• FI
 • SV
 • Avaa/sulje valikko
  Kehity vaikut­ta­jana!

  Kehity vaikut­ta­jana!

  Kokoo­muk­sen koulu­tus­toi­minta

  Akate­miat ja kurs­sit vuonna 2020:


  Järjes­tö­aka­te­mia

  Lisää eloa yhdis­tyk­seen. Innostu ja innosta kans­samme!

  Valmen­nus­oh­jelma paikal­li­syh­dis­tyk­sen halli­tuk­selle. Avai­n­asioina yhdis­tyk­sen johta­mi­nen ja vies­tintä, vuosi­kier­ron suun­nit­telu ja jäsen­ten akti­vointi. Otamme haltuun sosi­aa­li­sen median ja muut­kin sähköi­set toimin­ta­muo­dot. Pain­opis­teinä puolue­ko­kous ja kunta­vaa­lit.

  Lähi­jak­sot 14.–15.3. ja 10.–11.10.2020. Lisäksi runsaasti verkon kautta tapah­tu­vaa ohjausta ja ajatuk­sen­vaih­toa.

  Akate­mian hinta on 125 €, sisäl­täen koulu­tuk­set, ruokai­lut sekä majoi­tuk­sen kahden hengen huoneissa. Ilmoit­tau­tu­mi­nen päät­tyy 28.2.2020.

  Ilmoit­taudu tästä

  Kunta-akate­mia

  Kunnan luot­ta­mus­hen­ki­löille sekä sellai­seksi aiko­ville suun­nattu valmen­nus­ko­ko­nai­suus.

  Kuinka toimia kokoo­mus­lai­sena päätök­sen­te­ki­jänä kunnas­sani? Pereh­dy­tämme osal­lis­tu­jat kunnal­li­seen päätök­sen­te­ko­jär­jes­tel­mään, asioi­den valmis­te­luun ja niiden etene­mi­seen. Osal­lis­tu­jille luodaan valmiuk­sia ottaa kunta­lai­sia mukaan päätök­sen­te­koon ja lisätä kiin­nos­tusta kokoo­mus­toi­min­taa kohtaan.

  Ilmoit­tau­tu­mi­nen päät­tyy 21.2.2020. Tapaa­mi­set 7.–8.3.2020, 29.–30.8.2020 ja 7.–8.11.2020.

  Akate­mian hinta on 150 €, sisäl­täen koulu­tuk­set, ruokai­lut sekä majoi­tuk­sen kahden hengen huoneissa.

  Ilmoit­taudu tästä

  Vaikut­taja-akate­mia

  Rautai­san­nos henki­lö­koh­tai­sia vaikut­ta­jan­tai­toja ja -asen­netta.

  Koulu­tus on tarkoi­tettu kunnal­li­sissa ja kokoo­muk­sen luot­ta­mus­teh­tä­vissä toimi­ville. Valmen­nusta vaikut­ta­mis­voi­man vahvis­ta­mi­seksi sekä puhe- ja teks­ti­tai­to­jen kehit­tä­mi­seksi. Tutus­tumme puolu­een kasvustra­te­gi­aan ja kirkas­tamme ymmär­rystä kokoo­muk­sen arvoista, vahvuuk­sista sekä mahdol­li­suuk­sista.

  Ilmoit­tau­tu­mi­nen päät­tyy 28.2.2020. Tapaa­mi­set 14.–15.3.2020 ja 26.–27.9.2020, lisäksi verkko-opetusta.

  Hinta: 125 €, sisäl­täen koulu­tuk­set, ruokai­lut sekä majoi­tuk­sen kahden hengen huoneissa.

  Ilmoit­taudu tästä

  Koulu­tuk­set järjes­tää Kansal­li­nen Sivis­tys­liitto, tutum­min Kansio

  Kysy Kansiosta apua, kun tarvit­set kump­pa­nia esimer­kiksi vaikut­ta­jan­tai­to­jen, yhdis­tys­osaa­mi­sen tai kunta­vai­kut­ta­mi­sen vahvis­ta­mi­seen.

  Kansio on siis kokoo­mus­laista aate­maa­il­maa ja vaikut­ta­mis­ta­paa edis­tävä koulu­tusor­ga­ni­saa­tio. Se työs­ken­te­lee vapaan aikuis­kou­lu­tuk­sen kentällä ja sen tavoit­teena on edis­tää elini­käistä oppi­mista ja tukea demo­kra­tiassa tarvit­ta­via kansa­lais­tai­toja.
  Toimin­nan suun­ta­vii­voista päät­tää sivis­tys­lii­ton jäsen­jär­jes­tö­jen edus­ta­jista koos­tuva johto­kunta. Käytän­nön koulu­tus­si­säl­löt muodos­tu­vat aktii­vi­sen kansa­lai­suu­den, vaikut­ta­jan­tai­to­jen, arvo­jen ja aattei­den sekä kansain­vä­li­syy­den ja moni­kult­tuu­ri­suu­den aihe­pii­reistä.
  Kansio järjes­tää yhteis­työssä jäsen­jär­jes­tö­jen kanssa koulu­tusta ympäri Suomen. Toteu­tus­ta­poina ovat ilta­ti­lai­suu­det, semi­naa­rit sekä muuta­masta viikon­lo­pusta koos­tu­vat teho­kurs­sit. Digi­taa­li­set väli­neet ovat kehit­tyvä osa toimin­taa.

  Kansiossa työs­ken­te­le­vät Annika KokkoHenna Aunisto, Veli-Pekka Manni­nen, Jouni Mark­ka­nen,  Olli Rytkö­nen ja Jyrki Sele­nius

  Kansio pähki­nän­kuo­ressa

  Koulu­tusta kokoo­mus­lai­sesta aate­maa­il­masta kiin­nos­tu­neille

  Vaikut­taja- ja vaali­kou­lu­tusta demo­kra­tiassa toimi­mi­seen

  Koulut­taja- ja suun­nit­te­lu­tu­kea yhdis­tys­toi­min­nan tarpei­siin

  Kult­tuu­ri­ta­pah­tu­mia

  Kulu­tu­kea yhdessä jäsen­jär­jes­tö­jen kanssa toteu­tet­ta­viin koulu­tuk­siin 

  Koulu­tus­toi­min­nan linkit

  Koulu­tus-tarjonta

  Kansion yhteys­tie­dot