Kokoomus.fi / Kokoo­mus alueel­lasi

Kokoo­mus
alueel­lasi

Tule rohkeasti mukaan toimin­taan!

Kokoo­muk­sella on aktii­vi­sesti toimiva järjes­tö­kenttä koko Suomessa. Alueel­lista toimin­taa johtaa kunkin alueen piiri­jär­jestö ja toimin­taan voit lähteä mukaan helposti – voit vaikka soit­taa alueesi toimis­toon ja kysyä, että mitä toimin­taa juuri sinulle olisi tarjolla! 13 alueel­lista toimis­toamme palve­le­vat jäse­niä ja teke­vät yhdessä paikal­li­syh­dis­tys­ten kanssa paikal­li­sesti kokoo­mus­laista poli­tiik­kaa. Toimin­nan­joh­ta­jat vastaa­vat oman alueensä päivit­täi­sestä toimin­nasta ja piiri­jär­jes­tö­jen puheen­joh­ta­jat ja -halli­tuk­set vastaa­vat poli­tii­kasta.

Skip to content