Sulje valikko
Valikko Avaa valikko

Hjälp och stöd till före­ta­gare

Vi är oroade för före­ta­gare och före­ta­gens anställda som nu upple­ver osäker­het och förtviv­lan. Många av den är rädda att gå miste om sina arbets­plat­ser. Även om hälsan just nu är en prio­ri­tet så kommer före­ta­gen att behö­vas för att bygga upp vårt samhälle efter denna kris.

Undan­tags­till­ståndspodcas­ten

Hur påver­kar undan­tags­till­stån­det männi­skor­nas vardag, skol­gång eller arbete? I Undan­tags­till­ståndspodcas­ten inter­vjuar Lotta Backlund männi­skor runtom i Finland - lyssna på det senaste avsnit­tet här!

Fler arbets­plat­ser

Finlän­dare behö­ver arbets­plat­ser för att de ska kunna leva just ett sådant liv de själva vill. Vi behö­ver arbets­plat­ser så att finlän­dare också i fort­sätt­ningen ska få högklas­sig utbild­ning, tjäns­ter för famil­jer, bra vård till våra åldringar samt säker­het. Samlings­par­tiet före­slår åtgär­der för att Finland ska få 60 000 nya arbets­plat­ser.

Stöd vårt arbete och donera
Asetu ehdolle kunta­vaa­leissa tai ehdota ehdo­kasta!

Ajankohtaista

Parti­kon­gress skjuts upp med tre måna­der från juni till septem­ber
Lue lisää
Samlings­par­tiet evene­mang inhi­be­ras tills­vi­dare
Lue lisää
Petteri Orpo’s message to EPP Congress dele­ga­tes
Lue lisää
Sirén: Rege­rin­gens klimatmål åters­peglas inte i budge­ten
Lue lisää
Juhana Varti­ai­nen, ny ordfö­rande för Borger­lig samling i Finland: ris och ros till rege­rings­pro­gram­met
Lue lisää
Samlings­paer­tiet behöll sin plats som Finlands största parti i EU-valet med 20,8 %.
Lue lisää
Liity