• FI
 • SV
 • Avaa/sulje valikko
  Senio­ri­ver­kosto

  Senio­ri­ver­kosto

  Ikään­ty­mi­sestä on tehtävä yhtei­nen voima­vara

  Sivis­tyk­semme ytimeen kuuluu kaike­ni­käis­ten kansa­lais­ten kunnioi­tus ja huomioi­mi­nen täysi­val­tai­sina yhteis­kun­nan jäse­ninä. Ikäsyr­jin­tää työyh­tei­söissä sen enem­pää kuin muual­la­kaan yhteis­kun­nassa ei voida hyväk­syä missään muodossa.

  Senio­ri­ver­kosto pyrkii poliit­ti­sella toimin­nal­laan edis­tä­mään seniori-ikäis­ten pärjää­mistä, eläk­kei­den osto­voi­man säily­mistä ja yhden­ver­taista vero­tusta palkan­saa­jiin nähden. Eläk­keen pitää riit­tää elämi­seen. Aktii­vi­sella vaikut­ta­mis­työllä pyri­tään edis­tä­mään senio­rei­den asumi­so­lo­suh­teita, mahdol­li­suuk­sia liik­kua, katta­vaa tiedon­saan­tia palve­luista ja niiden hyvää saavu­tet­ta­vuutta.

  Perus­teh­tä­viä:

  Konkreet­ti­nen vaikut­ta­mi­nen eläke­läis­ten elämän­pii­rin myön­tei­seen kehi­tyk­seen Ikään­ty­mi­sen arvos­tuk­sen kohot­ta­mi­nen työmark­ki­noilla ja muualla yhteis­kun­nassa Eläk­keellä olevien sekä eläkei­kää lähes­ty­vien tieto­tai­don hyödyn­tä­mi­nen Yhteis­kun­nal­li­sen sama­nar­voi­suu­den edis­tä­mi­nen Sillan­ra­ken­ta­jana toimi­mi­nen eri suku­pol­vien välillä Tiedon, kult­tuu­rin ja osaa­mi­sen siir­tä­mi­nen nuorem­mille ikäryh­mille Osal­lis­tu­mi­nen puolu­een ohjelma- ja vaali­kam­pan­ja­työ­hön

  Toiminta

  Valta­kun­nal­li­sen Senio­ri­ver­kos­ton puheen­joh­taja on kansan­edus­taja Markku Eestilä ja vara­pu­heen­joh­taja kansan­edus­taja Sari Sarko­maa. Heidän apunaan toimii käytän­nön toteu­tuk­sesta vastaava työjaos, jossa ovat mukana Sirpa Asko-Selja­vaara, Margit Hara, Iris Hjelm ja Eva-Riitta Siito­nen. Verkos­ton sihtee­rinä toimii Markku Eesti­län avus­taja Hanna Hyyry­läi­nen. Arvo­kasta sisäl­töä poliit­ti­sen toimin­nan tueksi antaa krii­tik­ko­ryhmä. Se koos­tuu pitkä­ai­kai­sista kokoo­mus­vai­kut­ta­jista ja asian­tun­ti­joista. Verkos­ton voima­vara on eri puolilla maata toimiva hyvin vahvaa koke­musta omaava jäse­nistö. Asian­tun­ti­ja­se­mi­naa­rit ja viri­ke­ti­lai­suu­det ulot­tu­vat eri puolille maata. Alueel­lista toimin­taa koor­di­noi­vat verkos­ton senio­ri­lä­het­ti­läät. Yhteis­työtä tehdään niin puolu­een nais-, nuoriso- kuin opis­ke­li­ja­jär­jes­tö­jen kanssa.

  Kansal­lis­ten senio­rei­den kanssa tehdään yhteis­työtä muis­taen, että Kansal­li­nen senio­ri­liitto ei puolu­ee­seen kuulu­mat­to­mana orga­ni­saa­tiona voi osal­lis­tua poli­tii­kan tekoon.

  Tule mukaan vaikut­ta­maan!

  Tavoit­teena on koota yhteen eri puolilla maata oleva osaa­mi­nen ja elämän­ko­ke­mus. Verkos­ton jäse­nenä pääset osal­lis­tu­maan sekä valta­kun­nal­li­sen että alueel­li­sen toimin­nan ytimeen. Kausi­kir­jeen väli­tyk­sellä pysyt tapah­tu­mien tahdissa mukana. Sähköis­ten mieli­pi­de­ky­se­ly­jen ja erilais­ten kartoi­tus­ten avulla olet suoraan osal­li­sena seniori-ikäi­sille tärkei­den asioi­den viemi­sessä eteen­päin poliit­ti­sen päätök­sen­teon aree­nalle. Alueesi Senio­ri­lä­het­ti­läs ohjaa sinut paikal­li­sen toimin­nan piiriin.

  Jokai­nen eläk­keellä oleva, eläkei­kää lähes­tyvä tai ikään­ty­vien hyväksi työtä tekevä kokoo­muk­sen jäsen voi liit­tyä verkos­ton toimin­taan mukaan. Eril­listä jäsen­mak­sua ei peritä. Myös johon­kin kokoo­muk­sen paikal­li­syh­dis­tyk­seen liit­ty­mällä voit tulla jäse­neksi. Lisä­tie­toa toimin­nasta saat Face­boo­kista tai verkos­ton sihteeri Lenita Keto­lalta.

  Liit­ty­mi­nen verkos­toon tapah­tuu kokoo­muk­sen jäsen­si­vus­tolta ohjei­den mukaan.

  Kirjaudu jäsen­si­vulle tästä

  Verkos­ton vastuu­hen­ki­löi­den yhteys­tie­dot:

  Markku Eestilä, puheen­joh­taja
  markku.eestila@eduskunta.fi

  Hanna Hyyry­läi­nen, vt. sihteeri
  hanna.hyyrylainen@eduskunta.fi, +358 9 432 4016

  Verkos­ton Face­book-sivulle tästä

  Muut verkos­tot:

  Hyvinvointi­politiikan verkosto

  Järjestö­toiminnan verkosto

  Kunta- ja kaupunki­politiikan verkosto

  Maaseutu­politiikan verkosto

  Sivistys­politiikan verkosto

  Talous­politiikan verkosto

  Elinkeino­politiikan verkosto

  Ulko- ja turvallisuus­politiikan verkosto

  Ympäristö­politiikan verkosto

  Työelämä­verkosto