MENU
Piiri­to­i­mistot

Piiri­to­i­mistot

Piiri­toi­mis­tot

Kokoo­muk­sella on aktii­vi­sesti toimiva järjes­tö­kenttä, joka ulot­tuu Hangosta Utsjoelle. Kokoo­muk­sella on 13 piiri­jär­jes­töä, jotka teke­vät yhdessä paikal­li­syh­dis­tys­ten kanssa paikal­li­sesti kokoo­mus­laista poli­tiik­kaa. Piiri­toi­mis­tot ja niiden toimin­nan­joh­ta­jat vastaa­vat piirien päivit­täi­sestä toimin­nasta, kun piirien puheen­joh­ta­jat ja piiri­hal­li­tuk­set vastaa­vat poli­tii­kan sisäl­löstä.  Jos havait­set listassa puut­teita tai virheitä, pyydämme rapor­toi­maan niistä osoit­tee­seen info@kokoomus.fi

Helppo tapa kokoo­muk­seen tutus­tu­mi­seen on oman alueen tapah­tu­missa käynti!

Helsin­gin Kokoo­mus

Uuden­maan Kokoo­mus

Varsi­nais-Suomen Kokoo­mus

Sata­kun­nan Kokoo­mus

Keski-Suomen Kokoo­mus

Hämeen Kokoo­mus

Pohjan­maan Kokoo­mus

Pirkan­maan Kokoo­mus

Pohjois-Pohjan­maan Kokoo­mus

Kainuun Kokoo­mus

Kaak­kois-Suomen Kokoo­mus

Lapin Kokoo­mus

Savo-Karja­lan Kokoo­mus