Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.

Ikään­ty­mi­sestä on tehtävä yhtei­nen voima­vara

Sivis­tyk­semme ytimeen kuuluu kaike­ni­käis­ten kansa­lais­ten kunnioi­tus ja huomioi­mi­nen täysi­val­tai­sina yhteis­kun­nan jäse­ninä. Siihen liit­tyy tärkeänä osana yhteis­kun­nal­li­seen sama­nar­voi­suu­teen pyrki­mi­nen.  Ikäsyr­jin­tää työyh­tei­söissä sen enem­pää kuin muual­la­kaan yhteis­kun­nassa ei voida hyväk­syä missään muodossa.

Senio­ri­foo­rumi on Kokoo­muk­sen verkosto, joka pyrkii poliit­ti­sella toimin­nal­laan edis­tä­mään seniori-ikäis­ten pärjää­mistä, eläk­kei­den osto­voi­man säily­mistä ja yhden­ver­taista vero­tusta palkan­saa­jiin nähden. Eläk­keen pitää riit­tää elämi­seen. Aktii­vi­sella vaikut­ta­mis­työllä pyri­tään edis­tä­mään senio­rei­den hyvin­voin­tia, asumi­so­lo­suh­teita, mahdol­li­suuk­sia suju­vaan liik­ku­mi­seen, katta­vaa tiedon­saan­tia palve­luista ja niiden hyvää saavu­tet­ta­vuutta.

Toimin­nalla halu­taan konkreet­ti­sesti vaikut­taa eläke­läis­ten elämän­pii­rin myön­tei­seen kehi­tyk­seen ja ikään­ty­mi­sen arvos­tuk­sen kohot­ta­mi­seen niin työmark­ki­noilla kuin muualla yhteis­kun­nassa. Eläk­keellä olevien ja eläkei­kää lähes­ty­vien tieto­tai­don hyödyn­tä­mistä on pidet­tävä tärkeänä, samoin toimin­taa sillan­ra­ken­ta­jana eri suku­pol­vien välillä. Tiedon, kult­tuu­rin ja osaa­mi­sen siir­tä­mi­sellä nuorem­mille suku­pol­ville on merki­ty­tystä koko kansa­kun­nalle.

Toiminta

Valta­kun­nal­li­sen Senio­ri­foo­ru­min puheen­joh­ta­jis­ton muodos­ta­vat kansan­edus­taja Sari Sarko­maa ja minis­teri Helena Pesola. Verkos­ton sihtee­rinä toimii Sonja Tammi­nen. Toimin­nan käytän­nön toteu­tus tapah­tuu työjaos­tossa, jonka jäse­nis­töön kuulu­vat Sirpa Asko-Selja­vaara, Olli Männikkö ja Tuulikki Petä­jä­niemi. Arvo­kasta sisäl­töä poliit­ti­sen toimin­nan tueksi antaa Senio­ri­foo­ru­min asian­tun­ti­ja­ryhmä, joka koos­tuu pitkä­ai­kai­sista kokoo­mus­vai­kut­ta­jista ja erity­sa­lo­jen asian­tun­ti­joista.

Verkos­ton voima­vara on eri puolilla maata toimiva hyvin vahvaa koke­musta omaava jäse­nistö. Alueel­lista toimin­taa koor­di­noi­vat Kokoo­muk­sen Senio­ri­lä­het­ti­läät. Yhteis­työtä tehdään niin puolu­een nais-, nuoriso- kuin opis­ke­li­ja­jär­jes­tö­jen kanssa. Kansal­lis­ten senio­rei­den kanssa tehdään yhteis­työtä muis­taen, että Kansal­li­nen senio­ri­liitto ei puolu­ee­seen kuulu­mat­to­mana orga­ni­saa­tiona voi osal­lis­tua poli­tii­kan tekoon.

Tule mukaan vaikut­ta­maan!

Tavoit­teena on koota yhteen eri puolilla maata oleva osaa­mi­nen ja elämän­ko­ke­mus. Fooru­min jäse­nenä pääset osal­lis­tu­maan sekä valta­kun­nal­li­sen että alueel­li­sen toimin­nan ytimeen. Sähköis­ten mieli­pi­de­ky­se­ly­jen ja erilais­ten kartoi­tus­ten avulla olet suoraan osal­li­sena seniori-ikäi­sille tärkei­den asioi­den viemi­sessä eteen­päin poliit­ti­sen päätök­sen­teon aree­nalle. Puolu­een ohjelma- ja vaali­kam­pan­ja­työ verkos­ton parissa tarjoaa lisää tilai­suuk­sia vaikut­taa. Alueesi Senio­ri­lä­het­ti­läs ohjaa sinut paikal­li­sen toimin­nan piiriin.

Jokai­nen eläk­keellä oleva, eläkei­kää lähes­tyvä tai ikään­ty­vien hyväksi työtä tekevä kokoo­muk­sen jäsen voi liit­tyä verkos­ton toimin­taan mukaan. Eril­listä jäsen­mak­sua ei peritä. Myös johon­kin kokoo­muk­sen paikal­li­syh­dis­tyk­seen liit­ty­mällä voit tulla jäse­neksi. Lisä­tie­toa toimin­nasta saat Face­boo­kista tai verkos­ton vastuu­hen­ki­löiltä (yhteys­tie­dot alla).

Näin liityt verkos­toon

Kirjaudu kokoo­mus­foo­ru­miin. Yläva­li­kossa mene kohtaan “Keskus­te­lut” ja avau­tu­vasta pudo­tus­va­li­kosta “Verkos­tot”. Siellä klik­kaa “Valitse verkos­tot”, merkitse oman mielen­kiin­tosi mukai­siin verkos­toi­hin rasti ruutuun ja paina luet­te­lon alareu­nassa olevaa “Tallenna” -nappia. Muuta ei tarvitse tehdä.

Kirjaudu tästä kokoo­mus­foo­ru­miin.

Verkos­ton vastuu­hen­ki­löi­den yhteys­tie­dot:

Sari Sarko­maa, puheen­joh­taja
sari.sarkomaa(at)eduskunta.fi

Helena Pesola, puheen­joh­taja
helena.pesola(at)outlook.com

Sonja Tammi­nen, sihteeri
sonja.tamminen(at)eduskunta.fi

Verkos­ton Face­book-sivulle tästä

Muut verkos­tot:

Liikenne- ja vies­tintä-poli­tii­kan verkosto

Puolus­tus-poli­tii­kan verkosto

Eurooppa-verkosto

Sisäi­sen turval­li­suu­den verkosto

Oikeus- poli­tii­kan verkosto

Digi- ja tule­vai­suus-verkosto

Hyvinvointi­politiikan verkosto

Toiminta-foorumi

Kunta- ja kaupunki­politiikan verkosto

Maaseutu­politiikan verkosto

Sivistys­politiikan verkosto

Talous­politiikan verkosto

Yrit­tä­jyys- ja elinkeino­politiikan verkosto

Ulko­po­li­tii­kan verkosto

Ympäristö­politiikan verkosto

Työelämä­verkosto

Skip to content