Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.

Kunta- ja
kaupun­ki­po­li­tii­kan
verkosto

Suomessa kunnat ja kaupun­git vastaa­vat perus­pal­ve­lui­den järjes­tä­mi­sestä ja myös kaavoi­tuk­sen, asumi­sen, liiken­teen, ympä­ris­tön ja infra­struk­tuu­rin tehtä­vistä.

Siksi ei ole yhden­te­ke­vää, miten ne toimi­vat tärkeän tehtä­vänsä suorit­ta­mi­sessa. Kokoo­mus haluaa kehit­tää kuntia ja kaupun­keja.

Kunta- ja kaupun­ki­ra­ken­teen kehit­tä­mi­sessä näkö­kul­mana on oltava asuk­kai­den paras. Mallin on oltava sellai­nen, joka turvaa ja takaa kunta­lai­sille aidot vaikut­ta­mis­mah­dol­li­suu­det. Hallinto on ainoas­taan väline kohti hyviä palve­luita. Me kokoo­mus­lai­set rakas­tamme palve­luita enem­män kuin kunnan­ta­loja. Kokoo­mus sitou­tuu hallin­to­him­me­lei­den raken­te­lun sijaan kaik­kein tärkeim­pään: turvaa­maan suoma­lais­ten palve­lut vaikeasta talous­ti­lan­teesta huoli­matta. Kokoo­mus­lai­nen kunta on toimiva, terve ja turval­li­nen.

Meille kunta­ken­tässä ainutta pysy­vyyttä edus­taa muutos. Kunta­ken­tän ja palve­lu­ra­ken­tei­den muutos on väis­tä­mä­töntä, ja haluamme nykyi­sen hyvin­voin­nin säily­vän tule­vil­le­kin suku­pol­ville. Palve­lui­den laatu ja saavu­tet­ta­vuus pitää olla saman­ta­soi­sia kaik­kialla maassa – kaupun­geissa ja maaseu­dulla.

Mutta loppu­jen lopuksi tärkeintä kunnissa ja kaupun­geissa eivät ole raken­teet vaan elämä: Kaikki se, mikä tapah­tuu ihmis­ten toimin­tana. Kuntien ja kaupun­kien on oltava ympä­ris­töinä sellai­sia, että ne mahdol­lis­ta­vat ihmi­sille päämää­riensä tavoit­te­lun, viih­ty­mi­sen ja työn­teon sekä suju­van liik­ku­mi­sen. Niissä on oltava turval­lista, muka­vaa ja haus­kaa.

Kokoo­muk­sen kunta- ja kaupun­ki­po­li­tii­kan verkosto kerää yhteen kokoo­mus­lai­sia kunta­päät­tä­jiä ja vaikut­ta­jia sekä aiheesta kiin­nos­tu­neita. Verkos­ton puheen­joh­ta­jina toimi­vat kansan­edus­taja Karo­liina Parta­nen sekä Sari Rautio. Verkos­ton sihteeri on Simo Juuti.

Verkos­ton vastuu­hen­ki­löi­den yhteys­tie­dot

Karo­liina Parta­nen, puheen­joh­taja
karoliina.partanen@eduskunta.fi

Sari Rautio, puheen­joh­taja
sari.rautio@hmlkaupunki.fi

Simo Juuti, sihteeri
simo.juuti@eduskunta.fi

Näin liityt verkos­toon

Kirjaudu kokoo­mus­foo­ru­miin. Yläva­li­kossa mene kohtaan “Keskus­te­lut” ja avau­tu­vasta pudo­tus­va­li­kosta “Verkos­tot”. Siellä klik­kaa “Valitse verkos­tot”, merkitse oman mielen­kiin­tosi mukai­siin verkos­toi­hin rasti ruutuun ja paina luet­te­lon alareu­nassa olevaa “Tallenna” -nappia. Muuta ei tarvitse tehdä.

Kirjaudu tästä kokoo­mus­foo­ru­miin.

Muut verkos­tot: 

Liikenne- ja vies­tin­tä­po­li­tii­kan verkosto

Puolus­tus­po­li­tii­kan verkosto

Eurooppa-verkosto

Sisäi­sen turval­li­suu­den verkosto

Oikeus­po­li­tii­kan verkosto

Digi- ja tule­vai­suus­ver­kosto

Hyvinvointi­politiikan verkosto

Toimin­ta­foo­rumi

Maaseutu­politiikan verkosto

Sivistys­politiikan verkosto

Talous­politiikan verkosto

Yrit­tä­jyys- ja elinkeino­politiikan verkosto

Ulko­po­li­tii­kan verkosto

Ympäristö­politiikan verkosto

Seniori­foorumi

Työelämä­verkosto

Skip to content