Ulko- ja turval­li­suus­po­li­tiikan verkosto – kokoomus.fi
MENU
Ulko- ja turval­li­suus­po­li­tiikan verkosto

Ulko- ja turval­li­suus­po­li­tiikan verkosto

Kokoo­muksen ulko- ja turval­li­suus­po­li­tiikan verkoston aihealue kattaa koko kansain­vä­lisen politiikan monine ulottu­vuuk­sineen sekä sisäisen turval­li­suuden kysymykset. Verkosto järjestää mm. keskus­te­lu­ti­lai­suuksia ja vierailuja sekä osallistuu aktii­vi­sesti puolueen kansain­vä­lis­po­liit­tisten ja turval­li­suuteen liittyvien linjausten valmis­teluun ja niistä käytävään keskus­teluun.  Verkoston ja sen vaikut­ta­ja­ryhmien tehtäviin kuuluu myös tunnistaa tulevai­suuden kehitys­linjoja sekä koota ehdotuksia siitä, miten kokoo­muksen tulee suhtautua muuttuviin tilan­teisiin. Ryhmät antavat myös puolueen johdolle omia arvioitaan tulevai­suuden trendeistä, joihin on syytä kiinnittää huomiota.

Verkoston puheen­joh­tajat ovat kansan­edustaja Ilkka Kanerva ja Saara Mattero. Verkoston sihteerit on Tuomas Aho ja Matti Niskanen.

Verkos­tossa toimii viisi vaikut­ta­ja­ryhmää:

Sisäinen turval­lisuus: Terro­rismin ja muiden ääriliik­keiden torjunta, maahan­muut­tajien onnis­tunut kotout­ta­minen, energia­tur­val­lisuus ja huolto­varmuus. Ulkoinen turval­lisuus: Sotilaal­linen yhteistyö, maanpuo­lus­tustyön kehit­tä­minen ja tulevai­suuden kalus­to­han­kinnat. Ulkopo­li­tiikka: Suomen toiminta Euroopan unionissa ja muissa kansain­vä­li­sissä, valtioiden välisissä organi­saa­tioissa. Kansain­vä­linen kriisin­hal­linta: Kriisin­hal­lin­ta­po­li­tiikan tulevaisuus, rauhan­tur­vaa­minen.

Globaa­li­po­li­tiikka: Maail­man­laa­juiset kysymykset, kansain­vä­linen kehity­syh­teistyö.

Verkoston vastuu­hen­ki­löiden yhteys­tiedot

Puheen­johtaja: Ilkka Kanerva ilkka.kanerva@eduskunta.fi
Puheen­johtaja: Saara Mattero saara.mattero@gmail.com
Sihteeri: Tuomas Aho ahotuomas@outlook.com
Sihteeri: Matti Niskanen matti.m.niskanen@gmail.com

Kokoomus.fi