• FI
 • SV
 • MENU
  Tietoa kokoo­muk­sesta

  Tietoa kokoo­muk­sesta

  Kokoomus haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä elämässään ja jossa heikoimmista pidetään huolta. 

  Kokoomus on paljon muutakin kuin kansanedustajamme ja meppimme – me olemme kansanliike. Teemme arjen pieniä tekoja kukin omalla tavallamme. Kokoomus on aatteellinen harrastus, jonka parissa opitaan aina jotain uutta ja tavataan mahtavia ihmisiä! Toisille tämä tarkoittaa kokouksissa vaikuttamista ja toisille talkootunteja torilla kansalaisten parissa.

  Kokoomus on Suomen vanhimman poliittisen liikkeen, Suomalaisen puolueen perinnön suora jatkaja. Suomen itsenäisyyden aamunkoitossa perustettu Kansallinen Kokoomuspuolue, yhteiskuntaa uudistavana voimana, otti tehtäväkseen tuoda yhteen eri kansanosat rakentamaan yhteistä isänmaata. Edelleenkin kokoomus on perustavimmalta olemukseltaan yhteiskuntaa rakentava ja uudistava, erilaisia ihmisiä ja ihmisryhmiä yhteen kokoava arvopohjainen poliittinen liike.

  Kokoomuksen politiikan johtavina periaatteina ovat puolueen perustamisesta saakka olleet sovinnollisen kansalaishengen edistäminen, sosiaalisen nousun mahdollistaminen ja koulusivistyksen tarjoaminen kaikille sekä sukupuolten tasa-arvo ja työn kunnioitus. Kaiken perustana on luja oikeusvaltio ja ihmisten luottamusta nauttiva puolueeton järjestysvalta. Kokoomus on aina ymmärtänyt, että Suomen on oltava sosiaalisesti oikeudenmukainen ja toimeliaisuudesta palkitseva yhteiskunta. Jokaisen on voitava tuntea se omakseen.

  Arvot ja periaate-ohjelma

  Jäsen-palvelu

  Poliittiset kannat

  Kokoomuk­sen historia

  Koulutus­toiminta

  Kokoomus­puoti

  Dokumentti-arkisto

  BiF -
  Borgerlig samling i Finland

  Porvarillisen työn arkisto

  Kansallinen Kokoomus r.p.

  Kokoomus perustettiin vanhalla ylioppilastalolla Helsingissä 9. joulukuuta 1918. Puolueen ruotsinkielinen nimi on Samlingspartiet. Puoluetoimisto sijaitsee Helsingissä, Kansakoulukujalla.

  Kokoomuksen puheenjohtajana toimii kansanedustaja Petteri Orpo ja varapuheenjohtajina kansanedustajat Mari-Leena Talvitie, Sanni Grahn-Laasonen ja Antti Häkkänen. Puolueessa ylintä valtaa käyttää puoluekokous ja kokoomusta johtaa puoluekokousten välillä puoluehallitus, jossa ovat edustettuina vaalipiireihin perustuvien kokoomuksen piirijärjestöjen lisäksi valtakunnalliset jäsenliitot. Puoluehallituksen valitsee puoluevaltuusto.

  Jäseneksi voi liittyä kuka tahansa kokoomuslaiset arvot jakava. Periaateohjelma on virallinen, puoluekokouksen hyväksymä asiakirja jossa on kuvattu kokoomuslainen maailmankatsomus.

  Toimintaamme voi osallistua myös jäsenliittojen kautta. Jäsenliittoja ovat Kokoomuksen nuorten liitto, Kokoomusopiskelijat ja Naisten liitto.

  Puolue-valtuusto

  Kokoomus alueellasi

  Kokoomus-
  naiset

  Kokoomus-
  nuoret

  Kokoo­mus edus­kun­nassa

  Kokoo­mus sai kevään 2019 edus­kun­ta­vaa­leissa 38 kansan­edus­ta­jaa. Olemme paik­ka­mää­rässä mitat­tuna edus­kun­nan kolman­neksi suurin puolue. Kokoo­mus haluaa kehit­tää suoma­laista hyvin­voin­ti­val­tiota vastuul­li­sella poli­tii­kalla.

  Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­mää johtaa kansan­edus­taja Kai Mykkä­nen. Edus­kun­nassa Kokoo­mus on säätä­mässä lakeja, jotka tähtää­vät kannus­ta­vaan, sivis­ty­nee­seen, välit­tä­vään ja suvait­se­vaan yhteis­kun­taan. Nyky­het­kessä tehtä­vät valin­nat määrit­tä­vät tule­vai­suutta vuosiksi tai vuosi­kym­me­niksi eteen­päin. Erityi­sesti ympä­ris­tön kuor­mit­ta­mi­sen vähen­tä­mi­seksi on tehtävä jatku­vaa työtä, joka alkaa jokai­sen arki­sista valin­noista. Päätök­sen­teossa paikal­lis­ta­solta valta­kun­nal­li­selle, euroop­pa­lai­selle ja kansain­vä­li­selle tasolle saakka on tehtävä johdon­mu­kai­sesti valin­toja, jotka turvaa­vat ja edis­tä­vät ympä­ris­tön puhtautta ja luon­non moni­muo­toi­suutta, lajien säily­mistä ja ilmas­ton­muu­tok­sen torjun­taa. Tämän vastuun kanta­mi­nen on se mitta, jolla teko­jemme arvo kaik­kein eniten määräy­tyy tule­vien suku­pol­vien silmissä.

  Tutustu edus­kun­ta­ryh­mään

  Kokoo­mus on kansain­vä­li­nen

  Tuemme demo­kra­tiaa, ihmi­soi­keuk­sien toteu­tu­mista ja vapaata mark­ki­na­ta­loutta kansain­vä­lis­ten suhtei­den kautta eri valtiossa ja kansain­vä­li­sissä yhtei­söissä.

  Kokoo­mus kuuluu Euro­pean People’s Party -puolu­ee­seen (EPP) ja EPP-ryhmään Euroo­pan parla­men­tissa.

  Kokoo­mus on kansain­vä­li­nen puolue, joka haluaa muut­taa maail­maa oikeu­den­mu­kai­sem­maksi. Tekno­lo­gi­nen kehi­tys madal­taa ja hävit­tää rajoja niin, että koko globaa­lin yhtei­sön vuoro­vai­ku­tus kasvaa. Näemme tämän avaa­van hienoja mahdol­li­suuk­sia koko ihmis­kun­nan kannalta. Suomi on vahvim­mil­laan silloin, kun sen yhtey­det ja vuoro­vai­ku­tus­ka­na­vat niin Euroo­passa kuin maail­man­laa­jui­sesti ovat täysi­mää­räi­sesti käytössä. Sulkeu­tu­mi­nen olisi heiken­ty­mi­sen ja hiipu­mi­sen tie.

  Meidän suoma­lais­ten on tietoi­silla ratkai­suilla pyrit­tävä kokoamme suurem­paan rooliin maail­man­laa­juis­ten kysy­mys­ten kuten ympä­ris­töön ja turval­li­suu­teen liit­ty­vien ongel­mien ratkai­se­mi­sessa ja ennal­taeh­käi­syssä. Parhai­ten se onnis­tuu diplo­ma­tian, tieteen ja tekno­lo­gian mahdol­li­suuk­sia tehok­kaasti ja laaja-alai­sesti hyödyn­täen.

  Kokoo­mus tekee aktii­vista työtä avoi­mem­man, kansain­vä­li­sem­män ja menes­ty­väm­män Suomen eteen. Euroo­pan yhden­ty­mi­nen on tuonut enem­män hyvää kuin huonoa, vaikka se saat­taa välillä unoh­tua. Vahva EU on jokai­sen suoma­lai­sen etu. Siksi Kokoo­mus haluaa määrä­tie­toi­sesti kehit­tää EU:ta suoma­lais­ten kannalta järke­vään suun­taan.

  Vuoden 2019 euro­vaa­leissa kokoo­mus piti paik­kansa Suomen suurim­pana euro­puo­lu­eena ja kokoo­muk­sen kanna­tuk­sen ero toiseksi tullee­seen puolu­ee­seen oli kokoo­muk­sen histo­rian suurin, 4,8 %-yks. Euroo­pan parla­men­tissa on kolme kokoo­mus­laista euroe­dus­ta­jaa (MEP), Sirpa Pieti­käi­nen, Petri Sarva­maa ja Henna Virk­ku­nen. Kokoo­muk­sen euro­par­la­men­taa­ri­kot kuulu­vat EPP-ryhmään.

  Kokoo-muksen MEPit

  EPP:n puolue-ohjelma

  Euro­vaali-ehdok­kaat