Kunta- ja kaupun­ki­po­li­tiikan verkosto – kokoomus.fi
MENU
Kunta- ja kaupun­ki­po­li­tiikan verkosto

Kunta- ja kaupun­ki­po­li­tiikan verkosto

Suomessa kunnat ja kaupungit vastaavat perus­pal­ve­luiden järjes­tä­mi­sestä ja myös kaavoi­tuksen, asumisen, liikenteen, ympäristön ja infra­struk­tuurin tehtä­vistä.

Siksi ei ole yhden­te­kevää, miten ne toimivat tärkeän tehtä­vänsä suorit­ta­mi­sessa. Kokoomus haluaa kehittää kuntia ja kaupunkeja.

Kunta- ja kaupun­ki­ra­kenteen kehit­tä­mi­sessä näkökulmana on oltava asukkaiden paras. Mallin on oltava sellainen, joka turvaa ja takaa kunta­lai­sille aidot vaikut­ta­mis­mah­dol­li­suudet. Hallinto on ainoastaan väline kohti hyviä palve­luita. Me kokoo­mus­laiset rakas­tamme terveys­kes­kuksia ja niiden palve­luita enemmän kuin kunnan­taloja. Kokoomus sitoutuu hallin­to­him­me­leiden raken­telun sijaan kaikkein tärkeimpään: turvaamaan suoma­laisten palvelut vaikeasta talous­ti­lan­teesta huoli­matta. Kokoo­mus­lainen kunta on toimiva, terve ja turval­linen.

Meille kunta­ken­tässä ainutta pysyvyyttä edustaa muutos. Kunta­kentän ja palve­lu­ra­ken­teiden muutos on väistä­mä­töntä, ja haluamme nykyisen hyvin­voinnin säilyvän tulevil­lekin sukupol­ville. Palve­luiden laatu ja saavu­tet­tavuus pitää olla saman­ta­soisia kaikkialla maassa – kaupun­geissa ja maaseu­dulla.

Mutta loppujen lopuksi tärkeintä kunnissa ja kaupun­geissa eivät ole rakenteet vaan elämä: Kaikki se, mikä tapahtuu ihmisten toimintana. Kuntien ja kaupunkien on oltava ympäris­töinä sellaisia, että ne mahdol­lis­tavat ihmisille päämää­riensä tavoit­telun, viihty­misen ja työnteon sekä sujuvan liikku­misen. Niissä on oltava turval­lista, mukavaa ja hauskaa.

Kokoo­muksen kunta- ja kaupun­ki­po­li­tiikan verkosto kerää yhteen kokoo­mus­laisia kunta­päät­täjiä ja vaikut­tajia sekä aiheesta kiinnos­tu­neita. Verkoston puheen­joh­tajina toimivat kansan­edustaja Jaana Pelkonen sekä Sari Rautio. Verkoston sihteeri on Eelis Loikkanen.

Vaikut­ta­ja­ryh­missä käsitellään ja kehitetään tulevai­suuden kuntaa ja maakuntaa, kunta­ta­loutta ja -hallintoa sekä maankäyttö-, asumis- ja liiken­ne­po­li­tiikkaa.

Verkoston vastuu­hen­ki­löiden yhteys­tiedot

Puheen­johtaja: Jaana Pelkonen jaana.pelkonen@eduskunta.fi 
Puheen­johtaja: Sari Rautio sari.rautio@hameenlinna.fi
Sihteeri: Eelis Loikkanen eelis.loikkanen@eduskunta.fi 

Kokoomus.fi