Liikenne- ja
vies­tin­tä­po­li­tii­kan
verkosto

Toimi­van yhteis­kun­nan vält­tä­mä­tön edel­ly­tys on tiedon, tava­roi­den ja ihmis­ten mahdol­li­sim­man sujuva ja kestävä liik­ku­mi­nen. Olipa kyse sitten häiriöt­tö­mistä nettiyh­teyk­sistä, työmat­koista, vapaa-ajan liiken­teestä tai teol­li­suu­den valta­vista raaka-aine­kul­je­tuk­sista, liikenne- ja vies­tin­tä­po­li­tii­kan aihea­lu­eella vaiku­te­taan kaik­keen, mitä sujuva arki tarvit­see toimiak­seen ja yhteis­kun­nan rattaat pyöriäk­seen. Kokoo­mus haluaa toimia yhä suju­vam­man ja yhä vähem­män ulkois­hait­toja aiheut­ta­van liiken­teen ja yhteyk­sien turvaa­mi­seksi ihmis­ten ehdoilla.

Verkos­ton toimin­taa johta­vat sen puheen­joh­ta­jat, kansan­edus­taja Matias Mart­ti­nen sekä Alvar Euro. Verkos­ton sihteeri on edus­kunta-avus­taja Jaakko Aromaa.

Liity mukaan jäsen­si­vu­jen kautta alla olevien ohjei­den avulla:

1) Kirjaudu kokoo­muk­sen jäsen­si­vuille omilla tunnuk­sil­lasi (jos tunnuk­set ovat kadon­neet ota yhteys jasenpalvelu@kokoomus.fi)
2) Valitse yläpal­kista ”jäsen- ja yhdis­tys­tie­dot” ja sen alta ”omat jäsen­tie­dot”.
3) Paina “muok­kaa” ja vieritä sivua alas, kunnes löydät verkos­tot.
4) Valitse oman mielen­kiin­tosi mukai­set verkos­tot ja tallenna tiedot.

Vastuu­hen­ki­löi­den yhteys­tie­dot:

Kansan­edus­taja Matias Mart­ti­nen, puheen­joh­taja
matias.marttinen@eduskunta.fi

Alvar Euro, puheen­joh­taja
alvar.euro@kokoomus.fi

Jaakko Aromaa, sihteeri
jaakko.aromaa@eduskunta.fi

Muut verkos­tot:

Puolus­tus-poli­tii­kan verkosto

Eurooppa-verkosto

Sisäi­sen turval­li­suu­den verkosto

Oikeus- poli­tii­kan verkosto

Digi- ja tule­vai­suus-verkosto

Hyvinvointi­politiikan verkosto

Toiminta-foorumi

Kunta- ja kaupunki­politiikan verkosto

Maaseutu­politiikan verkosto

Sivistys­politiikan verkosto

Talous­politiikan verkosto

Yrit­tä­jyys- ja elinkeino­politiikan verkosto

Ulko­po­li­tii­kan verkosto

Ympäristö­politiikan verkosto

Senio­ri­-foorumi

Työelämä­verkosto