Sulje valikko
Valikko Avaa valikko

Hjälp och stöd till före­ta­gare

Vi är oroade för före­ta­gare och före­ta­gens anställda som nu upple­ver osäker­het och förtviv­lan. Många av den är rädda att gå miste om sina arbets­plat­ser. Även om hälsan just nu är en prio­ri­tet så kommer före­ta­gen att behö­vas för att bygga upp vårt samhälle efter denna kris.

Undan­tags­till­ståndspodcas­ten

Hur påver­kar undan­tags­till­stån­det männi­skor­nas vardag, skol­gång eller arbete? I Undan­tags­till­ståndspodcas­ten inter­vjuar Lotta Backlund männi­skor runtom i Finland - lyssna på det senaste avsnit­tet här!

Ställa upp som kandi­dat i kommu­nal­va­let

Kommu­nal­va­let hålls om exakt ett år. I Finlands kommu­ner fattas beslut med direkt inver­kan på vår vardag, så det hand­lar på riktigt kanske om vårt vikti­gaste val. Nu om någon­sin behövs nya idéer och ansvars­fulla besluts­fat­tare. Är du redo att utveckla din hemre­gion?

Kom med:

Stöd vårt arbete och donera
Ställ upp som kandi­dat i kommu­nal­val!

Ajankohtaista:

Parti­kon­gress skjuts upp med tre måna­der från juni till septem­ber
Lue lisää
Poik­keu­sa­jan podcast: alla vägar bär till banken /​/​ Heidi Schau­man och Juhana Varti­ai­nen
Lue lisää
Samlings­par­tiet evene­mang inhi­be­ras tills­vi­dare
Lue lisää
Petteri Orpo’s message to EPP Congress dele­ga­tes
Lue lisää
Sirén: Rege­ring­ens klimat­mål åter­speglas inte i budge­ten
Lue lisää
Juhana Varti­ai­nen, ny ordfö­rande för Borger­lig samling i Finland: ris och ros till rege­rings­pro­gram­met
Lue lisää
Liity