Kokoomus.fi / Vaikuta kokoomuksessa / Tule verkostoihin tekemään politiikkaa / Liikenne- ja viestintäpolitiikan verkosto

Liikenne- ja
vies­tin­tä­po­li­tii­kan
verkosto

Toimi­van yhteis­kun­nan vält­tä­mä­tön edel­ly­tys on tiedon, tava­roi­den ja ihmis­ten mahdol­li­sim­man sujuva ja kestävä liik­ku­mi­nen. Olipa kyse sitten häiriöt­tö­mistä nettiyh­teyk­sistä, työmat­koista, vapaa-ajan liiken­teestä tai teol­li­suu­den valta­vista raaka-aine­kul­je­tuk­sista, liikenne- ja vies­tin­tä­po­li­tii­kan aihea­lu­eella vaiku­te­taan kaik­keen, mitä sujuva arki tarvit­see toimiak­seen ja yhteis­kun­nan rattaat pyöriäk­seen. Kokoo­mus haluaa toimia yhä suju­vam­man ja yhä vähem­män ulkois­hait­toja aiheut­ta­van liiken­teen ja yhteyk­sien turvaa­mi­seksi ihmis­ten ehdoilla.

Verkos­ton toimin­taa johta­vat sen puheen­joh­ta­jat, kansan­edus­taja Matias Mart­ti­nen sekä Alvar Euro. Verkos­ton sihteeri on edus­kunta-avus­taja Oskari Heino­nen.

Miten verkos­toi­hin liity­tään?

1) Kirjaudu asioin­ti­pal­ve­luun
2) Klik­kaa oikean yläkul­man valik­ko­ku­va­ketta
3) Valitse “Verkos­tot” -> “Muok­kaus”
4) Ruksi halua­masi verkos­tot ja paina alakul­massa olevaa tallen­nus­ku­va­ketta.

Vastuu­hen­ki­löi­den yhteys­tie­dot:

Kansan­edus­taja Matias Mart­ti­nen, puheen­joh­taja
matias.marttinen@eduskunta.fi

Alvar Euro, puheen­joh­taja
alvar.euro@kokoomus.fi

Oskari Heino­nen, sihteeri
oskari.heinonen@eduskunta.fi

Muut verkos­tot:

Puolus­tus-poli­tii­kan verkosto

Eurooppa-verkosto

Sisäi­sen turval­li­suu­den verkosto

Oikeus- poli­tii­kan verkosto

Digi- ja tule­vai­suus-verkosto

Hyvinvointi­politiikan verkosto

Toiminta-foorumi

Kunta- ja kaupunki­politiikan verkosto

Maaseutu­politiikan verkosto

Sivistys­politiikan verkosto

Talous­politiikan verkosto

Yrit­tä­jyys- ja elinkeino­politiikan verkosto

Ulko­po­li­tii­kan verkosto

Ympäristö­politiikan verkosto

Senio­ri­-foorumi

Työelämä­verkosto

Skip to content