lähei­syys­pe­ri­aa­tetta ja kansal­lista päätök­sen­te­koa pitää hänen mukaansa vahvis­taa maa- ja metsä­ta­lou­teen, metsäs­tyk­seen ja reser­vi­läis­toi­min­taan liit­ty­vissä päätök­sissä. Velkaan­tu­mis­ke­hi­tyk­sen suun­taa pitää muut­taa ja vastus­taa yhteis­vel­koja.

Susanna Kisner

Eurovaaliehdokas Susanna Kisner

Susanna Kisner on tuore kokoo­mus­lai­nen, jolla on vahvat näytöt menes­tyk­sek­käi­den vaali­kam­pan­joi­den teke­mi­sestä. On kerän­nyt Oulun vaali­pii­ristä lähes 4000 ääntä edus­kun­ta­vaa­leissa, yli 1400 ääntä alue­vaa­leissa ja yli 800 ääntä kunta­vaa­leissa. Edel­li­sissä euro­vaa­leissa ääni­saa­lis oli valta­kun­nal­li­sesti yli 9000, joista reilut 2300 Oulun vaali­pii­ristä ja yli 1300 Uudel­ta­maalta. Polii­tik­kona erikois­tu­nut erityi­sesti tervey­den, hyvin­voin­nin, elin­voi­man ja yrit­tä­jyy­den teemoi­hin. Vahva kansain­vä­li­nen ja kieli­tai­toi­nen tausta, asunut mm. 10 vuotta Yhdys­val­loissa ja 2 vuotta Saksassa. Kisner on sairaan­hoi­taja ja terveys­tie­tei­den mais­teri.

Ville Kaunisto

Kansanedustaja Ville Kaunisto

Ville Kaunisto on kokoo­muk­sen kansan­edus­taja ja enti­nen ammat­tiur­hei­lija. Kansain­vä­li­nen ammat­tiur­hei­li­jaura eri puolilla Euroop­paa on anta­nut vahvan käsi­tyk­sen eri maiden kult­tuu­reista ja iden­ti­tee­teistä. Kansain­vä­li­set yliopisto-opis­ke­lut Nort­hum­brian ja Oxfor­din yliopis­tossa sekä useat kansain­vä­li­set tehtä­vät esimer­kiksi Etyjin Suomen dele­gaa­tion puheen­joh­ta­jana ja Ulko­po­liit­ti­sen insti­tuu­tin halli­tuk­sessa ovat tuke­neet etene­mistä kansain­vä­li­sen poli­tii­kan kentillä. Viisi vuotta Suomen EU-asioita hoita­van Suuren valio­kun­nan jäse­nenä, neljä vuotta Euroop­pa­lai­nen Suomi ry:n puheen­joh­ta­jana ja yli neljä vuotta Kokoo­muk­sen Eurooppa-verkos­ton puheen­joh­ta­jana on tuonut laajat verkos­tot ja pereh­ty­nei­syy­den Suomen puolen pitä­mi­seen EU:ssa. Tämän kaiken keskellä myös kahden pienen lapsen isänä ja avio­puo­li­sona koen onnis­tu­neeni hyvin, vaikka se onkin vaati­nut työtä ja tasa­pai­noi­lua. 

Maria Miala

Eurovaaliehdokas Maria Miala

Maria Miala on Kokoo­mus­nuor­ten 1. vara-pj ja vastaa Kokoo­muk­sen Nuor­ten Liiton kansain­vä­li­sestä vaikut­ta­mi­sesta. Lisäksi hän on Helsin­gissä vara­val­tuu­tet­tuna ja Kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­ton jäsen.

Mialan mukaan Euroo­pan Unio­nilla on valtava merki­tys suoma­lais­ten elämään.
EU:n pitää edis­tää vahvoja sisä­mark­ki­noita ja huoleh­tia yhteis­ten ulko­ra­jo­jen turval­li­suu­desta. Lisäksi pitää huoleh­tia oikeus­val­tio­pe­ri­aat­teen toteu­tu­mi­sesta jokai­sessa jäsen­val­tiossa. EU:n pitää puolus­taa keskei­siä euroop­pa­lai­sia arvo­jaan, kuten tasa-arvoa, demo­kra­tiaa ja sivis­tystä.

Sirpa Pieti­käi­nen

Eurovaaliehdokas Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pieti­käi­nen hakee peräti viidettä kautta meppinä. Pieti­käi­nen haluaa raken­taa vaurasta, inhi­mil­listä ja ekolo­gista Euroop­paa. Pieti­käi­sen mukaan vain vauras Eurooppa voi raken­taa hyvin­voin­tia ja pitää huolta ympä­ris­töstä.

Jokai­sella on oikeus elää oikeus­val­tiossa, jossa toteu­tu­vat demo­kra­tia, moniar­voi­suus, kansa­lais­ten perus­oi­keu­det ja hyvän elämän edel­ly­tyk­set. Pieti­käi­nen näkee, että on jo olemassa kaikki tarvit­tava tieto, raha ja osaa­mi­nen maapal­lon elin­kel­poi­suu­den säilyt­tä­mi­seksi. Suurin haas­teemme on korviemme välissä.

Susanne Päivä­rinta

Susanne Päivä­rinta on kansan­edus­taja, suuren valio­kun­nan jäsen ja Euroop­pa­lai­sen Suomen vara­pu­heen­joh­taja. Näyt­tä­vän uran tv-toimit­ta­jana tehnyt Päivä­rinta tunne­taan rohkeu­des­taan ja faktoi­hin paneu­tu­mi­ses­taan. 

Ykkös­asia on rauha! Susan­nen tavoit­teena on vahva ja toimin­ta­ky­kyi­nen EU, joka huoleh­tii kansa­lais­tensa turval­li­suu­desta ja hyvin­voin­nista. Tilpe­höö­ri­di­rek­tii­vien sijaan on panos­tet­tava EU:n kilpai­lu­ky­kyyn, puhtaa­seen siir­ty­mään ja omava­rai­suu­teen. Päätök­sen­teossa on otet­tava huomioon jäsen­mai­den erot ja tieteel­li­nen näyttö. Susanne tuntee Suomen Lapista Helsin­kiin ja lupaa olla suoma­lais­ten ääni, joka kantaa.

Aura Salla

Eurovaaliehdokas Aura Salla

Aura Salla on EU-poli­tiik­kaan erikois­tu­nut valtio­tie­tei­den tohtori, kokoo­muk­sen kansan­edus­taja ja suuren valio­kun­nan jäsen, jolla on pitkä koke­mus EU-tehtä­vistä Brys­se­lissä.

Auran tavoit­teena on omava­rai­nen Euroo­pan unioni, joka keskit­tyy ydin­teh­tä­viinsä eli talou­teen, ympä­ristö- ja ilmas­to­po­li­tiik­kaan sekä länsi­mais­ten arvo­jen, vakaan turval­li­suusym­pä­ris­tön ja demo­kra­tian edis­tä­mi­seen. Suomi ja suoma­lai­set ansait­se­vat Euroo­pan parla­ment­tiin asian­tun­te­via edus­ta­jia, jotka tunte­vat euroop­pa­lai­sen poli­tii­kan kentän, EU-lain­sää­dän­nön ja sen miten Brys­se­lissä toimi­taan. Nyt on muutok­sen aika.

Jocka Träskbäck

Eurovaaliehdokas Jocka Träskbäck

Jocka Träskbäck on toimi­nut 30 vuotta yrit­tä­jänä. Hän on Lempää­län kunnan­val­tuus­ton puheen­joh­taja, alue­val­tuu­tettu ja halli­tus­teh­tä­vissä useissa yrityk­sissä. Träskbäc­kin visio Euroo­pan unio­nista on sisäi­sesti ja ulko­ra­joilta turval­li­nen sekä nykyistä omava­rai­sempi unioni, jossa jäsen­val­tiot kanta­vat itse vastuuta omasta talou­des­taan ilman uutta yhteis­vel­kaa.

Suoma­lai­seen työhön ja yrit­tä­jyy­teen vaikut­ta­vaa sään­te­lyä tulee vähen­tää ja maamme erityis­a­sema maa- ja metsä­ta­lou­den, teol­li­suu­den sekä geopo­liit­ti­sen aseman osalta tulee huomioida EU-päätök­sen­teossa parem­min.

Henna Virk­ku­nen

Eurovaaliehdokas Henna Virkkunen

Henna Virk­ku­nen hakee kolmatta kautta meppinä. Virk­ku­nen haluaa käyt­tää koke­mus­taan ja vaikut­ta­mi­sen verkos­toja suoma­lais­ten hyväksi. Virk­ku­nen haluaa raken­taa Eurooppa, joka on talou­del­li­sesti menes­tyvä, turval­li­nen ja rauhal­li­nen ja jossa ihmi­sarvo on jaka­ma­ton.

Virk­ku­nen näkee, että talous on pohja hyvin­voin­nille. Euroo­pan on oltava paikka, joka innos­taa yrit­tä­mään, inno­voi­maan, inves­toi­maan ja luomaan uutta.

Libe­raa­leja arvoja on puolus­tet­tava, mutta samaan aikaan on ratkot­tava turval­li­suu­teen, ilmas­ton­muu­tok­seen, ener­gia­siir­ty­mään ja digi­taa­li­seen loik­kaan liit­ty­viä vaikeuk­sia.

Aika­tau­lut euro­par­la­ment­ti­vaa­leissa

Vuoden 2024 euro­par­la­ment­ti­vaa­lit toimi­te­taan kaikissa jäsen­val­tioissa vaalia­jan­jak­solla 6.–9.6.2024. Suomessa vaali­päivä on sunnun­tai 9.6.

Kerro kiin­nos­tuk­ses­tasi tai ehdota ehdo­kasta euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin

Ehdo­tan(Pakol­li­nen)
Ehdo­tet­ta­van ehdok­kaan nimi(Pakol­li­nen)
Sähkö­posti(Pakol­li­nen)
Skip to content