• FI
 • SV
 • MENU
  Ulko- ja turval­li­suus­po­li­tii­kan verkosto

  Ulko- ja turval­li­suus­po­li­tii­kan verkosto

  Kokoo­muk­sen ulko- ja turval­li­suus­po­li­tii­kan verkos­ton aihea­lue kattaa koko kansain­vä­li­sen poli­tii­kan monine ulot­tu­vuuk­si­neen sekä sisäi­sen turval­li­suu­den kysy­myk­set. Verkosto järjes­tää mm. keskus­te­lu­ti­lai­suuk­sia ja vierai­luja sekä osal­lis­tuu aktii­vi­sesti puolu­een kansain­vä­lis­po­liit­tis­ten ja turval­li­suu­teen liit­ty­vien linjaus­ten valmis­te­luun ja niistä käytä­vään keskus­te­luun.  Verkos­ton ja sen vaikut­ta­ja­ryh­mien tehtä­viin kuuluu myös tunnis­taa tule­vai­suu­den kehi­tys­lin­joja sekä koota ehdo­tuk­sia siitä, miten kokoo­muk­sen tulee suhtau­tua muut­tu­viin tilan­tei­siin. Ryhmät anta­vat myös puolu­een johdolle omia arvioi­taan tule­vai­suu­den tren­deistä, joihin on syytä kiin­nit­tää huomiota.

  Verkos­ton puheen­joh­ta­jat ovat kansan­edus­taja Ilkka Kanerva ja Saara Mattero. Verkos­ton sihtee­rit on Tuomas Aho ja Matti Niska­nen.

  Verkos­tossa toimii viisi vaikut­ta­ja­ryh­mää:

  Sisäi­nen turval­li­suus: Terro­ris­min ja muiden ääri­liik­kei­den torjunta, maahan­muut­ta­jien onnis­tu­nut kotout­ta­mi­nen, ener­gia­tur­val­li­suus ja huol­to­var­muus. Ulkoi­nen turval­li­suus: Soti­laal­li­nen yhteis­työ, maan­puo­lus­tus­työn kehit­tä­mi­nen ja tule­vai­suu­den kalus­to­han­kin­nat. Ulko­po­li­tiikka: Suomen toiminta Euroo­pan unio­nissa ja muissa kansain­vä­li­sissä, valtioi­den väli­sissä orga­ni­saa­tioissa. Kansain­vä­li­nen krii­sin­hal­linta: Krii­sin­hal­lin­ta­po­li­tii­kan tule­vai­suus, rauhan­tur­vaa­mi­nen.

  Globaa­li­po­li­tiikka: Maail­man­laa­jui­set kysy­myk­set, kansain­vä­li­nen kehi­ty­syh­teis­työ.

  Verkos­ton vastuu­hen­ki­löi­den yhteys­tie­dot

  Ilkka Kanerva, puheen­joh­taja
  ilkka.kanerva@eduskunta.fi

  Saara Mattero, puheen­joh­taja
  saara.mattero@gmail.com

  Tuomas Ahosihteeri
  ahotuomas@outlook.com

  Matti Niska­nensihteeri
  matti.m.niskanen@gmail.com

  Muut verkos­tot:

  Hyvin­vointi-poli­tii­kan verkosto

  Järjestö-toimin­nan verkosto

  Kunta- ja kaupunki-poli­tii­kan verkosto

  Maaseutu-poli­tii­kan verkosto

  Sivis­tys-poli­tii­kan verkosto

  Talous-poli­tii­kan verkosto

  Elin­keino-poli­tii­kan verkosto

  Ympä­ristö-poli­tii­kan verkosto

  Seniori-verkosto

  Työelämä-verkosto