Kokoomus.fi / Tietoa kokoo­muk­sesta / Kokoomus kouluttaa

Kokoo­mus
koulut­taa

Kokoo­muk­sen koulu­tus­toi­minta

Kansal­li­nen Sivis­tys­liitto (tutum­min Kansio) tarjoaa Kokoo­musyh­dis­tyk­sille ja -jäse­nille tilaus­työnä heidän tarpei­taan varta vasten räätä­löi­tyjä teema­kou­lu­tuk­sia. Onko sinulla tai yhdis­tyk­sel­läsi halu koulut­tau­tua jonkin teeman ympä­riltä? Kerro se meille.

Koulu­tuk­sia
kunta­vaa­lieh­dok­kaille

Koulu­tuk­set järjes­te­tään Micro­soft Teams -sovel­luk­sella, mukaan pääset linkistä www.kansio.fi/kokoomuskouluttaa

Koulu­tuk­set järjes­tää Kansal­li­nen Sivis­tys­liitto ja ne ovat maksut­to­mia eivätkä vaadi ennak­koil­moit­tau­tu­mista. Lisä­tie­toja voit kysyä osoit­teesta niilo.nissinen@kansio.fi

Muut
koulu­tuk­set

Kansion laajaan koulu­tus­tar­jon­taan kuuluu pitkä­kou­lu­tuk­sina järjes­tet­tä­vät Kunta-, järjestö- ja vaikut­taja-akate­miat.

Lisäksi suosit­tuja koulu­tus­ko­ko­nai­suuk­sia ovat Poli­tii­kan sini­nen lanka, Halli­tus­teh­tä­vät haltuun sekä Euroop­pa­se­mi­naa­rit.

Teemme myös räätä­löi­tyjä koulu­tuk­sia yhdis­tys­ten omien tarpei­den mukaan. Tutustu siis koulu­tus­tar­jon­tamme ja ole siis yhtey­dessä meihin.


Katta­vat
koulu­tus­ko­ko­nai­suu­det
videoina

Alta löydät koulu­tuk­sia yhdis­tyk­sen ja ehdok­kaan tarpei­siin. Istu siis muka­vaan asen­toon ja ota vinkit suoraan omaan teke­mi­seen video­kou­lu­tus­ten kautta!

Kampan­jan perus­teet 1

Työka­lut kampan­jan suun­nit­te­luun, ehdok­kaan sanoma ja kohde­ryh­mät.

Kampan­jan perus­teet 2

Videosta saat vinkit kampan­jan vies­tin­tään ja katu­kam­pan­join­tiin.

Kevyt­kam­panja

Koulu­tuk­sessa kerro­taan mata­lan kynnyk­sen vink­kejä kampan­jan näky­vyy­den lisää­mistä varten.

Vink­kejä vaali­ko­neita varten

Video­tal­len­teella käydään läpi vaali­ko­nei­den perus­pe­ri­aat­teita ja saat lisää eväitä vastaa­mi­seen yhdessä kevään tärkeim­mässä tavassa tavoit­taa äänes­tä­jiä.

Video­tal­len­teella käydään läpi vaali­ko­nei­den perus­pe­ri­aat­teita ja saat lisää eväitä vastaa­mi­seen yhdessä kevään tärkeim­mässä tavassa tavoit­taa äänes­tä­jiä.

Tietoisku vaali­ra­hoi­tuk­sesta

Kuul­laan tietois­kun muodossa Kokoo­muk­sen hallin­to­pääl­likkö Timo Elolta puolu­een viral­li­nen ohjeis­tus vaali­ra­hoi­tuk­sesta sekä ideoita ja aihioita erilai­sista varain­han­kin­nan muodoista Kansion koulu­tus­suun­nit­te­lija Niilo Nissi­seltä.

Mainos­ta­mi­nen Face­boo­kissa

Koulu­tuk­sessa käydään läpi, mitä mainos­ta­mi­nen vaatii ja miten mainok­sia tehdään Face­boo­kin Busi­ness Mana­ge­rilla.

Helppo Face­book-mainonta

Miten mainos­taa omia julkai­suja Face­boo­kin maksul­li­sella mainon­nalla, ilman Busi­ness Mana­ge­rin käyt­töä. Koulu­tus sopii kaikille, jotka halua­vat tehdä maksul­lista mainon­taa Face­boo­kissa helposti ja nopeasti, eivätkä kaipaa kaik­kia Busi­ness Mana­ge­rin tuomia ominai­suuk­sia. Et tarvitse aiem­paa koke­musta mainos­ten teke­mi­sestä. Jotta mainok­sia pystyy luomaan, sinulla kuiten­kin tulee olla oma polii­tik­ko­sivu sekä maino­soi­keu­det Face­boo­kissa.

Mainonta Googlen ympä­ris­tössä

Medi­tan Mika Särki­järvi kertoo perus­teet siihen, miten päästä alkuun mainon­nassa Googlen ympä­ris­tössä. Käsit­te­lyssä on haku­kone-, display- sekä youtube-mainonta.

Insta­gram Stories – Teke­mi­nen ja mainos­ta­mi­nen

Koulu­tuk­sesta saat vinkit Insta­gram story­jen teke­mi­seen ja mainos­ta­mi­seen. Lisäksi saat hyviä vink­kejä mojo- ja canva- sovel­lus­ten hyödyn­tä­mi­seen tari­noi­den teke­mi­sessä.

Vink­kejä sano­man tiivis­tä­mi­seen sekä Gredin käyt­töön

Koulu­tuk­sessa saat hyvät vinkit vies­tisi tiivis­tä­mi­seen ja opit visu­aa­li­sen vies­tin­nän perus­teita ja käyt­tä­mään Grediä kampan­ja­ma­te­ri­aa­lien luomi­seen.

Koti­si­vu­pa­ketti Zone­rilta

Ohje miten hankit oman koti­si­vu­pa­ke­tin osoit­teesta www.kokoomus.zoner.fi sekä vink­kejä koti­si­vun käyt­tä­mi­seen ja päivit­tä­mi­seen.

Sisäl­lön­tuo­tanto somessa

Millaista on hyvä sisältö ja miksi tari­nal­lis­ta­mi­nen on tärkeää vaikut­ta­mi­sessa? “Sisäl­lön­tuo­tanto somessa” -koulu­tus tarjoaa osal­lis­tu­jille katsauk­sen tari­nan kerron­nan sekä somessa toimi­van sisäl­lön maail­maan.

Koulu­tuk­sen toisessa osiossa tutus­tumme visu­aa­li­seen sisäl­lön­tuot­toon mm. millai­nen on hyvä kuva tai miten teet itsel­lesi oman visu­aa­li­sen ilmeen ja miksi tois­taa sitä.

Vaali­kam­pan­jan puhe­ti­lan­teet - näin teet vaiku­tuk­sen ja keräät äänet

Vaali­kam­pan­jan puhe­ti­lan­teet koulu­tuk­sessa teemoina on:
- Miksi puhu­mi­nen ja esiin­ty­mi­nen on polii­ti­kolle tärkeää
- Mihin kaikki vaikut­ta­mi­nen perus­tuu
- Kuinka kohdata ihmi­siä muis­tet­ta­vasti
- Vaali­kam­pan­jan puhe­ti­lan­teet ja niiden vaati­muk­set
- Työvä­li­neet puheen teke­mi­seen nopeasti
- Viisi reto­rista keinoa, jotka tarvit­set
- Esiin­ty­jän kehon­kieli pähki­nän­kuo­res­sa­Kou­lu­tus

Vaikut­tava kirjoit­ta­mi­nen

Koulu­tus antaa eväitä onnis­tu­nei­siin ja vaikut­ta­viin kirjoi­tuk­siin esimer­kiksi lehdissä, blogeissa ja sosi­aa­li­sessa mediassa.

Kunta­vaa­lieh­dok­kai­den aate­se­mi­naari

Mihin aatetta tarvi­taan ja mistä kokoo­musaate oikein koos­tuu? Miten kokoo­muk­sen arvot näky­vät kunnassa, jossa on sydän oikealla? Näihin kysy­myk­siin etsi­tään vastauk­sia erityi­sesti uusille kunta­vaa­lieh­dok­kaille suun­na­tussa Aate­se­mi­naa­rissa.

Koulut­ta­jina ja puhu­jina semi­naa­rissa Kokoo­muk­sen puolue­sih­teeri Kris­tiina Kokko sekä Kansion koulu­tus­suun­nit­te­lija Niilo Nissi­nen.

Verkossa toimi­mi­sen työka­lut

Miten saada teks­ti­tyk­set some-videolle? Millä työka­lulla saa tehtyä näyt­tä­vän kansi­ku­van Face­book-tapah­tu­malle? Millä vempai­milla voin paran­taa kuvan, videon ja äänen laatua? “Verkossa toimi­mi­sen työka­lut” tarjoaa katta­van listan erilai­sia työka­luja, joilla tuot­taa ja työs­tää sisäl­töä verkon eri kana­viin. On kyseessä sitten kokouk­sen järjes­tä­mi­nen verkossa, some­ku­van, videon tai Podcas­tin teke­mi­nen, saa osal­lis­tuja itsel­leen vinkit ja ohjeet usei­den eri työka­lu­jen käytöstä.

Etäko­kous­ta­mi­sen ja -tapaa­mi­sen ABC

Kuinka kokous voidaan toteut­taa suju­vasti verk­ko­ym­pä­ris­tössä? Mitä asioita kokouk­sen järjes­tä­jän ja osal­lis­tu­jan on syytä ottaa huomioon etäta­paa­mi­sissa ja -kokouk­sissa? “Etäko­kous­ta­mi­sen ja -tapaa­mi­sen ABC” -koulu­tuk­sessa sukel­le­taan sähköi­sissä ympä­ris­töissä tapah­tu­van kokous­ta­mi­sen perus­tei­siin ja tutus­tu­taan etäko­kous­ta­mi­sen mahdol­lis­ta­viin työka­lui­hin kuten Google Hangout­siin ja Google Driveen. Osal­lis­tuja saa koulu­tuk­sesta avai­met etäko­kous­ta­mi­sen ja -tapaa­mis­ten käytän­töi­hin sekä osaa toimia erilai­sissa etäta­pah­tu­missa.

Live­lä­he­tys esimer­kiksi Face­boo­kissa – Helposti ammat­ti­maista

Videolla kerro­taan, miten hyödyn­tää OBS-sovel­lusta live-videoi­den teke­mi­sessä ja miten esimer­kiksi Teams-kokouk­sen saa jaet­tua livenä Face­boo­kiin siten, että se näyt­tää hyvältä.

Davinci Resolve videoe­di­toin­nin perus­teet

Videolla kerro­taan, miten teet maksut­to­malla DaVinci Resolve -ohjel­malla perus­e­di­toin­nin videolle sisäl­täen siir­ty­mät, kuvien lisää­mi­sen sekä teks­ti­tyk­sen.

Video- ja kuvae­di­tointi

Koulu­tus­tal­lenne toimi­hen­ki­löi­den video- ja kuva­kou­lu­tuk­sesta. Koulu­tuk­sen alussa käydään läpi Canvan käyttö some­ku­vien sekä flye­rei­den teke­mi­sessä. Toisessa osiosssa tustumme videoi­den editoin­tiin Da Vinci Resolve -ohjel­malla. Lopuksi käydään läpi Adobe Spark -sovel­lus, jolla on helppo tehdä esim. animoi­tuja diae­si­tyk­siä.

Tietois­kut

Katu­kam­panja ja ihmis­ten kohtaa­mi­nen

Videolla saat vink­kejä esimer­kiksi ihmis­ten pysäyt­tä­mi­seen kadulla, kampan­ja­ta­poi­hin sekä kampan­ja­ma­te­ri­aa­lei­hin.

Sosi­aa­li­sen median perus­teet ja Face­boo­kin hyödyn­tä­mi­nen

Miten ehdo­kas voi ottaa sosi­aa­li­sen median haltuun hyvissä ajoin ennen vaaleja? Mikä on “polii­tik­ko­pro­fiili” ja miten sitä voi käyt­tää kampan­join­nissa?

Pelkällä puhe­li­mella pärjää – Live Face­boo­kissa ja Insta­gra­missa

Minkä­laista video­si­säl­töä saa tuotet­tua helposti ja nopeasti älypu­he­li­mella? Miten madal­taa kynnystä videoi­den tekoon?

Vink­kejä vaikut­ta­vaan kirjoit­ta­mi­seen

Miten kirjoit­taa kiin­nos­ta­vaa sisäl­töä? Mitä peri­aat­teita hyvä mieli­pi­de­kir­joi­tus noudat­taa?

Vakuut­tava esiin­ty­mi­nen live­lä­he­tyk­sessä ja videolla

Tuntuuko kame­ralle puhu­mi­nen vieraalta? Mitä asioita kannat­taa ottaa huomioon ennen Live -lähe­tyk­seen hyppää­mistä? Tässä koulu­tuk­sessa käydään läpi etänä esiin­ty­mi­sen perus­teita ja kuinka maksi­moida oma vaikut­ta­vuus kame­ran edessä. Opit käytän­nön vink­kejä niin tekniik­kaan, kehon­kie­leen kuin hyvään äänen käyt­töön.

Valmis­tau­tu­mi­nen luot­ta­mus­paikka neuvot­te­lui­hin

Tilai­suu­dessa käytiin läpi kunta­vaa­lien jälkei­siä luot­ta­mus­paik­ka­neu­vot­te­luita. Miten vaalien jälkeen paikat jakau­tu­vat kunnassa? Kuka saa ja mitä? Tilai­suu­dessa tutus­tu­taan paik­ka­jaon peri­aat­tei­siin kahdessa osassa: ensin ryhmien välis­ten neuvot­te­lui­den kautta ja sitten puolu­een sisäi­sen paik­ka­jaon kautta.

Yhdis­tys vaalia­sen­toon

Miten vaali­työtä tehdään järjes­tön tasolla? Mitä edel­li­sistä vaaleista kannat­taa oppia? Miten nykyi­nen kunnan tilanne vaikut­taa vaali­val­mis­tau­tu­mi­seen? Mitkä ovat tärkeim­mät rooli­tuk­set kunta­vaa­li­työssä?

Näin onnis­tut ehdo­kas­han­kin­nassa ja ohjel­ma­työssä

Mikä on ehdo­kas­han­kin­nan merki­tys ja kuinka toteut­taa se onnis­tu­neesti ja johde­tusti? Entä miten vaalioh­jelma laadi­taan ja miten sillä voi tukea kampan­ja­työtä?

Face­book: vinkit julki­sen sivun yllä­pi­toon

Kuinka Face­boo­kiin voi luoda mainos­ti­lin, jotta voi tehdä mainok­sia polii­tik­ko­pro­fii­liin tai yhdis­tyk­sen sivuille? Miten tunnis­tau­tu­mi­nen ja henki­löl­li­syy­den varmen­nus tapah­tu­vat? Katso oheis­ten videoi­den kautta vaihe vaiheelta, kuinka saat oman mainos­ti­lisi Face­boo­kissa käyt­töön.

Face­book sivun luomi­nen ja maino­soi­keu­den hake­mi­nen
Mainos­ten teke­mi­nen Busi­ness mana­ge­rilla
Kaksin­ker­tai­nen tunnis­tau­tu­mi­nen Face­boo­kissa
Face­book mainos­ti­lin luomi­nen
Julki­sen Face­book sivun tunnis­tau­tu­mi­nen

Lisä­tie­toja koulu­tuk­sista:

Jouni Mark­ka­nen
jouni.markkanen(@)kansio.fi

Niilo Nissi­nen
niilo.nissinen(@)kansio.fi

Koulu­tuk­set järjes­tää Kansal­li­nen Sivis­tys­liitto, tutum­min Kansio

Kysy Kansiosta apua, kun tarvit­set kump­pa­nia esimer­kiksi vaikut­ta­jan­tai­to­jen, yhdis­tys­osaa­mi­sen tai kunta­vai­kut­ta­mi­sen vahvis­ta­mi­seen.

Kansio on siis kokoo­mus­laista aate­maa­il­maa ja vaikut­ta­mis­ta­paa edis­tävä koulu­tusor­ga­ni­saa­tio. Se työs­ken­te­lee vapaan aikuis­kou­lu­tuk­sen kentällä ja sen tavoit­teena on edis­tää elini­käistä oppi­mista ja tukea demo­kra­tiassa tarvit­ta­via kansa­lais­tai­toja.

Toimin­nan suun­ta­vii­voista päät­tää sivis­tys­lii­ton jäsen­jär­jes­tö­jen edus­ta­jista koos­tuva johto­kunta. Käytän­nön koulu­tus­si­säl­löt muodos­tu­vat aktii­vi­sen kansa­lai­suu­den, vaikut­ta­jan­tai­to­jen, arvo­jen ja aattei­den sekä kansain­vä­li­syy­den ja moni­kult­tuu­ri­suu­den aihe­pii­reistä.

Kansio järjes­tää yhteis­työssä jäsen­jär­jes­tö­jen kanssa koulu­tusta ympäri Suomen. Toteu­tus­ta­poina ovat ilta­ti­lai­suu­det, semi­naa­rit sekä muuta­masta viikon­lo­pusta koos­tu­vat teho­kurs­sit. Digi­taa­li­set väli­neet ovat kehit­tyvä osa toimin­taa.

Kansiossa työs­ken­te­le­vät Annika Kokko, Henna Aunisto, Veli-Pekka Manni­nen, Jouni Mark­ka­nen,  Niilo Nissi­nen, Jyrki Sele­nius, Essi Jäälinna ja Anton Hiet­silta.

Kansio pähki­nän­kuo­ressa

  • Koulu­tusta kokoo­mus­lai­sesta aate­maa­il­masta kiin­nos­tu­neille
  • Vaikut­taja- ja vaali­kou­lu­tusta demo­kra­tiassa toimi­mi­seen
  • Koulut­taja- ja suun­nit­te­lu­tu­kea yhdis­tys­toi­min­nan tarpei­siin
  • Kult­tuu­ri­ta­pah­tu­mia
  • Kulu­tu­kea yhdessä jäsen­jär­jes­tö­jen kanssa toteu­tet­ta­viin koulu­tuk­siin