Ympäris­tö­po­li­tiikan verkosto – kokoomus.fi
MENU
Ympäris­tö­po­li­tiikan verkosto

Ympäris­tö­po­li­tiikan verkosto

Ympäristö on jätettävä tuleville sukupol­ville parem­massa kunnossa kuin se nyt on

Kokoo­mus­lainen ympäris­tö­ajattelu tiivistyy tähän lauseeseen, ja tätä periaa­tetta kokoomus myös noudattaa ympäris­tö­po­li­tii­kassaan.

Kokoo­muksen mielestä työllisyys, hyvin­vointi ja luontoarvot ovat sovitet­ta­vissa yhteen, vaikka ympäris­tö­po­li­tiikan haasteet ovat usein moniu­lot­teisia. Ympäris­tö­on­gelmat eivät myöskään tunne valtioiden rajoja. Ympäris­tö­osaa­mi­sellaan Suomi voi vaikuttaa globaalien ympäris­tö­haas­teiden ratkai­se­miseen enemmän kuin ikinä pystyisi vain kotimaisin toimin. Puhdas luontomme ja korkea osaami­semme ovat ponnah­dus­lauta ympäris­töalan globaa­liksi edellä­kä­vi­jäksi.

Ympäris­tö­po­li­tiikan verkoston puheen­joh­tajina toimivat kansan­edustaja Saara-Sofia Sirén sekä Maija Uusi-Oukari  ja Samuel Tammekann. Verkoston sihteerinä toimii Santeri Vuori.

Verkos­tossa toimii kolme vaikut­ta­ja­ryhmää:

Ilmasto- ja energia­po­li­tiikan ryhmä Kierto­ta­louden vaikut­ta­ja­ryhmä Itämeri-vaikut­ta­ja­ryhmä

Kokoo­muksen ympäris­tö­ver­koston yhtey­dessä toimii myös perin­tei­sempään luonnon­suo­jeluun keskittyvä ryhmä, Kokoo­muksen Luonnon­suo­je­lijat. Kokoo­muksen Luonnon­suo­je­li­joihin pääset mukaan ilmoit­ta­malla haluk­kuu­destasi luonnon­suo­je­li­joiden puheen­joh­ta­jalle ja perus­ta­jalle, kansan­edustaja Pertti Salolai­selle (pertti.salolainen@eduskunta.fi).

Esimerkki verkoston toimin­nasta:

Ympäris­tö­po­li­tiikan verkoston Itämeri-tapahtuma sekä Itämeren ja sen hyvin­voinnin merkitys yhdelle ihmiselle ja kunta­lai­selle.

Lue tästä lisää

Verkoston vastuu­hen­ki­löiden yhteys­tiedot:

Puheen­johtaja: Saara-Sofia Sirén saara-sofia.siren@eduskunta.fi
Puheen­johtaja: Maija Uusi-Oukari maija.uusi-oukari@eduskunta.fi
Puheen­johtaja: Samuel Tammekann samuel.tammekann@hotmail.com
Sihteeri: Santeri Vuori santeri.vuori@turku.fi

Kokoomus.fi