Talous­po­li­tiikan verkosto – kokoomus.fi
MENU
Talous­po­li­tiikan verkosto

Talous­po­li­tiikan verkosto

Talous­po­li­tiikan verkoston tehtävänä on tehdä uusia avauksia kokoo­mus­lai­sesta talous­po­li­tii­kasta sekä tukea puolueen poliit­tista valmis­te­lu­työtä.

Aihea­lueet ovat ensisi­jai­sesti valtio­va­rain­mi­nis­teriön hallin­no­na­lalle liittyviä. Verkos­tossa tarkas­tellaan veropo­li­tiikan, finanssi- ja rahapo­li­tiikan sekä yleisemmin valtion­ta­louden, julkisen talouden ja kansan­ta­louden kysymyksiä Kokoo­muksen näkökul­masta.

Verkosto hakee kunnian­hi­moisia ja rohkeita, mutta kuitenkin toteu­tet­ta­vissa olevia ratkaisuja aikamme talous­po­liit­tisiin haasteisiin. Verkos­tossa käydään keskus­telua niin päivän­po­liit­ti­sista ratkai­suista kuin pidem­mänkin aikavälin strate­gi­sem­mista hankkeista. Terve­tuloa mukaan!

Verkoston puheen­joh­tajina toimivat kansan­edustaja Harri Jaskari, Jussi Koskinen ja Ari Martonen. Verkoston sihteerinä toimii Sakari Pääkkö.

Verkoston vastuu­hen­ki­löiden yhteys­tiedot

Puheen­johtaja: Jussi Koskinen jussi1.koskinen1@gmail.com
Puheen­johtaja: Harri Jaskari harri.jaskari@eduskunta.fi
Puheen­johtaja: Ari Martonen ari@martonen.fi
Sihteeri: Sakari Pääkkö sakari.paakko@hotmail.com

Kokoomus.fi