Elinkei­no­po­li­tiikan verkosto – kokoomus.fi
MENU
Elinkei­no­po­li­tiikan verkosto

Elinkei­no­po­li­tiikan verkosto

Elinkei­no­po­li­tiikan verkos­tossa pohditaan ja kehitetään ideoita yritys­toi­minnan edelly­tysten vahvis­ta­mi­seksi. Millaisia uudis­tuksia Suomessa pitäisi toteuttaa, jotta entistä useam­pi­suo­ma­lainen rohkais­tuisi aloit­tamaan yritys­toi­minnan, entistä useampi suoma­lainen pieni ja keski­suuri yritys rohkais­tuisi hakemaan kasvua ja entistä useampi suoma­lainen kotimark­ki­noille keskit­tynyt yritys lähtisi hakemaan uusia markki­noita ulkomailta. Kokoo­muksen näkemys on, että kestävää hyvin­voinnin kasvua ei voi olla ilman, että maassa on hyvät edelly­tykset yrityk­sille kasvaa, toimia ja työllistää.

Verkoston puheen­joh­tajat ovat kansan­edustaja Eero Suutari sekä Tuomas Telkkä ja Nico Siltanen. Verkoston sihteeri on Maijas­tiina Arvola.

Verkoston alla toimii kaksi vaikut­ta­ja­ryhmää:

TKI- ja vienni­ne­dis­tä­mis­ryhmä: Mistä Suomi elää vuonna 2030? Miten valtio voisi omalta osaltaan edesauttaa yritysten ja toimia­lojen kehit­ty­mistä, tutkimus-, kehitys- ja innovaa­tio­toi­mintaa sekä vientiä? Miten järjes­telmää pitäisi uudistaa, jotta valtion käyttämät eurot – sikäli kun sellaisia on – kohdis­tui­sivat mahdol­li­simman tehok­kaasti? Mitä ei-rahal­lisia keinoja yritysten tukemi­seksi ja kannus­ta­mi­seksi voisi olla?

PK- ja kasvu­yrit­tä­jyys­ryhmä: Miten pienistä ja keski­suu­rista yrityk­sistä saadaan uusia viennin ja työllis­tä­misen vetureita? Miten yritykset voisivat olla mahdol­li­simman hyödyl­lisiä, vaikka niiden tavoit­teena eivät olisi suuri kasvu tai vienti­mark­kinat? Miten mahdol­listaa ja kannustaa yritys­toi­mintaan ja tehdä siitä mahdol­li­simman sujuvaa?

Verkoston vastuu­hen­ki­löiden yhteys­tiedot

Puheen­johtaja: Eero Suutari eero.suutari@eduskunta.fi
Puheen­johtaja: Tuomas Telkkä tuomas.telkka@gmail.com
Puheen­johtaja: Nico Siltanen nico.siltanen@aalto.fi
Sihteeri: Maijas­tiina Arvola maijastiina.arvola@eduskunta.fi

Kokoomus.fi