Kokoomus.fi / Vaikuta kokoomuksessa / Tule verkostoihin tekemään politiikkaa / Yrittäjyys- ja elinkeinopolitiikan verkosto

Yrit­tä­jyys-
ja
elin­kei­no­po­li­tii­kan
verkosto

Yrit­tä­jyys- ja elin­kei­no­po­li­tii­kan verkos­tossa pohdi­taan ja kehi­te­tään ideoita yritys­toi­min­nan edel­ly­tys­ten vahvis­ta­mi­seksi

Millai­sia uudis­tuk­sia Suomessa pitäisi toteut­taa, jotta entistä useampi suoma­lai­nen rohkais­tuisi aloit­ta­maan yritys­toi­min­nan, entistä useampi suoma­lai­nen pieni ja keski­suuri yritys rohkais­tuisi hake­maan kasvua ja entistä useampi suoma­lai­nen koti­mark­ki­noille keskit­ty­nyt yritys lähtisi hake­maan uusia mark­ki­noita ulko­mailta? Kokoo­muk­sen näke­mys on, että kestä­vää hyvin­voin­nin kasvua ei voi olla ilman, että maassa on hyvät edel­ly­tyk­set yrityk­sille kasvaa, toimia ja työl­lis­tää. Yrit­tä­jyy­den ja elin­kei­no­po­li­tii­kan kysy­myk­siä pääset pohti­maan ja ideoi­maan tule­malla mukaan tämän verkos­ton toimin­taan.

Verkos­ton puheen­joh­ta­jat ovat kansan­edus­taja Pia Kauma sekä Pasi Mäki­nen. Verkos­ton sihteeri on Pietari Pitzen.

Verkos­ton vastuu­hen­ki­löi­den yhteys­tie­dot

Pia Kauma, puheen­joh­taja
pia.kauma@eduskunta.fi

Pasi Mäki­nen, puheen­joh­taja
pasi.makinen@ilmion.fi

Pietari Pitzen, sihteeri
pietari.pitzen@eduskunta.fi

Miten verkos­toi­hin liity­tään?

1) Kirjaudu asioin­ti­pal­ve­luun
2) Klik­kaa oikean yläkul­man valik­ko­ku­va­ketta
3) Valitse “Verkos­tot” -> “Muok­kaus”
4) Ruksi halua­masi verkos­tot ja paina alakul­massa olevaa tallen­nus­ku­va­ketta.

Tutustu verkos­toi­hin tästä: 

Liikenne- ja vies­tin­tä­po­li­tii­kan verkosto

Puolus­tus-poli­tii­kan verkosto

Eurooppa-verkosto

Sisäi­sen turval­li­suu­den verkosto

Oikeus­po­li­tii­kan verkosto

Digi- ja tule­vai­suus-verkosto

Hyvinvointi­politiikan verkosto

Toimin­ta­foo­rumi

Kunta- ja kaupunki­politiikan verkosto

Maaseutu­politiikan verkosto

Sivistys­politiikan verkosto

Talous­politiikan verkosto

Ulko­po­li­tii­kan verkosto

Ympäristö­politiikan verkosto

Seniori­foorumi

Työelämä­verkosto

Skip to content