Cookie-inställningar Vår webbplats använder cookies för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att din användarupplevelse ska bli ännu bättre. Du kan läsa mer om dem samt konfigurera dina inställningar
Kokoomus.fi / Om oss

Om oss

Samlings­par­tiet i riks­da­gen

Samhäl­let ska vara stöd­jande, civi­li­se­rade, omsorgs­full och tole­rant. Vi tycker att det inte är bara lagstift­ning som föränd­rar samhäl­let, men även inställ­ning vi själv har.

På våren 2019 fick vi 38 riks­dags­le­da­mö­ter. Base­rad på antal av leda­mö­ter i riks­da­gen är vi den tredje största partiet. Välfärds­sam­häl­let ska byggas med ansvar.


Samlings­par­tiet är inter­na­tio­nellt

Vi stöder demo­krati, mänsk­liga rättig­he­ter och mark­nads­e­ko­nomi på inter­na­tio­nella forum.

Vi är ett inter­na­tio­nell parti och vill förandra värl­den mer rätt­vis. Klimat­för­änd­ringen, brist på mat och ren vatten samt med omsorg om miljö är stora frågor vi vill lyfta fram.

Vi jobbar aktivt för mer öppen, inter­na­tio­nell och fram­gångs­rik Finland. Att vara medlem i EU är viktigt. För alla medbor­gare är stark EU en fördel.

Samlings­par­tiet har tre leda­mö­ter i Euro­pa­par­la­men­tet, Sirpa Pietikä­i­nenPetri Sarva­maa ja Henna Virk­ku­nen.

Skip to content