Sulje valikko
Valikko Avaa/sulje valikko
Kunta- ja kaupun­ki­po­li­tii­kan verkosto

Kunta- ja kaupun­ki­po­li­tii­kan verkosto

Suomessa kunnat ja kaupun­git vastaa­vat perus­pal­ve­lui­den järjes­tä­mi­sestä ja myös kaavoi­tuk­sen, asumi­sen, liiken­teen, ympä­ris­tön ja infra­struk­tuu­rin tehtä­vistä.

Siksi ei ole yhden­te­ke­vää, miten ne toimi­vat tärkeän tehtä­vänsä suorit­ta­mi­sessa. Kokoo­mus haluaa kehit­tää kuntia ja kaupun­keja.

Kunta- ja kaupun­ki­ra­ken­teen kehit­tä­mi­sessä näkö­kul­mana on oltava asuk­kai­den paras. Mallin on oltava sellai­nen, joka turvaa ja takaa kunta­lai­sille aidot vaikut­ta­mis­mah­dol­li­suu­det. Hallinto on ainoas­taan väline kohti hyviä palve­luita. Me kokoo­mus­lai­set rakas­tamme terveys­kes­kuk­sia ja niiden palve­luita enem­män kuin kunnan­ta­loja. Kokoo­mus sitou­tuu hallin­to­him­me­lei­den raken­te­lun sijaan kaik­kein tärkeim­pään: turvaa­maan suoma­lais­ten palve­lut vaikeasta talous­ti­lan­teesta huoli­matta. Kokoo­mus­lai­nen kunta on toimiva, terve ja turval­li­nen.

Meille kunta­ken­tässä ainutta pysy­vyyttä edus­taa muutos. Kunta­ken­tän ja palve­lu­ra­ken­tei­den muutos on väis­tä­mä­töntä, ja haluamme nykyi­sen hyvin­voin­nin säily­vän tule­vil­le­kin suku­pol­ville. Palve­lui­den laatu ja saavu­tet­ta­vuus pitää olla saman­ta­soi­sia kaik­kialla maassa – kaupun­geissa ja maaseu­dulla.

Mutta loppu­jen lopuksi tärkeintä kunnissa ja kaupun­geissa eivät ole raken­teet vaan elämä: Kaikki se, mikä tapah­tuu ihmis­ten toimin­tana. Kuntien ja kaupun­kien on oltava ympä­ris­töinä sellai­sia, että ne mahdol­lis­ta­vat ihmi­sille päämää­riensä tavoit­te­lun, viih­ty­mi­sen ja työn­teon sekä suju­van liik­ku­mi­sen. Niissä on oltava turval­lista, muka­vaa ja haus­kaa.

Kokoo­muk­sen kunta- ja kaupun­ki­po­li­tii­kan verkosto kerää yhteen kokoo­mus­lai­sia kunta­päät­tä­jiä ja vaikut­ta­jia sekä aiheesta kiin­nos­tu­neita. Verkos­ton puheen­joh­ta­jina toimi­vat kansan­edus­taja Anna-Kaisa Ikonen sekä Sari Rautio. Verkos­ton sihteeri on Eelis Loik­ka­nen.

Vaikut­ta­ja­ryh­missä käsi­tel­lään ja kehi­te­tään tule­vai­suu­den kuntaa ja maakun­taa, kunta­ta­loutta ja -hallin­toa sekä maan­käyttö-, asumis- ja liiken­ne­po­li­tiik­kaa.

Verkos­ton vastuu­hen­ki­löi­den yhteys­tie­dot

Anna-Kaisa Ikonen, puheen­joh­taja
anna-kaisa.ikonen@eduskunta.fi

Sari Rautio, puheen­joh­taja
sari.rautio@hameenlinna.fi

Eelis Loik­ka­nen, sihteeri
eelis.loikkanen@eduskunta.fi

Muut verkos­tot:

Hyvin­vointi-poli­tii­kan verkosto

Järjestö-toimin­nan verkosto

Maaseutu-poli­tii­kan verkosto

Sivis­tys-poli­tii­kan verkosto

Talous-poli­tii­kan verkosto

Elin­keino-poli­tii­kan verkosto

Ulko- ja turval­li­suus-poli­tii­kan verkosto

Ympä­ristö-poli­tii­kan verkosto

Seniori-verkosto

Työelämä-verkosto