• FI
 • SV
 • Avaa/sulje valikko
  Ympä­ris­tö­po­li­tii­kan verkosto

  Ympä­ris­tö­po­li­tii­kan verkosto

  Ympä­ristö on jätet­tävä tule­ville suku­pol­ville parem­massa kunnossa kuin se nyt on

  Kokoo­mus­lai­nen ympä­ris­tö­ajat­telu tiivis­tyy tähän lausee­seen, ja tätä peri­aa­tetta kokoo­mus myös noudat­taa ympä­ris­tö­po­li­tii­kas­saan

  Kokoo­muk­sen mielestä työl­li­syys, hyvin­vointi ja luon­toar­vot ovat sovi­tet­ta­vissa yhteen, vaikka ympä­ris­tö­po­li­tii­kan haas­teet ovat usein moniu­lot­tei­sia. Ympä­ris­tö­on­gel­mat eivät myös­kään tunne valtioi­den rajoja. Ympä­ris­tö­osaa­mi­sel­laan Suomi voi vaikut­taa globaa­lien ympä­ris­tö­haas­tei­den ratkai­se­mi­seen enem­män kuin ikinä pystyisi vain koti­mai­sin toimin. Puhdas luon­tomme ja korkea osaa­mi­semme ovat ponnah­dus­lauta ympä­ris­tö­alan globaa­liksi edel­lä­kä­vi­jäksi.

  Ympä­ris­tö­po­li­tii­kan verkos­ton puheen­joh­ta­jina toimi­vat kansan­edus­taja Saara-Sofia Sirén sekä Maija Uusi-Oukari  ja Samuel Tamme­kann. Verkos­ton sihtee­rinä toimii Santeri Vuori.

  Verkos­tossa toimii kolme vaikut­ta­ja­ryh­mää:

  Ilmasto- ja ener­gia­po­li­tii­kan ryhmä Kier­to­ta­lou­den vaikut­ta­ja­ryhmä Itämeri-vaikut­ta­ja­ryhmä

  Kokoo­muk­sen ympä­ris­tö­ver­kos­ton yhtey­dessä toimii myös perin­tei­sem­pään luon­non­suo­je­luun keskit­tyvä ryhmä, Kokoo­muk­sen Luon­non­suo­je­li­jat.

  Esimerkki verkos­ton toimin­nasta

  Ympä­ris­tö­po­li­tii­kan verkos­ton Itämeri-tapah­tuma sekä Itäme­ren ja sen hyvin­voin­nin merki­tys yhdelle ihmi­selle ja kunta­lai­selle.

  Lue tästä lisää


  Verkos­ton vastuu­hen­ki­löi­den yhteys­tie­dot:

  Saara-Sofia Sirén, puheen­joh­taja
  saara-sofia.siren@eduskunta.fi

  Martti Esala, puheen­joh­taja
  martti.esala@gmail.com

  Samuel Tamme­kann, puheen­joh­taja
  samuel.tammekann@hotmail.com

  Marika Helin, sihteeri
  marika.helin@eduskunta.fi

  Muut verkos­tot:

  Hyvinvointi­politiikan verkosto

  Järjestö­toiminnan verkosto

  Kunta- ja kaupunki­politiikan verkosto

  Maaseutu­politiikan verkosto

  Sivistys­politiikan verkosto

  Talous­politiikan verkosto

  Elinkeino­politiikan verkosto

  Ulko- ja turvallisuus­politiikan verkosto

  Seniori­verkosto

  Työelämä­verkosto