Kokoomus.fi / Finlands vikti­gaste val

Finlands
vikti­gaste
val

Ställ upp i Finlands vikti­gaste val

I Finlands kommu­ner fattas beslut med direkt inver­kan på vår vardag. Efter coro­nakri­sen måste välfär­den byggas ut på nytt. Nu, mer än någon­sin behövs det nya idéer och ansvars­fulla besluts­fat­tare. Är du redo att utveckla din hemkom­mun?

Varför ställa upp i kommu­nal­va­let?

I Samlings­par­tiet beto­nar vi indi­vi­dens ansvar och frihet. Vi skapar förut­sätt­ningar för att männi­skor ska leva ett så gott liv som möjligt som tar i beak­tande indi­vi­du­ella behov.

När beslut fattas nära männi­skan kan man säkra att varda­gen och levnads­mil­jön på bästa möjliga sätt är anpas­sad till invå­nar­nas behov. Därför behövs besluts­fat­tare från Samlings­par­tiet i alla kommu­ner i Finland. Våra leda­mö­ter i olika kommun­full­mäk­tige har i över hundra år arbe­tat för att förbättra deras hemkom­mu­ner och -städer.

Under årens lopp har vi sagt ja till följande saker:

JA: till värl­dens bästa utbild­ning där det finns gott om tid för under­vis­ning och att fram­kalla nyfik­he­ten mellan barn.

JA till en smidig vardag. Daghem nära hemmet, flex­ibla rådgiv­nings­ti­der för mödra­vård och barna­vård samt en välpla­ne­rad levnads­miljö utgör en smidig vardag. Buti­ker och hobbyer bör finnas nära till­hands.

JA till en ansvars­full ekonomi. För att dela kakan måste vi först baka den. Med fördel­ak­tig närings­livs- och syssel­sätt­nings­po­li­tik kan se till att alla får en större del av kakan.

JA till en rimlig kommu­nal­skatt. Vi måste kunna fixa vår ekonomi utan att ta mera från kommu­nin­vå­narna. Vi vill produ­cera offent­liga tjäns­ter på ett mera effek­tivt sätt. Beskatt­ning av arbete är allra sämst form av beskatt­ning.

JA till kultur. Kultur är kommu­nens vikti­gaste uppgift och har en viktig roll i männi­skorna välbe­fin­nande. All kultur är lika värd – från bibli­o­tek till muséer och från teat­rar till indi­vi­ders eget syssel­sätt­ning inom kultu­ren.

JA till valfri­het och kortare köer i hälso­vårds­cen­tra­lerna. Det vikti­gaste är att få vård då man behö­ver det. Om man inte får kommu­nal vård i tid så vill vi att alla kan få service­sed­lar att utnyttja privata tjäns­te­le­ve­ran­tö­rer.

JA till smidiga resor. Kollek­tiv­tra­fik och person­bi­lar uteslu­ter inte varandra. I kommu­nerna ska man kunna resa med kollek­tiv­tra­fik, med sin egen bil, cykel eller till fots. Vi vill minska utsläp­pen genom att inve­stera i järn­vä­gar och stöda förny­el­sen av bilbe­stån­det till lång­ut­släpps­bi­lar.

JA till att alla ska ha råd till ett bra hem och bostad. Det kräver till­räck­ligt med mångsidigt byggan­det i kommu­nerna.

JA till en triv­sam och trygg levnads­miljö. När männi­skor arbe­tar till­sam­mans för att orga­ni­sera evene­mang och att hjälpa gran­nar förbätt­rar man triv­seln för alla. Trygg­he­ten och triv­seln hänger inte alltid på de stora sakerna, utan även små saker kan ha en inver­kan, som att ha till­räck­ligt med belys­ning på gatorna, badvak­ter på badsträn­derna och att parker tas väl hand om.

JA till utveck­lings­främ­jande inve­ste­ringar. Vi lägger fokus på hur man kan möjlig­göra saker. Kommu­nens livs­kraft kan inte uppstå från central­ad­mi­nist­ra­tio­nen. Livs­kraf­ten uppstår från invå­nar­nas akti­vi­tet i före­tag och före­ningar.

JA till idrott. Vi tar hand om idrotts­plat­serna och ser till att före­nings­verk­sam­he­ten blomst­rar. Det är viktigt att männi­skorna rör på sig mera och det kan förverk­li­gas i idrotts­för­e­ningar där man gör det till­sam­mans. Före­ningar och före­tag är våra natur­liga part­ners.

JA till en förnuf­tig klimat­po­li­tik och natur­skydd. Vi måste lämna natu­ren i bättre skick för fram­tida gene­ra­tio­ner. Vi vill hitta effek­tiva lösningar i ener­gi­pro­duk­tion och uppvärm­ning, vi vill inte bråka över vad som finns på mattall­ri­ken.

JA till en närmiljö med natur. Även en liten skog nära bostads­om­rå­det är en glädje för alla männi­skor samt även husdjur. Alla borde ha en möjlig­het att besöka en närlig­gande skog eller natio­nal­park för att andas ut.

JA till sakkun­skap och grund­lig bered­ning. Vi tror på vår tjäns­te­manna­kår och på deras färdig­he­ter. När vi fattar beslut utgår vi från fakta samt våra egna värde­ringar.

JA till inter­na­tio­na­li­se­ring. I städerna pågår konstant en tävling om de mest kompe­tenta männi­skorna. före­ta­gens huvud­kon­tor, turis­ter och inve­ste­ringar. Vi vill att våra kommu­ner lockar inter­na­tio­nellt kunnande genom att vara bra plat­ser att studera, forska, jobba och etablera före­tag.

Samlings­par­tiet säger ja till männi­skor med idéer som vågar tycka till

Vi utfor­mar själva våra kommu­ner och städer. Männi­skor som stiger fram, vågar drömma och som inte är rädd för att tycka till är sådan som bidrar till vår välfärd. Kom med – vi hjäl­per dig i valar­be­tet och i dina kommu­nala förtro­en­de­upp­drag!

Att vara med i kommu­nal­po­li­ti­ken är det mest konkreta sätt du kan påverka din hemkom­mun eller hemstad.

Men en mandat­pe­riod bakom mig kan jag konsta­tera att jag lärt mig otro­ligt mycket och det har öppnat mina ögon för många nya saker. Mitt intresse för kommun­po­li­ti­kens jobb har vuxit då jag fått erfa­ren­het och funnit påverk­nings­ka­na­ler.

Kanske det bästa på en person­lig nivå har varit att knyta nya vänskaps­band och att samar­beta.

Inget av det här skulle jag ha kunnat förut­spå då jag för första gången skrev under kandi­dat­blan­ket­ten. Efteråt är det lätt att konsta­tera att det har varit en av de bästa beslu­ten i mitt liv.

Hanna Haipus, Uleå­borg
,
DI, konstruk­tions­tek­nik

Jag jobbade på 1980-talet som läkare i Tanza­nia. Idag tänker jag på samma sätt som jag tänkte om nätterna i Afrika: Gör jag de rätt och gör jag det på rätt sätt?

Hur kan syste­met erbjuda till alla den största nyttan med de minsta möjliga utgif­terna? Dessa frågor har jag försökt svara på under min karriär. Genom att hitta svaren har jag kommit fram till att jag vill påverka social- och hälso­vår­den. Det jag lärde mig i Tanza­nia gäller ännu även om förhål­lan­den i Finland och Tanza­nia är olika.

Kommu­nal­va­let är viktigt eftersom det är på kommun­nivå som vi kan påverka på invå­nar­nas välfärd. Jag vill lyfta fram vikten av infor­ma­tion och veten­skap i besluts­fat­tande, den ekono­miska håll­bar­he­ten och samar­bete med andra aktö­rer.

Olli-Pekka Ryynä­nen, Kuopio
Profes­sor emeri­tus i allmän­me­di­cin, Östra Finlands univer­si­tet

Kommu­nal­va­let är viktigt för att jag kan påverka på de saker som är närmast mig

Jag gick med i kommu­nal­po­li­ti­ken för att jag vill göra saker på ett annat sätt. Jag upplevde att i kommu­nen fanns det många saker som man kunde göra på ett bättre och mer förnuf­tigt och effek­tivt sätt.

Som en ung kommu­nal­po­li­ti­ker ser jag saker på ett annat sätt och just därför behö­ver vi speci­ellt unga kandi­da­ter i valet. Det bästa i kommu­nal­po­li­ti­ken är käns­lan av att lyckas.

I kommu­nal­po­li­ti­ken får du utmana dig själv varje dag.

Mikael Ropo, Björ­ne­borg
Verk­stäl­lande direk­tör, före­ta­gare

Jag gick med i poli­ti­ken för att jag fick nog av att besluts­fat­tarna inte verkade ha en aning om männi­skor­nas vardag.

Jag vill bidra med bond­för­nuft till besluts­fat­tande.
Jag ville också förbättra saker för barn och unga.

Jag har nu varit med i kommu­nal­po­li­ti­ken i 12 år och jag är ännu ivrig på att fort­sätta. Man får verk­li­gen främja bra saker! Ja tog till exem­pel initi­a­tiv till sommar­jobbs­sed­lar för ungdo­mar i Jyvä­skylä för att under­lätta att unga får sommar­jobb.

Kommu­nal­va­let är viktigt. I valet väljer vi dem som fattar beslut om vår vardag. Grun­den för alla ansvars­fulla beslut är en god känne­dom om gräs­rots­ni­vån. Där behövs vanliga männi­skor – som du och jag.

Katja Isomöttö­nen, Jyvä­skylä
Famil­je­dag­vår­dare

Ställ upp i valet: