Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.

Liikenne- ja
vies­tin­tä­po­li­tii­kan
verkosto

Toimi­van yhteis­kun­nan vält­tä­mä­tön edel­ly­tys on tiedon, tava­roi­den ja ihmis­ten mahdol­li­sim­man sujuva ja kestävä liik­ku­mi­nen. Olipa kyse sitten häiriöt­tö­mistä nettiyh­teyk­sistä, työmat­koista, vapaa-ajan liiken­teestä tai teol­li­suu­den valta­vista raaka-aine­kul­je­tuk­sista, liikenne- ja vies­tin­tä­po­li­tii­kan aihea­lu­eella vaiku­te­taan kaik­keen, mitä sujuva arki tarvit­see toimiak­seen ja yhteis­kun­nan rattaat pyöriäk­seen. Kokoo­mus haluaa toimia yhä suju­vam­man ja yhä vähem­män ulkois­hait­toja aiheut­ta­van liiken­teen ja yhteyk­sien turvaa­mi­seksi ihmis­ten ehdoilla.

Verkos­ton toimin­taa johta­vat sen puheen­joh­ta­jat, kansan­edus­taja Pauli Aalto-Setälä sekä Riitta Savu­koski. Verkos­ton sihteeri on edus­kunta-avus­taja Henri Kaara­kai­nen.

Näin liityt verkos­toon

Kirjaudu kokoo­mus­foo­ru­miin. Yläva­li­kossa mene kohtaan “Keskus­te­lut” ja avau­tu­vasta pudo­tus­va­li­kosta “Verkos­tot”. Siellä klik­kaa “Valitse verkos­tot”, merkitse oman mielen­kiin­tosi mukai­siin verkos­toi­hin rasti ruutuun ja paina luet­te­lon alareu­nassa olevaa “Tallenna” -nappia. Muuta ei tarvitse tehdä.

Kirjaudu tästä kokoo­mus­foo­ru­miin.

Vastuu­hen­ki­löi­den yhteys­tie­dot:

Kansan­edus­taja Pauli Aalto-Setälä, puheen­joh­taja
pauli.aalto-setala@eduskunta.fi

Riitta Savu­koski, puheen­joh­taja
riitta.savukoski@kemijarvi.fi

Henri Kaara­kai­nen, sihteeri
henri.kaarakainen@eduskunta.fi

Muut verkos­tot:

Puolus­tus­po­li­tii­kan verkosto

Eurooppa-verkosto

Sisäi­sen turval­li­suu­den verkosto

Oikeus­po­li­tii­kan verkosto

Digi- ja tule­vai­suus-verkosto

Hyvinvointi­politiikan verkosto

Toimin­ta­foo­rumi

Kunta- ja kaupunki­politiikan verkosto

Maaseutu­politiikan verkosto

Sivistys­politiikan verkosto

Talous­politiikan verkosto

Yrit­tä­jyys- ja elinkeino­politiikan verkosto

Ulko­po­li­tii­kan verkosto

Ympäristö­politiikan verkosto

Seniori­foorumi

Työelämä­verkosto

Skip to content