Tietoa kokoo­muk­sesta – kokoomus.fi
MENU
Tietoa kokoo­muk­sesta

Tietoa kokoo­muk­sesta

Kokoomus haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä elämässään ja jossa heikoimmista pidetään huolta. 

Kokoomus on paljon muutakin kuin kansanedustajamme, ministerimme ja meppimme – me olemme kansanliike. Teemme arjen pieniä tekoja kukin omalla tavallamme. Kokoomus on aatteellinen harrastus, jonka parissa opitaan aina jotain uutta ja tavataan mahtavia ihmisiä! Toisille tämä tarkoittaa kokouksissa vaikuttamista ja toisille talkootunteja torilla kansalaisten parissa.

Arvot ja periaate-ohjelma

Jäsenpalvelu

Puolue-valtuusto

Piiri-
järjestöt

Historia

Kokoomus-
naiset

Kansio

Kokoomus-puoti

Dokumentti-arkisto

BiF -
Borgerlig samling i Finland

Porvarillisen työn arkisto


Kokoomus eduskun­nassa ja halli­tuk­sessa

Kokoomus sai kevään 2015 eduskun­ta­vaa­leissa 37 kansan­edus­tajaa (tällä hetkellä 38). Olemme paikka­mää­rässä mitattuna eduskunnan toiseksi suurin puolue. Kokoomus haluaa kehittää suoma­laista hyvin­voin­ti­val­tiota vastuul­li­sella politii­kalla.

Eduskun­nassa Kokoomus on säätä­mässä lakeja, jotka tähtäävät kannus­tavaan, sivis­ty­neeseen, välit­tävään ja suvait­sevaan yhteis­kuntaan. Kokoo­muksen mielestä Suomea ei muuteta pelkällä lainsää­dän­nöllä, vaan tarvit­semme myös uutta tekemisen meininkiä. Suomen halli­tuk­sessa on viisi kokoo­mus­laista minis­teriä. Kokoo­muksen minis­terit ovat valtio­va­rain­mi­niseri Petteri Orpo, opetus­mi­nisteri Sanni Grahn-Laasonen, sisämi­nisteri Kai Mykkänen, ulkomaan­kauppa- ja kehitys­mi­nisteri Anne-Mari Virolainen sekä oikeus­mi­nisteri Antti Häkkänen.

Tutustu Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmään

 


 

Kokoomus on kansain­vä­linen

Tuemme demokratiaa, ihmisoi­keuksien toteu­tu­mista ja vapaata markki­na­ta­loutta kansain­vä­listen suhteiden kautta eri valtiossa ja kansain­vä­li­sissä yhtei­söissä.

Kokoomus on kansain­vä­linen puolue, joka haluaa muuttaa maailmaa oikeu­den­mu­kai­sem­maksi. Olemme huolis­samme ilmas­ton­muu­tok­sesta, ruuan ja puhtaan veden riittä­vyy­destä sekä ympäristön puhtau­desta.

Kokoomus tekee aktii­vista työtä avoimemman, kansain­vä­li­semmän ja menes­ty­vämmän Suomen eteen. Euroopan yhden­ty­minen on tuonut enemmän hyvää kuin huonoa, vaikka se saattaa välillä unohtua. Vahva EU on jokaisen suoma­laisen etu. Siksi Kokoomus haluaa määrä­tie­toi­sesti kehittää EU:ta suoma­laisten kannalta järkevään suuntaan.

Euroopan Unionin parla­men­tissa on kolme kokoo­mus­laista meppiä, Sirpa Pieti­käinen, Petri Sarvamaa ja Henna Virkkunen. Kokoomus on Suomen suurin europuolue.

Kokoo­muksen MEPit

EPP:n puolue-ohjelma

Eurovaali-ehdokkaat

 

Kokoomus.fi