Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Tietoa kokoomuksesta / Kokoo­mus­opis­ke­li­jat

Kokoo­mus­opis­ke­li­jat

Koska poli­tiikka voi olla haus­kaa ja vaikut­ta­vaa.

Kokoo­muk­sen Opis­ke­li­ja­liitto Tuhat­kunta on kokoo­mus­lais­ten korkea­kou­luo­pis­ke­li­joi­den valta­kun­nal­li­nen järjestö, joka tarjoaa jäse­nil­leen innos­ta­via paik­koja osal­lis­tua ja vaikut­taa, korkea­ta­soi­sia koulu­tus- ja verkos­toi­tu­mis­ti­lai­suuk­sia sekä haus­kaa yhdes­sä­oloa kokoo­mus­lai­sen arvo­maa­il­man ja opis­ke­li­ja­po­li­tii­kan äärellä. 

Kokoo­mus­opis­ke­li­jat on oikea osoite sinulle, kiin­nos­tuit sitten poliit­ti­sesta vaikut­ta­mi­sesta, tapah­tu­mista tai eläväi­sestä järjes­tö­toi­min­nasta. Toimimme aktii­vi­sesti yliopisto- ja ammat­ti­kor­kea­kou­lu­kam­puk­silla ympäri Suomen, aina Turusta Rova­nie­melle asti. 

Jo 60 vuoden ajan Kokoo­mus­opis­ke­li­jat on kasvat­ta­nut yhä uusia opis­ke­li­ja­su­ku­pol­via toimi­maan yliop­pi­las- ja opis­ke­li­ja­kun­nissa, kunnal­lis- ja valta­kun­nan­po­li­tii­kassa sekä kokoo­musyh­tei­sössä. Kokoo­mus­opis­ke­li­jat ei ole opis­ke­li­joi­den etujär­jestö vaan poliit­ti­nen ja aatteel­li­nen yhteisö, joka tarkas­te­lee laajem­pia yhteis­kun­nal­li­sia kysy­myk­siä korkea­kou­luo­pis­ke­li­joi­den näkö­kul­masta.

Kokoo­mus­opis­ke­li­jat on inno­kas kansain­vä­li­syy­den ja suvait­se­vai­suu­den edis­täjä, joka ottaa aktii­vi­sesti osaa kansain­vä­lis­ten jäsen­jär­jes­tö­jensä Nordic Conser­va­tive Student Unionin ja Euro­pean Democ­rat Studentsin toimin­taan.

Skip to content