Ohjel­matyö ja verkostot – kokoomus.fi
MENU
Ohjel­matyö ja verkostot

Ohjel­matyö ja verkostot

Into, tieto ja taito asuvat meissä kaikissa – jokai­sella on paljon annet­tavaa. 

Jäsenis­tös­sämme on rajat­to­masti sekä arjen että erityi­sa­lojen osaamista ja hyödyl­listä hiljaista tietoa. Haluamme, että kaikilla jäsenil­lämme on mahdol­lisuus osallistua talkoisiin paremman tulevai­suuden puolesta. Sitä varten olemme perus­taneet ohjel­matyön verkostot ja vaikut­ta­ja­ryhmät.

Ohjel­matyön verkostot ja vaikut­ta­ja­ryhmät – jäsenen mahdol­lisuus vaikuttaa

Verkostot tarjoavat kaikille kokoo­muksen jäsenille mahdol­li­suuden seurata itseään kiinnos­tavia poliit­tisia teemoja, vaikuttaa niihin itselle ja elämän­ti­lan­teeseen parhaiten sopivalla tavalla sekä tavata samoista asioista kiinnos­tu­neita ihmisiä. Verkos­toihin kootaan kaikki aiheesta kiinnos­tuneet kokoo­mus­laiset, vaikut­ta­ja­ryh­missä taas keski­tytään tietyn erityi­sa­lueen vaikut­ta­mis­työhön ja poliit­tiseen valmis­teluun. Ryhmissä voidaan esimer­kiksi valmis­tella puolueen kantoja, tehdä uusia avauksia tai muutoin herättää yhteis­kun­nal­lista keskus­telua. Järjes­tö­toi­minnan verkos­toissa ja vaikut­ta­ja­ryh­missä keski­tytään puolue­toi­minnan kehit­tä­miseen eri näkökul­mista.

Näin liityt verkostoon

Kirjaudu kokoo­muksen jäsen­si­vuille, valitse yläpal­kista jäsen- ja yhdis­tys­tiedot ja sen alta omat jäsen­tiedot. Paina Muokkaa ja vieritä sivua alas, kunnes löydät Verkostot.

Kirjaudu tästä jäsen­si­vuille

Tutustu verkos­toihin:

Hyvin­vointi-politiikan verkosto

Järjestö-toiminnan verkosto

Kunta- ja kaupunki-politiikan verkosto

Maaseutu-politiikan verkosto

Sivistys-politiikan verkosto

Talous-politiikan verkosto

Elinkeino-politiikan verkosto

Ulko- ja turval­lisuus-politiikan verkosto

Ympäristö-politiikan verkosto

Seniori-verkosto

Työelämä-verkosto

Kokoomus.fi