Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Tietoa kokoomuksesta / Jäsen­pal­velu

Jäsen­pal­velu

Kokoo­muk­sen jäsen­pal­velu auttaa mielel­lään!

Jäsen­pal­velu neuvoo sinua muun muassa jäsen­las­ku­asioissa, puolu­ee­seen liit­ty­mi­seen liit­ty­vissä kysy­myk­sissä, auttaa paikal­li­syh­dis­tys­siir­roissa, kokoo­mus­foo­ru­mille kirjau­tu­mi­sessa ja yleensä jäse­nyy­teen liit­ty­vissä asioissa.

Olet­han yhtey­dessä – parhai­ten tavoi­tat jäsen­pal­ve­lun sähkö­pos­titse: jasenpalvelu@kokoomus.fi

Jäsen­pal­ve­luun voit olla yhtey­dessä myös puhe­li­mitse: 0207 488 424 maanan­tai­sin ja keski­viik­koi­sin klo 9.00-12.00  ja tiis­taina klo 15.00–18.00 väli­senä aikana.

Muis­tat­han päivit­tää omat yhteys­tie­tosi kokoo­mus­foo­ru­milla!

Tästä kokoo­mus­foo­ru­mille

Lataa liit­ty­mis­lo­make tästä


UKK – Usein kysy­tyt kysy­myk­set

Mitä kokoo­mus on?

Nykyi­nen peri­aa­teoh­jelma (2006) määrit­te­lee kokoo­muk­sen keskus­ta­oi­keis­to­lai­seksi kansan­puo­lu­eeksi, jonka tavoit­teena on itsestä ja toisista huoleh­ti­vien ihmis­ten yhteis­kunta, jossa kaikille mahdol­lis­te­taan hyvän elämän edel­ly­tyk­set. Peri­aa­teoh­jelma luon­neh­tii kokoo­musta ihmi­seen luot­ta­vaksi uudis­ta­jaksi, jolle on tärkeää ihmi­sen vapaus ja vastuu omassa toimin­nas­saan. Keskei­siin peri­aat­tei­siin kuulu­vat esimer­kiksi mahdol­li­suuk­sien tasa-arvo ja heikom­mista huoleh­ti­mi­nen sekä perheen ja lähiyh­tei­sön vastuu.

Kuka voi liit­tyä kokoo­muk­sen yhdis­tyk­siin?

Yhdis­tyk­sen varsi­nai­seksi jäse­neksi voi liit­tyä viisi­toista (15) vuotta täyt­tä­nyt henkilö, joka hyväk­syy yhdis­tyk­sen tarkoi­tuk­sen ja toimin­nan sekä puolu­een ylei­set peri­aat­teet ja jonka yhdis­tyk­sen halli­tus hyväk­syy jäse­neksi.

Yhdis­tyk­sen jäsen tai jäse­neksi pyrkivä ei saa kuulua muuhun puolu­ee­seen eikä varsi­nai­sena jäse­nenä muuhun Kansal­li­nen Kokoo­mus r.p:n jäse­nyh­dis­tyk­seen.

Voinko liit­tyä jäse­neksi suoraan kokoo­muk­seen
vai pitääkö minun kuulua johon­kin paikal­li­syh­dis­tyk­seen?

Puolu­eella ei ole henki­lö­jä­se­niä, vaan jäse­nyys toteu­tuu yleensä paikal­li­syh­dis­tys­ten kautta. On myös mahdol­lista liit­tyä suora­jä­se­nenä useim­piin puolu­een ja sen jäsen­liit­to­jen (Kokoo­muk­sen Nuor­ten Liitto ja Kokoo­muk­sen Nais­ten Liitto) piiri­jär­jes­töi­hin ja opis­ke­li­ja­liitto Tuhat­kun­taan.

Mitä tarkoit­taa suora­jä­se­nyys?

Jäse­net kuulu­vat useim­mi­ten puolu­ee­seen paikal­li­syh­dis­tys­ten kautta, mutta jos ei halua kuulua mihin­kään tiet­tyyn yhdis­tyk­seen, on mahdol­lista liit­tyä suora­jä­se­nenä useim­piin puolu­een ja sen jäsen­liit­to­jen piiri­jär­jes­töi­hin ja opis­ke­li­ja­liitto Tuhat­kun­taan.

Suora­jä­se­neksi haluava voi liit­tyä niissä Kokoo­muk­sen, Kokoo­muk­sen Nais­ten Liiton ja Kokoo­muk­sen Nuor­ten Liiton piiri­jär­jes­töissä, joissa piiri­jä­se­nyys on otettu mukaan piirin sään­töi­hin. Kokoo­muk­sen Opis­ke­li­ja­liitto Tuhat­kun­nassa on mahdol­li­suus henki­lö­jä­se­nyy­teen keskus­lii­tossa, koska Tuhat­kun­nalla ei ole piiri­jär­jes­tö­or­ga­ni­saa­tiota. Piiri­jä­se­nillä on oikeus osal­lis­tua puolue-, liitto- ja piiri­ko­kouk­siin sään­nöissä määri­tel­lyn edus­tusoi­keu­den mukai­sesti.

Mistä tiedän, mihin paikal­li­syh­dis­tyk­seen
minun kannat­taa liit­tyä?

Jos olet epävarma siitä, mihin yhdis­tyk­seen sinun kannat­taa liit­tyä, tutustu esimer­kiksi yhdis­tyk­sen verk­ko­si­vui­hin tai soita oman alueesi piiri­toi­mis­toon. Piiri­toi­mis­to­jen henki­lö­kunta tuntee oman alueensa paikal­li­syh­dis­tyk­set parhai­ten.

Katso piirien yhteys­tie­dot tästä

Voinko vaih­taa yhdis­tystä myöhem­min jos haluan?

Kyllä, voit vaih­taa yhdis­tystä myöhem­min otta­malla yhteyttä omaan piiri­toi­mis­toosi.

Miksi jäsen­mak­sun suuruus vaih­te­lee?

Jäsen­maksu koos­tuu perus­jä­sen­mak­susta ja yhdis­tys­koh­tai­sesta osasta. Perus­jä­sen­mak­sun suuruu­desta päät­tää puolue­val­tuusto vuosit­tain. Yhdis­tyk­sen osuu­desta päät­tää kukin yhdis­tys omalta osal­taan. Yhdis­tys­koh­tai­set osuu­det vaih­te­le­vat siis yhdis­tyk­sen mukaan.

Sellai­set jäse­net, jotka asuvat samassa talou­dessa perus­jä­sen­mak­sun maksa­van jäse­nen kanssa, ovat oikeu­tet­tuja maksa­maan alen­net­tua jäsen­mak­sua. Kokoo­muk­sen Nuor­ten Liiton ja Opis­ke­li­ja­liitto Tuhat­kun­nan jäse­net maksa­vat nuori­so­jä­sen­mak­sun.

Kuinka kauan jäsen­maksu on voimassa?

Jäsen­maksu on voimassa vuoden maksun eräpäi­västä eteen­päin. Jos siis esimer­kiksi liityt jäse­neksi ja maksat jäsen­mak­sun syys­kuussa, erään­tyy seuraava jäsen­maksu vasta vuoden kulut­tua syys­kuussa. Jäsen­mak­su­lasku tulee sähköi­sesti, jos olet anta­nut sähkö­pos­tio­soit­teen jäsen­re­kis­te­rimme tietoon.

Minkä­lai­sia vaiku­tus­mah­dol­li­suuk­sia
jäse­nyys tarjoaa?

Osal­lis­tu­malla oman paikal­li­syh­dis­tyk­sensä toimin­taan jäse­nellä on mahdol­li­suus osal­lis­tua vire­ään yhdis­tys­toi­min­taan ja vaikut­taa siihen, mitä puolu­eessa tapah­tuu. Paikal­lis­ta­solta tule­vat Kokoo­muk­sen poliit­ti­set tavoit­teet, joiden määrit­te­lijä on kahden vuoden välein kokoon­tuva, paikal­li­syh­dis­tys­ten edus­ta­jista koos­tuva puolue­ko­kous. Yhdis­tyk­set lähet­tä­vät edus­ta­jat puolue­ko­kouk­seen. Paikal­li­syh­dis­tys­ten lisäksi kokoo­mus tarjoaa yhteis­kun­nal­li­sen vaikut­ta­mi­sen paik­koja sekä piiri- että valta­kun­nan­ta­solla. Puolu­eella on myös kunnal­li­sia, maakun­nal­li­sia ja valta­kun­nal­li­sia luot­ta­mus­teh­tä­viä.

Yhteis­kun­nal­li­sen vaikut­ta­mi­sen ja aktii­vi­sen yhdis­tys­toi­min­nan lisäksi kokoo­mus tarjoaa jäse­nil­leen muuta­kin. Monen­laista koulu­tusta sekä harras­tus- ja virkis­tys­toi­min­taa järjes­te­tään niin paikal­li­syh­dis­tys­ten, piiri­jär­jes­tö­jen, jäsen­liit­to­jen kuin kokoo­muk­sen läheis­jär­jes­tö­jen­kin puit­teissa.

Kokoo­mus­toi­minta on myös sosi­aa­lista vuoro­vai­ku­tusta! Lähte­mällä mukaan tapaat samoin ajat­te­le­via ystä­viä ja voit luoda kokoo­mus­lai­sen sosi­aa­li­sen verkos­tosi.

Tutustu verkois­toi­hin tästä

Haluatko olla yhtey­dessä suoraan päät­tä­jään,
esimer­kiksi kansan­edus­ta­jaan?

Katso yhteys­tie­dot tästä

Skip to content