• FI
 • SV
 • MENU
  Piiri­to­i­mistot

  Piiri­to­i­mistot

  Piiri­toi­mis­tot

  Kokoo­muk­sella on aktii­vi­sesti toimiva järjes­tö­kenttä, joka ulot­tuu Hangosta Utsjoelle. Kokoo­muk­sella on 13 piiri­jär­jes­töä, jotka teke­vät yhdessä paikal­li­syh­dis­tys­ten kanssa paikal­li­sesti kokoo­mus­laista poli­tiik­kaa. Piiri­toi­mis­tot ja niiden toimin­nan­joh­ta­jat vastaa­vat piirien päivit­täi­sestä toimin­nasta, kun piirien puheen­joh­ta­jat ja piiri­hal­li­tuk­set vastaa­vat poli­tii­kan sisäl­löstä.

  Helppo tapa kokoo­muk­seen tutus­tu­mi­seen on oman alueen tapah­tu­missa käynti!

  Helsin­gin Kokoo­mus

  Uuden­maan Kokoo­mus

  Varsi­nais-Suomen Kokoo­mus

  Sata­kun­nan Kokoo­mus

  Keski-Suomen Kokoo­mus

  Hämeen Kokoo­mus

  Pohjan­maan Kokoo­mus

  Pirkan­maan Kokoo­mus

  Pohjois-Pohjan­maan Kokoo­mus

  Kainuun Kokoo­mus

  Kaak­kois-Suomen Kokoo­mus

  Lapin Kokoo­mus

  Savo-Karja­lan Kokoo­mus