Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.

Puolus­tus­po­li­tii­kan
verkosto

Oletko kiin­nos­tu­nut perin­tei­sistä maan­puo­lus­tuk­sen kysy­myk­sistä, krii­sin­hal­lin­nasta, kybe­ruh­kien torjun­nasta, kansain­vä­li­sen turval­li­suusym­pä­ris­tön muutok­sista, nais­ten valmius­toi­min­nasta tai ylei­sesti koko­nais­tur­val­li­suu­desta? Haluatko päästä kuule­maan ajan­koh­tai­sia asian­tun­ti­ja­nä­ke­myk­siä puolus­tus­po­li­tii­kasta ja keskus­te­le­maan Kokoo­muk­sen puolus­tus­po­lit­ti­sista linjauk­sista? Jos vastaus näihin kysy­myk­siin on kyllä, kannat­taa liit­tyä puolus­tus­po­li­tii­kan verkos­toon.

Verkos­toa johtaa kansan­edus­taja Jukka Kopra. Verkos­ton sihtee­rinä toimii Elina Riutta.

Näin liityt verkos­toon

Kirjaudu kokoo­mus­foo­ru­miin. Yläva­li­kossa mene kohtaan “Keskus­te­lut” ja avau­tu­vasta pudo­tus­va­li­kosta “Verkos­tot”. Siellä klik­kaa “Valitse verkos­tot”, merkitse oman mielen­kiin­tosi mukai­siin verkos­toi­hin rasti ruutuun ja paina luet­te­lon alareu­nassa olevaa “Tallenna” -nappia. Muuta ei tarvitse tehdä.

Kirjaudu tästä kokoo­mus­foo­ru­miin.

Lue tästä Kokoo­muk­sen linjaus asevel­vol­li­suu­desta:

Kannan­ot­toon

Vastuu­hen­ki­löi­den yhteys­tie­dot:

Kansan­edus­taja Jukka Kopra, puheen­joh­taja
jukka.kopra@eduskunta.fi

Elina Riutta, sihteeri
elina.riutta@kokoomusnuoret.fi

Muut verkos­tot:

Liikenne- ja vies­tintä-poli­tii­kan verkosto

Eurooppa-verkosto

Sisäi­sen turval­li­suu­den verkosto

Oikeus- poli­tii­kan verkosto

Digi- ja tule­vai­suus-verkosto

Hyvinvointi­politiikan verkosto

Toiminta-foorumi

Kunta- ja kaupunki­politiikan verkosto

Maaseutu­politiikan verkosto

Sivistys­politiikan verkosto

Talous­politiikan verkosto

Yrit­tä­jyys- ja elinkeino­politiikan verkosto

Ulko­po­li­tii­kan verkosto

Ympäristö­politiikan verkosto

Senio­ri­-foorumi

Työelämä­verkosto

Skip to content