Sulje valikko
Valikko Avaa/sulje valikko
Kehity vaikut­ta­jana!

Kehity vaikut­ta­jana!

Kokoo­muk­sen koulu­tus­toi­minta

Kansal­li­nen Sivis­tys­liitto (tutum­min Kansio) tarjoaa Kokoo­musyh­dis­tyk­sille ja -jäse­nille tilaus­työnä heidän tarpei­taan varta vasten räätä­löi­tyjä teema­kou­lu­tuk­sia. Onko sinulla tai yhdis­tyk­sel­läsi halu koulut­tau­tua jonkin teeman ympä­riltä? Kerro se meille!

Kokoo­mus koulut­taa etätyös­ken­te­ly­ta­poja ja verkossa vaikut­ta­mista

 

Etäko­kous­ta­mi­sen ja -tapaa­mi­sen ABC

Kuinka kokous voidaan toteut­taa suju­vasti verk­ko­ym­pä­ris­tössä? Mitä asioita kokouk­sen järjes­tä­jän ja osal­lis­tu­jan on syytä ottaa huomioon etäta­paa­mi­sissa ja -kokouk­sissa? “Etäko­kous­ta­mi­sen ja -tapaa­mi­sen ABC” -koulu­tuk­sessa sukel­le­taan sähköi­sissä ympä­ris­töissä tapah­tu­van kokous­ta­mi­sen perus­tei­siin ja tutus­tu­taan etäko­kous­ta­mi­sen mahdol­lis­ta­viin työka­lui­hin kuten Google Hangout­siin ja Google Driveen. Osal­lis­tuja saa koulu­tuk­sesta avai­met etäko­kous­ta­mi­sen ja -tapaa­mis­ten käytän­töi­hin sekä osaa toimia erilai­sissa etäta­pah­tu­missa.

Koulu­tus löytyy osoit­teesta: https://youtu.be/EgseO-lpUtE

Sisäl­lön­tuo­tanto somessa

Millaista on hyvä sisältö ja miksi tari­nal­lis­ta­mi­nen on tärkeää vaikut­ta­mi­sessa? “Sisäl­lön­tuo­tanto somessa” -koulu­tus tarjoaa osal­lis­tu­jille katsauk­sen tari­nan kerron­nan sekä somessa toimi­van sisäl­lön maail­maan. Koulu­tuk­sen jälkeen osal­lis­tu­jalla on käsi­tys siitä, millai­nen sisältö toimii millä­kin sosi­aa­li­sen median alus­talla sekä miten kertoa asiansa verkossa entistä vaikut­ta­vam­min.

Koulu­tus löytyy osoit­teesta: https://youtu.be/-4VJNkrSmP0

Verkossa toimi­mi­sen työka­lut

Miten saada teks­ti­tyk­set some-videolle? Millä työka­lulla saa tehtyä näyt­tä­vän kansi­ku­van Face­book-tapah­tu­malle? Millä vempai­milla voin paran­taa kuvan, videon ja äänen laatua? “Verkossa toimi­mi­sen työka­lut” tarjoaa katta­van listan erilai­sia työka­luja, joilla tuot­taa ja työs­tää sisäl­töä verkon eri kana­viin. On kyseessä sitten kokouk­sen järjes­tä­mi­nen verkossa, some­ku­van, videon tai Podcas­tin teke­mi­nen, saa osal­lis­tuja itsel­leen vinkit ja ohjeet usei­den eri työka­lu­jen käytöstä.

Koulu­tus löytyy osoit­teesta: https://youtu.be/BAa8bBwZUV4

Lisä­tie­toja:

Jouni Mark­ka­nen (040 5429514, jouni.markkanen@kansio.fi)

Niilo Nissi­nen (0400 183 238, niilo.nissinen@kansio.fi)


Koulu­tuk­set järjes­tää Kansal­li­nen Sivis­tys­liitto, tutum­min Kansio

Kysy Kansiosta apua, kun tarvit­set kump­pa­nia esimer­kiksi vaikut­ta­jan­tai­to­jen, yhdis­tys­osaa­mi­sen tai kunta­vai­kut­ta­mi­sen vahvis­ta­mi­seen.

Kansio on siis kokoo­mus­laista aate­maa­il­maa ja vaikut­ta­mis­ta­paa edis­tävä koulu­tusor­ga­ni­saa­tio. Se työs­ken­te­lee vapaan aikuis­kou­lu­tuk­sen kentällä ja sen tavoit­teena on edis­tää elini­käistä oppi­mista ja tukea demo­kra­tiassa tarvit­ta­via kansa­lais­tai­toja.
Toimin­nan suun­ta­vii­voista päät­tää sivis­tys­lii­ton jäsen­jär­jes­tö­jen edus­ta­jista koos­tuva johto­kunta. Käytän­nön koulu­tus­si­säl­löt muodos­tu­vat aktii­vi­sen kansa­lai­suu­den, vaikut­ta­jan­tai­to­jen, arvo­jen ja aattei­den sekä kansain­vä­li­syy­den ja moni­kult­tuu­ri­suu­den aihe­pii­reistä.
Kansio järjes­tää yhteis­työssä jäsen­jär­jes­tö­jen kanssa koulu­tusta ympäri Suomen. Toteu­tus­ta­poina ovat ilta­ti­lai­suu­det, semi­naa­rit sekä muuta­masta viikon­lo­pusta koos­tu­vat teho­kurs­sit. Digi­taa­li­set väli­neet ovat kehit­tyvä osa toimin­taa.

Kansiossa työs­ken­te­le­vät Annika KokkoHenna Aunisto, Veli-Pekka Manni­nen, Jouni Mark­ka­nen,  Olli Rytkö­nen ja Jyrki Sele­nius

Kansio pähki­nän­kuo­ressa

  • Koulu­tusta kokoo­mus­lai­sesta aate­maa­il­masta kiin­nos­tu­neille
  • Vaikut­taja- ja vaali­kou­lu­tusta demo­kra­tiassa toimi­mi­seen
  • Koulut­taja- ja suun­nit­te­lu­tu­kea yhdis­tys­toi­min­nan tarpei­siin
  • Kult­tuu­ri­ta­pah­tu­mia
  • Kulu­tu­kea yhdessä jäsen­jär­jes­tö­jen kanssa toteu­tet­ta­viin koulu­tuk­siin

Koulu­tus­toi­min­nan linkit

Koulu­tus-tarjonta

Kansion yhteys­tie­dot