Kokoomus.fi eväste- ja tieto­suo­ja­se­loste ja kokoo­muk­sen jäsen­re­kis­te­rin rekis­teri- ja tieto­suo­ja­se­loste. Rekis­teri- ja tieto­suo­ja­se­loste käsit­tää henki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn jäsen­re­kis­te­rissä, eväs­te­se­loste käsit­tää netti­si­vuilla tapah­tu­van käyt­tä­jä­tie­don tallen­ta­mi­sen ja käyt­tä­mi­sen.

Eväs­te­se­loste (verk­ko­si­vut)

Näillä sivuilla (www.kokoomus.fi) käyte­tään eväs­teitä käyt­tä­jä­ko­ke­muk­sen paran­ta­mi­seksi. Esimerk­kinä käyt­tä­jä­ko­ke­muk­sen paran­ta­mi­sesta on seurata käyt­tä­jän kulkua, jotta voimme saat­taa tiedon helpom­min löydet­tä­väksi. Käyt­tä­jien teke­mien haku­jen tallen­ta­mi­nen taas auttaa meitä kehit­tä­mään hakua. Käyt­tä­mällä tätä sivus­toa hyväk­syt eväs­tei­den käytön. Haluamme tarjota kokoo­mus­lai­sia sisäl­töjä sivulla vierail­leille käyt­tä­jille myös muilla alus­toilla (kuten sosi­aa­li­sessa mediassa) ja siksi käytämme eväs­teitä myös luodak­semme käyt­tä­jistä vierai­lun perus­teella erilai­sia kohde­ryh­miä.

Saatamme käyt­tää tietoja myös esimer­kiksi sähkö­pos­ti­mark­ki­noin­tia sekä kohden­net­tuja mark­ki­noin­ti­si­säl­töjä ja sosi­aa­li­sen median mainon­taa varten. Mark­ki­nointi saat­taa perus­tua auto­maat­ti­sen päätök­sen­te­koon ja muodos­tet­tui­hin profii­lei­hin sosi­aa­li­sen median mainos­kam­pa­noissa, haku­ko­ne­mark­ki­noin­nissa ja verk­ko­si­vus­tomme sisäl­löissä.

Mikä on eväste ja mitä se tekee?

Eväste on erään­lai­nen muis­ti­jälki joka tallen­tuu verk­ko­si­vus­toa käyt­tä­vän koneelle. Eväste sisäl­tää tietoja käyt­tä­jän toimin­nasta sivus­tolla, esimer­kiksi millä sivuilla käyt­täjä on käynyt. Jotta pystymme tarjoa­maan parasta mahdol­lista tiedon­vä­li­tystä, käytämme näitä eväs­teitä.

Sivusto käyt­tää myös muiden osapuo­lien, kuten esimer­kiksi, Youtu­ben, Face­boo­kin, Twit­te­rin tai Vimeon eväs­teitä. Kaik­kiin näitä eväs­teitä koske­viin tietoi­hin löydät lisää tietoa kunkin tahon omalta verk­ko­si­vulta.

Analy­tiikka

Seuraamme sivus­ton tilas­toja Google Analy­tics -ohjel­malla. Tällä analy­tii­kalla saamme tietoa esimer­kiksi siitä millä lait­teilla tai näyt­tö­koolla sivus­toa käyte­tään, miltä paik­ka­kun­nalta sivus­toa käyte­tään, kuinka pitkään millä­kin sivuilla vierail­laan ja miten mille­kin sivulle on tultu. Käytämme näitä tietoja mm. käyt­tä­jä­ko­ke­muk­sen paran­ta­mi­seen ja tiedon löytä­mi­sen helpot­ta­mi­seksi.

Jos en halua vierai­lus­tani kerät­tä­vän tietoja?

Moni selain hyväk­syy eväs­teet auto­maat­ti­sesti. Kysymme käyt­tä­jiltä heidän vierail­les­saan ensim­mäistä kertaa sivus­tolla, että hyväk­syykö tämä eväs­tei­den käytön. Moni toimin­nal­li­suus sivus­tolla vaatii eväs­tei­den käytön, mutta jos haluat kytkeä eväs­teet pois voit tehdä sen esimer­kiksi oman inter­net-selai­mesi asetuk­sista. On toden­nä­köistä, että kytke­mällä eväs­teet pois päältä sivun käyt­tö­ko­ke­mus huonon­tuu merkit­tä­västi. Käyt­tä­mällä sivus­toa hyväk­syt myös eväs­tei­den käytön.


Rekis­teri- ja tieto­suo­ja­se­loste (jäsen­re­kis­teri)

Tämä on Yrityk­sen henki­lö­tie­to­lain (10 ja 24 §) ja EU:n ylei­sen tieto­suoja-asetuk­sen (GDPR) mukai­nen rekis­teri- ja tieto­suo­ja­se­loste. Laadittu 08.06.2018. Viimei­sin muutos 08.06.2018.

1. Rekis­te­rin­pi­täjä

Kansal­li­nen Kokoo­mus rp, Kansa­kou­lu­kuja 3 A, 00100 Helsinki

2. Rekis­te­ristä vastaava yhteys­hen­kilö

Heikki Ketola, heikki.ketola@kokoomus.fi, +358 207 488 418

3. Rekis­te­rin nimi

Kokoomus.fi -eväs­te­se­loste

4. Oikeus­pe­ruste ja henki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn tarkoi­tus

Käyt­tä­mällä kokoomus.fi-verkkosivua hyväk­syt henki­lö­tie­to­jesi käsit­te­lyn tämän doku­men­tin mukai­sesti.

5. Rekis­te­rin tieto­si­sältö

kokoomus.fi-verkkosivu kerää käyt­tä­jistä tietoja, jotta sisäl­töä voitaisi parem­min kohdis­taa käyt­tä­jille ja jotta sivus­toa voitaisi kehit­tää käytet­tä­vyy­del­tään entistä parem­maksi. Kerät­tä­viä tietoja ovat mm. eväs­tei­siin perus­tuva selaus­his­to­ria, Face­book-pikseli sekä käyt­tä­jän toimin­not sivulla.

6. Sään­nön­mu­kai­set tieto­läh­teet

Rekis­te­riin tallen­net­ta­vat tiedot saadaan asiak­kaalta mm. www-lomak­keilla lähe­te­tyistä vies­teistä, sähkö­pos­titse, sosi­aa­li­sen median palve­lu­jen kautta, sopi­muk­sista ja muista tilan­teista, joissa asia­kas luovut­taa tieto­jaan.

7. Tieto­jen sään­nön­mu­kai­set luovu­tuk­set ja tieto­jen siirto EU:n tai ETA:n ulko­puo­lelle

Tietoja ei luovu­teta sään­nön­mu­kai­sesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu käyt­tä­jän kanssa (esimer­kiksi kyse­lyi­den tulok­set). Vastaa­malla kyse­lyi­hin hyväk­syt tulos­ten julkai­sun.

Tietoja voidaan siir­tää rekis­te­rin­pi­tä­jän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulko­puo­lelle.
Tietoja voidaan luovut­taa Kansal­li­nen Kokoo­mus rp:n sisällä, sekä puolu­een yhtiöille (Suomen Kansal­lis­me­dia Oy ja Kansal­lis­kus­tan­nus Oy)

8. Rekis­te­rin suojauk­sen peri­aat­teet

Rekis­te­rin käsit­te­lyssä nouda­te­taan huolel­li­suutta ja tieto­jär­jes­tel­mien avulla käsi­tel­tä­vät tiedot suoja­taan asian­mu­kai­sesti. Kun rekis­te­ri­tie­toja säily­te­tään Inter­net-palve­li­milla, niiden lait­teis­ton fyysi­sestä ja digi­taa­li­sesta tieto­tur­vasta huoleh­di­taan asiaan­kuu­lu­vasti. Rekis­te­rin­pi­täjä huoleh­tii siitä, että tallen­net­tuja tietoja sekä palve­li­mien käyt­tö­oi­keuk­sia ja muita henki­lö­tie­to­jen turval­li­suu­den kannalta kriit­ti­siä tietoja käsi­tel­lään luot­ta­muk­sel­li­sesti ja vain niiden työn­te­ki­jöi­den toimesta, joiden työn­ku­vaan se kuuluu.

9. Tarkas­tusoi­keus ja oikeus vaatia tiedon korjaa­mista

Jokai­sella rekis­te­rissä olevalla henki­löllä on oikeus tarkis­taa rekis­te­riin tallen­ne­tut tietonsa ja vaatia mahdol­li­sen virheel­li­sen tiedon korjaa­mista tai puut­teel­li­sen tiedon täyden­tä­mistä. Mikäli henkilö haluaa tarkis­taa hänestä tallen­ne­tut tiedot tai vaatia niihin oikai­sua, pyyntö tulee lähet­tää kirjal­li­sesti rekis­te­rin­pi­tä­jälle. Rekis­te­rin­pi­täjä voi pyytää tarvit­taessa pyyn­nön esit­tä­jää todis­ta­maan henki­löl­li­syy­tensä. Rekis­te­rin­pi­täjä vastaa asiak­kaalle EU:n tieto­suoja-asetuk­sessa sääde­tyssä ajassa (pääsään­töi­sesti kuukau­den kuluessa).

10. Muut henki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyyn liit­ty­vät oikeu­det

Rekis­te­rissä olevalla henki­löllä on oikeus pyytää häntä koske­vien henki­lö­tie­to­jen pois­ta­mi­seen rekis­te­ristä (“oikeus tulla unoh­de­tuksi”). Niin ikään rekis­te­röi­dyillä on muut EU:n ylei­sen tieto­suoja-asetuk­sen mukai­set oikeu­det kuten henki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn rajoit­ta­mi­nen tietyissä tilan­teissa. Pyyn­nöt tulee lähet­tää kirjal­li­sesti rekis­te­rin­pi­tä­jälle. Rekis­te­rin­pi­täjä voi pyytää tarvit­taessa pyyn­nön esit­tä­jää todis­ta­maan henki­löl­li­syy­tensä. Rekis­te­rin­pi­täjä vastaa asiak­kaalle EU:n tieto­suoja-asetuk­sessa sääde­tyssä ajassa (pääsään­töi­sesti kuukau­den kuluessa).