Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.

Ulko­po­li­tii­kan
verkosto

Kokoo­muk­sen ulko­po­li­tii­kan verkos­ton aihea­lue käsit­te­lee laajasti ulko­po­li­tii­kan ja kansain­vä­lis­ten kysy­mys­ten kent­tää.

Verkosto järjes­tää mm. keskus­te­lu­ti­lai­suuk­sia ja vierai­luja sekä osal­lis­tuu aktii­vi­sesti puolu­een kansain­vä­lis­po­liit­tis­ten linjaus­ten valmis­te­luun ja niistä käytä­vään keskus­te­luun.  Verkos­ton tehtä­viin kuuluu myös tunnis­taa tule­vai­suu­den kehi­tys­lin­joja sekä koota ehdo­tuk­sia siitä, miten kokoo­muk­sen tulee suhtau­tua muut­tu­viin tilan­tei­siin. Ryhmät anta­vat myös puolu­een johdolle omia arvioi­taan tule­vai­suu­den tren­deistä, joihin on syytä kiin­nit­tää huomiota.

Verkos­ton puheen­joh­ta­jat ovat kansan­edus­taja kansan­edus­taja Sofia Vikman sekä Lauri Tierala. Verkos­ton sihteeri on Santeri Kirk­kala.

Verkos­tossa on työryh­mä­toi­min­taa mm. seura­villa aihea­lueilla:

Ulko­po­li­tiikka: Suomen toiminta kansain­vä­li­sissä, valtioi­den väli­sissä orga­ni­saa­tioissa
Globaa­li­po­li­tiikka: Maail­man­laa­jui­set kysy­myk­set, kansain­vä­li­nen kehi­ty­syh­teis­työ.

Verkos­ton vastuu­hen­ki­löi­den yhteys­tie­dot:

Sofia Vikman, puheen­joh­taja
sofia.vikman@eduskunta.fi

Lauri Tierala, puheen­joh­taja
lauri.tierala@welho.com

Santeri Kirk­kalasihteeri
santeri.kirkkala@eduskunta.fi

Näin liityt verkos­toon

Kirjaudu kokoo­mus­foo­ru­miin. Yläva­li­kossa mene kohtaan “Keskus­te­lut” ja avau­tu­vasta pudo­tus­va­li­kosta “Verkos­tot”. Siellä klik­kaa “Valitse verkos­tot”, merkitse oman mielen­kiin­tosi mukai­siin verkos­toi­hin rasti ruutuun ja paina luet­te­lon alareu­nassa olevaa “Tallenna” -nappia. Muuta ei tarvitse tehdä.

Kirjaudu tästä kokoo­mus­foo­ru­miin.

Muut verkos­tot: 

Liikenne- ja vies­tintä-poli­tii­kan verkosto

Puolus­tus-poli­tii­kan verkosto

Eurooppa-verkosto

Sisäi­sen turval­li­suu­den verkosto

Oikeus- poli­tii­kan verkosto

Digi- ja tule­vai­suus-verkosto

Hyvinvointi­politiikan verkosto

Toiminta-foorumi

Kunta- ja kaupunki­politiikan verkosto

Maaseutu­politiikan verkosto

Sivistys­politiikan verkosto

Talous­politiikan verkosto

Yrit­tä­jyys- ja elinkeino­politiikan verkosto

Ympäristö­politiikan verkosto

Senio­ri­-foorumi

Työelämä­verkosto

Skip to content