Kokoomus.fi / Tietoa kokoomuksesta / Kokoomus kouluttaa

Kokoo­mus
koulut­taa

Kokoo­muk­sen koulu­tus­toi­minta

Kansal­li­nen Sivis­tys­liitto (tutum­min Kansio) tarjoaa Kokoo­musyh­dis­tyk­sille ja -jäse­nille tilaus­työnä heidän tarpei­taan varta vasten räätä­löi­tyjä teema­kou­lu­tuk­sia. Onko sinulla tai yhdis­tyk­sel­läsi halu koulut­tau­tua jonkin teeman ympä­riltä? Kerro se meille.

Kansion laajaan koulu­tus­tar­jon­taan kuuluu pitkä­kou­lu­tuk­sina järjes­tet­tä­vät Kunta-, järjestö- ja vaikut­taja-akate­miat.

Lisäksi suosit­tuja koulu­tus­ko­ko­nai­suuk­sia ovat Poli­tii­kan sini­nen lanka, Halli­tus­teh­tä­vät haltuun sekä Euroop­pa­se­mi­naa­rit.

Teemme myös räätä­löi­tyjä koulu­tuk­sia yhdis­tys­ten omien tarpei­den mukaan. Tutustu siis koulu­tus­tar­jon­tamme ja ole siis yhtey­dessä meihin.

Pitkä­kes­toi­set akate­miat

Kunta-akate­mia
Koulu­tus on tarkoi­tettu erityi­sesti uusille kunnal­li­siin luot­ta­mus­teh­tä­viin vali­tuille kokoo­mus­lai­sille 
(myös kuntayh­ty­mät, osakeyh­tiöt sekä ylikun­nal­li­set luot­ta­mus­teh­tä­vät).

Järjes­tö­aka­te­mia
Innos­tava valmen­nus­oh­jelma kokoo­musyh­dis­tys­ten halli­tuk­sen jäse­nille. Avain­tee­moina 
järjes­tön johta­mi­nen ja vies­tintä, vuosi­kier­ron suun­nit­telu sekä yhdis­tyk­sen jäsen­ten akti­vointi.

Digia­ka­te­mia
Kokoo­mus koulut­taa Digia­ka­te­miassa järjes­tö­toi­min­nan taitoja, 
joilla saa viri­tet­tyä yhdis­tyk­sen toimin­taa etä- ja some­ai­kaan sopi­vaksi.

Tutustu akate­mioi­hin ja ilmoit­taudu mukaan osoit­teessa kansio.fi/koulutus

Muut koulu­tuk­set

Poli­tii­kan sini­nen lanka
Uusille liit­ty­neille koulutus/​tutustumistapahtuma, jossa osal­lis­tuja saa käsi­tyk­sen Kokoo­muk­sen järjes­töstä, aatteesta ja poli­tii­kasta sekä tietoa siitä, kuinka yhteis­kun­nal­li­nen vaikut­ta­mi­nen kokoo­muk­sen kautta onnis­tuu.

Halli­tus­teh­tä­vät haltuun
Erityi­sesti uusille ja omaa osaa­mis­taan kartut­ta­ville yhdis­tys- ja kokoo­mus­toi­mi­joille.

Vaikut­ta­ja­polku
Valmen­nus tähtää ehdo­kas­val­miuk­sien kehit­tä­mi­seen seuraa­vien vuosien aikana.

Lue lisää koulu­tuk­sista kansio.fi/koulutus

Katta­vat koulu­tus­ko­ko­nai­suu­det videoina

Alta löydät koulu­tuk­sia yhdis­tyk­sen ja ehdok­kaan tarpei­siin. Istu siis muka­vaan asen­toon ja ota vinkit suoraan omaan teke­mi­seen video­kou­lu­tus­ten kautta!

Sisäl­lön­tuo­tanto

Strii­maa­mi­nen OBS-ohjel­man avulla

Koulu­tuk­sessa opit OBS-ohjel­man perus­käy­tön erityi­sesti live-lähe­tys­ten toteu­tusta varten. Videolla käydään läpi esimer­kiksi strii­maa­mi­nen Face­boo­kiin, Insta­gra­miin ja Youtu­been. Lisäksi saat keinot tuot­taa Teams-kokouk­sista live-lähe­tyk­siä.
Davinci Resolve videoe­di­toin­nin perus­teet

Videolla kerro­taan, miten teet maksut­to­malla DaVinci Resolve -ohjel­malla perus­e­di­toin­nin videolle sisäl­täen siir­ty­mät, kuvien lisää­mi­sen sekä teks­ti­tyk­sen.
Video- ja kuvae­di­tointi

Koulu­tus­tal­lenne toimi­hen­ki­löi­den video- ja kuva­kou­lu­tuk­sesta. Koulu­tuk­sen alussa käydään läpi Canvan käyttö some­ku­vien sekä flye­rei­den teke­mi­sessä. Toisessa osiosssa tustumme videoi­den editoin­tiin Da Vinci Resolve -ohjel­malla. Lopuksi käydään läpi Adobe Spark -sovel­lus, jolla on helppo tehdä esim. animoi­tuja diae­si­tyk­siä.

Kirjoit­ta­mi­nen
ja puhu­mi­nen

Vaali­kam­pan­jan puhe­ti­lan­teet - näin teet vaiku­tuk­sen ja keräät äänet

Vaali­kam­pan­jan puhe­ti­lan­teet koulu­tuk­sessa teemoina on:
- Miksi puhu­mi­nen ja esiin­ty­mi­nen on polii­ti­kolle tärkeää
- Mihin kaikki vaikut­ta­mi­nen perus­tuu
- Kuinka kohdata ihmi­siä muis­tet­ta­vasti
- Vaali­kam­pan­jan puhe­ti­lan­teet ja niiden vaati­muk­set
- Työvä­li­neet puheen teke­mi­seen nopeasti
- Viisi reto­rista keinoa, jotka tarvit­set
- Esiin­ty­jän kehon­kieli pähki­nän­kuo­ressa
Vaikut­tava kirjoit­ta­mi­nen

Koulu­tus antaa eväitä onnis­tu­nei­siin ja vaikut­ta­viin kirjoi­tuk­siin esimer­kiksi lehdissä, blogeissa ja sosi­aa­li­sessa mediassa.
Vakuut­tava esiin­ty­mi­nen live­lä­he­tyk­sessä ja videolla

Tuntuuko kame­ralle puhu­mi­nen vieraalta? Mitä asioita kannat­taa ottaa huomioon ennen Live -lähe­tyk­seen hyppää­mistä? Tässä koulu­tuk­sessa käydään läpi etänä esiin­ty­mi­sen perus­teita ja kuinka maksi­moida oma vaikut­ta­vuus kame­ran edessä. Opit käytän­nön vink­kejä niin tekniik­kaan, kehon­kie­leen kuin hyvään äänen käyt­töön.

Mainonta

Mainos­ta­mi­nen Face­boo­kissa

Koulu­tuk­sessa käydään läpi, mitä mainos­ta­mi­nen vaatii ja miten mainok­sia tehdään Face­boo­kin Busi­ness Mana­ge­rilla.
Helppo Face­book-mainonta

Miten mainos­taa omia julkai­suja Face­boo­kin maksul­li­sella mainon­nalla, ilman Busi­ness Mana­ge­rin käyt­töä. Koulu­tus sopii kaikille, jotka halua­vat tehdä maksul­lista mainon­taa Face­boo­kissa helposti ja nopeasti, eivätkä kaipaa kaik­kia Busi­ness Mana­ge­rin tuomia ominai­suuk­sia. Et tarvitse aiem­paa koke­musta mainos­ten teke­mi­sestä. Jotta mainok­sia pystyy luomaan, sinulla kuiten­kin tulee olla oma polii­tik­ko­sivu sekä maino­soi­keu­det Face­boo­kissa.
Mainonta Googlen ympä­ris­tössä

Medi­tan Mika Särki­järvi kertoo perus­teet siihen, miten päästä alkuun mainon­nassa Googlen ympä­ris­tössä. Käsit­te­lyssä on haku­kone-, display- sekä youtube-mainonta.
Teho­kas Insta­gram & maksettu mainonta

Koulu­tuk­sessa saat vinkit tavoit­teel­li­seen Insta­gra­min käyt­töön ja sisäl­lön tuot­ta­mi­seen. Lisäksi opit luomaan maksul­lista mark­ki­noin­tia ja kohden­ta­maan mainok­set oikein.

Face­book: vinkit julki­sen sivun yllä­pi­toon

Kuinka Face­boo­kiin voi luoda mainos­ti­lin, jotta voi tehdä mainok­sia polii­tik­ko­pro­fii­liin tai yhdis­tyk­sen sivuille? Miten tunnis­tau­tu­mi­nen ja henki­löl­li­syy­den varmen­nus tapah­tu­vat? Katso oheis­ten videoi­den kautta vaihe vaiheelta, kuinka saat oman mainos­ti­lisi Face­boo­kissa käyt­töön.

Face­book sivun luomi­nen ja maino­soi­keu­den hake­mi­nen
Mainos­ten teke­mi­nen Busi­ness mana­ge­rilla
Poliit­ti­sen mainon­nan mahdol­lis­ta­mi­nen Face­boo­kissa
Kaksin­ker­tai­nen tunnis­tau­tu­mi­nen Face­boo­kissa
Face­book mainos­ti­lin luomi­nen
Julki­sen Face­book sivun tunnis­tau­tu­mi­nen

Luot­ta­mus­hen­ki­lö­kou­lu­tus

Puheen­joh­ta­ja­kou­lu­tus luot­ta­mus­hen­ki­löille
Uusien luot­ta­mus­hen­ki­löi­den koulu­tus

Koulu­tuk­sessa saat perus­tie­dot esimer­kiksi kokous­käy­tän­nöistä ja poli­tii­kan teke­mi­sestä kokoo­muk­sessa.

Aate

Kunta­vaa­lieh­dok­kai­den aate­se­mi­naari

Mihin aatetta tarvi­taan ja mistä kokoo­musaate oikein koos­tuu? Miten kokoo­muk­sen arvot näky­vät kunnassa, jossa on sydän oikealla? Näihin kysy­myk­siin etsi­tään vastauk­sia erityi­sesti uusille kunta­vaa­lieh­dok­kaille suun­na­tussa Aate­se­mi­naa­rissa.

Kaikki koulu­tus­vi­deot löydät kokoo­muk­sen YouTube -kana­valta!

Lisä­tie­toja koulu­tuk­sista:

Jouni Mark­ka­nen
jouni.markkanen(@)kansio.fi

Niilo Nissi­nen
niilo.nissinen(@)kansio.fi

Koulu­tuk­set järjes­tää Kansal­li­nen Sivis­tys­liitto, tutum­min Kansio

Kysy Kansiosta apua, kun tarvit­set kump­pa­nia esimer­kiksi vaikut­ta­jan­tai­to­jen, yhdis­tys­osaa­mi­sen tai kunta­vai­kut­ta­mi­sen vahvis­ta­mi­seen.

Kansio on siis kokoo­mus­laista aate­maa­il­maa ja vaikut­ta­mis­ta­paa edis­tävä koulu­tusor­ga­ni­saa­tio. Se työs­ken­te­lee vapaan aikuis­kou­lu­tuk­sen kentällä ja sen tavoit­teena on edis­tää elini­käistä oppi­mista ja tukea demo­kra­tiassa tarvit­ta­via kansa­lais­tai­toja.

Toimin­nan suun­ta­vii­voista päät­tää sivis­tys­lii­ton jäsen­jär­jes­tö­jen edus­ta­jista koos­tuva johto­kunta. Käytän­nön koulu­tus­si­säl­löt muodos­tu­vat aktii­vi­sen kansa­lai­suu­den, vaikut­ta­jan­tai­to­jen, arvo­jen ja aattei­den sekä kansain­vä­li­syy­den ja moni­kult­tuu­ri­suu­den aihe­pii­reistä.

Kansio järjes­tää yhteis­työssä jäsen­jär­jes­tö­jen kanssa koulu­tusta ympäri Suomen. Toteu­tus­ta­poina ovat ilta­ti­lai­suu­det, semi­naa­rit sekä muuta­masta viikon­lo­pusta koos­tu­vat teho­kurs­sit. Digi­taa­li­set väli­neet ovat kehit­tyvä osa toimin­taa.

Kansiossa työs­ken­te­le­vät Annika Kokko, Henna Aunisto, Veli-Pekka Manni­nen, Jouni Mark­ka­nen,  Niilo Nissi­nen, Jyrki Sele­nius, Essi Jäälinna ja Anton Hiet­silta.

Kansio pähki­nän­kuo­ressa

  • Koulu­tusta kokoo­mus­lai­sesta aate­maa­il­masta kiin­nos­tu­neille
  • Vaikut­taja- ja vaali­kou­lu­tusta demo­kra­tiassa toimi­mi­seen
  • Koulut­taja- ja suun­nit­te­lu­tu­kea yhdis­tys­toi­min­nan tarpei­siin
  • Kult­tuu­ri­ta­pah­tu­mia
  • Kulu­tu­kea yhdessä jäsen­jär­jes­tö­jen kanssa toteu­tet­ta­viin koulu­tuk­siin
Skip to content