Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Rekis­teri- ja eväs­te­se­loste

Rekis­teri- ja
eväs­te­se­loste

Kokoomus.fi eväste- ja tieto­suo­ja­se­loste ja kokoo­muk­sen jäsen­re­kis­te­rin rekis­teri- ja tieto­suo­ja­se­loste. Rekis­teri- ja tieto­suo­ja­se­loste käsit­tää henki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn jäsen­re­kis­te­rissä, eväs­te­se­loste käsit­tää netti­si­vuilla tapah­tu­van käyt­tä­jä­tie­don tallen­ta­mi­sen ja käyt­tä­mi­sen.

Eväs­te­se­loste (verk­ko­si­vut)

Näillä sivuilla (www.kokoomus.fi) käyte­tään eväs­teitä käyt­tä­jä­ko­ke­muk­sen paran­ta­mi­seksi. Esimerk­kinä käyt­tä­jä­ko­ke­muk­sen paran­ta­mi­sesta on seurata käyt­tä­jän kulkua, jotta voimme saat­taa tiedon helpom­min löydet­tä­väksi. Käyt­tä­jien teke­mien haku­jen tallen­ta­mi­nen taas auttaa meitä kehit­tä­mään hakua. Käyt­tä­mällä tätä sivus­toa hyväk­syt eväs­tei­den käytön. Haluamme tarjota kokoo­mus­lai­sia sisäl­töjä sivulla vierail­leille käyt­tä­jille myös muilla alus­toilla (kuten sosi­aa­li­sessa mediassa) ja siksi käytämme eväs­teitä myös luodak­semme käyt­tä­jistä vierai­lun perus­teella erilai­sia kohde­ryh­miä.

Saatamme käyt­tää tietoja myös esimer­kiksi sähkö­pos­ti­mark­ki­noin­tia sekä kohden­net­tuja mark­ki­noin­ti­si­säl­töjä ja sosi­aa­li­sen median mainon­taa varten. Mark­ki­nointi saat­taa perus­tua auto­maat­ti­sen päätök­sen­te­koon ja muodos­tet­tui­hin profii­lei­hin sosi­aa­li­sen median mainos­kam­pa­noissa, haku­ko­ne­mark­ki­noin­nissa ja verk­ko­si­vus­tomme sisäl­löissä.

Mikä on eväste ja mitä se tekee?

Eväste on erään­lai­nen muis­ti­jälki joka tallen­tuu verk­ko­si­vus­toa käyt­tä­vän koneelle. Eväste sisäl­tää tietoja käyt­tä­jän toimin­nasta sivus­tolla, esimer­kiksi millä sivuilla käyt­täjä on käynyt. Jotta pystymme tarjoa­maan parasta mahdol­lista tiedon­vä­li­tystä, käytämme näitä eväs­teitä.

Sivusto käyt­tää myös muiden osapuo­lien, kuten esimer­kiksi, Youtu­ben, Face­boo­kin, Twit­te­rin tai Vimeon eväs­teitä. Kaik­kiin näitä eväs­teitä koske­viin tietoi­hin löydät lisää tietoa kunkin tahon omalta verk­ko­si­vulta.

Analy­tiikka

Seuraamme sivus­ton tilas­toja Google Analy­tics -ohjel­malla. Tällä analy­tii­kalla saamme tietoa esimer­kiksi siitä millä lait­teilla tai näyt­tö­koolla sivus­toa käyte­tään, miltä paik­ka­kun­nalta sivus­toa käyte­tään, kuinka pitkään millä­kin sivuilla vierail­laan ja miten mille­kin sivulle on tultu. Käytämme näitä tietoja mm. käyt­tä­jä­ko­ke­muk­sen paran­ta­mi­seen ja tiedon löytä­mi­sen helpot­ta­mi­seksi.

Jos en halua vierai­lus­tani kerät­tä­vän tietoja?

Moni selain hyväk­syy eväs­teet auto­maat­ti­sesti. Kysymme käyt­tä­jiltä heidän vierail­les­saan ensim­mäistä kertaa sivus­tolla, että hyväk­syykö tämä eväs­tei­den käytön. Moni toimin­nal­li­suus sivus­tolla vaatii eväs­tei­den käytön, mutta jos haluat kytkeä eväs­teet pois voit tehdä sen esimer­kiksi oman inter­net-selai­mesi asetuk­sista. On toden­nä­köistä, että kytke­mällä eväs­teet pois päältä sivun käyt­tö­ko­ke­mus huonon­tuu merkit­tä­västi. Käyt­tä­mällä sivus­toa hyväk­syt myös eväs­tei­den käytön.

TIETOSUOJASELOSTE – Kansal­li­nen Kokoo­mus rp

Yksi­tyi­syy­tesi suoja on meille tärkeää. Kokoo­mus on sitou­tu­nut suoje­le­maan yksi­tyi­syyt­täsi parhaalla mahdol­li­sella tavalla ja käsit­te­le­mään henki­lö­tie­to­jasi läpi­nä­ky­västi kulloin­kin voimassa olevan lain ja hyvien tieto­suo­ja­käy­tän­tö­jen mukai­sesti.

1. Rekis­te­rin­pi­täjä ja yhteys­hen­kilö

Rekis­te­rin­pi­täjä: Kansal­li­nen Kokoo­mus rp

Osoite: Töölön­katu 3 A

Puhe­lin: 0207 488 488

Sähkö­posti: heikki.ketola@kokoomus.fi

Yhteys­hen­kilö: Heikki Ketola

Tieto­suo­ja­vas­taava sama

2. Rekis­te­röi­dyt

Rekis­te­rissä käsi­tel­lään Yhdis­tyk­sen jäse­nien ja sen entis­ten jäse­nien Yhdis­tyk­sen toimin­taan liit­ty­vien orga­ni­saa­tioi­den yhteys­hen­ki­löi­den sekä sen luot­ta­mus­hen­ki­löi­den henki­lö­tie­toja.

3. Henki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn oikeus­pe­ruste

Rekis­te­rin käyt­tö­tar­koi­tuk­sena on rekis­te­röi­ty­jen henki­lö­tie­to­jen ajan­ta­sai­nen hallinta jäse­nyy­den aikana, sen yllä­pito ja kehit­tä­mi­nen. Rekis­teri toimii yhdis­tys­lain tarkoit­ta­man jäsen­luet­te­lona. Rekis­te­riä käyte­tään tiedot­ta­mi­seen, ohjel­mal­lis­ten verkos­to­jen yllä­pi­tä­mi­seen, jäsen­mak­suseu­ran­taan sekä tilas­tol­li­siin ja edus­tusoi­keus­luet­te­loi­hin. 

Henki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn tarkoi­tus ja oikeus­pe­ruste Kokoo­mus kerää ja käsit­te­lee vain henki­lö­tie­toja, jotka ovat tarpeen puolu­een toimin­nan harjoit­ta­mi­seen ja jäse­nyy­den hoita­mi­seen.

Saatamme käyt­tää tietoja myös esimer­kiksi sähkö­pos­ti­mark­ki­noin­tia sekä kohden­net­tuja mark­ki­noin­ti­si­säl­töjä ja sosi­aa­li­sen median mainon­taa varten.

4. Käsi­tel­tä­vät henki­lö­tie­dot 

Rekis­te­rissä käsi­tel­lään yhdis­tyk­sen jäse­nien henkilö- ja yhteys­tie­toja sekä muita jäse­nyy­teen liit­ty­viä tarpeel­li­sia tietoja. Näitä tietoja ovat:

 • Rekis­te­röi­dyn etu- ja suku­nimi
 • Rekis­te­röi­dyn koti­paikka
 • Rekis­te­röi­dyn sähkö­pos­tio­soite
 • Rekis­te­röi­dyn puhe­lin­nu­mero
 • Sähköi­sen vies­tin­nän tunnis­te­tie­dot;
 • Rekis­te­röi­dyn jäsen­nu­mero
 • Rekis­te­röi­dyn synty­mä­aika /​ ei sotua
 • Rekis­te­röi­dyn titteli
 • Rekis­te­röi­dyn luot­ta­mus­toi­met 
 • Rekis­te­röi­dyn ehdok­kuu­det eri vaaleissa
 • Rekis­te­röi­dyn yhdis­tyk­sen tehtä­vät
 • Rekis­te­röi­dyn ammat­ti­liitto
 • Rekis­te­röi­dyn yhdis­tys
 • Rekis­te­röi­dyn suorit­ta­mat yhdis­tys­toi­min­taan liit­ty­vät kurs­sit (Kansio) 

5. Sään­nön­mu­kai­set tieto­läh­teet 

Henki­lö­tie­toja kerä­tään rekis­te­röi­dyltä itsel­tään sekä yhdis­tyk­siltä.

6. Henki­lö­tie­to­jen suojaa­mi­nen ja tieto­turva

Digi­taa­li­sesti käsi­tel­tä­vät henki­lö­tie­dot on suojattu ja tallen­nettu puolu­een järjes­tel­mään, johon on rajattu pääsy vain sellai­silla henki­löillä, jotka tarvit­se­vat kysei­siä tietoja työteh­tä­viensä hoita­mi­seksi. Kysei­sillä henki­löillä on käytös­sään raja­tut henki­lö­koh­tai­set käyt­tä­jä­tun­nuk­set ja sala­sa­nat. Käytössä vahva tunnis­tus.

Henki­lö­tie­dot on suojattu ulko­puo­li­selta käytöltä ja jäsen­tie­to­jen käyt­töä valvo­taan. Jäse­nellä on omiin tietoi­hin henki­lö­koh­tai­nen käyt­tä­jä­tun­nus ja sala­sa­na­suo­jaus. Puolu­een ulko­puo­lelle lähe­tet­tä­vät henki­lö­tie­dot sala­taan. 

Henki­lö­tie­to­jen sään­nön­mu­kai­set luovu­tuk­set ja siir­rot

Henki­lö­tie­toja voidaan siir­tää myös muille palve­lun­tar­joa­jille järjes­tel­män toteut­ta­mi­seksi. Henki­lö­re­kis­te­rin tekni­sen yllä­pi­don toteut­tava rekis­te­rin­pi­tä­jän yhteis­työ­kump­pani voi siir­tää henki­lö­tie­toja sovel­tu­van yksi­tyi­syy­den suojaa koske­van lain­sää­dän­nön ja tämän tieto­suo­ja­se­los­teen mukai­sesti. 

Henki­lö­tie­toja siir­re­tään Kansal­lis­kus­tan­nuk­seen, lehden posti­tusta varten.

Nyky­päivä lehti.

Vaaleissa ehdolla olevien ja suos­tu­muk­sensa anta­nei­den tarvit­ta­vat tiedot luovu­te­taan eri vaali­ko­nei­siin harkin­nan mukaan.

Henki­lö­tie­toja siir­re­tään muun muassa sähköi­sen vies­tin­nän yhteis­työ­kump­pa­neille vies­tin­nän toteut­ta­mi­seksi rekis­te­rin­pi­tä­jän lukuun. 

Henki­lö­tie­toja voidaan siir­tää Yhdis­tyk­sen myynti- ja mark­ki­noin­tiyh­teis­työ­kump­pa­neille yhdis­tyk­sen lukuun suori­tet­ta­via mark­ki­noin­ti­toi­men­pi­teitä varten. Rekis­te­röi­dyn oma suos­tu­mus. (tietoja ei ole luovu­tettu suora­mak­ki­noin­tiin)

7. Henki­lö­tie­to­jen siir­rot Euroo­pan unio­nin tai Euroo­pan talous­a­lu­een ulko­puo­lelle

Yhdis­tys voi käyt­tää henki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyssä myös muita palve­lun­tar­joa­jia, jotka sijait­se­vat Euroo­pan unio­nin tai Euroo­pan talous­a­lu­een ulko­puo­lella. Henki­lö­tie­to­jen siirto Euroo­pan unio­nin tai Euroo­pan talous­a­lu­een ulko­puo­lelle toteu­te­taan aina jolla­kin alla maini­tulla, lain­mu­kai­sella perus­teella:

 • Euroo­pan komis­sio on päät­tä­nyt, että kysei­sessä vastaa­not­ta­ja­maassa on varmis­tettu riit­tävä tieto­suo­jan taso;
 • Yhdis­tys on toteut­ta­nut asian­mu­kai­set suoja­toi­met henki­lö­tie­to­jen siir­tä­mi­seksi käyt­tä­mällä Euroo­pan komis­sion hyväk­sy­miä tieto­suo­jaa koske­via vakio­lausek­keita. Rekis­te­röi­dyllä on tällöin oikeus saada jäljen­nös kysei­sistä vakio­lausek­keista otta­malla Yhdis­tyk­seen yhteyttä Yhtey­de­no­tot-kohdassa kuva­tun mukai­sesti; tai
 • Rekis­te­röity on anta­nut nimen­omai­sen suos­tu­muk­sensa henki­lö­tie­to­jensa siir­tä­mi­seksi, tai henki­lö­tie­to­jen siir­tä­mi­selle on olemassa muu lain­mu­kai­nen peruste.

Henki­lö­tie­toi­hin ei anneta pääsyä enem­pää kuin on vält­tä­mä­töntä palve­lui­den toteut­ta­mi­seksi. Henki­lö­tie­to­jen siirto Euroo­pan unio­nin tai Euroo­pan talous­a­lu­een ulko­puo­lelle perus­tuu aina voimassa olevaan henki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyä koske­vaan lain­sää­dän­töön ja toteu­te­taan kysei­sen lain­sää­dän­nön mukai­sesti. 

8. Henki­lö­tie­to­jen säily­ty­saika

Henki­lö­tie­dot säily­te­tään rekis­te­rissä niin kauan kuin rekis­te­röity on yhdis­tyk­sen jäsen. Jäse­nyy­den päät­ty­mi­sen jälkeen henki­lö­tie­toja säily­te­tään enin­tään yhden vuoden ajan jäse­nyy­den päät­ty­mi­sestä Yhdis­tyk­sen oikeu­te­tun edun perus­teella, ts. mahdol­li­siin oikeus­vaa­tei­siin puolus­tau­tu­mi­sen takia (KKO 2017:15). Henki­lö­tie­dot voidaan säilyt­tää myös tätä kauem­min, jos sovel­let­tava lain­sää­däntö tai yhdis­tyk­sen sopi­mus­vel­voit­teet kolman­sia kohtaan edel­lyt­tä­vät pidem­pää säily­ty­sai­kaa. 

9. Profi­lointi

Puolue voi osana henki­lö­tie­to­jen käsit­te­ly­toi­mia toteut­taa rekis­te­röi­dyn auto­maat­tista profi­loin­tia. Profi­loin­nin seurauk­sena rekis­te­röity saa hänelle parem­min kohden­net­tuja vies­tejä. 

10. Rekis­te­röi­dyn oikeu­det

Rekis­te­röi­dyllä on oikeus koska tahansa vastus­taa henki­lö­tie­to­jensa käsit­te­lyä suora­mark­ki­noin­ti­tar­koi­tuk­siin. Rekis­te­röity voi antaa yhdis­tyk­selle kana­va­koh­tai­sia suora­mark­ki­noin­tia koske­via suos­tu­muk­sia ja kiel­toja (esimer­kiksi kiel­tää sähkö­pos­titse lähe­tet­tä­vät mark­ki­noin­ti­vies­tit). 

Lisäksi rekis­te­röi­dyllä on lähtö­koh­tai­sesti oikeus sovel­tu­van tieto­suo­ja­lain­sää­dän­nön mukai­sesti, milloin tahansa:

 • saada tieto henki­lö­tie­to­jensa käsit­te­lystä;
 • saada pääsy omiin tietoi­hinsa ja tarkas­taa itse­ään koske­vat Yhdis­tyk­sen käsit­te­le­mät henki­lö­tie­dot; 
 • vaatia epätar­kan ja virheel­li­sen henki­lö­tie­don oikai­sua ja tieto­jen täyden­tä­mistä;
 • vaatia henki­lö­tie­to­jensa pois­ta­mista;
 • peruut­taa suos­tu­muk­sensa ja vastus­taa henki­lö­tie­to­jensa käsit­te­lyä siltä osin kuin henki­lö­tie­to­jen käsit­tely perus­tuu rekis­te­röi­dyn suos­tu­muk­seen; 
 • vastus­taa henki­lö­tie­to­jensa käsit­te­lyä henki­lö­koh­tai­seen erityi­seen tilan­tee­seensa liit­ty­vällä perus­teella siltä osin kuin henki­lö­tie­to­jen käsit­te­ly­pe­rus­teena on Yhdis­tyk­sen oikeu­tettu etu;
 • saada henki­lö­tie­tonsa kone­luet­ta­vassa muodossa ja siir­tää kysei­set tiedot toiselle rekis­te­rin­pi­tä­jälle edel­lyt­täen, että rekis­te­röity on itse toimit­ta­nut kysei­set henki­lö­tie­dot yhdis­tyk­selle. Yhdis­tys käsit­te­lee kysei­siä henki­lö­tie­toja rekis­te­röi­dyn suos­tu­muk­sen perus­teella ja käsit­tely suori­te­taan auto­maat­ti­sesti; ja
 • vaatia henki­lö­tie­to­jensa käsit­te­lyn rajoit­ta­mista. 

Rekis­te­röi­dyn tulee esit­tää edellä maini­tun oikeu­den toteut­ta­mista koskeva pyyntö tämän tieto­suo­ja­se­los­teen Yhtey­de­no­tot-kohdan mukai­sesti. Yhdis­tys voi pyytää rekis­te­röi­tyä tarken­ta­maan pyyn­töään kirjal­li­sesti ja varmen­ta­maan rekis­te­röi­dyn henki­löl­li­syy­den ennen pyyn­nön käsit­te­le­mistä. Yhdis­tys voi kiel­täy­tyä pyyn­nön toteut­ta­mi­sesta sovel­let­ta­vassa laissa sääde­tyllä perus­teella. 

11. Oikeus valit­taa valvon­ta­vi­ran­omai­selle

Jokai­sella rekis­te­röi­dyllä on oikeus tehdä vali­tus asian­omai­selle valvon­ta­vi­ran­omai­selle taikka sen Euroo­pan unio­nin jäsen­val­tion valvon­ta­vi­ran­omai­selle, jossa rekis­te­röi­dyn asuin­paikka tai työpaikka sijait­see, mikäli rekis­te­röity katsoo, että hänen henki­lö­tie­to­jaan ei ole käsi­telty sovel­tu­van tieto­suo­ja­lain­sää­dän­nön mukai­sesti.

12. Yhtey­de­no­tot

Rekis­te­röi­dyn oikeuk­sien käyt­tä­mistä koske­vat pyyn­nöt, kysy­myk­set tästä tieto­suo­ja­se­los­teesta ja muut yhtey­de­no­tot tulee tehdä sähkö­pos­titse Tieto­hal­lin­to­pääl­likkö /​tietosuojavastaava osoit­tee­seen heikki.ketola@kokoomus.fi. Rekis­te­röity voi myös ottaa yhteyttä henki­lö­koh­tai­sesti tai kirjal­li­sesti alla olevaan osoit­tee­seen:

Kansal­li­nen Kokoo­mus rp

Heikki Ketola

Töölön­katu 3 A

00100 Helsinki

13. Muutok­set tähän tieto­suo­ja­se­los­tee­seen

Tätä tieto­suo­ja­se­los­tetta voidaan päivit­tää aika ajoin esimer­kiksi lain­sää­dän­nön muut­tuessa. Tämä tieto­suo­ja­se­loste on viimeksi päivi­tetty 1.3.2023

Skip to content