Ulko­po­li­tii­kan
verkosto

Kokoo­muk­sen ulko­po­li­tii­kan verkos­ton aihea­lue käsit­te­lee laajasti ulko­po­li­tii­kan ja kansain­vä­lis­ten kysy­mys­ten kent­tää.

Verkosto järjes­tää mm. keskus­te­lu­ti­lai­suuk­sia ja vierai­luja sekä osal­lis­tuu aktii­vi­sesti puolu­een kansain­vä­lis­po­liit­tis­ten linjaus­ten valmis­te­luun ja niistä käytä­vään keskus­te­luun.  Verkos­ton tehtä­viin kuuluu myös tunnis­taa tule­vai­suu­den kehi­tys­lin­joja sekä koota ehdo­tuk­sia siitä, miten kokoo­muk­sen tulee suhtau­tua muut­tu­viin tilan­tei­siin. Ryhmät anta­vat myös puolu­een johdolle omia arvioi­taan tule­vai­suu­den tren­deistä, joihin on syytä kiin­nit­tää huomiota.

Verkos­ton puheen­joh­ta­jat ovat kansan­edus­taja kansan­edus­taja Sofia Vikman sekä Lauri Tierala. Verkos­ton sihteeri on Santeri Kirk­kala.

Verkos­tossa on työryh­mä­toi­min­taa mm. seura­villa aihea­lueilla:

Ulko­po­li­tiikka: Suomen toiminta kansain­vä­li­sissä, valtioi­den väli­sissä orga­ni­saa­tioissa
Globaa­li­po­li­tiikka: Maail­man­laa­jui­set kysy­myk­set, kansain­vä­li­nen kehi­ty­syh­teis­työ.

Verkos­ton vastuu­hen­ki­löi­den yhteys­tie­dot:

Sofia Vikman, puheen­joh­taja
sofia.vikman@eduskunta.fi

Lauri Tierala, puheen­joh­taja
lauri.tierala@welho.com

Santeri Kirk­kalasihteeri
santeri.kirkkala@eduskunta.fi

Miten verkos­toi­hin liity­tään?

1) Kirjaudu asioin­ti­pal­ve­luun
2) Klik­kaa oikean yläkul­man valik­ko­ku­va­ketta
3) Valitse “Verkos­tot” -> “Muok­kaus”
4) Ruksi halua­masi verkos­tot ja paina alakul­massa olevaa tallen­nus­ku­va­ketta.

Muut verkos­tot: 

Liikenne- ja vies­tintä-poli­tii­kan verkosto

Puolus­tus-poli­tii­kan verkosto

Eurooppa-verkosto

Sisäi­sen turval­li­suu­den verkosto

Oikeus- poli­tii­kan verkosto

Digi- ja tule­vai­suus-verkosto

Hyvinvointi­politiikan verkosto

Toiminta-foorumi

Kunta- ja kaupunki­politiikan verkosto

Maaseutu­politiikan verkosto

Sivistys­politiikan verkosto

Talous­politiikan verkosto

Yrit­tä­jyys- ja elinkeino­politiikan verkosto

Ympäristö­politiikan verkosto

Senio­ri­-foorumi

Työelämä­verkosto

Skip to content