Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Tietoa kokoomuksesta / Kokoomus kouluttaa

Kokoo­mus
koulut­taa

Kansal­li­nen Sivis­tys­liitto (tutum­min Kansio) tarjoaa Kokoo­musyh­dis­tyk­sille ja -jäse­nille tilaus­työnä heidän tarpei­taan varta vasten räätä­löi­tyjä teema­kou­lu­tuk­sia.

Pitkä­kes­toi­set akate­miat

Kansion laajaan koulu­tus­tar­jon­taan kuuluu pitkä­kou­lu­tuk­sina järjes­tet­tä­vät:
- kunta-akate­mia
- järjes­tö­aka­te­mia
- Eurooppa-akate­mia
- digia­ka­te­mia
- vaikut­taja-akate­mia

Muut koulu­tuk­set

Poli­tii­kan sini­nen lanka
Uuden kokoo­mus­lai­sen laaja pereh­dy­tys­pa­ketti

Halli­tus­teh­tä­vät haltuun
Paikal­li­syh­dis­tys­ten halli­tuk­sen nykyi­sille ja tule­ville jäse­nille tarkoi­tettu koulu­tus.

Luot­ta­mus­teh­tä­vät haltuun
Perus­tie­to­pa­ketti hyvin­voin­tia­luei­den luot­ta­mus­hen­ki­löille

Lue lisää koulu­tuk­sista kansio.fi/koulutus

Koulu­tuk­set järjes­tää Kansal­li­nen Sivis­tys­liitto, tutum­min Kansio

Kysy Kansiosta apua, kun tarvit­set kump­pa­nia esimer­kiksi vaikut­ta­jan­tai­to­jen, yhdis­tys­osaa­mi­sen tai kunta­vai­kut­ta­mi­sen vahvis­ta­mi­seen.

Kansio on siis kokoo­mus­laista aate­maa­il­maa ja vaikut­ta­mis­ta­paa edis­tävä koulu­tusor­ga­ni­saa­tio. Se työs­ken­te­lee vapaan aikuis­kou­lu­tuk­sen kentällä ja sen tavoit­teena on edis­tää elini­käistä oppi­mista ja tukea demo­kra­tiassa tarvit­ta­via kansa­lais­tai­toja.

Kansio järjes­tää yhteis­työssä jäsen­jär­jes­tö­jen kanssa koulu­tusta ympäri Suomen. Toteu­tus­ta­poina ovat ilta­ti­lai­suu­det, semi­naa­rit sekä muuta­masta viikon­lo­pusta koos­tu­vat teho­kurs­sit. Digi­taa­li­set väli­neet ovat kehit­tyvä osa toimin­taa.

Kansio pähki­nän­kuo­ressa

  • Koulu­tusta kokoo­mus­lai­sesta aate­maa­il­masta kiin­nos­tu­neille
  • Vaikut­taja- ja vaali­kou­lu­tusta demo­kra­tiassa toimi­mi­seen
  • Koulut­taja- ja suun­nit­te­lu­tu­kea yhdis­tys­toi­min­nan tarpei­siin
  • Kult­tuu­ri­ta­pah­tu­mia
  • Kulu­tu­kea yhdessä jäsen­jär­jes­tö­jen kanssa toteu­tet­ta­viin koulu­tuk­siin
Skip to content