Kokoomus.fi / Vaikuta kokoo­muk­sessa / Tule verkos­toi­hin teke­mään poli­tiik­kaa

Tule
verkos­toi­hin
teke­mään
poli­tiik­kaa

Tule puhu­maan ja teke­mään poli­tiik­kaa – osal­listu verkos­toi­hin ja vaikuta kokoo­muk­sessa

Jäse­nis­tös­sämme on suuresti sekä arjen että erityi­sa­lo­jen osaa­mista ja hyödyl­listä hiljaista tietoa. Haluamme, että kaikilla jäse­nil­lämme on mahdol­li­suus osal­lis­tua poli­tiik­kamme teke­mi­seen. Verkos­tot ovat olemassa tätä vaikut­ta­mis­työtä varten ja ne ovat avoi­mia kaikille jäse­nille.

Näin vaiku­tat jäse­nenä

Verkos­toissa kokoo­muk­sen jäse­nillä on mahdol­li­suus puhua ja tehdä poli­tiik­kaa – verkos­tot ovat kaikille jäse­nille avoi­mia. Haluamme sinut mukaan! Verkos­tot tarjoa­vat kaikille kokoo­muk­sen jäse­nille mahdol­li­suu­den seurata itse­ään kiin­nos­ta­via poliit­ti­sia teemoja, vaikut­taa niihin itselle ja elämän­ti­lan­tee­seen parhai­ten sopi­valla tavalla sekä tavata samoista asioista kiin­nos­tu­neita ihmi­siä.

Verkos­tot kokoa­vat kaikki verkos­ton aiheesta kiin­nos­tu­neet kokoo­mus­lai­set yhteen. Poli­tiik­ka­ver­kos­to­jen aihea­lu­eet noudat­ta­vat pääosin edus­kun­nan valio­kun­ta­ja­koa. Lisäksi verkos­toja ovat senio­rei­den asioita poik­ki­hal­lin­nol­li­sesti ja läpi­leik­kaa­valla peri­aat­teella käsit­te­levä senio­ri­foo­rumi sekä puolue­toi­min­nan yleistä kehit­tä­mistä ja uuden­lai­sia toimin­ta­ta­poja kehit­tävä toimin­ta­foo­rumi.

Näin liityt verkos­toon

Kirjaudu kokoo­muk­sen jäsen­si­vuille, valitse yläpal­kista jäsen- ja yhdis­tys­tie­dot ja sen alta omat jäsen­tie­dot. Paina “muok­kaa” ja vieritä sivua alas, kunnes löydät verkos­tot. Valitse oman mielen­kiin­tosi mukai­set verkos­tot ja tallenna tiedot. Voit myös olla yhtey­dessä oman verkos­tosi puheen­joh­ta­jaan ja kysyä, mitä sinä voisit antaa verkos­tolle ja mitä verkosto voisi antaa sinulle!

Kirjaudu tästä jäsen­si­vuille

Tutustu verkos­toi­hin tästä: 

Liikenne- ja vies­tintä-poli­tii­kan verkosto

Puolus­tus-poli­tii­kan verkosto

Eurooppa-verkosto

Sisäi­sen turval­li­suu­den verkosto

Oikeus- poli­tii­kan verkosto

Digi- ja tule­vai­suus-verkosto

Hyvinvointi­politiikan verkosto

Toiminta-foorumi

Kunta- ja kaupunki­politiikan verkosto

Maaseutu­politiikan verkosto

Sivistys­politiikan verkosto

Talous­politiikan verkosto

Yrit­tä­jyys- ja elinkeino­politiikan verkosto

Ulko­po­li­tii­kan verkosto

Ympäristö­politiikan verkosto

Senio­ri­-foorumi

Työelämä­verkosto