Ikään­ty­mi­sestä on tehtävä yhtei­nen voima­vara

Sivis­tyk­semme ytimeen kuuluu kaike­ni­käis­ten kansa­lais­ten kunnioi­tus ja huomioi­mi­nen täysi­val­tai­sina yhteis­kun­nan jäse­ninä. Siihen liit­tyy tärkeänä osana yhteis­kun­nal­li­seen sama­nar­voi­suu­teen pyrki­mi­nen.  Ikäsyr­jin­tää työyh­tei­söissä sen enem­pää kuin muual­la­kaan yhteis­kun­nassa ei voida hyväk­syä missään muodossa.

Senio­ri­foo­rumi on Kokoo­muk­sen verkosto, joka pyrkii poliit­ti­sella toimin­nal­laan edis­tä­mään seniori-ikäis­ten pärjää­mistä, eläk­kei­den osto­voi­man säily­mistä ja yhden­ver­taista vero­tusta palkan­saa­jiin nähden. Eläk­keen pitää riit­tää elämi­seen. Aktii­vi­sella vaikut­ta­mis­työllä pyri­tään edis­tä­mään senio­rei­den hyvin­voin­tia, asumi­so­lo­suh­teita, mahdol­li­suuk­sia suju­vaan liik­ku­mi­seen, katta­vaa tiedon­saan­tia palve­luista ja niiden hyvää saavu­tet­ta­vuutta.

Toimin­nalla halu­taan konkreet­ti­sesti vaikut­taa eläke­läis­ten elämän­pii­rin myön­tei­seen kehi­tyk­seen ja ikään­ty­mi­sen arvos­tuk­sen kohot­ta­mi­seen niin työmark­ki­noilla kuin muualla yhteis­kun­nassa. Eläk­keellä olevien ja eläkei­kää lähes­ty­vien tieto­tai­don hyödyn­tä­mistä on pidet­tävä tärkeänä, samoin toimin­taa sillan­ra­ken­ta­jana eri suku­pol­vien välillä. Tiedon, kult­tuu­rin ja osaa­mi­sen siir­tä­mi­sellä nuorem­mille suku­pol­ville on merki­ty­tystä koko kansa­kun­nalle.

Toiminta

Valta­kun­nal­li­sen Senio­ri­foo­ru­min puheen­joh­ta­jis­ton muodos­ta­vat kansan­edus­taja Sari Sarko­maa ja minis­teri Helena Pesola. Verkos­ton sihtee­reinä toimii Maria Kiis­ki­nen. Toimin­nan käytän­nön toteu­tus tapah­tuu työjaos­tossa, jonka jäse­nis­töön kuulu­vat Sirpa Asko-Selja­vaara, Olli Männikkö ja Tuulikki Petä­jä­niemi. Arvo­kasta sisäl­töä poliit­ti­sen toimin­nan tueksi antaa Senio­ri­foo­ru­min asian­tun­ti­ja­ryhmä, joka koos­tuu pitkä­ai­kai­sista kokoo­mus­vai­kut­ta­jista ja erity­sa­lo­jen asian­tun­ti­joista.

Verkos­ton voima­vara on eri puolilla maata toimiva hyvin vahvaa koke­musta omaava jäse­nistö. Alueel­lista toimin­taa koor­di­noi­vat Kokoo­muk­sen Senio­ri­lä­het­ti­läät. Yhteis­työtä tehdään niin puolu­een nais-, nuoriso- kuin opis­ke­li­ja­jär­jes­tö­jen kanssa. Kansal­lis­ten senio­rei­den kanssa tehdään yhteis­työtä muis­taen, että Kansal­li­nen senio­ri­liitto ei puolu­ee­seen kuulu­mat­to­mana orga­ni­saa­tiona voi osal­lis­tua poli­tii­kan tekoon.

Tule mukaan vaikut­ta­maan!

Tavoit­teena on koota yhteen eri puolilla maata oleva osaa­mi­nen ja elämän­ko­ke­mus. Fooru­min jäse­nenä pääset osal­lis­tu­maan sekä valta­kun­nal­li­sen että alueel­li­sen toimin­nan ytimeen. Sähköis­ten mieli­pi­de­ky­se­ly­jen ja erilais­ten kartoi­tus­ten avulla olet suoraan osal­li­sena seniori-ikäi­sille tärkei­den asioi­den viemi­sessä eteen­päin poliit­ti­sen päätök­sen­teon aree­nalle. Puolu­een ohjelma- ja vaali­kam­pan­ja­työ verkos­ton parissa tarjoaa lisää tilai­suuk­sia vaikut­taa. Alueesi Senio­ri­lä­het­ti­läs ohjaa sinut paikal­li­sen toimin­nan piiriin.

Jokai­nen eläk­keellä oleva, eläkei­kää lähes­tyvä tai ikään­ty­vien hyväksi työtä tekevä kokoo­muk­sen jäsen voi liit­tyä verkos­ton toimin­taan mukaan. Eril­listä jäsen­mak­sua ei peritä. Myös johon­kin kokoo­muk­sen paikal­li­syh­dis­tyk­seen liit­ty­mällä voit tulla jäse­neksi. Lisä­tie­toa toimin­nasta saat Face­boo­kista tai verkos­ton vastuu­hen­ki­löiltä (yhteys­tie­dot alla).

Miten verkos­toi­hin liity­tään?

1) Kirjaudu asioin­ti­pal­ve­luun
2) Klik­kaa oikean yläkul­man valik­ko­ku­va­ketta
3) Valitse “Verkos­tot” -> “Muok­kaus”
4) Ruksi halua­masi verkos­tot ja paina alakul­massa olevaa tallen­nus­ku­va­ketta.

Verkos­ton vastuu­hen­ki­löi­den yhteys­tie­dot:

Sari Sarko­maa, puheen­joh­taja
sari.sarkomaa(at)eduskunta.fi

Helena Pesola, puheen­joh­taja
helena.pesola(at)outlook.com

Maria Kiis­ki­nen, sihteeri
kiiskinen.maria(at)gmail.com

Verkos­ton Face­book-sivulle tästä

Muut verkos­tot:

Liikenne- ja vies­tintä-poli­tii­kan verkosto

Puolus­tus-poli­tii­kan verkosto

Eurooppa-verkosto

Sisäi­sen turval­li­suu­den verkosto

Oikeus- poli­tii­kan verkosto

Digi- ja tule­vai­suus-verkosto

Hyvinvointi­politiikan verkosto

Toiminta-foorumi

Kunta- ja kaupunki­politiikan verkosto

Maaseutu­politiikan verkosto

Sivistys­politiikan verkosto

Talous­politiikan verkosto

Yrit­tä­jyys- ja elinkeino­politiikan verkosto

Ulko­po­li­tii­kan verkosto

Ympäristö­politiikan verkosto

Työelämä­verkosto

Skip to content