Cookie-inställningar Vår webbplats använder cookies för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att din användarupplevelse ska bli ännu bättre. Du kan läsa mer om dem samt konfigurera dina inställningar

Hjär­tat är till höger

Samlings­par­tiet är över hundra år gammal folk­rö­relse som vill utveckla Finland på ett ansvars­fullt sätt. Vi vill vända uppåt på Finlands ekonomi och vända nedåt på utsläp­pen. Vi vill att finlän­dar­nas levnads­stan­dard och köpkraft stiger så det blir pengar över för att förverk­liga dröm­mar. Samlings­par­ti­ets mål är ett tryggt Finland, där männi­skorna mår bra.

Riks­dags­va­let 2023 närmar sig. Vi jobbar hårt för att vinna finlän­dar­nas förtro­ende i dessa val. Finland är vår gemen­samma sak, välkom­men med i talko­ar­be­tet.

Samlings­par­ti­ets valpro­gram

Nu är det rätt tid att kavla upp ärmarna och börja jobba. Det här är Samlings­par­ti­ets valpro­gram men i det här skedet före­drar vi att kalla det en åtgärds­lista. Som bäst har vi en stark känsla att tiden är inne för hand­lingar i stäl­let för tomma ord. Det är dags att kavla upp ärmarna och börja jobba.

Hjälp och stöd till före­ta­gare

Vi är oroade för före­ta­gare och före­ta­gens anställda som nu upple­ver osäker­het och förtviv­lan. Många av den är rädda att gå miste om sina arbets­plat­ser. Även om hälsan just nu är en prio­ri­tet så kommer före­ta­gen att behö­vas för att bygga upp vårt samhälle efter denna kris.

Petteri Orpo: Finland behö­ver en formel för till­växt

Formeln för till­växt kommer ur en föränd­ring i synsät­tet. Vi vill koncen­trera oss på, vad som får männi­skan att agera, inspi­re­ras och gå framåt. Vi vill försäkra, att Finland är ett bra land för flitiga männi­skor. Slut­li­gen föds till­växt bara i före­tag, där man istäl­let för hot ser möjlig­he­ter, skapar nytt, inspi­re­ras och tar risker.

Aktu­ellt

14.11.2023

Alex­an­der Stubbs Före­nande program: Öppet, tryggt och inter­na­tio­nellt Finland

Början: En värld i omvälv­ning De tre vikti­gaste uppgif­terna för repu­bli­kens presi­dent har att göra med utri­kes­po­li­tik, över­be­fäl­ha­var­skap och värde­ringar.

6.11.2023

Petteri Orpo: “Det krävs konkreta åtgär­der för att trygga svenska tjäns­ter”

Denna debattar­ti­kel publi­ce­ra­des ursprung­li­gen i Hufvud­stads­bla­det den 6 novem­ber 2023. Svenska språ­ket garan­te­ras en stark juri­disk ställ­ning i Finland. Det

28.10.2023

Alex­an­der Stubbs tal på Samlings­par­ti­ets extra parti­möte

Alex­an­der Stubbs tal /​​ Samlings­par­ti­ets extra parti­möte /​​ Dipoli, Esbo /​​ 28.10.2023 Det talade ordet gäller. Kära vänner, Det är

Skip to content