Digi- ja
tule­vai­suus­ver­kosto

Digi- ja tule­vai­suus­ver­kosto on tarkoi­tettu ennak­ko­luu­lot­to­mille visio­nää­reille, jotka halua­vat tehdä Suomesta eturi­vin tekno­lo­gia­maan, jossa otetaan ensim­mäi­senä käyt­töön uusim­mat ratkai­sut ihmis­ten ja yhteis­kun­tien pien­ten ja suur­ten haas­tei­den voit­ta­mi­seksi. Tule­vai­suu­den kysy­myk­set kiin­nos­ta­vat meitä laajem­min­kin kuin vain tekno­lo­gian osalta.

Verkos­ton vastuu­hen­ki­löi­den yhteys­tie­dot

Kansan­edus­taja Sinuhe Wallin­heimo, puheen­joh­taja
sinuhe.wallinheimo@eduskunta.fi

Miia Lindell, puheen­joh­taja
miia.lindell@csc.fi

Pasi Sammal­lahti, sihteeri
pasi.sammallahti@eduskunta.fi

Näin liityt verkos­toon

Kirjaudu kokoo­muk­sen jäsen­si­vuille, valitse yläpal­kista jäsen- ja yhdis­tys­tie­dot ja sen alta omat jäsen­tie­dot. Paina “muok­kaa” ja vieritä sivua alas, kunnes löydät verkos­tot. Valitse oman mielen­kiin­tosi mukai­set verkos­tot ja tallenna tiedot. Voit myös olla yhtey­dessä oman verkos­tosi puheen­joh­ta­jaan ja kysyä, mitä sinä voisit antaa verkos­tolle ja mitä verkosto voisi antaa sinulle!

Kirjaudu tästä jäsen­si­vuille

Muut verkos­tot:

Liikenne- ja vies­tintä-poli­tii­kan verkosto

Puolus­tus-poli­tii­kan verkosto

Eurooppa-verkosto

Sisäi­sen turval­li­suu­den verkosto

Oikeus- poli­tii­kan verkosto

Hyvinvointi­politiikan verkosto

Toiminta-foorumi

Kunta- ja kaupunki­politiikan verkosto

Maaseutu­politiikan verkosto

Sivistys­politiikan verkosto

Talous­politiikan verkosto

Yrit­tä­jyys- ja elinkeino­politiikan verkosto

Ulko­po­li­tii­kan verkosto

Ympäristö­politiikan verkosto

Senio­ri­-foorumi

Työelämä­verkosto