Senio­ri­ver­kosto – kokoomus.fi
MENU
Senio­ri­ver­kosto

Senio­ri­ver­kosto

Ikään­ty­mi­sestä on tehtävä yhteinen voimavara

Sivis­tyk­semme ytimeen kuuluu kaike­ni­käisten kansa­laisten kunnioitus ja huomioi­minen täysi­val­taisina yhteis­kunnan jäseninä. Ikäsyr­jintää työyh­tei­söissä sen enempää kuin muual­lakaan yhteis­kun­nassa ei voida hyväksyä missään muodossa.

Senio­ri­ver­kosto pyrkii poliit­ti­sella toimin­nallaan edistämään seniori-ikäisten pärjää­mistä, eläkkeiden ostovoiman säily­mistä ja yhden­ver­taista verotusta palkan­saajiin nähden. Eläkkeen pitää riittää elämiseen. Aktii­vi­sella vaikut­ta­mis­työllä pyritään edistämään senio­reiden asumi­so­lo­suh­teita, mahdol­li­suuksia liikkua, kattavaa tiedon­saantia palve­luista ja niiden hyvää saavu­tet­ta­vuutta.

Perus­teh­täviä:

Konkreet­tinen vaikut­ta­minen eläke­läisten elämän­piirin myönteiseen kehitykseen Ikään­ty­misen arvos­tuksen kohot­ta­minen työmark­ki­noilla ja muualla yhteis­kun­nassa Eläkkeellä olevien sekä eläkeikää lähes­tyvien tieto­taidon hyödyn­tä­minen Yhteis­kun­nal­lisen samanar­voi­suuden edistä­minen Sillan­ra­ken­tajana toimi­minen eri sukupolvien välillä Tiedon, kulttuurin ja osaamisen siirtä­minen nuorem­mille ikäryh­mille Osallis­tu­minen puolueen ohjelma- ja vaali­kam­pan­ja­työhön

Toiminta

Valta­kun­nal­lisen Senio­ri­ver­koston puheen­johtaja on kansan­edustaja Markku Eestilä ja varapu­heen­johtaja kansan­edustaja Sari Sarkomaa. Heidän apunaan toimii käytännön toteu­tuk­sesta vastaava työjaos, jossa ovat mukana Sirpa Asko-Selja­vaara, Margit Hara, Iris Hjelm ja Eva-Riitta Siitonen. Verkoston sihteerinä toimii Markku Eestilän avustaja Lenita Ketola. Arvokasta sisältöä poliit­tisen toiminnan tueksi antaa kriitik­ko­ryhmä. Se koostuu pitkä­ai­kai­sista kokoo­mus­vai­kut­ta­jista ja asian­tun­ti­joista. Verkoston voimavara on eri puolilla maata toimiva hyvin vahvaa kokemusta omaava jäsenistö. Asian­tun­ti­ja­se­mi­naarit ja virike­ti­lai­suudet ulottuvat eri puolille maata. Alueel­lista toimintaa koordi­noivat verkoston senio­ri­lä­het­tiläät. Yhteis­työtä tehdään niin puolueen nais-, nuoriso- kuin opiske­li­ja­jär­jes­töjen kanssa.

Kansal­listen senio­reiden kanssa tehdään yhteis­työtä muistaen, että Kansal­linen senio­ri­liitto ei puolu­eeseen kuulu­mat­tomana organi­saa­tiona voi osallistua politiikan tekoon.

Tule mukaan vaikut­tamaan!

Tavoit­teena on koota yhteen eri puolilla maata oleva osaaminen ja elämän­ko­kemus. Verkoston jäsenenä pääset osallis­tumaan sekä valta­kun­nal­lisen että alueel­lisen toiminnan ytimeen. Kausi­kirjeen välityk­sellä pysyt tapah­tumien tahdissa mukana. Sähköisten mieli­pi­de­ky­se­lyjen ja erilaisten kartoi­tusten avulla olet suoraan osallisena seniori-ikäisille tärkeiden asioiden viemi­sessä eteenpäin poliit­tisen päätök­senteon areenalle. Alueesi Senio­ri­lä­het­tiläs ohjaa sinut paikal­lisen toiminnan piiriin.

Jokainen eläkkeellä oleva, eläkeikää lähestyvä tai ikään­tyvien hyväksi työtä tekevä kokoo­muksen jäsen voi liittyä verkoston toimintaan mukaan. Erillistä jäsen­maksua ei peritä. Myös johonkin kokoo­muksen paikal­li­syh­dis­tykseen liitty­mällä voit tulla jäseneksi. Lisätietoa toimin­nasta saat Faceboo­kista tai verkoston sihteeri Lenita Ketolalta.

Liitty­minen verkostoon tapahtuu kokoo­muksen jäsen­si­vus­tolta ohjeiden mukaan.

Kirjaudu jäsen­si­vulle

Verkoston vastuu­hen­ki­löiden yhteys­tiedot:

Puheen­johtaja: Markku Eestilä markku.eestila@eduskunta.fi
Sihteeri: Lenita Ketola lenita.ketola@eduskunta.fi  050 595 2292

 

Verkoston Facebook-sivu

Kokoomus.fi