Kokoomus.fi / Tietoa kokoomuksesta / Kokoomusopiskelijat

Kokoo­mus­opis­ke­li­jat

Koska poli­tiikka voi olla haus­kaa ja vaikut­ta­vaa.

Kokoo­muk­sen Opis­ke­li­ja­liitto Tuhat­kunta on kokoo­mus­lais­ten korkea­kou­luo­pis­ke­li­joi­den valta­kun­nal­li­nen järjestö, joka tarjoaa jäse­nil­leen innos­ta­via paik­koja osal­lis­tua ja vaikut­taa, korkea­ta­soi­sia koulu­tus- ja verkos­toi­tu­mis­ti­lai­suuk­sia sekä haus­kaa yhdes­sä­oloa kokoo­mus­lai­sen arvo­maa­il­man ja opis­ke­li­ja­po­li­tii­kan äärellä. 

Kokoo­mus­opis­ke­li­jat on oikea osoite sinulle, kiin­nos­tuit sitten poliit­ti­sesta vaikut­ta­mi­sesta, tapah­tu­mista tai eläväi­sestä järjes­tö­toi­min­nasta. Toimimme aktii­vi­sesti yliopisto- ja ammat­ti­kor­kea­kou­lu­kam­puk­silla ympäri Suomen, aina Turusta Rova­nie­melle asti. 

Jo 60 vuoden ajan Kokoo­mus­opis­ke­li­jat on kasvat­ta­nut yhä uusia opis­ke­li­ja­su­ku­pol­via toimi­maan yliop­pi­las- ja opis­ke­li­ja­kun­nissa, kunnal­lis- ja valta­kun­nan­po­li­tii­kassa sekä kokoo­musyh­tei­sössä. Kokoo­mus­opis­ke­li­jat ei ole opis­ke­li­joi­den etujär­jestö vaan poliit­ti­nen ja aatteel­li­nen yhteisö, joka tarkas­te­lee laajem­pia yhteis­kun­nal­li­sia kysy­myk­siä korkea­kou­luo­pis­ke­li­joi­den näkö­kul­masta.

Kokoo­mus­opis­ke­li­jat on inno­kas kansain­vä­li­syy­den ja suvait­se­vai­suu­den edis­täjä, joka ottaa aktii­vi­sesti osaa kansain­vä­lis­ten jäsen­jär­jes­tö­jensä Nordic Conser­va­tive Student Unionin ja Euro­pean Democ­rat Studentsin toimin­taan.

Skip to content