Kokoomus.fi / Vaikuta kokoomuksessa / Tule verkostoihin tekemään politiikkaa / Kunta- ja kaupunkipolitiikan verkosto

Kunta- ja
kaupun­ki­po­li­tii­kan
verkosto

Suomessa kunnat ja kaupun­git vastaa­vat perus­pal­ve­lui­den järjes­tä­mi­sestä ja myös kaavoi­tuk­sen, asumi­sen, liiken­teen, ympä­ris­tön ja infra­struk­tuu­rin tehtä­vistä.

Siksi ei ole yhden­te­ke­vää, miten ne toimi­vat tärkeän tehtä­vänsä suorit­ta­mi­sessa. Kokoo­mus haluaa kehit­tää kuntia ja kaupun­keja.

Kunta- ja kaupun­ki­ra­ken­teen kehit­tä­mi­sessä näkö­kul­mana on oltava asuk­kai­den paras. Mallin on oltava sellai­nen, joka turvaa ja takaa kunta­lai­sille aidot vaikut­ta­mis­mah­dol­li­suu­det. Hallinto on ainoas­taan väline kohti hyviä palve­luita. Me kokoo­mus­lai­set rakas­tamme palve­luita enem­män kuin kunnan­ta­loja. Kokoo­mus sitou­tuu hallin­to­him­me­lei­den raken­te­lun sijaan kaik­kein tärkeim­pään: turvaa­maan suoma­lais­ten palve­lut vaikeasta talous­ti­lan­teesta huoli­matta. Kokoo­mus­lai­nen kunta on toimiva, terve ja turval­li­nen.

Meille kunta­ken­tässä ainutta pysy­vyyttä edus­taa muutos. Kunta­ken­tän ja palve­lu­ra­ken­tei­den muutos on väis­tä­mä­töntä, ja haluamme nykyi­sen hyvin­voin­nin säily­vän tule­vil­le­kin suku­pol­ville. Palve­lui­den laatu ja saavu­tet­ta­vuus pitää olla saman­ta­soi­sia kaik­kialla maassa – kaupun­geissa ja maaseu­dulla.

Mutta loppu­jen lopuksi tärkeintä kunnissa ja kaupun­geissa eivät ole raken­teet vaan elämä: Kaikki se, mikä tapah­tuu ihmis­ten toimin­tana. Kuntien ja kaupun­kien on oltava ympä­ris­töinä sellai­sia, että ne mahdol­lis­ta­vat ihmi­sille päämää­riensä tavoit­te­lun, viih­ty­mi­sen ja työn­teon sekä suju­van liik­ku­mi­sen. Niissä on oltava turval­lista, muka­vaa ja haus­kaa.

Kokoo­muk­sen kunta- ja kaupun­ki­po­li­tii­kan verkosto kerää yhteen kokoo­mus­lai­sia kunta­päät­tä­jiä ja vaikut­ta­jia sekä aiheesta kiin­nos­tu­neita. Verkos­ton puheen­joh­ta­jina toimi­vat kansan­edus­taja Anna-Kaisa Ikonen sekä Sari Rautio. Verkos­ton sihteeri on Niina Hämä­läi­nen.

Verkos­ton vastuu­hen­ki­löi­den yhteys­tie­dot

Anna-Kaisa Ikonen, puheen­joh­taja
anna-kaisa.ikonen@eduskunta.fi

Sari Rautio, puheen­joh­taja
sari.rautio@hameenlinna.fi

Niina Hämä­läi­nen, sihteeri
niinahamalainen@hotmail.com

Miten verkos­toi­hin liity­tään?

1) Kirjaudu asioin­ti­pal­ve­luun
2) Klik­kaa oikean yläkul­man valik­ko­ku­va­ketta
3) Valitse “Verkos­tot” -> “Muok­kaus”
4) Ruksi halua­masi verkos­tot ja paina alakul­massa olevaa tallen­nus­ku­va­ketta.

Muut verkos­tot: 

Liikenne- ja vies­tin­tä­po­li­tii­kan verkosto

Puolus­tus-poli­tii­kan verkosto

Eurooppa-verkosto

Sisäi­sen turval­li­suu­den verkosto

Oikeus­po­li­tii­kan verkosto

Digi- ja tule­vai­suus-verkosto

Hyvinvointi­politiikan verkosto

Toimin­ta­foo­rumi

Maaseutu­politiikan verkosto

Sivistys­politiikan verkosto

Talous­politiikan verkosto

Yrit­tä­jyys- ja elinkeino­politiikan verkosto

Ulko­po­li­tii­kan verkosto

Ympäristö­politiikan verkosto

Seniori­foorumi

Työelämä­verkosto

Skip to content