MENU
Rekisteri- ja eväste­se­loste

Rekisteri- ja eväste­se­loste

Kokoomus.fi rekisteri-, eväste- ja tieto­suo­ja­se­loste

Tämä on Yrityksen henki­lö­tie­tolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tieto­suoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tieto­suo­ja­se­loste. Laadittu 08.06.2018. Viimeisin muutos 08.06.2018.

1. Rekis­te­rin­pitäjä

Kansal­linen Kokoomus rp, Kansa­kou­lukuja 3 A, 00100 Helsinki

2. Rekis­te­ristä vastaava yhteys­henkilö

Heikki Ketola, heikki.ketola@kokoomus.fi, +358 207 488 418

3. Rekis­terin nimi

Kokoomus.fi -eväste­se­loste

4. Oikeus­pe­ruste ja henki­lö­tie­tojen käsit­telyn tarkoitus

Käyttä­mällä kokoomus.fi-verkkosivua hyväksyt henki­lö­tie­tojesi käsit­telyn tämän dokumentin mukai­sesti.

5. Rekis­terin tieto­si­sältö

kokoomus.fi-verkkosivu kerää käyttä­jistä tietoja, jotta sisältöä voitaisi paremmin kohdistaa käyttä­jille ja jotta sivustoa voitaisi kehittää käytet­tä­vyy­deltään entistä parem­maksi. Kerät­täviä tietoja ovat mm. evästeisiin perustuva selaus­his­toria, Facebook-pikseli sekä käyttäjän toiminnot sivulla.

6. Säännön­mu­kaiset tieto­lähteet

Rekis­teriin tallen­net­tavat tiedot saadaan asiak­kaalta mm. www-lomak­keilla lähete­tyistä viesteistä, sähkö­pos­titse, sosiaa­lisen median palve­lujen kautta, sopimuk­sista ja muista tilan­teista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännön­mu­kaiset luovu­tukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuo­lelle

Tietoja ei luovuteta säännön­mu­kai­sesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu käyttäjän kanssa (esimer­kiksi kyselyiden tulokset). Vastaa­malla kyselyihin hyväksyt tulosten julkaisun.
Tietoja voidaan siirtää rekis­te­rin­pi­täjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuo­lelle.
Tietoja voidaan luovuttaa Kansal­linen Kokoomus rp:n sisällä, sekä puolueen yhtiöille (Suomen Kansal­lis­media Oy ja Kansal­lis­kus­tannus Oy)

8. Rekis­terin suojauksen periaatteet

Rekis­terin käsit­te­lyssä nouda­tetaan huolel­li­suutta ja tieto­jär­jes­telmien avulla käsitel­tävät tiedot suojataan asian­mu­kai­sesti. Kun rekis­te­ri­tietoja säily­tetään Internet-palve­li­milla, niiden laitteiston fyysi­sestä ja digitaa­li­sesta tieto­tur­vasta huoleh­ditaan asiaan­kuu­lu­vasti. Rekis­te­rin­pitäjä huolehtii siitä, että tallen­nettuja tietoja sekä palve­limien käyttö­oi­keuksia ja muita henki­lö­tie­tojen turval­li­suuden kannalta kriit­tisiä tietoja käsitellään luotta­muk­sel­li­sesti ja vain niiden työnte­ki­jöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkas­tusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaa­mista

Jokai­sella rekis­te­rissä olevalla henki­löllä on oikeus tarkistaa rekis­teriin tallen­netut tietonsa ja vaatia mahdol­lisen virheel­lisen tiedon korjaa­mista tai puutteel­lisen tiedon täyden­tä­mistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallen­netut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjal­li­sesti rekis­te­rin­pi­tä­jälle. Rekis­te­rin­pitäjä voi pyytää tarvit­taessa pyynnön esittäjää todis­tamaan henki­löl­li­syy­tensä. Rekis­te­rin­pitäjä vastaa asiak­kaalle EU:n tieto­suoja-asetuk­sessa sääde­tyssä ajassa (pääsään­töi­sesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henki­lö­tie­tojen käsit­telyyn liittyvät oikeudet

Rekis­te­rissä olevalla henki­löllä on oikeus pyytää häntä koskevien henki­lö­tie­tojen poista­miseen rekis­te­ristä (“oikeus tulla unohde­tuksi”). Niin ikään rekis­te­röi­dyillä on muut EU:n yleisen tieto­suoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henki­lö­tie­tojen käsit­telyn rajoit­ta­minen tietyissä tilan­teissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjal­li­sesti rekis­te­rin­pi­tä­jälle. Rekis­te­rin­pitäjä voi pyytää tarvit­taessa pyynnön esittäjää todis­tamaan henki­löl­li­syy­tensä. Rekis­te­rin­pitäjä vastaa asiak­kaalle EU:n tieto­suoja-asetuk­sessa sääde­tyssä ajassa (pääsään­töi­sesti kuukauden kuluessa).

Kokoomus.fi