Sulje valikko
Valikko Avaa/sulje valikko

Finlands vikti­gaste val

Ställ upp i kommu­nal­va­let 2021

Kommu­nal­va­let hålls om exakt ett år. I Finlands kommu­ner fattas beslut med direkt inver­kan på vår vardag, så det hand­lar på riktigt om vårt vikti­gaste val. Nu om någon­sin behövs nya idéer och ansvars­fulla besluts­fat­tare. Är du redo att utveckla din hemre­gion?

Ställ upp i Finlands vikti­gaste val

Ställ upp i valet

Varför?

 

Ställ upp i valet

Erfa­ren­he­ter från besluts­fat­tande i kommu­nerna

 

Kommu­nal­va­let spelar stor roll eftersom beslu­ten som fattas i kommu­nen berör oss alla. Det är viktigt att alla som är intres­se­rade av kommu­nal­po­li­tik obero­ende av ålder, kön, utbild­ning eller andra intres­sen stäl­ler upp för att försvara samlings­par­ti­ets värde­ringar. En håll­bar fram­tid behö­ver oss, samlings­par­tis­ter, för att se till att vi tar del i de beslut som säker­stäl­ler en gynn­samm utveck­ling i kommu­nen.

Jag hoppas på att få se massor av nya namn på kandi­dat­lis­tor, kommu­nal­vals­vins­ten görs till­sam­mans!

Veera Hell­man, Helsing­fors
Stude­rande, biträ­dande sakkun­nig


Ställ upp i valet