Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.

Ympä­ris­tö­po­li­tii­kan
verkosto

Ympä­ristö on jätet­tävä tule­ville suku­pol­ville parem­massa kunnossa kuin se nyt on

Kokoo­mus­lai­nen ympä­ris­tö­ajat­telu tiivis­tyy tähän lausee­seen, ja tätä peri­aa­tetta kokoo­mus myös noudat­taa ympä­ris­tö­po­li­tii­kas­saan

Kokoo­muk­sen mielestä työl­li­syys, hyvin­vointi ja luon­toar­vot ovat sovi­tet­ta­vissa yhteen, vaikka ympä­ris­tö­po­li­tii­kan haas­teet ovat usein moniu­lot­tei­sia. Ympä­ris­tö­on­gel­mat eivät myös­kään tunne valtioi­den rajoja. Ympä­ris­tö­osaa­mi­sel­laan Suomi voi vaikut­taa globaa­lien ympä­ris­tö­haas­tei­den ratkai­se­mi­seen enem­män kuin ikinä pystyisi vain koti­mai­sin toimin. Puhdas luon­tomme ja korkea osaa­mi­semme ovat ponnah­dus­lauta ympä­ris­tö­alan globaa­liksi edel­lä­kä­vi­jäksi.

Jos toiminta ympä­ris­tön, luon­non ja ilmas­to­asioi­den eteen on lähellä sydän­täsi, ympä­ris­tö­po­li­tii­kan verkosto on oikea paikka juuri sinulle.

Ympä­ris­tö­po­li­tii­kan verkos­ton puheen­joh­ta­jina toimi­vat kansan­edus­taja Saara-Sofia Sirén sekä Antti Jään­virta. Verkos­ton sihtee­rinä toimii Leena Virkki.

Kokoo­muk­sen ympä­ris­tö­ver­kos­ton yhtey­dessä on myös aihe­koh­taista ryhmä­toi­min­taa, josta esimerk­kinä perin­tei­seen luon­non­suo­je­luun keskit­tyvä ryhmä, Kokoo­muk­sen Luon­non­suo­je­li­jat.

Lue esimerkki verkos­ton toimin­nasta


Verkos­ton vastuu­hen­ki­löi­den yhteys­tie­dot:

Saara-Sofia Sirén, puheen­joh­taja
saara-sofia.siren@eduskunta.fi

Antti Jään­virta, puheen­joh­taja
anttijaanvirta@gmail.com

Leena Virkki, sihteeri
leena.virkki@teknologiateollisuus.fi

Näin liityt verkos­toon

Kirjaudu kokoo­mus­foo­ru­miin. Yläva­li­kossa mene kohtaan “Keskus­te­lut” ja avau­tu­vasta pudo­tus­va­li­kosta “Verkos­tot”. Siellä klik­kaa “Valitse verkos­tot”, merkitse oman mielen­kiin­tosi mukai­siin verkos­toi­hin rasti ruutuun ja paina luet­te­lon alareu­nassa olevaa “Tallenna” -nappia. Muuta ei tarvitse tehdä.

Kirjaudu tästä kokoo­mus­foo­ru­miin.

Muut verkos­tot: 

Liikenne- ja vies­tin­tä­po­li­tii­kan verkosto

Puolus­tus­po­li­tii­kan verkosto

Eurooppa-verkosto

Sisäi­sen turval­li­suu­den verkosto

Oikeus­po­li­tii­kan verkosto

Digi- ja tule­vai­suus-verkosto

Hyvinvointi­politiikan verkosto

Toimin­ta­foo­rumi

Kunta- ja kaupunki­politiikan verkosto

Maaseutu­politiikan verkosto

Sivistys­politiikan verkosto

Talous­politiikan verkosto

Yrit­tä­jyys- ja elinkeino­politiikan verkosto

Ulko­po­li­tii­kan verkosto

Senio­ri­-foorumi

Työelämä­verkosto

Skip to content