Kokoomus.fi / Tietoa kokoomuksesta / Kokoo­muk­sen arvot

Kokoo­muk­sen
arvot

Kokoo­mus haluaa kehit­tää Suomea vapaa­seen, länsi­mai­seen yhteis­kun­ta­jär­jes­tyk­seen perus­tu­vana avoi­mena yhteis­kun­tana, jossa yksi­lön­va­paus ja ihmi­soi­keu­det on turvattu.

Kokoo­mus ja sen aate ovat osa demo­kraat­tis­ten maiden keskus­ta­oi­keis­to­lais­ten puoluei­den muodos­ta­maa yhtei­söä. Se jakaa samat yhtei­set vapau­den ja demo­kra­tian arvot ja haluaa niiden pohjalta tehdä työtä ihmis­ten, yhteis­kun­tien ja ympä­ris­tön hyväksi.

Tiivis­tetty peri­aa­teoh­jel­mamme

Vapau­teen kuuluu erot­ta­mat­to­mana osana vastuu.

Se tarkoit­taa, että kun ihmi­nen toteut­taa vapaut­taan, hän ottaa vasta­tak­seen samalla valin­to­jensa seurauk­set, sekä kiel­tei­set että myön­tei­set. Hyvä ja reilu yhteis­kunta kannus­taa vastuul­li­seen toimin­taan ja palkit­see siitä.

Kokoo­mus uskoo ihmi­seen itses­tään ja toisis­taan huoleh­ti­maan kyke­ne­vänä yksi­lönä

Jota ensi­si­jai­sesti ohjaa­vat oma eetti­nen pohdinta ja tahto tehdä hyvää. Yksilö tarvit­see ympä­ril­leen toimi­van ja hyvin­voi­van yhtei­sön, johon voi kuulua, tarvit­taessa tukeu­tua ja jonka hyväksi itse antaa oman merki­tyk­sel­li­sen panok­sensa.

Sivis­tyk­seen kuuluu myös ympä­ris­töstä huoleh­ti­mi­nen ja eläin­ten hyvä kohtelu.

Eläi­millä ja luon­nolla on ihmi­sen tarpeista riip­pu­ma­ton arvo itses­sään. Luon­non moni­muo­toi­suu­den vaali­mi­seksi on suojel­tava riit­tä­vän laajoja erilais­ten luon­to­tyyp­pien koko­nai­suuk­sia. Vastuu ympä­ris­töstä kuuluu meille kaikille.

Edus­tuk­sel­li­nen demo­kra­tia on tulos­vas­tuussa ihmi­sille.

Sen on tarkoi­tus tuot­taa yhteistä hyvää edis­tä­viä sään­töjä, jotka ovat mahdol­li­sim­man laajasti ymmär­ret­tyjä ja hyväk­syt­tyjä. Vastuunsa tunteva ja rehel­li­nen päätök­sen­te­kijä toisaalta kyke­nee perus­te­le­maan myös epäsuo­si­tut mutta vält­tä­mät­tö­mät ratkai­sut. Totuu­den­mu­kai­suus ja rehel­li­syys ovat poli­tii­kassa tärkeitä arvoja, joita suoma­lai­set ovat tottu­neet kunnioit­ta­maan.

Isän­maal­li­suus, joka ilme­nee kiin­ty­myk­senä koti­maa­han, on myön­tei­nen voima.

Tämän päivän suoma­lai­suus on luon­teel­taan avointa ja mukaan otta­vaa. Isän­maal­li­suus, joka ilme­nee kiin­ty­myk­senä koti­maa­han, on myön­tei­nen voima. Se vahvis­taa yhteen­kuu­lu­vuutta ja turval­li­suu­den tunnetta. Suomi pysyy rauhal­li­sena, turval­li­sena ja vakaana yhteis­kun­tana, jos jokai­nen täällä asuva haluaa omalla panok­sel­laan raken­taa sitä koti­maa­naan. Se vaatii kohtuul­li­suu­den ja välit­tä­mi­sen arvo­jen hengen yllä­pi­tä­mistä niin poliit­ti­sessa toimin­nassa kuin kunkin omassa arkie­lä­mässä.

Ilman elin­kel­poista maapal­loa ei paljon muul­la­kaan ole väliä.

Haluamme turvata ympä­ris­tön: kauniit metsät, puhtaan ilman ja kirk­kaat vedet. Ilman elin­kel­poista maapal­loa ei paljon muul­la­kaan ole väliä. Lain­sää­dän­nöllä ja vero­tuk­sella on suosit­tava sellaista kulu­tus­käyt­täy­ty­mistä ja liik­ku­mista, joka aiheut­taa mahdol­li­sim­man vähän ympä­ris­tö­kuor­mi­tusta. Luon­non­va­ro­jen tuhlausta on johdon­mu­kai­sesti vähen­net­tävä, ja niiden käytön on oltava kestä­vää. Erityi­sesti on vähen­net­tävä fossii­lis­ten polt­toai­nei­den käyt­töä, lopul­li­sena päämää­ränä niiden käytöstä luopu­mi­nen.

Skip to content