Sulje valikko
Valikko Avaa/sulje valikko
Elin­kei­no­po­li­tii­kan verkosto

Elin­kei­no­po­li­tii­kan verkosto

Elin­kei­no­po­li­tii­kan verkos­tossa pohdi­taan ja kehi­te­tään ideoita yritys­toi­min­nan edel­ly­tys­ten vahvis­ta­mi­seksi

Millai­sia uudis­tuk­sia Suomessa pitäisi toteut­taa, jotta entistä useam­pi­suo­ma­lai­nen rohkais­tuisi aloit­ta­maan yritys­toi­min­nan, entistä useampi suoma­lai­nen pieni ja keski­suuri yritys rohkais­tuisi hake­maan kasvua ja entistä useampi suoma­lai­nen koti­mark­ki­noille keskit­ty­nyt yritys lähtisi hake­maan uusia mark­ki­noita ulko­mailta. Kokoo­muk­sen näke­mys on, että kestä­vää hyvin­voin­nin kasvua ei voi olla ilman, että maassa on hyvät edel­ly­tyk­set yrityk­sille kasvaa, toimia ja työl­lis­tää.

Verkos­ton puheen­joh­ta­jat ovat kansan­edus­taja Eero Suutari sekä Tuomas Telkkä ja Nico Silta­nen. Verkos­ton sihteeri on Maijas­tiina Arvola.

Verkos­ton alla toimii kaksi vaikut­ta­ja­ryh­mää:

TKI- ja vien­ni­ne­dis­tä­mis­ryhmä: Mistä Suomi elää vuonna 2030? Miten valtio voisi omalta osal­taan edesaut­taa yritys­ten ja toimia­lo­jen kehit­ty­mistä, tutki­mus-, kehi­tys- ja inno­vaa­tio­toi­min­taa sekä vien­tiä? Miten järjes­tel­mää pitäisi uudis­taa, jotta valtion käyt­tä­mät eurot – sikäli kun sellai­sia on – kohdis­tui­si­vat mahdol­li­sim­man tehok­kaasti? Mitä ei-rahal­li­sia keinoja yritys­ten tuke­mi­seksi ja kannus­ta­mi­seksi voisi olla?

PK- ja kasvu­yrit­tä­jyys­ryhmä: Miten pienistä ja keski­suu­rista yrityk­sistä saadaan uusia vien­nin ja työl­lis­tä­mi­sen vetu­reita? Miten yrityk­set voisi­vat olla mahdol­li­sim­man hyödyl­li­siä, vaikka niiden tavoit­teena eivät olisi suuri kasvu tai vien­ti­mark­ki­nat? Miten mahdol­lis­taa ja kannus­taa yritys­toi­min­taan ja tehdä siitä mahdol­li­sim­man suju­vaa?

Verkos­ton vastuu­hen­ki­löi­den yhteys­tie­dot

Ruut Sjöblom, puheen­joh­taja
ruut.sjoblom@eduskunta.fi

Tuomas Telkkä, puheen­joh­taja
tuomas.telkka@gmail.com

Nico Silta­nen, puheen­joh­taja
nico.siltanen@aalto.fi

Risto Rajala, sihteeri
risto.rajala@eduskunta.fi

Muut verkos­tot:

Hyvinvointi­politiikan verkosto

Järjestö­toiminnan verkosto

Kunta- ja kaupunki­politiikan verkosto

Maaseutu­politiikan verkosto

Sivistys­politiikan verkosto

Talous­politiikan verkosto

Ulko- ja turvallisuus­politiikan verkosto

Ympäristö­politiikan verkosto

Seniori­verkosto

Työelämä­verkosto