Puolus­tus­po­li­tii­kan
verkosto

Oletko kiin­nos­tu­nut perin­tei­sistä maan­puo­lus­tuk­sen kysy­myk­sistä, krii­sin­hal­lin­nasta, kybe­ruh­kien torjun­nasta, kansain­vä­li­sen turval­li­suusym­pä­ris­tön muutok­sista, nais­ten valmius­toi­min­nasta tai ylei­sesti koko­nais­tur­val­li­suu­desta? Haluatko päästä kuule­maan ajan­koh­tai­sia asian­tun­ti­ja­nä­ke­myk­siä puolus­tus­po­li­tii­kasta ja keskus­te­le­maan Kokoo­muk­sen puolus­tus­po­lit­ti­sista linjauk­sista? Jos vastaus näihin kysy­myk­siin on kyllä, kannat­taa liit­tyä puolus­tus­po­li­tii­kan verkos­toon.

Verkos­toa johtaa kansan­edus­taja Ilkka Kanerva yhdessä Hannu Sipi­län kanssa.

Miten verkos­toi­hin liity­tään?

1) Kirjaudu asioin­ti­pal­ve­luun
2) Klik­kaa oikean yläkul­man valik­ko­ku­va­ketta
3) Valitse “Verkos­tot” -> “Muok­kaus”
4) Ruksi halua­masi verkos­tot ja paina alakul­massa olevaa tallen­nus­ku­va­ketta.

Lue tästä Kokoo­muk­sen linjaus asevel­vol­li­suu­desta:

Kannan­ot­toon

Vastuu­hen­ki­löi­den yhteys­tie­dot:

Kansan­edus­taja Ilkka Kanerva, puheen­joh­taja
ilkka.kanerva@eduskunta.fi

Hannu Sipilä, puheen­joh­taja
h.sipila@kolumbus.fi

Muut verkos­tot:

Liikenne- ja vies­tintä-poli­tii­kan verkosto

Eurooppa-verkosto

Sisäi­sen turval­li­suu­den verkosto

Oikeus- poli­tii­kan verkosto

Digi- ja tule­vai­suus-verkosto

Hyvinvointi­politiikan verkosto

Toiminta-foorumi

Kunta- ja kaupunki­politiikan verkosto

Maaseutu­politiikan verkosto

Sivistys­politiikan verkosto

Talous­politiikan verkosto

Yrit­tä­jyys- ja elinkeino­politiikan verkosto

Ulko­po­li­tii­kan verkosto

Ympäristö­politiikan verkosto

Senio­ri­-foorumi

Työelämä­verkosto

Skip to content