Ympä­ris­tö­po­li­tii­kan
verkosto

Ympä­ristö on jätet­tävä tule­ville suku­pol­ville parem­massa kunnossa kuin se nyt on

Kokoo­mus­lai­nen ympä­ris­tö­ajat­telu tiivis­tyy tähän lausee­seen, ja tätä peri­aa­tetta kokoo­mus myös noudat­taa ympä­ris­tö­po­li­tii­kas­saan

Kokoo­muk­sen mielestä työl­li­syys, hyvin­vointi ja luon­toar­vot ovat sovi­tet­ta­vissa yhteen, vaikka ympä­ris­tö­po­li­tii­kan haas­teet ovat usein moniu­lot­tei­sia. Ympä­ris­tö­on­gel­mat eivät myös­kään tunne valtioi­den rajoja. Ympä­ris­tö­osaa­mi­sel­laan Suomi voi vaikut­taa globaa­lien ympä­ris­tö­haas­tei­den ratkai­se­mi­seen enem­män kuin ikinä pystyisi vain koti­mai­sin toimin. Puhdas luon­tomme ja korkea osaa­mi­semme ovat ponnah­dus­lauta ympä­ris­tö­alan globaa­liksi edel­lä­kä­vi­jäksi.

Jos toiminta ympä­ris­tön, luon­non ja ilmas­to­asioi­den eteen on lähellä sydän­täsi, ympä­ris­tö­po­li­tii­kan verkosto on oikea paikka juuri sinulle.

Ympä­ris­tö­po­li­tii­kan verkos­ton puheen­joh­ta­jina toimi­vat kansan­edus­taja Saara-Sofia Sirén sekä Antti Jään­virta. Verkos­ton sihtee­rinä toimii Leena Virkki.

Kokoo­muk­sen ympä­ris­tö­ver­kos­ton yhtey­dessä on myös aihe­koh­taista ryhmä­toi­min­taa, josta esimerk­kinä perin­tei­seen luon­non­suo­je­luun keskit­tyvä ryhmä, Kokoo­muk­sen Luon­non­suo­je­li­jat.

Lue esimerkki verkos­ton toimin­nasta


Verkos­ton vastuu­hen­ki­löi­den yhteys­tie­dot:

Saara-Sofia Sirén, puheen­joh­taja
saara-sofia.siren@eduskunta.fi

Antti Jään­virta, puheen­joh­taja
anttijaanvirta@gmail.com

Leena Virkki, sihteeri
leena.virkki@eduskunta.fi

Miten verkos­toi­hin liity­tään?

1) Kirjaudu asioin­ti­pal­ve­luun
2) Klik­kaa oikean yläkul­man valik­ko­ku­va­ketta
3) Valitse “Verkos­tot” -> “Muok­kaus”
4) Ruksi halua­masi verkos­tot ja paina alakul­massa olevaa tallen­nus­ku­va­ketta.

Muut verkos­tot: 

Liikenne- ja vies­tin­tä­po­li­tii­kan verkosto

Puolus­tus­po­li­tii­kan verkosto

Eurooppa-verkosto

Sisäi­sen turval­li­suu­den verkosto

Oikeus­po­li­tii­kan verkosto

Digi- ja tule­vai­suus-verkosto

Hyvinvointi­politiikan verkosto

Toimin­ta­foo­rumi

Kunta- ja kaupunki­politiikan verkosto

Maaseutu­politiikan verkosto

Sivistys­politiikan verkosto

Talous­politiikan verkosto

Yrit­tä­jyys- ja elinkeino­politiikan verkosto

Ulko­po­li­tii­kan verkosto

Senio­ri­-foorumi

Työelämä­verkosto

Skip to content