Sulje valikko
Valikko Avaa/sulje valikko
Tule verkos­toi­hin teke­mään poli­tiik­kaa

Tule verkos­toi­hin teke­mään poli­tiik­kaa

Tule puhu­maan ja teke­mään poli­tiik­kaa – osal­listu verkos­toi­hin ja vaikuta kokoo­muk­sessa

Jäse­nis­tös­sämme on suuresti sekä arjen että erityi­sa­lo­jen osaa­mista ja hyödyl­listä hiljaista tietoa. Haluamme, että kaikilla jäse­nil­lämme on mahdol­li­suus osal­lis­tua poli­tiik­kamme teke­mi­seen. Verkos­tot ovat olemassa tätä vaikut­ta­mis­työtä varten ja ne ovat avoi­mia kaikille jäse­nille.

Näin vaiku­tat jäse­nenä

Verkos­toissa kokoo­muk­sen jäse­nillä on mahdol­li­suus puhua ja tehdä poli­tiik­kaa – verkos­tot ovat kaikille jäse­nille avoi­mia. Haluamme sinut mukaan! Verkos­tot tarjoa­vat kaikille kokoo­muk­sen jäse­nille mahdol­li­suu­den seurata itse­ään kiin­nos­ta­via poliit­ti­sia teemoja, vaikut­taa niihin itselle ja elämän­ti­lan­tee­seen parhai­ten sopi­valla tavalla sekä tavata samoista asioista kiin­nos­tu­neita ihmi­siä.

Verkos­tot kokoa­vat kaikki verkos­ton aiheesta kiin­nos­tu­neet kokoo­mus­lai­set yhteen. Poliit­ti­sissa verkos­toissa tehdään poli­tiik­kaa ja järjes­tö­toi­min­nan verkos­tossa keski­ty­tään puolue­toi­min­nan kehit­tä­mi­seen.

Näin liityt verkos­toon

Kirjaudu kokoo­muk­sen jäsen­si­vuille, valitse yläpal­kista jäsen- ja yhdis­tys­tie­dot ja sen alta omat jäsen­tie­dot. Paina “muok­kaa” ja vieritä sivua alas, kunnes löydät verkos­tot. Valitse oman mielen­kiin­tosi mukai­set verkos­tot ja tallenna tiedot. Voit myös olla yhtey­dessä oman verkos­tosi puheen­joh­ta­jaan ja kysyä mitä sinä voisit antaa verkos­tolle ja mitä verkosto voisi antaa sinulle!

Kirjaudu tästä jäsen­si­vuille

Tutustu verkos­toi­hin tästä:

Hyvinvointi­politiikan verkosto

Järjestö­toiminnan verkosto

Kunta- ja kaupunki­politiikan verkosto

Maaseutu­politiikan verkosto

Sivistys­politiikan verkosto

Talous­politiikan verkosto

Elinkeino­politiikan verkosto

Ulko- ja turvallisuus­politiikan verkosto

Ympäristö­politiikan verkosto

Seniori­verkosto

Työelämä­verkosto

Verkostojen kirjoituksia:

Järjes­tö­toi­min­nan verkos­ton blogi: Muutos on mahdol­li­suus
Lue lisää
Hyvät käytän­teet 3.0
Lue lisää
Järjes­tö­toi­min­nan verkosto: hyvät käytän­teet 2.0
Lue lisää
Järjes­tö­toi­min­nan verkos­ton blogi: Yhdis­tyk­sen pyörät pyöri­mään
Lue lisää