Hjär­tat är
till höger

Samlings­par­ti­ets mål är ett Finland, där männi­skor mår bra. Vi vill att männi­skor kommer smidigt under vård och att de begrän­sade resur­serna räcker till för den åldrande befolk­ning­ens tjäns­te­be­hov. För att uppnå målet måste social-, hälso- och rädd­nings­tjäns­terna agera problem­fritt till­sam­mans.

Ställa upp som kandi­dat i kommu­nal­va­let

I Finlands kommu­ner fattas beslut med direkt inver­kan på vår vardag, så det hand­lar på riktigt kanske om vårt vikti­gaste val. Nu om någon­sin behövs nya idéer och ansvars­fulla besluts­fat­tare. Är du redo att utveckla din hemre­gion?

Hjälp och stöd till före­ta­gare

Vi är oroade för före­ta­gare och före­ta­gens anställda som nu upple­ver osäker­het och förtviv­lan. Många av den är rädda att gå miste om sina arbets­plat­ser. Även om hälsan just nu är en prio­ri­tet så kommer före­ta­gen att behö­vas för att bygga upp vårt samhälle efter denna kris.

Undan­tags­till­ståndspodcas­ten

Hur påver­kar undan­tags­till­stån­det männi­skor­nas vardag, skol­gång eller arbete? I Undan­tags­till­ståndspodcas­ten inter­vjuar Lotta Backlund männi­skor runtom i Finland - lyssna på det senaste avsnit­tet här!

Aktu­ellt

17.11.2021

Samlings­par­ti­ets program inför välfärds­om­rå­desva­let 2022

Inget välbe­fin­nande utan sunt bond­för­nuft Nu om någon­sin behövs det berömda finländska bond­för­nuf­tet. För i välfärds­om­rå­desva­let är det frågan om

11.11.2021

Natio­nal Coali­tion Party’s county elec­tions programme 2022

No welfare without healthy common sense That famous Finnish common sense is needed now, if ever. Why? Because the county

3.2.2021

In a Coali­tion muni­ci­pa­lity, the heart beats on the right

All poli­ti­cal parties want good. Who would inten­tio­nally want to replace well­be­ing with distress? We all agree that it is

Skip to content