Piiri­toi­mistot – kokoomus.fi
MENU
Piiri­toi­mistot

Piiri­toi­mistot

Piiri­toi­mistot

Kokoo­muk­sella on aktii­vi­sesti toimiva järjes­tö­kenttä, joka ulottuu Hangosta Utsjoelle. Kokoo­muk­sella on 13 piiri­jär­jestöä, jotka tekevät yhdessä paikal­li­syh­dis­tysten kanssa paikal­li­sesti kokoo­mus­laista politiikkaa. Piiri­toi­mistot ja niiden toimin­nan­joh­tajat vastaavat piirien päivit­täi­sestä toimin­nasta, kun piirien puheen­joh­tajat ja piiri­hal­li­tukset vastaavat politiikan sisäl­löstä.  Jos havaitset listassa puutteita tai virheitä, pyydämme rapor­toimaan niistä osoit­teeseen info@kokoomus.fi

Helppo tapa kokoo­mukseen tutus­tu­miseen on oman alueen tapah­tu­missa käynti!

Helsingin Kokoomus

Uudenmaan Kokoomus

Varsinais-Suomen Kokoomus

Satakunnan Kokoomus

Keski-Suomen Kokoomus

Hämeen Kokoomus

Pohjanmaan Kokoomus

Pirkanmaan Kokoomus

Pohjois-Pohjanmaan Kokoomus

Kainuun Kokoomus

Kaakkois-Suomen Kokoomus

Lapin Kokoomus

Savo-Karjalan Kokoomus

Kokoomus.fi