Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Vaikuta kokoo­muk­sessa / Tule verkos­toi­hin teke­mään poli­tiik­kaa

Tule
verkos­toi­hin
teke­mään
poli­tiik­kaa

Tule puhu­maan ja teke­mään poli­tiik­kaa – osal­listu verkos­toi­hin ja vaikuta kokoo­muk­sessa

Jäse­nis­tös­sämme on suuresti sekä arjen että erityi­sa­lo­jen osaa­mista ja hyödyl­listä hiljaista tietoa. Haluamme, että kaikilla jäse­nil­lämme on mahdol­li­suus osal­lis­tua poli­tiik­kamme teke­mi­seen. Verkos­tot ovat olemassa tätä vaikut­ta­mis­työtä varten ja ne ovat avoi­mia kaikille jäse­nille.

Näin vaiku­tat jäse­nenä

Verkos­toissa kokoo­muk­sen jäse­nillä on mahdol­li­suus puhua ja tehdä poli­tiik­kaa – verkos­tot ovat kaikille jäse­nille avoi­mia. Haluamme sinut mukaan! Verkos­tot tarjoa­vat kaikille kokoo­muk­sen jäse­nille mahdol­li­suu­den seurata itse­ään kiin­nos­ta­via poliit­ti­sia teemoja, vaikut­taa niihin itselle ja elämän­ti­lan­tee­seen parhai­ten sopi­valla tavalla sekä tavata samoista asioista kiin­nos­tu­neita ihmi­siä.

Verkos­tot kokoa­vat kaikki verkos­ton aiheesta kiin­nos­tu­neet kokoo­mus­lai­set yhteen. Poli­tiik­ka­ver­kos­to­jen aihea­lu­eet noudat­ta­vat pääosin edus­kun­nan valio­kun­ta­ja­koa. Lisäksi verkos­toja ovat senio­rei­den asioita poik­ki­hal­lin­nol­li­sesti ja läpi­leik­kaa­valla peri­aat­teella käsit­te­levä senio­ri­foo­rumi sekä puolue­toi­min­nan yleistä kehit­tä­mistä ja uuden­lai­sia toimin­ta­ta­poja kehit­tävä toimin­ta­foo­rumi.

Näin liityt verkos­toon

Kirjaudu kokoo­mus­foo­ru­miin. Yläva­li­kossa mene kohtaan “Keskus­te­lut” ja avau­tu­vasta pudo­tus­va­li­kosta “Verkos­tot”. Siellä klik­kaa “Valitse verkos­tot”, merkitse oman mielen­kiin­tosi mukai­siin verkos­toi­hin rasti ruutuun ja paina luet­te­lon alareu­nassa olevaa “Tallenna” -nappia. Muuta ei tarvitse tehdä.

Kirjaudu tästä kokoo­mus­foo­ru­miin.

Tutustu verkos­toi­hin tästä: 

Liikenne- ja vies­tin­tä­po­li­tii­kan verkosto

Puolus­tus­po­li­tii­kan verkosto

Eurooppa-verkosto

Sisäi­sen turval­li­suu­den verkosto

Oikeus­po­li­tii­kan verkosto

Digi- ja tule­vai­suus­ver­kosto

Hyvinvointi­politiikan verkosto

Toimin­ta­foo­rumi

Kunta- ja kaupunki­politiikan verkosto

Maaseutu­politiikan verkosto

Sivistys­politiikan verkosto

Talous­politiikan verkosto

Yrit­tä­jyys- ja elinkeino­politiikan verkosto

Ulko­po­li­tii­kan verkosto

Ympäristö­politiikan verkosto

Seniori­foorumi

Työelämä­verkosto

Skip to content