Kokoomus.fi / Om oss

Om oss

Samlings­par­tiet i riks­da­gen

Samhäl­let ska vara stöd­jande, civi­li­se­rade, omsorgs­full och tole­rant. Vi tycker att det inte är bara lagstift­ning som föränd­rar samhäl­let, men även inställ­ning vi själv har.

På våren 2019 fick vi 38 riks­dags­le­da­mö­ter. Base­rad på antal av leda­mö­ter i riks­da­gen är vi den tredje största partiet. Välfärds­sam­häl­let ska byggas med ansvar.


Samlings­par­tiet är inter­na­tio­nellt

Vi stöder demo­krati, mänsk­liga rättig­he­ter och mark­nads­e­ko­nomi på inter­na­tio­nella forum.

Vi är ett inter­na­tio­nell parti och vill förandra värl­den mer rätt­vis. Klimat­för­änd­ringen, brist på mat och ren vatten samt med omsorg om miljö är stora frågor vi vill lyfta fram.

Vi jobbar aktivt för mer öppen, inter­na­tio­nell och fram­gångs­rik Finland. Att vara medlem i EU är viktigt. För alla medbor­gare är stark EU en fördel.

Samlings­par­tiet har tre leda­mö­ter i Euro­pa­par­la­men­tet, Sirpa Pietikä­i­nenPetri Sarva­maa ja Henna Virk­ku­nen.

Skip to content