• FI
 • SV
 • MENU
  Ohjel­ma­työ ja verkos­tot

  Ohjel­ma­työ ja verkos­tot

  Into, tieto ja taito asuvat meissä kaikissa – jokai­sella on paljon annet­ta­vaa. 

  Jäse­nis­tös­sämme on rajat­to­masti sekä arjen että erityi­sa­lo­jen osaa­mista ja hyödyl­listä hiljaista tietoa. Haluamme, että kaikilla jäse­nil­lämme on mahdol­li­suus osal­lis­tua talkoi­siin parem­man tule­vai­suu­den puolesta. Sitä varten olemme perus­ta­neet ohjel­ma­työn verkos­tot ja vaikut­ta­ja­ryh­mät.

  Ohjel­ma­työn verkos­tot ja vaikut­ta­ja­ryh­mät – jäse­nen mahdol­li­suus vaikut­taa

  Verkos­tot tarjoa­vat kaikille kokoo­muk­sen jäse­nille mahdol­li­suu­den seurata itse­ään kiin­nos­ta­via poliit­ti­sia teemoja, vaikut­taa niihin itselle ja elämän­ti­lan­tee­seen parhai­ten sopi­valla tavalla sekä tavata samoista asioista kiin­nos­tu­neita ihmi­siä. Verkos­toi­hin kootaan kaikki aiheesta kiin­nos­tu­neet kokoo­mus­lai­set, vaikut­ta­ja­ryh­missä taas keski­ty­tään tietyn erityi­sa­lu­een vaikut­ta­mis­työ­hön ja poliit­ti­seen valmis­te­luun. Ryhmissä voidaan esimer­kiksi valmis­tella puolu­een kantoja, tehdä uusia avauk­sia tai muutoin herät­tää yhteis­kun­nal­lista keskus­te­lua. Järjes­tö­toi­min­nan verkos­toissa ja vaikut­ta­ja­ryh­missä keski­ty­tään puolue­toi­min­nan kehit­tä­mi­seen eri näkö­kul­mista.

  Näin liityt verkos­toon

  Kirjaudu kokoo­muk­sen jäsen­si­vuille, valitse yläpal­kista jäsen- ja yhdis­tys­tie­dot ja sen alta omat jäsen­tie­dot. Paina Muok­kaa ja vieritä sivua alas, kunnes löydät Verkos­tot.

  Kirjaudu tästä jäsen­si­vuille

  Tutustu verkos­toi­hin:

  Hyvin­vointi-poli­tii­kan verkosto

  Järjestö-toimin­nan verkosto

  Kunta- ja kaupunki-poli­tii­kan verkosto

  Maaseutu-poli­tii­kan verkosto

  Sivis­tys-poli­tii­kan verkosto

  Talous-poli­tii­kan verkosto

  Elin­keino-poli­tii­kan verkosto

  Ulko- ja turval­li­suus-poli­tii­kan verkosto

  Ympä­ristö-poli­tii­kan verkosto

  Seniori-verkosto

  Työelämä-verkosto