Cookie-inställningar Vår webbplats använder cookies för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att din användarupplevelse ska bli ännu bättre. Du kan läsa mer om dem samt konfigurera dina inställningar

Hjär­tat är till höger

Samlings­par­tiet är över hundra år gammal folk­rö­relse som vill utveckla Finland på ett ansvars­fullt sätt. Vi vill vända uppåt på Finlands ekonomi och vända nedåt på utsläp­pen. Vi vill att finlän­dar­nas levnads­stan­dard och köpkraft stiger så det blir pengar över för att förverk­liga dröm­mar. Samlings­par­ti­ets mål är ett tryggt Finland, där männi­skorna mår bra.

EU valet 2024 närmar sig. Vi jobbar hårt för att vinna finlän­dar­nas förtro­ende i dessa val. 

Samlings­par­ti­ets EU valpro­gram

Där EU finns, där finns möjlig­he­ter. Ett star­kare själv­stän­digt Finland inom en stark Euro­pe­isk union. Medlem­ska­pet i EU stär­ker Finlands stabi­li­tet, säker­het och välfärd. Bland medbor­garna är stödet för medlem­ska­pet kraf­tigt. EU medför smidig rörlig­het mellan medlems­sta­terna. Finland klarar sig som bäst då vi är en aktiv del av väst och Europa.

Hjälp och stöd till före­ta­gare

Vi är oroade för före­ta­gare och före­ta­gens anställda som nu upple­ver osäker­het och förtviv­lan. Många av den är rädda att gå miste om sina arbets­plat­ser. Även om hälsan just nu är en prio­ri­tet så kommer före­ta­gen att behö­vas för att bygga upp vårt samhälle efter denna kris.

Petteri Orpo: Finland behö­ver en formel för till­växt

Formeln för till­växt kommer ur en föränd­ring i synsät­tet. Vi vill koncen­trera oss på, vad som får männi­skan att agera, inspi­re­ras och gå framåt. Vi vill försäkra, att Finland är ett bra land för flitiga männi­skor. Slut­li­gen föds till­växt bara i före­tag, där man istäl­let för hot ser möjlig­he­ter, skapar nytt, inspi­re­ras och tar risker.

Aktu­ellt

25.4.2024

Samlings­par­ti­ets EU valpro­gram 

Där EU finns, där finns möjlig­he­ter Samlings­par­ti­ets valpro­gram för EU-valet 2024 Ett star­kare själv­stän­digt Finland inom en stark Euro­pe­isk union

14.11.2023

Alex­an­der Stubbs Före­nande program: Öppet, tryggt och inter­na­tio­nellt Finland

Början: En värld i omvälv­ning De tre vikti­gaste uppgif­terna för repu­bli­kens presi­dent har att göra med utri­kes­po­li­tik, över­be­fäl­ha­var­skap och värde­ringar.

6.11.2023

Petteri Orpo: “Det krävs konkreta åtgär­der för att trygga svenska tjäns­ter”

Denna debattar­ti­kel publi­ce­ra­des ursprung­li­gen i Hufvud­stads­bla­det den 6 novem­ber 2023. Svenska språ­ket garan­te­ras en stark juri­disk ställ­ning i Finland. Det

Skip to content