Kokoomus.fi / Tietoa kokoomuksesta / Jäsenpalvelu

Jäsen­pal­velu

Kokoo­muk­sen jäsen­pal­velu auttaa mielel­lään!

Jäsen­pal­velu neuvoo sinua muun muassa jäsen­las­ku­asioissa, puolu­ee­seen liit­ty­mi­seen liit­ty­vissä kysy­myk­sissä, auttaa paikal­li­syh­dis­tys­siir­roissa, jäsen­si­vuille kirjau­tu­mi­sessa ja yleensä jäse­nyy­teen liit­ty­vissä asioissa.

Olet­han yhtey­dessä – parhai­ten tavoi­tat jäsen­pal­ve­lun sähkö­pos­titse: jasenpalvelu@kokoomus.fi

Jäsen­pal­ve­luun voit olla yhtey­dessä myös puhe­li­mitse: 0207 488 424 maanan­tai­sin ja keski­viik­koi­sin klo 9.00-12.00  ja tiis­taina klo 15.00–18.00 väli­senä aikana.

Muis­tat­han päivit­tää omat yhteys­tie­tosi asioin­ti­pal­ve­lussa!

Tästä asioin­ti­pal­ve­luun

Lataa liit­ty­mis­lo­make tästä


UKK – Usein kysy­tyt kysy­myk­set

Mitä kokoo­mus on?

Nykyi­nen peri­aa­teoh­jelma (2006) määrit­te­lee kokoo­muk­sen keskus­ta­oi­keis­to­lai­seksi kansan­puo­lu­eeksi, jonka tavoit­teena on itsestä ja toisista huoleh­ti­vien ihmis­ten yhteis­kunta, jossa kaikille mahdol­lis­te­taan hyvän elämän edel­ly­tyk­set. Peri­aa­teoh­jelma luon­neh­tii kokoo­musta ihmi­seen luot­ta­vaksi uudis­ta­jaksi, jolle on tärkeää ihmi­sen vapaus ja vastuu omassa toimin­nas­saan. Keskei­siin peri­aat­tei­siin kuulu­vat esimer­kiksi mahdol­li­suuk­sien tasa-arvo ja heikom­mista huoleh­ti­mi­nen sekä perheen ja lähiyh­tei­sön vastuu.

Kuka voi liit­tyä kokoo­muk­sen yhdis­tyk­siin?

Yhdis­tyk­sen varsi­nai­seksi jäse­neksi voi liit­tyä viisi­toista (15) vuotta täyt­tä­nyt henkilö, joka hyväk­syy yhdis­tyk­sen tarkoi­tuk­sen ja toimin­nan sekä puolu­een ylei­set peri­aat­teet ja jonka yhdis­tyk­sen halli­tus hyväk­syy jäse­neksi.

Yhdis­tyk­sen jäsen tai jäse­neksi pyrkivä ei saa kuulua muuhun puolu­ee­seen eikä varsi­nai­sena jäse­nenä muuhun Kansal­li­nen Kokoo­mus r.p:n jäse­nyh­dis­tyk­seen.

Voinko liit­tyä jäse­neksi suoraan kokoo­muk­seen
vai pitääkö minun kuulua johon­kin paikal­li­syh­dis­tyk­seen?

Puolu­eella ei ole henki­lö­jä­se­niä, vaan jäse­nyys toteu­tuu yleensä paikal­li­syh­dis­tys­ten kautta. On myös mahdol­lista liit­tyä suora­jä­se­nenä useim­piin puolu­een ja sen jäsen­liit­to­jen (Kokoo­muk­sen Nuor­ten Liitto ja Kokoo­muk­sen Nais­ten Liitto) piiri­jär­jes­töi­hin ja opis­ke­li­ja­liitto Tuhat­kun­taan.

Mitä tarkoit­taa suora­jä­se­nyys?

Jäse­net kuulu­vat useim­mi­ten puolu­ee­seen paikal­li­syh­dis­tys­ten kautta, mutta jos ei halua kuulua mihin­kään tiet­tyyn yhdis­tyk­seen, on mahdol­lista liit­tyä suora­jä­se­nenä useim­piin puolu­een ja sen jäsen­liit­to­jen piiri­jär­jes­töi­hin ja opis­ke­li­ja­liitto Tuhat­kun­taan.

Suora­jä­se­neksi haluava voi liit­tyä niissä Kokoo­muk­sen, Kokoo­muk­sen Nais­ten Liiton ja Kokoo­muk­sen Nuor­ten Liiton piiri­jär­jes­töissä, joissa piiri­jä­se­nyys on otettu mukaan piirin sään­töi­hin. Kokoo­muk­sen Opis­ke­li­ja­liitto Tuhat­kun­nassa on mahdol­li­suus henki­lö­jä­se­nyy­teen keskus­lii­tossa, koska Tuhat­kun­nalla ei ole piiri­jär­jes­tö­or­ga­ni­saa­tiota. Piiri­jä­se­nillä on oikeus osal­lis­tua puolue-, liitto- ja piiri­ko­kouk­siin sään­nöissä määri­tel­lyn edus­tusoi­keu­den mukai­sesti.

Mistä tiedän, mihin paikal­li­syh­dis­tyk­seen
minun kannat­taa liit­tyä?

Jos olet epävarma siitä, mihin yhdis­tyk­seen sinun kannat­taa liit­tyä, tutustu esimer­kiksi yhdis­tyk­sen verk­ko­si­vui­hin tai soita oman alueesi piiri­toi­mis­toon. Piiri­toi­mis­to­jen henki­lö­kunta tuntee oman alueensa paikal­li­syh­dis­tyk­set parhai­ten.

Katso piirien yhteys­tie­dot tästä

Voinko vaih­taa yhdis­tystä myöhem­min jos haluan?

Kyllä, voit vaih­taa yhdis­tystä myöhem­min otta­malla yhteyttä omaan piiri­toi­mis­toosi.

Miksi jäsen­mak­sun suuruus vaih­te­lee?

Jäsen­maksu koos­tuu perus­jä­sen­mak­susta ja yhdis­tys­koh­tai­sesta osasta. Perus­jä­sen­mak­sun suuruu­desta päät­tää puolue­val­tuusto vuosit­tain. Yhdis­tyk­sen osuu­desta päät­tää kukin yhdis­tys omalta osal­taan. Yhdis­tys­koh­tai­set osuu­det vaih­te­le­vat siis yhdis­tyk­sen mukaan.

Sellai­set jäse­net, jotka asuvat samassa talou­dessa perus­jä­sen­mak­sun maksa­van jäse­nen kanssa, ovat oikeu­tet­tuja maksa­maan alen­net­tua jäsen­mak­sua. Kokoo­muk­sen Nuor­ten Liiton ja Opis­ke­li­ja­liitto Tuhat­kun­nan jäse­net maksa­vat nuori­so­jä­sen­mak­sun.

Kuinka kauan jäsen­maksu on voimassa?

Jäsen­maksu on voimassa vuoden maksun eräpäi­västä eteen­päin. Jos siis esimer­kiksi liityt jäse­neksi ja maksat jäsen­mak­sun syys­kuussa, erään­tyy seuraava jäsen­maksu vasta vuoden kulut­tua syys­kuussa. Jäsen­mak­su­lasku tulee sähköi­sesti, jos olet anta­nut sähkö­pos­tio­soit­teen jäsen­re­kis­te­rimme tietoon.

Minkä­lai­sia vaiku­tus­mah­dol­li­suuk­sia
jäse­nyys tarjoaa?

Osal­lis­tu­malla oman paikal­li­syh­dis­tyk­sensä toimin­taan jäse­nellä on mahdol­li­suus osal­lis­tua vire­ään yhdis­tys­toi­min­taan ja vaikut­taa siihen, mitä puolu­eessa tapah­tuu. Paikal­lis­ta­solta tule­vat Kokoo­muk­sen poliit­ti­set tavoit­teet, joiden määrit­te­lijä on kahden vuoden välein kokoon­tuva, paikal­li­syh­dis­tys­ten edus­ta­jista koos­tuva puolue­ko­kous. Yhdis­tyk­set lähet­tä­vät edus­ta­jat puolue­ko­kouk­seen. Paikal­li­syh­dis­tys­ten lisäksi kokoo­mus tarjoaa yhteis­kun­nal­li­sen vaikut­ta­mi­sen paik­koja sekä piiri- että valta­kun­nan­ta­solla. Puolu­eella on myös kunnal­li­sia, maakun­nal­li­sia ja valta­kun­nal­li­sia luot­ta­mus­teh­tä­viä.

Yhteis­kun­nal­li­sen vaikut­ta­mi­sen ja aktii­vi­sen yhdis­tys­toi­min­nan lisäksi kokoo­mus tarjoaa jäse­nil­leen muuta­kin. Monen­laista koulu­tusta sekä harras­tus- ja virkis­tys­toi­min­taa järjes­te­tään niin paikal­li­syh­dis­tys­ten, piiri­jär­jes­tö­jen, jäsen­liit­to­jen kuin kokoo­muk­sen läheis­jär­jes­tö­jen­kin puit­teissa.

Kokoo­mus­toi­minta on myös sosi­aa­lista vuoro­vai­ku­tusta! Lähte­mällä mukaan tapaat samoin ajat­te­le­via ystä­viä ja voit luoda kokoo­mus­lai­sen sosi­aa­li­sen verkos­tosi.

Tutustu verkois­toi­hin tästä

Haluatko olla yhtey­dessä suoraan päät­tä­jään,
esimer­kiksi kansan­edus­ta­jaan?

Katso yhteys­tie­dot tästä

Skip to content