• FI
 • SV
 • Avaa/sulje valikko
  Ehdokaskone: eurovaalit

  Euroo­pan parla­mentti (EP) on yksi Euroo­pan unio­nin lain­sää­dän­tö­eli­mistä. EU-kansa­lai­set valit­se­vat sen jäse­net suorilla vaaleilla, jotka järjes­te­tään kaikissa jäsen­val­tioissa joka viides vuosi. Seuraa­vat vaalit toimi­te­taan vuonna 2019.

  Euro­par­la­ment­ti­vaa­leissa Suomi on yhtenä vaali­pii­rinä. Tämä tarkoit­taa, että vaalien ehdok­kaat ovat ehdok­kaina koko maassa ja äänes­täjä voi äänes­tää ketä ehdo­kasta tahansa.

  Suomesta valit­ta­vien Euroo­pan parla­men­tin jäsen­ten määrä vuoden 2019 vaaleissa on 13. Jos Yhdis­ty­nyt Kunin­gas­kunta (UK) eroaa EU:sta vaali­kau­den aikana, Suomi saa 14. jäse­nen, joka määräy­tyy vuoden 2019 vaalien tulok­sen perus­teella.

  Aika­taulu

  Euro­vaa­lit pide­tään 23.–26.5.2019.

  Ennak­ko­ää­nes­tys koti­maassa keski­vii­kosta tiis­tai­hin 15.–21.5. ja ulko­mailla keski­vii­kosta lauan­tai­hin 15.–18.5. Varsi­nai­nen äänes­tys­päivä on 26.5.2019.

  Lähde: vaalit.fi

   

  Lue euro­vaa­lioh­jelma tästä

  Euro­vaa­lit 2019, kokoo­muk­sen ehdok­kaat Euroo­pan parla­ment­tiin:


  43 Paula Aikio-Tallgren

  Dyna­miik­kaa EU:n reuna-alueelta - Paula Aikio-Tallgren.

  Paula Aikio-Tallgren on tornio­lai­nen vähit­täis, -tukku, ja maahan­tuon­tia­lan yrit­täjä (eMBA, s.1963). Paula on toimi­nut kunta­päät­tä­jänä ja maakun­ta­val­tuu­tet­tuna sekä lukui­sissa valta­kun­nal­li­sissa luot­ta­mus­teh­tä­vissä, kuten Suomen Yrit­tä­jissä, Lapin Yrit­tä­jissä, Kuntien takaus­kes­kuk­sessa ja Finn­ve­ran hallin­to­neu­vos­tossa. Paulan sano­maa euro­vaa­leissa on EU:n pohjois­ten aluei­den dyna­mii­kan koros­ta­mi­nen sekä euroop­pa­lai­sen yrit­tä­jyy­den edis­tä­mi­nen.


  44 Hans Adolf Ehrn­rooth

  Turval­li­sen ja vakaan Euroo­pan puolesta.

  Ehrn­root­hilla on taka­naan yli 30 vuoden ura Puolus­tus­voi­missa. Hän on työs­ken­nel­lyt mm. suur­lä­he­tys­töissä sekä Brys­se­lissä että Parii­sissa, krii­sin­hal­lin­ta­jou­kon komen­ta­jana Tšadissa, YK-soti­las­tark­kai­li­jana sekä lukui­sissa muissa kansain­vä­li­sissä tehtä­vissä. Koulu­tuk­sel­taan hän on ylei­se­si­kun­taup­seeri ja soti­la­sar­vol­taan evers­ti­luut­nantti.


  45 Matilda af Häll­ström

  Aidosti kansain­vä­li­nen

  Brys­se­lissä palki­taan piin­kova asian­tun­ti­juus ja verkos­toi­tu­nei­suus; jos et istu pöydässä, olet ruoka­lis­talla.

  Olen kokoo­muk­sen kansain­vä­lis­ten asioi­den sihteeri ja väitös­kir­ja­tut­kija. Työs­ken­nel­les­säni Kiinan maaseu­dulla, EU:n ytimessä virka­mie­henä ja Pohjois­mai­sen yhteis­työn parissa olen oppi­nut suoma­lais­ten arvo­jen merki­tyk­sen. Nyt haluan vaikut­taa Suomen asemaan unio­nissa.

  Kohtaamme Suomessa haas­teita, jotka eivät ole ratkais­ta­vissa Arka­dian­mäellä. Maahan­muutto, ilmas­ton­muu­tos ja turval­li­suus ovat rajat ylit­tä­viä haas­teita, jotka vaati­vat rajat ylit­tä­viä ratkai­suja.

  Kuka: Matilda af Häll­ström, kansain­vä­li­nen espoo­lai­nen

  Mitä: Konkreet­ti­sia ratkai­suja kipe­riin ongel­miin

  Miksi: Vaikut­ta­malla EU:ssa, vaiku­tat arkeesi


  46 Kari Kallo­nen

  Kari Kallo­nen - Posi­tii­vi­sen kautta ratkai­sui­hin.

  Teol­li­suus­neu­vos Kari Kallo­nen tulee poli­tiik­kaan uutena ja tuoreena teki­jänä. Hänen vuosi­kym­me­nien yrit­tä­jä­ko­ke­mus, kult­tuu­rin ja taiteen tekijä sekä vank­ku­ma­ton maan­puo­lus­tus­tahto, pitä­vät jalat maassa, mutta katseen ylhäällä. Mitäs jos välillä ajatel­tai­siin­kin mitä Eurooppa antaa meille?


  47 Jyrki Koivikko

  Suomen talou­den, sivis­tyk­sen ja turval­li­suu­den  tae on vahva ja yhte­näi­nen Euroo­pan unioni.

  Koulu­neu­vos, teolo­gian mais­teri Jyrki Koivikko on mikke­li­läi­nen Kaak­kois-Suomen ammat­ti­kor­kea­kou­lun (Xamk) halli­tuk­sen puheen­joh­taja ja  kaupun­gin­hal­li­tuk­sen jäsen. Hän on lute­ri­lai­sen kirkon  yhteis­kun­ta­suh­tei­den kappa­lai­nen ja mm. rans­kan kielen taitoi­nen mustan vyön judoka.


  48 Eija-Riitta Korhola

  Euroop­paa johde­taan tiedolla ja arvoilla, ei panii­killa

  Eija-Riitta Korhola on ollut euro­par­la­men­taa­rikko 15 vuoden ajan, 1999-2014, pääva­lio­kun­ti­naan ympä­ristö-, ener­gia ja teol­li­suus sekä sisä­mark­ki­nat, jossa hän toimi vara­pu­heen­joh­ta­jana. Viime vuosina hän on työs­ken­nel­lyt clean tech –yritys­ten parissa halli­tusam­mat­ti­lai­sena, Japa­nin halli­tuk­sen ilmas­to­foo­ru­min ICEFin johto­ryh­män jäse­nenä sekä vierai­le­vana vanhem­pana tutki­jana Pekin­gin Tsing­hua-yliopis­tossa. Korhola on myös kansain­vä­li­sen ihmi­soi­keus­jär­jestö First Step Foru­min puheen­joh­taja. Koulu­tuk­sel­taan hän on filo­so­fian tohtori.


  49 Piia Kurki

  Suomen etu edellä.

  Tunnen hyvin Suomea Lapista pk-seudulle, ja uskon tämän olevan etu EU:n päätök­sen­teossa, sillä haluan aset­taa euro­vaa­li­työs­säni Suomen edun edelle. Olen synty­nyt ja kasva­nut Pohjois-Suomessa ja muut­ta­nut Oulun ja Tampe­reen kautta Vantaalle, jossa toimin kaupun­gin­val­tuu­tet­tuna.

  Kanna­tan jämäk­kää maahan­muut­to­lin­jaa sekä suoma­lai­sille tärkeän työn, koulu­tuk­sen ja teol­li­suu­den huomioi­mista EU-poli­tii­kassa. Emme saa EU-tasolla tehdä päätök­siä, jotka heiken­tä­vät kilpai­lu­ky­kyämme tai sisäistä turval­li­suut­tamme! EU:n pitäisi kiel­to­jen ja rajoit­tei­den sijaan keskit­tyä säädös­ten ja byro­kra­tian purka­mi­seen, kaupan­käyn­nin helpot­ta­mi­seen sekä mark­ki­na­läh­töi­seen toimin­taan. EU:n tulee keskit­tyä isoi­hin asioi­hin ja vahvan talou­den raken­ta­mi­seen, ei vallan laajen­ta­mi­seen. Työtä ja hyvin­voin­tia ei luoda rajoi­tuk­silla, vaan mahdol­lis­ta­malla ja inves­toi­malla.

  Työs­ken­te­len toimi­tus­joh­ta­jana suoma­lai­sessa sosi­aali- ja tervey­sa­lan yhtiössä, ja poli­tii­kassa olen pereh­ty­nyt erityi­sesti sote-asioi­hin, työl­li­syy­teen ja kilpai­lu­ky­kyyn, sekä maahan­muut­toon liit­ty­viin kysy­myk­siin. Olen myös aktii­vi­sesti mukana Nuor­kaup­pa­ka­ma­rin toimin­nassa.

  Vaali­pu­hei­den sijaan edus­tan rehel­li­siä mieli­pi­teitä, joita en pelkää kertoa ääneen. Polii­ti­kassa minulle tärkeää on suora­sel­käi­syys ja objek­tii­vi­suus. Päätök­sen­teon tulee perus­tua faktoi­hin ja realis­miin, ei mutu-tuntu­maan.


  50 Heikki Nieme­läi­nen

  Talous­kuri vei umpi­ku­jaan; pohjois­mai­nen hyvin­voin­ti­val­tio on tie eteen­päin Euroo­palle.

  Heikki Nieme­läi­nen on toimi­nut vuodet 1985–2006 Joen­suun yliopis­tossa opetus-, tutki­mus ja johto­teh­tä­vissä ja vuodesta 2001 alkaen Kuntien takaus­kes­kuk­sen toimi­tus­joh­ta­jana Helsin­gissä. Kokoo­muk­seen Nieme­läi­nen liit­tyi vuonna 1987 ja oli raken­ta­massa Kokoo­muk­sen uutta nousua Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tuk­sen jäse­nenä vuodet 2004–2006. Koulu­tuk­sel­taan Nieme­läi­nen on yhteis­kun­ta­tie­tei­den tohtori (kansan­ta­lous­tiede).


  51 Mikko Ohela

  EU-vaikut­ta­mi­sen ammat­ti­lai­nen

  Mikko Ohela on EU-asioi­hin erikois­tu­nut konsult­tiy­rit­täjä, joka on työs­ken­nel­lyt niiden parissa läpi uransa. Hän on tehnyt töitä suoma­lai­sen metsä­teol­li­suu­den palve­luk­sessa, Euroo­pan komis­siossa, EFTAssa ja elin­kei­noe­lä­män järjes­töissä. Ohelan juuret ovat Lappeen­ran­nassa. Koulu­tuk­sel­taan hän on valtio­tie­teen mais­teri.


  52 Sirpa Pieti­käi­nen

  Vaurasta, inhi­mil­listä ja ekolo­gista Euroop­paa raken­ta­massa.

  Sirpa Pieti­käi­nen on ollut euro­par­la­men­taa­rik­kona vuodesta 2008. Kulu­neella kaudella hän on ollut jäsen parla­men­tin talous- ja raha-asioi­den valio­kun­nassa, suhteista Kiinaan vastaa­vassa valtuus­kun­nassa ja vara­jä­sen useissa valio­kun­nissa. Pieti­käi­nen on ollut kokoo­muk­sen kansan­edus­taja ja ympä­ris­tö­mi­nis­teri. Koulu­tuk­sel­taan hän on kaup­pa­tie­tei­den mais­teri.


  53 Mikael Ropo

  Roposi Suomen asialla!

  Mikael on 26-vuotias kaupun­gin­val­tuu­tettu Porista. Hän on aikai­sem­min ollut ehdolla edus­kun­ta­vaa­leissa ja toimi­nut neljä vuotta Sata­kun­nan Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­ta­jana.
  Amma­til­taan Ropo toimii yrit­tä­jänä ja toimi­tus­joh­ta­jana kansain­vä­listä kaup­paa harjoit­ta­vassa Ropo Garden Oy:ssä. Ropo uskoo, että Suomi tarvit­see nuoren ja nälkäi­sen polii­ti­kon Euroo­pan parla­ment­tiin. Hänellä on laaja koke­mus kansain­vä­li­sestä kaupasta ja on asunut vuoden ulko­mailla. Parla­men­tissa Ropo tulisi erityi­sesti kiin­nit­tä­mään huomiota turval­li­suu­teen, Suoma­lais­ten yritys­ten kilpai­lu­ky­vyn paran­ta­mi­seen ja järki­vih­re­ään ilmas­to­po­li­tiik­kaan.


  54 Aura Salla

  Järke­väm­män Euroo­pan unio­nin puolesta

  Aura Salla työs­ken­te­lee ulko- ja turval­li­suus­po­li­tii­kan neuvo­nan­ta­jana EU-komis­sion puheen­joh­ta­jan Jean-Claude Junc­ke­rin erityis­neu­vo­nan­ta­ja­tii­missä. Aiem­min Salla on työs­ken­nel­lyt muun muassa EU-komis­sion vara­pu­heen­joh­taja Jyrki Katai­sen kabi­ne­tin jäse­nenä ja yksi­tyi­sellä sekto­rilla EU-vies­tin­tään erikois­tu­neena konsult­tina ja projek­ti­pääl­lik­könä. Koulu­tuk­sel­taan hän on EU-poli­tiik­kaan erikois­tu­nut valtio­tie­tei­den mais­teri ja tohto­ri­kou­lu­tet­tava Turun yliopis­tosta. Salla on kotoi­sin Lappeen­ran­nasta ja asunut aikui­si­känsä Helsin­gissä ja ulko­mailla.”


  55 Petri Sarva­maa

  Kansa­lai­sen silmät ja korvat Euroo­pan parla­men­tissa.

  Petri Sarva­maa nousi EU-parla­ment­tiin vuonna 2012. Sarva­maa on parla­men­tin budjet­ti­va­lio­kun­nan vara­pu­heen­joh­taja ja talous­ar­vion valvon­ta­va­lio­kun­nassa EPP-ryhmän puheen­joh­taja. Ennen poli­tiik­kaan lähtöä Sarva­maa teki uraa toimit­ta­jana Ylen uutis- ja ajan­koh­tais­teh­tä­vissä. Koulu­tuk­sel­taan hän on valtio­tie­tei­den kandi­daatti.


  56 Kimmo Sasi

  EU-suoma­lai­nen

  Kimmo Sasi on kokoo­mus­lai­nen konka­ri­po­lii­tikko. Tampe­re­lai­nen Sasi oli kokoo­muk­sen kansan­edus­taja vuosina 1983–2015. Sasi on toimi­nut myös liikenne- ja vies­tin­tä­mi­nis­te­rinä sekä ulko­maan­kaup­pa­mi­nis­te­rinä. Koulu­tuk­sel­taan Sasi on oikeus­tie­teen kandi­daatti ja diplo­mie­ko­nomi.


  57 Janika Taka­talo

  Sini­vih­reä, moderni ja asian­tun­teva uudis­taja

  Tärkein tavoit­teeni on ilmas­ton­muu­tok­sen ratkai­se­mi­nen EU-tasolla. Muut teemani ovat korkea osaa­mi­nen, syrjäy­ty­mi­sen ehkäi­se­mi­nen, mielen­ter­veys, talous ja turval­li­suus, eläin­ten hyvin­vointi sekä tasa-arvo ja yhden­ver­tai­suus. Haluan myös nuor­ten ja tule­vai­suu­den äänen vahvem­min kuulu­ville. Olen tohto­rio­pin­toja aloit­tava valtio­tie­tei­den mais­teri ja kokoo­mus­opis­ke­li­joi­den puheen­joh­taja. Seuraa­van suku­pol­ven Euroo­pan, #meidänEU:n, tulee olla sini­vih­reä ja libe­raali.


  58 Tuomas Tikka­nen

  Koti, Eurooppa, isän­maa.

  Lappeen­ran­nasta kotoi­sin oleva Tuomas työs­ken­te­lee kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män tiedo­tus­sih­tee­rinä ja toimii Euroop­pa­lai­sen Suomen vara­pu­heen­joh­ta­jana. Aiem­min Tuomas on puheen­joh­ta­nut Euroop­pa­nuo­ria ja toimi­nut pitkään luot­ta­mus­teh­tä­vissä useissa järjes­töissä. Hän on nähnyt suoma­laista ja euroop­pa­laista yhteis­kun­taa laajasti, ja haluaa vaikut­taa parem­man Euroo­pan puolesta euro­vaa­lieh­dok­kaana. Suomi tarvit­see vahvaa Euroop­paa, sillä vain vahvassa Euroo­passa Suomi voi olla aidosti itse­näi­nen. Tule­vai­suu­den maail­man suuret haas­teet ratkais­taan kansain­vä­li­sessä yhteis­työssä, ja meille suoma­lai­sille luon­tai­sin toimin­taym­pä­ristö on Eurooppa ja EU.


  59 Pirkko Vihko

  Tietoa, koke­musta ja rohkeutta tehdä!

  Pirkko Vihko on profes­sori ja lääkäri, jolla on pitkä koti­mai­nen ja kansain­vä­li­nen työko­ke­mus mm. Nokia Oyjn, Maail­man terveys­jär­jes­tön (WHO) ja EUn asian­tun­ti­ja­teh­tä­vissä. Koil­lis­maa­lai­nen Pirkko haluaa EUn mahdol­li­suu­det suoma­lais­ten käyt­töön ja Pohjois-Suomen EUn kartalle.


  60 Henna Virk­ku­nen

  Kaura­puu­rolla kasva­nut Euroo­pan uudis­taja.

  Henna Virk­ku­nen on ollut euro­par­la­men­taa­rikko vuodesta 2014. Virk­ku­nen on jäsen teol­li­suus-, tutki­mus- ja ener­gia­va­lio­kun­nassa ja vara­jä­sen liikenne- ja matkai­lu­va­lio­kun­nassa. Jyväs­ky­lästä kotoi­sin oleva Virk­ku­nen on ollut kokoo­muk­sen kansan­edus­taja ja opetus­mi­nis­teri, kunta- ja hallin­to­mi­nis­teri sekä liikenne- ja kunta­mi­nis­teri.


  61 Sami Yli-Rahnasto

  Puhtaan ruoan ja elin­voi­mai­sem­man maaseu­dun puolesta

  Sami Yli-Rahnasto (s.1966) on kotoi­sin Kauha­joelta. Hän on toimi­nut sika­ti­lal­li­sena koti­ti­lal­laan Etelä-Pohjan­maalla jo yli 20 vuoden ajan. Yli-Rahnas­tolla on pitkä vaikut­ta­jaura kunnal­li­sissa ja maakun­nal­li­sissa orga­ni­saa­tioissa sekä tuot­ta­ja­jär­jes­tön eri tehtä­vissä. Koulu­tuk­sel­taan hän on agro­logi.


  62 Leena Zitt­ling

  Suomi takai­sin Euroo­pan eturi­viin.

  Leena Zitt­ling on kansain­vä­li­sesti tunnettu pieny­ri­tys­ten puoles­ta­pu­huja ja hyvin­voin­nin edis­täjä. Hän on toimi­nut Euroo­pan Komis­sion ja Pohjola Norde­nin rahoit­ta­missa tilai­suuk­sissa avain­luen­noit­si­jana sekä jäse­nenä kansain­vä­lis­ten yrit­tä­jyys-, inno­vaa­tio- ja kilpai­lu­ky­ky­or­ga­ni­saa­tioi­den halli­tuk­sissa ja kansain­vä­li­sissä neuvon­ta­ryh­missä. Zitt­ling on Kokoo­muk­sen valta­kun­nal­li­sen järjes­tö­toi­min­nan verkos­ton puheen­joh­taja, terveys­tie­tei­lijä (kansan­ter­veys) ja yhteis­kun­ta­tie­tei­lijä (terveys­ta­lous­tiede, johta­mi­nen).