Kokoomus.fi / Tietoa kokoomuksesta

Tietoa
kokoo­muk­sesta

Olemme vuonna 1918 perus­tettu poliit­ti­nen puolue ja kansan­liike, joka haluaa kehit­tää Suomea vastuul­li­sesti.

Poli­tiik­kamme perus­tuu arvoi­hin – uskomme yksi­löön, vastuuseen ja vapau­teen. Haluamme raken­taa yhteis­kun­taa, jossa jokai­sella on mahdol­li­suus menes­tyä ja jossa heikoim­mista pide­tään huolta.

Kokoo­mus on paljon muuta­kin kuin kansan­edus­ta­jamme ja meppimme – me olemme kansan­liike. Teemme arjen pieniä tekoja kukin omalla taval­lamme. Kokoo­mus on aatteel­li­nen harras­tus, jonka parissa opitaan uutta ja tava­taan mahta­via ihmi­siä.

Puheen­joh­ta­jat

Puheen­joh­taja, kansan­edus­taja

Petteri Orpo

Vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja

Antti Häkkä­nen

Vara­pu­heen­joh­taja, Tampe­reen pormes­tari

Anna-Kaisa Ikonen

Vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja

Elina Valto­nen

Edus­kunta

Kokoo­mus sai kevään 2019 edus­kun­ta­vaa­leissa 38 kansan­edus­ta­jaa. Olemme paik­ka­mää­rässä mitat­tuna edus­kun­nan kolman­neksi suurin puolue.

Kansan­edus­taja, edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja

Kai Mykkä­nen

Kansan­edus­ta­jat

Heikki Autto

Markku Eestilä

Sanni Grahn-Laaso­­nen

Janne Heik­ki­nen

Timo Heino­nen

Antti Häkkä­nen

Kalle Joki­nen

Atte Kaleva

Pia Kauma

Ville Kaunisto

Pihla Keto-Huovinen

Pihla Keto-Huovi­­nen

Marko Kilpi

Jari Kinnu­nen

Pauli Kiuru

Jukka Kopra

Terhi Koulu­mies

Mia Laiho, kokoomus

Mia Laiho

Matias Mart­ti­nen

Sari Multala

Kai Mykkä­nen

Petteri Orpo

Jaana Pelkonen, kokoomus

Jaana Pelko­nen

Paula Risikko

Wille Rydman

Janne Sankelo

Sari Sarko­maa

Arto Sato­nen

Saara-Sofia Siren, kokoomus

Saara-Sofia Sirén

Ruut Sjöblom

Mari-Leena Talvitie, kokoomus

Mari-Leena Talvi­tie

Kari Tolvanen, kokoomus

Kari Tolva­nen

Elina Valto­nen

Heikki Vest­man

Sofia Vikman, kokoomus

Sofia Vikman

Anne-Mari Viro­lai­nen

Sinuhe Wallinheimo, kokoomus

Sinuhe Wallin­heimo

Ben Zyskowicz

Ben Zyskowicz

Euro­par­la­mentti

Kokoo­mus kuuluu Euro­pean People’s Party -puolu­ee­seen (EPP) ja EPP-ryhmään Euroo­pan parla­men­tissa. Vuoden 2019 euro­vaa­leissa kokoo­mus piti paik­kansa Suomen suurim­pana euro­puo­lu­eena ja kokoo­muk­sen kanna­tuk­sen ero toiseksi tullee­seen puolu­ee­seen oli kokoo­muk­sen histo­rian suurin, 4,8 %-yks.

euro­par­la­men­taa­rikko

Sirpa Pieti­käi­nen

euro­par­la­men­taa­rikko

Petri Sarva­maa

euro­par­la­men­taa­rikko

Henna Virk­ku­nen

Kunta­pää­tök­sen­teko

Kunnissa tehdään suoma­lais­ten arkeen kaik­kein suorim­min vaikut­ta­vat päätök­set. Kokoo­mus on Suomen suurin kunta­puo­lue.

Turun pormes­tari

Minna Arve

Tuusu­lan pormes­tari

Kalle Ikkelä

Vara­pu­heen­joh­taja, Tampe­reen pormes­tari

Anna-Kaisa Ikonen

Pirk­ka­lan pormes­tari

Marko Jarva

Juhana Vartiainen, kokoomus

Helsin­gin pormes­tari

Juhana Vartiai­nen

Skip to content