Digi- ja
tule­vai­suus­ver­kosto

Digi- ja tule­vai­suus­ver­kosto on tarkoi­tettu ennak­ko­luu­lot­to­mille visio­nää­reille, jotka halua­vat tehdä Suomesta eturi­vin tekno­lo­gia­maan, jossa otetaan ensim­mäi­senä käyt­töön uusim­mat ratkai­sut ihmis­ten ja yhteis­kun­tien pien­ten ja suur­ten haas­tei­den voit­ta­mi­seksi. Tule­vai­suu­den kysy­myk­set kiin­nos­ta­vat meitä laajem­min­kin kuin vain tekno­lo­gian osalta.

Verkos­ton vastuu­hen­ki­löi­den yhteys­tie­dot

Kansan­edus­taja Sinuhe Wallin­heimo, puheen­joh­taja
sinuhe.wallinheimo@eduskunta.fi

Miia Lindell, puheen­joh­taja
miia.lindell@csc.fi

Pasi Sammal­lahti, sihteeri
pasi.sammallahti@eduskunta.fi

Miten verkos­toi­hin liity­tään?

1) Kirjaudu asioin­ti­pal­ve­luun
2) Klik­kaa oikean yläkul­man valik­ko­ku­va­ketta
3) Valitse “Verkos­tot” -> “Muok­kaus”
4) Ruksi halua­masi verkos­tot ja paina alakul­massa olevaa tallen­nus­ku­va­ketta.

Muut verkos­tot:

Liikenne- ja vies­tintä-poli­tii­kan verkosto

Puolus­tus-poli­tii­kan verkosto

Eurooppa-verkosto

Sisäi­sen turval­li­suu­den verkosto

Oikeus- poli­tii­kan verkosto

Hyvinvointi­politiikan verkosto

Toiminta-foorumi

Kunta- ja kaupunki­politiikan verkosto

Maaseutu­politiikan verkosto

Sivistys­politiikan verkosto

Talous­politiikan verkosto

Yrit­tä­jyys- ja elinkeino­politiikan verkosto

Ulko­po­li­tii­kan verkosto

Ympäristö­politiikan verkosto

Senio­ri­-foorumi

Työelämä­verkosto

Skip to content