Kokoomus.fi / Rekisteri- ja evästeseloste

Rekis­teri- ja
eväs­te­se­loste

Kokoomus.fi eväste- ja tieto­suo­ja­se­loste ja kokoo­muk­sen jäsen­re­kis­te­rin rekis­teri- ja tieto­suo­ja­se­loste. Rekis­teri- ja tieto­suo­ja­se­loste käsit­tää henki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn jäsen­re­kis­te­rissä, eväs­te­se­loste käsit­tää netti­si­vuilla tapah­tu­van käyt­tä­jä­tie­don tallen­ta­mi­sen ja käyt­tä­mi­sen.

Eväs­te­se­loste (verk­ko­si­vut)

Näillä sivuilla (www.kokoomus.fi) käyte­tään eväs­teitä käyt­tä­jä­ko­ke­muk­sen paran­ta­mi­seksi. Esimerk­kinä käyt­tä­jä­ko­ke­muk­sen paran­ta­mi­sesta on seurata käyt­tä­jän kulkua, jotta voimme saat­taa tiedon helpom­min löydet­tä­väksi. Käyt­tä­jien teke­mien haku­jen tallen­ta­mi­nen taas auttaa meitä kehit­tä­mään hakua. Käyt­tä­mällä tätä sivus­toa hyväk­syt eväs­tei­den käytön. Haluamme tarjota kokoo­mus­lai­sia sisäl­töjä sivulla vierail­leille käyt­tä­jille myös muilla alus­toilla (kuten sosi­aa­li­sessa mediassa) ja siksi käytämme eväs­teitä myös luodak­semme käyt­tä­jistä vierai­lun perus­teella erilai­sia kohde­ryh­miä.

Saatamme käyt­tää tietoja myös esimer­kiksi sähkö­pos­ti­mark­ki­noin­tia sekä kohden­net­tuja mark­ki­noin­ti­si­säl­töjä ja sosi­aa­li­sen median mainon­taa varten. Mark­ki­nointi saat­taa perus­tua auto­maat­ti­sen päätök­sen­te­koon ja muodos­tet­tui­hin profii­lei­hin sosi­aa­li­sen median mainos­kam­pa­noissa, haku­ko­ne­mark­ki­noin­nissa ja verk­ko­si­vus­tomme sisäl­löissä.

Mikä on eväste ja mitä se tekee?

Eväste on erään­lai­nen muis­ti­jälki joka tallen­tuu verk­ko­si­vus­toa käyt­tä­vän koneelle. Eväste sisäl­tää tietoja käyt­tä­jän toimin­nasta sivus­tolla, esimer­kiksi millä sivuilla käyt­täjä on käynyt. Jotta pystymme tarjoa­maan parasta mahdol­lista tiedon­vä­li­tystä, käytämme näitä eväs­teitä.

Sivusto käyt­tää myös muiden osapuo­lien, kuten esimer­kiksi, Youtu­ben, Face­boo­kin, Twit­te­rin tai Vimeon eväs­teitä. Kaik­kiin näitä eväs­teitä koske­viin tietoi­hin löydät lisää tietoa kunkin tahon omalta verk­ko­si­vulta.

Analy­tiikka

Seuraamme sivus­ton tilas­toja Google Analy­tics -ohjel­malla. Tällä analy­tii­kalla saamme tietoa esimer­kiksi siitä millä lait­teilla tai näyt­tö­koolla sivus­toa käyte­tään, miltä paik­ka­kun­nalta sivus­toa käyte­tään, kuinka pitkään millä­kin sivuilla vierail­laan ja miten mille­kin sivulle on tultu. Käytämme näitä tietoja mm. käyt­tä­jä­ko­ke­muk­sen paran­ta­mi­seen ja tiedon löytä­mi­sen helpot­ta­mi­seksi.

Jos en halua vierai­lus­tani kerät­tä­vän tietoja?

Moni selain hyväk­syy eväs­teet auto­maat­ti­sesti. Kysymme käyt­tä­jiltä heidän vierail­les­saan ensim­mäistä kertaa sivus­tolla, että hyväk­syykö tämä eväs­tei­den käytön. Moni toimin­nal­li­suus sivus­tolla vaatii eväs­tei­den käytön, mutta jos haluat kytkeä eväs­teet pois voit tehdä sen esimer­kiksi oman inter­net-selai­mesi asetuk­sista. On toden­nä­köistä, että kytke­mällä eväs­teet pois päältä sivun käyt­tö­ko­ke­mus huonon­tuu merkit­tä­västi. Käyt­tä­mällä sivus­toa hyväk­syt myös eväs­tei­den käytön.

TIETOSUOJASELOSTE – Kansal­li­nen Kokoo­mus rp

Yksi­tyi­syy­tesi suoja on meille tärkeää. Kokoo­mus on sitou­tu­nut suoje­le­maan yksi­tyi­syyt­täsi parhaalla mahdol­li­sella tavalla ja käsit­te­le­mään henki­lö­tie­to­jasi läpi­nä­ky­västi kulloin­kin voimassa olevan lain ja hyvien tieto­suo­ja­käy­tän­tö­jen mukai­sesti.

1. Rekis­te­rin­pi­täjä ja yhteys­hen­kilö

Rekis­te­rin­pi­täjä: Kansal­li­nen Kokoo­mus rp

Osoite: Töölön­katu 3 A

Puhe­lin: 0207 488 488

Sähkö­posti: heikki.ketola@kokoomus.fi

Yhteys­hen­kilö: Heikki Ketola

Tieto­suo­ja­vas­taava sama

2. Rekis­te­röi­dyt

Rekis­te­rissä käsi­tel­lään Yhdis­tyk­sen jäse­nien ja sen entis­ten jäse­nien Yhdis­tyk­sen toimin­taan liit­ty­vien orga­ni­saa­tioi­den yhteys­hen­ki­löi­den sekä sen luot­ta­mus­hen­ki­löi­den henki­lö­tie­toja.

3. Henki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn oikeus­pe­ruste

Rekis­te­rin käyt­tö­tar­koi­tuk­sena on rekis­te­röi­ty­jen henki­lö­tie­to­jen ajan­ta­sai­nen hallinta jäse­nyy­den aikana, sen yllä­pito ja kehit­tä­mi­nen. Rekis­teri toimii yhdis­tys­lain tarkoit­ta­man jäsen­luet­te­lona. Rekis­te­riä käyte­tään tiedot­ta­mi­seen, ohjel­mal­lis­ten verkos­to­jen yllä­pi­tä­mi­seen, jäsen­mak­suseu­ran­taan sekä tilas­tol­li­siin ja edus­tusoi­keus­luet­te­loi­hin. 

Henki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn tarkoi­tus ja oikeus­pe­ruste Kokoo­mus kerää ja käsit­te­lee vain henki­lö­tie­toja, jotka ovat tarpeen puolu­een toimin­nan harjoit­ta­mi­seen ja jäse­nyy­den hoita­mi­seen.

4. Käsi­tel­tä­vät henki­lö­tie­dot 

Rekis­te­rissä käsi­tel­lään yhdis­tyk­sen jäse­nien henkilö- ja yhteys­tie­toja sekä muita jäse­nyy­teen liit­ty­viä tarpeel­li­sia tietoja. Näitä tietoja ovat:

 • Rekis­te­röi­dyn etu- ja suku­nimi
 • Rekis­te­röi­dyn koti­paikka
 • Rekis­te­röi­dyn sähkö­pos­tio­soite
 • Rekis­te­röi­dyn puhe­lin­nu­mero
 • Sähköi­sen vies­tin­nän tunnis­te­tie­dot;
 • Rekis­te­röi­dyn jäsen­nu­mero
 • Rekis­te­röi­dyn synty­mä­aika /​ ei sotua
 • Rekis­te­röi­dyn titteli
 • Rekis­te­röi­dyn luot­ta­mus­toi­met 
 • Rekis­te­röi­dyn ehdok­kuu­det eri vaaleissa
 • Rekis­te­röi­dyn yhdis­tyk­sen tehtä­vät
 • Rekis­te­röi­dyn ammat­ti­liitto
 • Rekis­te­röi­dyn yhdis­tys
 • Rekis­te­röi­dyn suorit­ta­mat yhdis­tys­toi­min­taan liit­ty­vät kurs­sit (Kansio) 

5. Sään­nön­mu­kai­set tieto­läh­teet 

Henki­lö­tie­toja kerä­tään rekis­te­röi­dyltä itsel­tään sekä yhdis­tyk­siltä.

6. Henki­lö­tie­to­jen suojaa­mi­nen ja tieto­turva

Digi­taa­li­sesti käsi­tel­tä­vät henki­lö­tie­dot on suojattu ja tallen­nettu puolu­een järjes­tel­mään, johon on rajattu pääsy vain sellai­silla henki­löillä, jotka tarvit­se­vat kysei­siä tietoja työteh­tä­viensä hoita­mi­seksi. Kysei­sillä henki­löillä on käytös­sään raja­tut henki­lö­koh­tai­set käyt­tä­jä­tun­nuk­set ja sala­sa­nat. Käytössä vahva tunnis­tus.

Henki­lö­tie­dot on suojattu ulko­puo­li­selta käytöltä ja jäsen­tie­to­jen käyt­töä valvo­taan. Jäse­nellä on omiin tietoi­hin henki­lö­koh­tai­nen käyt­tä­jä­tun­nus ja sala­sa­na­suo­jaus. Puolu­een ulko­puo­lelle lähe­tet­tä­vät henki­lö­tie­dot sala­taan. 

Henki­lö­tie­to­jen sään­nön­mu­kai­set luovu­tuk­set ja siir­rot

Henki­lö­tie­toja voidaan siir­tää myös muille palve­lun­tar­joa­jille järjes­tel­män toteut­ta­mi­seksi. Henki­lö­re­kis­te­rin tekni­sen yllä­pi­don toteut­tava rekis­te­rin­pi­tä­jän yhteis­työ­kump­pani voi siir­tää henki­lö­tie­toja sovel­tu­van yksi­tyi­syy­den suojaa koske­van lain­sää­dän­nön ja tämän tieto­suo­ja­se­los­teen mukai­sesti. 

Henki­lö­tie­toja siir­re­tään Kansal­lis­kus­tan­nuk­seen, lehden posti­tusta varten.

Nyky­päivä lehti.

Vaaleissa ehdolla olevien ja suos­tu­muk­sensa anta­nei­den tarvit­ta­vat tiedot luovu­te­taan eri vaali­ko­nei­siin harkin­nan mukaan.

Henki­lö­tie­toja siir­re­tään muun muassa sähköi­sen vies­tin­nän yhteis­työ­kump­pa­neille vies­tin­nän toteut­ta­mi­seksi rekis­te­rin­pi­tä­jän lukuun. 

Henki­lö­tie­toja voidaan siir­tää Yhdis­tyk­sen myynti- ja mark­ki­noin­tiyh­teis­työ­kump­pa­neille yhdis­tyk­sen lukuun suori­tet­ta­via mark­ki­noin­ti­toi­men­pi­teitä varten. Rekis­te­röi­dyn oma suos­tu­mus. (tietoja ei ole luovu­tettu suora­mak­ki­noin­tiin)

7. Henki­lö­tie­to­jen siir­rot Euroo­pan unio­nin tai Euroo­pan talous­a­lu­een ulko­puo­lelle

Yhdis­tys voi käyt­tää henki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyssä myös muita palve­lun­tar­joa­jia, jotka sijait­se­vat Euroo­pan unio­nin tai Euroo­pan talous­a­lu­een ulko­puo­lella. Henki­lö­tie­to­jen siirto Euroo­pan unio­nin tai Euroo­pan talous­a­lu­een ulko­puo­lelle toteu­te­taan aina jolla­kin alla maini­tulla, lain­mu­kai­sella perus­teella:

 • Euroo­pan komis­sio on päät­tä­nyt, että kysei­sessä vastaa­not­ta­ja­maassa on varmis­tettu riit­tävä tieto­suo­jan taso;
 • Yhdis­tys on toteut­ta­nut asian­mu­kai­set suoja­toi­met henki­lö­tie­to­jen siir­tä­mi­seksi käyt­tä­mällä Euroo­pan komis­sion hyväk­sy­miä tieto­suo­jaa koske­via vakio­lausek­keita. Rekis­te­röi­dyllä on tällöin oikeus saada jäljen­nös kysei­sistä vakio­lausek­keista otta­malla Yhdis­tyk­seen yhteyttä Yhtey­de­no­tot-kohdassa kuva­tun mukai­sesti; tai
 • Rekis­te­röity on anta­nut nimen­omai­sen suos­tu­muk­sensa henki­lö­tie­to­jensa siir­tä­mi­seksi, tai henki­lö­tie­to­jen siir­tä­mi­selle on olemassa muu lain­mu­kai­nen peruste.

Henki­lö­tie­toi­hin ei anneta pääsyä enem­pää kuin on vält­tä­mä­töntä palve­lui­den toteut­ta­mi­seksi. Henki­lö­tie­to­jen siirto Euroo­pan unio­nin tai Euroo­pan talous­a­lu­een ulko­puo­lelle perus­tuu aina voimassa olevaan henki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyä koske­vaan lain­sää­dän­töön ja toteu­te­taan kysei­sen lain­sää­dän­nön mukai­sesti. 

8. Henki­lö­tie­to­jen säily­ty­saika

Henki­lö­tie­dot säily­te­tään rekis­te­rissä niin kauan kuin rekis­te­röity on yhdis­tyk­sen jäsen. Jäse­nyy­den päät­ty­mi­sen jälkeen henki­lö­tie­toja säily­te­tään enin­tään yhden vuoden ajan jäse­nyy­den päät­ty­mi­sestä Yhdis­tyk­sen oikeu­te­tun edun perus­teella, ts. mahdol­li­siin oikeus­vaa­tei­siin puolus­tau­tu­mi­sen takia (KKO 2017:15). Henki­lö­tie­dot voidaan säilyt­tää myös tätä kauem­min, jos sovel­let­tava lain­sää­däntö tai yhdis­tyk­sen sopi­mus­vel­voit­teet kolman­sia kohtaan edel­lyt­tä­vät pidem­pää säily­ty­sai­kaa. 

9. Profi­lointi

Puolue voi osana henki­lö­tie­to­jen käsit­te­ly­toi­mia toteut­taa rekis­te­röi­dyn auto­maat­tista profi­loin­tia. Profi­loin­nin seurauk­sena rekis­te­röity saa hänelle parem­min kohden­net­tuja vies­tejä. 

10. Rekis­te­röi­dyn oikeu­det

Rekis­te­röi­dyllä on oikeus koska tahansa vastus­taa henki­lö­tie­to­jensa käsit­te­lyä suora­mark­ki­noin­ti­tar­koi­tuk­siin. Rekis­te­röity voi antaa yhdis­tyk­selle kana­va­koh­tai­sia suora­mark­ki­noin­tia koske­via suos­tu­muk­sia ja kiel­toja (esimer­kiksi kiel­tää sähkö­pos­titse lähe­tet­tä­vät mark­ki­noin­ti­vies­tit). 

Lisäksi rekis­te­röi­dyllä on lähtö­koh­tai­sesti oikeus sovel­tu­van tieto­suo­ja­lain­sää­dän­nön mukai­sesti, milloin tahansa:

 • saada tieto henki­lö­tie­to­jensa käsit­te­lystä;
 • saada pääsy omiin tietoi­hinsa ja tarkas­taa itse­ään koske­vat Yhdis­tyk­sen käsit­te­le­mät henki­lö­tie­dot; 
 • vaatia epätar­kan ja virheel­li­sen henki­lö­tie­don oikai­sua ja tieto­jen täyden­tä­mistä;
 • vaatia henki­lö­tie­to­jensa pois­ta­mista;
 • peruut­taa suos­tu­muk­sensa ja vastus­taa henki­lö­tie­to­jensa käsit­te­lyä siltä osin kuin henki­lö­tie­to­jen käsit­tely perus­tuu rekis­te­röi­dyn suos­tu­muk­seen; 
 • vastus­taa henki­lö­tie­to­jensa käsit­te­lyä henki­lö­koh­tai­seen erityi­seen tilan­tee­seensa liit­ty­vällä perus­teella siltä osin kuin henki­lö­tie­to­jen käsit­te­ly­pe­rus­teena on Yhdis­tyk­sen oikeu­tettu etu;
 • saada henki­lö­tie­tonsa kone­luet­ta­vassa muodossa ja siir­tää kysei­set tiedot toiselle rekis­te­rin­pi­tä­jälle edel­lyt­täen, että rekis­te­röity on itse toimit­ta­nut kysei­set henki­lö­tie­dot yhdis­tyk­selle. Yhdis­tys käsit­te­lee kysei­siä henki­lö­tie­toja rekis­te­röi­dyn suos­tu­muk­sen perus­teella ja käsit­tely suori­te­taan auto­maat­ti­sesti; ja
 • vaatia henki­lö­tie­to­jensa käsit­te­lyn rajoit­ta­mista. 

Rekis­te­röi­dyn tulee esit­tää edellä maini­tun oikeu­den toteut­ta­mista koskeva pyyntö tämän tieto­suo­ja­se­los­teen Yhtey­de­no­tot-kohdan mukai­sesti. Yhdis­tys voi pyytää rekis­te­röi­tyä tarken­ta­maan pyyn­töään kirjal­li­sesti ja varmen­ta­maan rekis­te­röi­dyn henki­löl­li­syy­den ennen pyyn­nön käsit­te­le­mistä. Yhdis­tys voi kiel­täy­tyä pyyn­nön toteut­ta­mi­sesta sovel­let­ta­vassa laissa sääde­tyllä perus­teella. 

11. Oikeus valit­taa valvon­ta­vi­ran­omai­selle

Jokai­sella rekis­te­röi­dyllä on oikeus tehdä vali­tus asian­omai­selle valvon­ta­vi­ran­omai­selle taikka sen Euroo­pan unio­nin jäsen­val­tion valvon­ta­vi­ran­omai­selle, jossa rekis­te­röi­dyn asuin­paikka tai työpaikka sijait­see, mikäli rekis­te­röity katsoo, että hänen henki­lö­tie­to­jaan ei ole käsi­telty sovel­tu­van tieto­suo­ja­lain­sää­dän­nön mukai­sesti.

12. Yhtey­de­no­tot

Rekis­te­röi­dyn oikeuk­sien käyt­tä­mistä koske­vat pyyn­nöt, kysy­myk­set tästä tieto­suo­ja­se­los­teesta ja muut yhtey­de­no­tot tulee tehdä sähkö­pos­titse Tieto­hal­lin­to­pääl­likkö /​tietosuojavastaava osoit­tee­seen heikki.ketola@kokoomus.fi. Rekis­te­röity voi myös ottaa yhteyttä henki­lö­koh­tai­sesti tai kirjal­li­sesti alla olevaan osoit­tee­seen:

Kansal­li­nen Kokoo­mus rp

Heikki Ketola

Töölön­katu 3 A

00100 Helsinki

13. Muutok­set tähän tieto­suo­ja­se­los­tee­seen

Tätä tieto­suo­ja­se­los­tetta voidaan päivit­tää aika ajoin esimer­kiksi lain­sää­dän­nön muut­tuessa. Tämä tieto­suo­ja­se­loste on viimeksi päivi­tetty 9.3.2022

Skip to content