Yrit­tä­jyys-
ja
elin­kei­no­po­li­tii­kan
verkosto

Yrit­tä­jyys- ja elin­kei­no­po­li­tii­kan verkos­tossa pohdi­taan ja kehi­te­tään ideoita yritys­toi­min­nan edel­ly­tys­ten vahvis­ta­mi­seksi

Millai­sia uudis­tuk­sia Suomessa pitäisi toteut­taa, jotta entistä useampi suoma­lai­nen rohkais­tuisi aloit­ta­maan yritys­toi­min­nan, entistä useampi suoma­lai­nen pieni ja keski­suuri yritys rohkais­tuisi hake­maan kasvua ja entistä useampi suoma­lai­nen koti­mark­ki­noille keskit­ty­nyt yritys lähtisi hake­maan uusia mark­ki­noita ulko­mailta? Kokoo­muk­sen näke­mys on, että kestä­vää hyvin­voin­nin kasvua ei voi olla ilman, että maassa on hyvät edel­ly­tyk­set yrityk­sille kasvaa, toimia ja työl­lis­tää. Yrit­tä­jyy­den ja elin­kei­no­po­li­tii­kan kysy­myk­siä pääset pohti­maan ja ideoi­maan tule­malla mukaan tämän verkos­ton toimin­taan.

Verkos­ton puheen­joh­ta­jat ovat kansan­edus­taja Pia Kauma sekä yrit­täjä Anssi Enne­vaara. Verkos­ton sihteeri on Atte Isoaho.

Verkos­ton vastuu­hen­ki­löi­den yhteys­tie­dot

Pia Kauma, puheen­joh­taja
pia.kauma@eduskunta.fi

Anssi Enne­vaara, puheen­joh­taja
anssi.ennevaara@lakfin.com

Atte Isoaho, sihteeri
atte.isoaho@eduskunta.fi

Näin liityt verkos­toon

Kirjaudu kokoo­muk­sen jäsen­si­vuille, valitse yläpal­kista jäsen- ja yhdis­tys­tie­dot ja sen alta omat jäsen­tie­dot. Paina “muok­kaa” ja vieritä sivua alas, kunnes löydät verkos­tot. Valitse oman mielen­kiin­tosi mukai­set verkos­tot ja tallenna tiedot. Voit myös olla yhtey­dessä verkos­ton vastuu­hen­ki­löi­hin ja kysyä, mitä sinä voisit antaa verkos­tolle ja mitä verkosto voisi antaa sinulle!

Kirjaudu tästä jäsen­si­vuille

Tutustu verkos­toi­hin tästä: 

Liikenne- ja vies­tintä-poli­tii­kan verkosto

Puolus­tus-poli­tii­kan verkosto

Eurooppa-verkosto

Sisäi­sen turval­li­suu­den verkosto

Oikeus- poli­tii­kan verkosto

Digi- ja tule­vai­suus-verkosto

Hyvinvointi­politiikan verkosto

Toiminta-foorumi

Kunta- ja kaupunki­politiikan verkosto

Maaseutu­politiikan verkosto

Sivistys­politiikan verkosto

Talous­politiikan verkosto

Ulko­po­li­tii­kan verkosto

Ympäristö­politiikan verkosto

Senio­ri­-foorumi

Työelämä­verkosto