Sulje valikko
Valikko Avaa/sulje valikko
Tietoa kokoo­muk­sesta

Arvot ja periaate­ohjelma

Poliit­ti­set kannat

Kokoo­mus alueel­lasi

Jäsen­palvelu

Poliit­ti­nen vaikut­taminen

Kokoo­mus­lai­nen aate

Kokoo­mus haluaa kehit­tää Suomea vastuul­li­sesti. Poli­tiik­kamme perus­tuu arvoi­hin – uskomme yksi­löön, vastuuseen ja vapau­teen. Haluamme raken­taa yhteis­kun­taa, jossa jokai­sella on mahdol­li­suus menes­tyä elämäs­sään ja jossa heikoim­mista pide­tään huolta.

Kokoo­mus on paljon muuta­kin kuin kansan­edus­ta­jamme ja meppimme – me olemme kansan­liike. Teemme arjen pieniä tekoja kukin omalla taval­lamme. Kokoo­mus on aatteel­li­nen harras­tus, jonka parissa opitaan aina jotain uutta ja tava­taan mahta­via ihmi­siä! Toisille tämä tarkoit­taa poliit­tista vaikut­ta­mista ja toisille talkoo­tun­teja ystä­vien kanssa torilla kansa­lais­ten parissa.

Poliit­ti­set kannatArvot ja periaate­ohjelmaDokumentti­arkisto

Faktaa kokoo­muk­sesta

Nimi: Kansal­li­nen Kokoo­mus r.p. – käyte­tään useam­min nimeä “kokoo­mus”. Ruot­sin­kie­li­nen nimi: Samlings­par­tiet.

Perus­tettu: 9.12.1918 Helsin­gissä

Puheen­joh­taja: Petteri Orpo

Vara­pu­heen­joh­ta­jat: Antti Häkkä­nen, Sanni Grahn-Laaso­nen ja Mari-Leena Talvi­tie

Kansan­edus­ta­jat (38): Heikki Autto (Lappi), Markku Eestilä (Savo-Karjala), Sanni Grahn-Laaso­nen (Häme), Janne Heik­ki­nen (Oulu), Timo Heino­nen (Häme), Antti Häkkä­nen (Kaak­kois-Suomi), Anna-Kaisa Ikonen (Pirkan­maa), Kalle Joki­nen (Häme), Ilkka Kanerva (Varsi­nais-Suomi), Pia Kauma (Uusi­maa), Ville Kaunisto (Kaak­kois-Suomi), Pihla Keto-Huovi­nen (Uusi­maa), Marko Kilpi (Savo-Karjala), Pauli Kiuru (Pirkan­maa), Jukka Kopra (Kaak­kois-Suomi), Terhi Koulu­mies (Helsinki), Mia Laiho (Uusi­maa), Elina Lepo­mäki (Uusi­maa), Matias Mart­ti­nen (Sata­kunta), Sari Multala (Uusi­maa), Kai Mykkä­nen (Uusi­maa), Petteri Orpo (Varsi­nais-Suomi), Jaana Pelko­nen (Helsinki), Paula Risikko (Vaasa), Wille Rydman (Helsinki), Janne Sankelo (Vaasa), Sari Sarko­maa (Helsinki), Arto Sato­nen (Pirkan­maa), Saara-Sofia Sirén (Varsi­nais-Suomi), Ruut Sjöblom (Uusi­maa), Mari-Leena Talvi­tie (Oulu), Kari Tolva­nen (Uusi­maa), Juhana Vartiai­nen (Helsinki), Heikki Vest­man (Uusi­maa), Sofia Vikman (Pirkan­maa), Anne-Mari Viro­lai­nen (Varsi­nais-Suomi), Sinuhe Wallin­heimo (Keski-Suomi), Ben Zyskowicz (Helsinki).

Puolu­eessa ylintä valtaa käyt­tää puolue­ko­kous ja kokoo­musta johtaa puolue­ko­kous­ten välillä puolue­hal­li­tus, jossa ovat edus­tet­tuina vaali­pii­rei­hin perus­tu­vien kokoo­muk­sen piiri­jär­jes­tö­jen lisäksi valta­kun­nal­li­set jäsen­lii­tot. Puolue­hal­li­tuk­sen valit­see puolue­val­tuusto.

Jäse­neksi voi liit­tyä kuka tahansa kokoo­mus­lai­set arvot jakava. Peri­aa­teoh­jelma on viral­li­nen, puolue­ko­kouk­sen hyväk­symä asia­kirja jossa on kuvattu kokoo­mus­lai­nen maail­man­kat­so­mus.

Toimin­taamme voi osal­lis­tua myös jäsen­liit­to­jen kautta. Jäsen­liit­toja ovat Kokoo­muk­sen nuor­ten liitto, Kokoo­mus­opis­ke­li­jat ja Nais­ten liitto.

Puolue­valtuustoKokoo­mus alueel­lasiKokoo­mus­nai­setKokoo­mus­nuo­ret
Koulutus­toimintaKokoomus­puotiBiF - Borger­lig samling i FinlandPorva­ril­li­sen työn arkisto

Tule mukaan toimin­taan

Tule puhu­maan ja teke­mään poli­tiik­kaa – osal­listu verkos­toi­hin ja vaikuta kokoo­muk­sessa

Jäse­nis­tös­sämme on suuresti sekä arjen että erityi­sa­lo­jen osaa­mista ja hyödyl­listä hiljaista tietoa. Haluamme, että kaikilla jäse­nil­lämme on mahdol­li­suus osal­lis­tua poli­tiik­kamme teke­mi­seen. Verkos­tot ovat olemassa tätä vaikut­ta­mis­työtä varten ja ne ovat avoi­mia kaikille jäse­nille.

Liity verkos­toi­hinTee mainos­aineistojaKoulutus­toiminta

Kokoo­mus edus­kun­nassa

Kokoo­mus sai kevään 2019 edus­kun­ta­vaa­leissa 38 kansan­edus­ta­jaa. Olemme paik­ka­mää­rässä mitat­tuna edus­kun­nan kolman­neksi suurin puolue. Kokoo­mus haluaa kehit­tää suoma­laista hyvin­voin­ti­val­tiota vastuul­li­sella poli­tii­kalla.

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­mää johtaa kansan­edus­taja Kai Mykkä­nen. Edus­kun­nassa Kokoo­mus on säätä­mässä lakeja, jotka tähtää­vät kannus­ta­vaan, sivis­ty­nee­seen, välit­tä­vään ja suvait­se­vaan yhteis­kun­taan. Nyky­het­kessä tehtä­vät valin­nat määrit­tä­vät tule­vai­suutta vuosiksi tai vuosi­kym­me­niksi eteen­päin. Erityi­sesti ympä­ris­tön kuor­mit­ta­mi­sen vähen­tä­mi­seksi on tehtävä jatku­vaa työtä, joka alkaa jokai­sen arki­sista valin­noista. Päätök­sen­teossa paikal­lis­ta­solta valta­kun­nal­li­selle, euroop­pa­lai­selle ja kansain­vä­li­selle tasolle saakka on tehtävä johdon­mu­kai­sesti valin­toja, jotka turvaa­vat ja edis­tä­vät ympä­ris­tön puhtautta ja luon­non moni­muo­toi­suutta, lajien säily­mistä ja ilmas­ton­muu­tok­sen torjun­taa. Tämän vastuun kanta­mi­nen on se mitta, jolla teko­jemme arvo kaik­kein eniten määräy­tyy tule­vien suku­pol­vien silmissä.

Tutustu edus­kun­ta­ryh­mään tästä

Kansain­vä­li­nen kokoo­mus

Tuemme demo­kra­tiaa, ihmi­soi­keuk­sien toteu­tu­mista ja vapaata mark­ki­na­ta­loutta kansain­vä­lis­ten suhtei­den kautta eri valtiossa ja kansain­vä­li­sissä yhtei­söissä.

Kokoo­mus kuuluu Euro­pean People’s Party -puolu­ee­seen (EPP) ja EPP-ryhmään Euroo­pan parla­men­tissa.

Kokoo­mus on kansain­vä­li­nen puolue, joka haluaa muut­taa maail­maa oikeu­den­mu­kai­sem­maksi. Tekno­lo­gi­nen kehi­tys madal­taa ja hävit­tää rajoja niin, että koko globaa­lin yhtei­sön vuoro­vai­ku­tus kasvaa. Näemme tämän avaa­van hienoja mahdol­li­suuk­sia koko ihmis­kun­nan kannalta. Suomi on vahvim­mil­laan silloin, kun sen yhtey­det ja vuoro­vai­ku­tus­ka­na­vat niin Euroo­passa kuin maail­man­laa­jui­sesti ovat täysi­mää­räi­sesti käytössä. Sulkeu­tu­mi­nen olisi heiken­ty­mi­sen ja hiipu­mi­sen tie.

Meidän suoma­lais­ten on tietoi­silla ratkai­suilla pyrit­tävä kokoamme suurem­paan rooliin maail­man­laa­juis­ten kysy­mys­ten kuten ympä­ris­töön ja turval­li­suu­teen liit­ty­vien ongel­mien ratkai­se­mi­sessa ja ennal­taeh­käi­syssä. Parhai­ten se onnis­tuu diplo­ma­tian, tieteen ja tekno­lo­gian mahdol­li­suuk­sia tehok­kaasti ja laaja-alai­sesti hyödyn­täen.

Kokoo­mus tekee aktii­vista työtä avoi­mem­man, kansain­vä­li­sem­män ja menes­ty­väm­män Suomen eteen. Euroo­pan yhden­ty­mi­nen on tuonut enem­män hyvää kuin huonoa, vaikka se saat­taa välillä unoh­tua. Vahva EU on jokai­sen suoma­lai­sen etu. Siksi Kokoo­mus haluaa määrä­tie­toi­sesti kehit­tää EU:ta suoma­lais­ten kannalta järke­vään suun­taan.

Vuoden 2019 euro­vaa­leissa kokoo­mus piti paik­kansa Suomen suurim­pana euro­puo­lu­eena ja kokoo­muk­sen kanna­tuk­sen ero toiseksi tullee­seen puolu­ee­seen oli kokoo­muk­sen histo­rian suurin, 4,8 %-yks. Euroo­pan parla­men­tissa on kolme kokoo­mus­laista euroe­dus­ta­jaa (MEP), Sirpa Pieti­käi­nen, Petri Sarva­maa ja Henna Virk­ku­nen. Kokoo­muk­sen euro­par­la­men­taa­ri­kot kuulu­vat EPP-ryhmään.

Kokoo-muksen MEPitEPP:n puolue-ohjelma


Kokoo­muk­sen histo­ria

Kokoo­mus perus­tet­tiin vanhalla yliop­pi­las­ta­lolla Helsin­gissä 9. joulu­kuuta 1918

Kokoo­mus on Suomen vanhim­man poliit­ti­sen liik­keen, Suoma­lai­sen puolu­een perin­nön suora jatkaja. Suomen itse­näi­syy­den aamun­koi­tossa perus­tettu Kansal­li­nen Kokoo­mus­puo­lue, yhteis­kun­taa uudis­ta­vana voimana, otti tehtä­väk­seen tuoda yhteen eri kansan­osat raken­ta­maan yhteistä isän­maata. Edel­leen­kin kokoo­mus on perus­ta­vim­malta olemuk­sel­taan yhteis­kun­taa raken­tava ja uudis­tava, erilai­sia ihmi­siä ja ihmis­ryh­miä yhteen kokoava arvo­poh­jai­nen poliit­ti­nen liike.

Kokoo­muk­sen poli­tii­kan johta­vina peri­aat­teina ovat puolu­een perus­ta­mi­sesta saakka olleet sovin­nol­li­sen kansa­lais­hen­gen edis­tä­mi­nen, sosi­aa­li­sen nousun mahdol­lis­ta­mi­nen ja koulusi­vis­tyk­sen tarjoa­mi­nen kaikille sekä suku­puol­ten tasa-arvo ja työn kunnioi­tus. Kaiken perus­tana on luja oikeus­val­tio ja ihmis­ten luot­ta­musta naut­tiva puolu­ee­ton järjes­tys­valta. Kokoo­mus on aina ymmär­tä­nyt, että Suomen on oltava sosi­aa­li­sesti oikeu­den­mu­kai­nen ja toime­liai­suu­desta palkit­seva yhteis­kunta. Jokai­sen on voitava tuntea se omak­seen.

Lisää histo­riasta
Liity