Kokoomus.fi / Tietoa kokoo­muk­sesta / Kehity vaikuttajana!

Kehity
vaikut­ta­jana!

Kokoo­muk­sen koulu­tus­toi­minta

Kansal­li­nen Sivis­tys­liitto (tutum­min Kansio) tarjoaa Kokoo­musyh­dis­tyk­sille ja -jäse­nille tilaus­työnä heidän tarpei­taan varta vasten räätä­löi­tyjä teema­kou­lu­tuk­sia. Onko sinulla tai yhdis­tyk­sel­läsi halu koulut­tau­tua jonkin teeman ympä­riltä? Kerro se meille.

Kunta­vaa­lieh­dok­kai­den esiin­ty­mis­val­men­nusta 3.11.
Pitc­haa vakuut­ta­vasti - rakenna kohtaa­mi­sia kunta­vaa­leissa

1700 Pitch! - innos­ta­van tiivis­tä­mi­sen taito – kirjan ja pitc­haus­tee­man esit­tely
17.15 Näin kitey­tät vies­tisi ja sano­masi
17.30 Rakenna oma uniikki tarina tiiviiksi ja innos­ta­vaksi
- tehtä­viä oman osaa­mi­sen ja vies­tin kiteyt­tä­mi­seen
18.00 Esiin­ty­mis­tai­dot kunta­vaa­lieh­dok­kaan työssä
18.15 Tari­nan­ker­ronta henki­löbrän­din raken­ta­mi­sen työka­luna: “case-esimerkki“
18.30 Vuoro­vai­ku­tus ja tunneil­maisu – vaikuta äänes­tä­jiin tunteella
18.45 Kysy­myk­siä osal­lis­tu­jilta Q&A
19:00 Lope­tus

Kunta­vaa­lieh­dok­kai­den Face­book- sivun perus­ta­mi­nen ja vink­kejä sisäl­lön tuotan­toon 19.11 klo 18-19 ja 9.12 klo 18-19.

 1. Sivun hyöty­jen läpi­käynti
 2. Sivun perus­ta­mi­nen
 3. Kaksi­vai­hei­sen tunnis­ta­mi­sen aset­ta­mi­nen
 4. Busi­ness Mana­ge­rin luomi­nen
 5. Maino­soi­keuk­sien hake­mi­nen
 6. Sivun käytön aloit­ta­mi­nen

Koulu­tuk­set järjes­te­tään Micro­soft Teams -sovel­luk­sella. Pääset mukaan koulu­tuk­seen linkin www.bit.ly/kokoomuskouluttaa kautta! Lisä­tie­toja voit kysyä osoit­teesta jouni.markkanen@kansio.fi.

Halli­tus­teh­tä­vät haltuun koulu­tus 14.11. https://www.kansio.fi/koulutus/hallitustehtavat-haltuun/

Poli­tii­kan sini­nen lanka koulu­tus 28.11 ja 2.12.  https://www.kansio.fi/koulutus/politiikan-sininen-lanka/

Koulu­tus­pa­ke­tit

Alta löydät koulu­tuk­sia yhdis­tyk­sen ja polii­ti­kon tarpei­siin. Istu siis muka­vaan asen­toon ja ota vinkit suoraan omaan teke­mi­seen video­kou­lu­tus­ten kautta! 


Katta­vat koulu­tus­ko­ko­nai­suu­det (noin 1 tunti)

Etäko­kous­ta­mi­sen ja -tapaa­mi­sen ABC

Kuinka kokous voidaan toteut­taa suju­vasti verk­ko­ym­pä­ris­tössä? Mitä asioita kokouk­sen järjes­tä­jän ja osal­lis­tu­jan on syytä ottaa huomioon etäta­paa­mi­sissa ja -kokouk­sissa? “Etäko­kous­ta­mi­sen ja -tapaa­mi­sen ABC” -koulu­tuk­sessa sukel­le­taan sähköi­sissä ympä­ris­töissä tapah­tu­van kokous­ta­mi­sen perus­tei­siin ja tutus­tu­taan etäko­kous­ta­mi­sen mahdol­lis­ta­viin työka­lui­hin kuten Google Hangout­siin ja Google Driveen. Osal­lis­tuja saa koulu­tuk­sesta avai­met etäko­kous­ta­mi­sen ja -tapaa­mis­ten käytän­töi­hin sekä osaa toimia erilai­sissa etäta­pah­tu­missa.

Katso koulu­tus!

Sisäl­lön­tuo­tanto somessa

Millaista on hyvä sisältö ja miksi tari­nal­lis­ta­mi­nen on tärkeää vaikut­ta­mi­sessa? “Sisäl­lön­tuo­tanto somessa” -koulu­tus tarjoaa osal­lis­tu­jille katsauk­sen tari­nan kerron­nan sekä somessa toimi­van sisäl­lön maail­maan. Koulu­tuk­sen jälkeen osal­lis­tu­jalla on käsi­tys siitä, millai­nen sisältö toimii millä­kin sosi­aa­li­sen median alus­talla sekä miten kertoa asiansa verkossa entistä vaikut­ta­vam­min.

Katso koulu­tus!

Verkossa toimi­mi­sen työka­lut

Miten saada teks­ti­tyk­set some-videolle? Millä työka­lulla saa tehtyä näyt­tä­vän kansi­ku­van Face­book-tapah­tu­malle? Millä vempai­milla voin paran­taa kuvan, videon ja äänen laatua? “Verkossa toimi­mi­sen työka­lut” tarjoaa katta­van listan erilai­sia työka­luja, joilla tuot­taa ja työs­tää sisäl­töä verkon eri kana­viin. On kyseessä sitten kokouk­sen järjes­tä­mi­nen verkossa, some­ku­van, videon tai Podcas­tin teke­mi­nen, saa osal­lis­tuja itsel­leen vinkit ja ohjeet usei­den eri työka­lu­jen käytöstä.

Katso koulu­tus!

Tietois­kut (noin 30 minuut­tia)

Sosi­aa­li­sen median perus­teet ja Face­boo­kin hyödyn­tä­mi­nen

Miten ehdo­kas voi ottaa sosi­aa­li­sen median haltuun hyvissä ajoin ennen vaaleja? Mikä on “polii­tik­ko­pro­fiili” ja miten sitä voi käyt­tää kampan­join­nissa?

Katso koulu­tus

Pelkällä puhe­li­mella pärjää – Live Face­boo­kissa ja Insta­gra­missa

Minkä­laista video­si­säl­töä saa tuotet­tua helposti ja nopeasti älypu­he­li­mella? Miten madal­taa kynnystä videoi­den tekoon?

Katso koulu­tus

Vink­kejä vaikut­ta­vaan kirjoit­ta­mi­seen

Miten kirjoit­taa kiin­nos­ta­vaa sisäl­töä? Mitä peri­aat­teita hyvä mieli­pi­de­kir­joi­tus noudat­taa?

Katso koulu­tus

Yhdis­tys vaalia­sen­toon

Miten vaali­työtä tehdään järjes­tön tasolla? Mitä edel­li­sistä vaaleista kannat­taa oppia? Miten nykyi­nen kunnan tilanne vaikut­taa vaali­val­mis­tau­tu­mi­seen? Mitkä ovat tärkeim­mät rooli­tuk­set kunta­vaa­li­työssä?

Katso koulu­tus

Näin onnis­tut ehdo­kas­han­kin­nassa ja ohjel­ma­työssä

Mikä on ehdo­kas­han­kin­nan merki­tys ja kuinka toteut­taa se onnis­tu­neesti ja johde­tusti? Entä miten vaalioh­jelma laadi­taan ja miten sillä voi tukea kampan­ja­työtä?

Katso koulu­tus

Face­book: vinkit julki­sen sivun yllä­pi­toon

Kuinka Face­boo­kiin voi luoda mainos­ti­lin, jotta voi tehdä mainok­sia polii­tik­ko­pro­fii­liin tai yhdis­tyk­sen sivuille? Miten tunnis­tau­tu­mi­nen ja henki­löl­li­syy­den varmen­nus tapah­tu­vat? Katso oheis­ten videoi­den kautta vaihe vaiheelta, kuinka saat oman mainos­ti­lisi Face­boo­kissa käyt­töön.
Kaksin­ker­tai­nen tunnis­tau­tu­mi­nen
Mainos­ti­lin luomi­nen
Henki­löl­li­syy­den varmen­ta­mi­nen

Lisä­tie­toja:

Jouni Mark­ka­nen (040 5429514, jouni.markkanen@kansio.fi)

Niilo Nissi­nen (0400 183 238, niilo.nissinen@kansio.fi)


Koulu­tuk­set järjes­tää Kansal­li­nen Sivis­tys­liitto, tutum­min Kansio

Kysy Kansiosta apua, kun tarvit­set kump­pa­nia esimer­kiksi vaikut­ta­jan­tai­to­jen, yhdis­tys­osaa­mi­sen tai kunta­vai­kut­ta­mi­sen vahvis­ta­mi­seen.

Kansio on siis kokoo­mus­laista aate­maa­il­maa ja vaikut­ta­mis­ta­paa edis­tävä koulu­tusor­ga­ni­saa­tio. Se työs­ken­te­lee vapaan aikuis­kou­lu­tuk­sen kentällä ja sen tavoit­teena on edis­tää elini­käistä oppi­mista ja tukea demo­kra­tiassa tarvit­ta­via kansa­lais­tai­toja.
Toimin­nan suun­ta­vii­voista päät­tää sivis­tys­lii­ton jäsen­jär­jes­tö­jen edus­ta­jista koos­tuva johto­kunta. Käytän­nön koulu­tus­si­säl­löt muodos­tu­vat aktii­vi­sen kansa­lai­suu­den, vaikut­ta­jan­tai­to­jen, arvo­jen ja aattei­den sekä kansain­vä­li­syy­den ja moni­kult­tuu­ri­suu­den aihe­pii­reistä.
Kansio järjes­tää yhteis­työssä jäsen­jär­jes­tö­jen kanssa koulu­tusta ympäri Suomen. Toteu­tus­ta­poina ovat ilta­ti­lai­suu­det, semi­naa­rit sekä muuta­masta viikon­lo­pusta koos­tu­vat teho­kurs­sit. Digi­taa­li­set väli­neet ovat kehit­tyvä osa toimin­taa.

Kansiossa työs­ken­te­le­vät Annika KokkoHenna Aunisto, Veli-Pekka Manni­nen, Jouni Mark­ka­nen,  Niilo Nissi­nen, Olli Rytkö­nen ja Jyrki Sele­nius.

Kansio pähki­nän­kuo­ressa

 • Koulu­tusta kokoo­mus­lai­sesta aate­maa­il­masta kiin­nos­tu­neille
 • Vaikut­taja- ja vaali­kou­lu­tusta demo­kra­tiassa toimi­mi­seen
 • Koulut­taja- ja suun­nit­te­lu­tu­kea yhdis­tys­toi­min­nan tarpei­siin
 • Kult­tuu­ri­ta­pah­tu­mia
 • Kulu­tu­kea yhdessä jäsen­jär­jes­tö­jen kanssa toteu­tet­ta­viin koulu­tuk­siin

Koulu­tus­toi­min­nan linkit

Koulu­tus-tarjonta

Kansion yhteys­tie­dot