Jäsen­palvelu – kokoomus.fi
MENU
Jäsen­palvelu

Jäsen­palvelu

Kokoo­muksen jäsen­palvelu auttaa mielellään! 

Jäsen­palvelu neuvoo sinua muun muassa jäsen­las­ku­asioissa, puolu­eeseen liitty­miseen liitty­vissä kysymyk­sissä, auttaa paikal­li­syh­dis­tys­siir­roissa, jäsen­si­vuille kirjau­tu­mi­sessa ja yleensä jäsenyyteen liitty­vissä asioissa. 

Olethan yhtey­dessä – parhaiten tavoitat jäsen­pal­velun sähkö­pos­titse: jasenpalvelu@kokoomus.fi

Palve­lemme myös puheli­mitse ma-to klo 9–13 numerossa 020 7488 424

Muistathan päivittää omat yhteys­tietosi jäsen­si­vuilla!

Tästä jäsen­si­vuille

UKK – Usein kysytyt kysymykset

Mitä kokoomus on?

Nykyinen periaa­teoh­jelma (2006) määrit­telee kokoo­muksen keskus­ta­oi­keis­to­lai­seksi kansan­puo­lu­eeksi, jonka tavoit­teena on itsestä ja toisista huoleh­tivien ihmisten yhteis­kunta, jossa kaikille mahdol­lis­tetaan hyvän elämän edelly­tykset. Periaa­teoh­jelma luonnehtii kokoo­musta ihmiseen luotta­vaksi uudis­ta­jaksi, jolle on tärkeää ihmisen vapaus ja vastuu omassa toimin­nassaan. Keskeisiin periaat­teisiin kuuluvat esimer­kiksi mahdol­li­suuksien tasa-arvo ja heikom­mista huoleh­ti­minen sekä perheen ja lähiyh­teisön vastuu.

Kuka voi liittyä kokoo­muksen yhdis­tyksiin?

Yhdis­tyksen varsi­nai­seksi jäseneksi voi liittyä viisi­toista (15) vuotta täyttänyt henkilö, joka hyväksyy yhdis­tyksen tarkoi­tuksen ja toiminnan sekä puolueen yleiset periaatteet ja jonka yhdis­tyksen hallitus hyväksyy jäseneksi.

Yhdis­tyksen jäsen tai jäseneksi pyrkivä ei saa kuulua muuhun puolu­eeseen eikä varsi­naisena jäsenenä muuhun Kansal­linen Kokoomus r.p:n jäsenyh­dis­tykseen.

Voinko liittyä jäseneksi suoraan kokoo­mukseen vai pitääkö minun kuulua johonkin paikal­li­syh­dis­tykseen?

Puolu­eella ei ole henki­lö­jä­seniä, vaan jäsenyys toteutuu yleensä paikal­li­syh­dis­tysten kautta. On myös mahdol­lista liittyä suora­jä­senenä useimpiin puolueen ja sen jäsen­liit­tojen (Kokoo­muksen Nuorten Liitto ja Kokoo­muksen Naisten Liitto) piiri­jär­jes­töihin ja opiske­li­ja­liitto Tuhat­kuntaan.

Mitä tarkoittaa suora­jä­senyys?

Jäsenet kuuluvat useim­miten puolu­eeseen paikal­li­syh­dis­tysten kautta, mutta jos ei halua kuulua mihinkään tiettyyn yhdis­tykseen, on mahdol­lista liittyä suora­jä­senenä useimpiin puolueen ja sen jäsen­liit­tojen piiri­jär­jes­töihin ja opiske­li­ja­liitto Tuhat­kuntaan.

Suora­jä­se­neksi haluava voi liittyä niissä Kokoo­muksen, Kokoo­muksen Naisten Liiton ja Kokoo­muksen Nuorten Liiton piiri­jär­jes­töissä, joissa piiri­jä­senyys on otettu mukaan piirin sääntöihin. Kokoo­muksen Opiske­li­ja­liitto Tuhat­kun­nassa on mahdol­lisuus henki­lö­jä­se­nyyteen keskus­lii­tossa, koska Tuhat­kun­nalla ei ole piiri­jär­jes­tö­or­ga­ni­saa­tiota. Piiri­jä­se­nillä on oikeus osallistua puolue-, liitto- ja piiri­ko­kouksiin säännöissä määri­tellyn edustusoi­keuden mukai­sesti.

Mistä tiedän, mihin paikal­li­syh­dis­tykseen minun kannattaa liittyä?

Jos olet epävarma siitä, mihin yhdis­tykseen sinun kannattaa liittyä, tutustu esimer­kiksi yhdis­tyksen verkko­si­vuihin tai soita oman alueesi piiri­toi­mistoon. Piiri­toi­mis­tojen henki­lö­kunta tuntee oman alueensa paikal­li­syh­dis­tykset parhaiten.

Katso piirien yhteys­tiedot tästä

Voinko vaihtaa yhdis­tystä myöhemmin jos haluan?

Kyllä, voit vaihtaa yhdis­tystä myöhemmin ottamalla yhteyttä omaan piiri­toi­mis­toosi.

Miksi jäsen­maksun suuruus vaihtelee?

Jäsen­maksu koostuu perus­jä­sen­mak­susta ja yhdis­tys­koh­tai­sesta osasta. Perus­jä­sen­maksun suuruu­desta päättää puolue­val­tuusto vuosittain. Yhdis­tyksen osuudesta päättää kukin yhdistys omalta osaltaan. Yhdis­tys­koh­taiset osuudet vaihte­levat siis yhdis­tyksen mukaan.

Sellaiset jäsenet, jotka asuvat samassa talou­dessa perus­jä­sen­maksun maksavan jäsenen kanssa, ovat oikeu­tettuja maksamaan alennettua jäsen­maksua. Kokoo­muksen Nuorten Liiton ja Opiske­li­ja­liitto Tuhat­kunnan jäsenet maksavat nuori­so­jä­sen­maksun.

Kuinka kauan jäsen­maksu on voimassa?

Jäsen­maksu on voimassa vuoden maksun eräpäi­västä eteenpäin. Jos siis esimer­kiksi liityt jäseneksi ja maksat jäsen­maksun syyskuussa, erääntyy seuraava jäsen­maksu vasta vuoden kuluttua syyskuussa. Jäsen­mak­su­lasku tulee sähköi­sesti, jos olet antanut sähkö­pos­tio­soitteen jäsen­re­kis­te­rimme tietoon.

Minkä­laisia vaiku­tus­mah­dol­li­suuksia jäsenyys tarjoaa?

Osallis­tu­malla oman paikal­li­syh­dis­tyk­sensä toimintaan jäsenellä on mahdol­lisuus osallistua vireään yhdis­tys­toi­mintaan ja vaikuttaa siihen, mitä puolu­eessa tapahtuu. Paikal­lis­ta­solta tulevat Kokoo­muksen poliit­tiset tavoitteet, joiden määrit­telijä on kahden vuoden välein kokoontuva, paikal­li­syh­dis­tysten edusta­jista koostuva puolue­kokous. Yhdis­tykset lähet­tävät edustajat puolue­ko­koukseen. Paikal­li­syh­dis­tysten lisäksi kokoomus tarjoaa yhteis­kun­nal­lisen vaikut­ta­misen paikkoja sekä piiri- että valta­kun­nan­ta­solla. Puolu­eella on myös kunnal­lisia, maakun­nal­lisia ja valta­kun­nal­lisia luotta­mus­teh­täviä.

Yhteis­kun­nal­lisen vaikut­ta­misen ja aktii­visen yhdis­tys­toi­minnan lisäksi kokoomus tarjoaa jäsenilleen muutakin. Monen­laista koulu­tusta sekä harrastus- ja virkis­tys­toi­mintaa järjes­tetään niin paikal­li­syh­dis­tysten, piiri­jär­jes­töjen, jäsen­liit­tojen kuin kokoo­muksen läheis­jär­jes­tö­jenkin puitteissa.

Kokoo­mus­toi­minta on myös sosiaa­lista vuoro­vai­ku­tusta! Lähte­mällä mukaan tapaat samoin ajatte­levia ystäviä ja voit luoda kokoo­mus­laisen sosiaa­lisen verkostosi.

Tutustu verkois­toihin tästä

Haluatko olla yhtey­dessä suoraan päättäjään, esimer­kiksi kansan­edus­tajaan?

Katso yhteys­tiedot tästä

 

Kokoomus.fi