Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.

Kokoo­muk­sen graa­fi­nen ohjeis­tus

VISUAALISEN ILMEEN TEHTÄVÄ ON SUURI

Kokoo­muk­sen visu­aa­li­nen ilme tukee puolu­een histo­riaa ja tule­vai­suutta. Se ilmen­tää puolu­een hillit­tyä char­mia, joka klas­si­suu­des­saan huokuu maltil­li­suutta, osaa­mista ja poliit­tista uskot­ta­vuutta. Ilme on selkeä ja kestää pitkälle tule­vai­suu­teen.


Kokoo­mus on puolue, joka ei huuda, vaan hakee ratkai­suja maltil­li­sesti. Siksi värit­kään eivät huuda, eivätkä ole liian kirk­kaita ja huomion­ha­kui­sia. Typo­gra­fia eli teks­tin ja kirjain­ten tyyli on klas­sista ja jämäk­kää. Yhdessä värit ja typo­gra­fia vies­ti­vät pysy­vyyttä ja vahvaa itse­tun­toa, luotet­ta­vaa poliit­tista toimi­jaa, jonka puoleen on helppo kään­tyä.

Yhtei­sesti käytetty visu­aa­li­nen ilme luo yhte­näi­syyttä eri kana­viin ja käyt­tö­tar­koi­tuk­siin.


VÄRIEN HALLINTA ON TUIKI TÄRKEÄÄ

Värit on opti­moitu kuhun­kin väri­maa­il­maan (RGB, CMYK ja Pantone=PMS) niin, että loppu­tu­los näyt­tää parhaalta mahdol­li­selta vali­tussa käytössä. Väriar­voja ei voi siis kopioida ristiin: on tärkeää, että verkossa käyte­tään RGB-arvoja ja -logoja. Lehdissä ja paino­tuot­teissa käyte­tään CMYKiä. Valitse ohei­sista siis oikea väriarvo kuhun­kin tarkoi­tuk­seen.


HUOM! Tämä ohjeisto on laadittu sähköi­seen muotoon ja siksi värit näyt­tä­vät oikeilta näytöllä. Kun sen tulos­taa, värit eivät ole oikeita, vaan tulos­ti­men neli­vä­ri­siksi kään­tä­miä. PMS-väri näyt­tää oikealta vain PMS-väri­kar­toissa ja painet­tuna PMS:llä.

CMYK = paino­tuot­teet ja lehti­mai­nok­set
RGB & HEX = some, netti­si­vut, näytöt
PMS = PAINETTAVA ERIKOISVÄRI. Käyttö esim. vaat­teissa ja muissa erikois­pai­no­töissä. PMS-värit näyt­tä­vät oikeilta vain väri­kar­toissa ja painet­tuna PMS:llä.

TUMMANSININEN

VAALEANSININEN

CMYK: 100/​30/​0/​50
RGB: 0/​58/​84
HEX: 003a54
PMS: 295
CMYK: 35/​0/​5/​0
RGB: 176/​217/​235
HEX: b0d9eb
PMS: 2975

BEIGE

PUNAINEN (KOROSTEVÄRI)

CMYK: 13/​12/​23/​0
RGB: 218/​209/​191
HEX: dad1bf
PMS: 7527
CMYK: 0/​100/​100/​40
RGB: 158/​11/​15
HEX: 9e0b0f
PMS: 200

Vaalean­si­ni­sestä ja beigestä voi käyt­tää
vaaleam­pia sävyjä, esim. koros­te­taus­toiksi


TYPOGRAFIA

Typo­gra­fia on tärkeim­piä visu­aa­li­sia vies­tin­tä­kei­noja. Kaikki fontit ovat ilmais­font­teja Googlelta, jotta kaikki voivat niitä käyt­tää, ja jotta kokoo­muk­sen visu­aa­li­nen ilme olisi yhte­näi­nen. Voit ladata fontit käyt­töösi osoit­teesta: fonts.google.com


Käytä ohei­sista logoista sitä, mikä käy tarkoi­tuk­seen parhai­ten. Jätä logon ympä­rille reilusti tyhjää tilaa. On hyvä yhdis­tää ruis­kuk­kaan aina nimi­logo selkey­den vuoksi.


Leijo­na­logo on kokoo­muk­sen pitkäi­käi­sin symboli. Se on tarkoi­tettu ainoas­taan puolu­een viral­li­siin käyt­tö­tar­koi­tuk­siin.

Nimi­logo
Vaaka­logo

Pysty­logo

Ruis­kukka-kuva­logo (vältä käyt­töä irto­nai­sena)

Leijo­na­logo
Ainoas­taan puolu­een viral­li­siin käyt­tö­tar­koi­tuk­siin!


TUNNUKSEN VÄRITYS

Puolue käyt­tää tumman­si­nistä, vaalean­si­nistä ja valkoista tunnusta. Erilai­sia vaali­kam­pan­joita ja muita vastaa­via varten ruis­ku­kan voi värit­tää oman kampan­jan väreillä omaan tai esimer­kiksi yhdis­tys­ten käyt­tö­tar­koi­tuk­siin.

TUMMANSININEN

VAALEANSININEN

VALKOINEN


VANHAT LOGOT JA ILMEET OVAT MENNEISYYTTÄ

Kokoo­muk­sen ilmeen yhte­näi­syy­den säilyt­tä­mi­seksi on aika unoh­taa vanhat ilmeet logoi­neen ja värei­neen. Kuten näkyy, kokoo­muk­sen ilme on ollut moni­nai­nen vuosien mittaan. Nyt on aika heit­tää vanhat ilmeet romu­kop­paan ja käyt­tää ainoas­taan uutta kaikessa.


ESIMERKKI FONTTIEN KÄYTÖSTÄ LEHTI-ILMOITUKSESSA

YLÄOTSIKKO:
Barlow Conden­sed Regu­lar

OTSIKKO:
Barlow Conden­sed Bold
ISOILLA KIRJAIMILLA. Lyhyt ja ytime­käs otsikko.

INGRESSI:
Kursii­villa
Source Serif Pro Italic

LEIPÄTEKSTI:
Source Serif Pro Regu­lar

NOSTO:
Barlow Conden­sed Bold
Pienillä tai isoilla kirjai­milla.

KOROSTETEKSTI:
Perma­nent Marker
ISOILLA KIRJAIMILLA, väri vaalean­si­ni­nen tai punai­nen koros­te­vä­rinä. Käytä maltilla, yksi per näkymä.

Huom! Font­tien koot riip­pu­vat lehti­mai­nok­sen koosta.
8 pt pienem­pää font­tia ei kannata käyt­tää, sillä sitä on vaikeaa lukea.


SOME JA DIGI

Kuvan tärkein tehtävä on pysäyt­tää lukija. Laita vain vähän teks­tiä kuvaan, jotta vies­tisi on helppo lukea.

Valitse vies­tiin sopiva kuva, jossa on tarpeeksi rauhal­lista pintaa teks­tille. Mikäli kuvassa on runsaasti yksi­tyis­koh­tia, voit käyt­tää teks­tin taus­talla yksi­vä­ristä palk­kia.


Skip to content