Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.

Talous­po­li­tii­kan
verkosto

Talous­po­li­tii­kan verkos­ton tehtä­vänä on tehdä uusia avauk­sia kokoo­mus­lai­sesta talous­po­li­tii­kasta sekä tukea puolu­een poliit­tista valmis­te­lu­työtä.

Aihea­lu­eet ovat ensi­si­jai­sesti valtio­va­rain­mi­nis­te­riön hallin­no­na­lalle liit­ty­viä. Verkos­tossa tarkas­tel­laan vero­po­li­tii­kan, finanssi- ja raha­po­li­tii­kan sekä ylei­sem­min valtion­ta­lou­den, julki­sen talou­den ja kansan­ta­lou­den kysy­myk­siä Kokoo­muk­sen näkö­kul­masta.

Verkosto hakee kunnian­hi­moi­sia ja rohkeita, mutta kuiten­kin toteu­tet­ta­vissa olevia ratkai­suja aikamme talous­po­liit­ti­siin haas­tei­siin. Verkos­tossa käydään keskus­te­lua niin päivän­po­liit­ti­sista ratkai­suista kuin pidem­män­kin aika­vä­lin stra­te­gi­sem­mista hank­keista. Terve­tu­loa mukaan!

Verkos­ton puheen­joh­ta­jina toimi­vat kansan­edus­taja Ville Valko­nen sekä Sakari Rokka­nen. Verkos­ton sihtee­rinä toimii Henriina Rantala.

Verkos­ton vastuu­hen­ki­löi­den yhteys­tie­dot:

Ville Valko­nen, puheen­joh­taja
ville.valkonen@eduskunta.fi

Sakari Rokka­nen, puheen­joh­taja
sakari.rokkanen@vantaa.fi

Henriina Rantala, sihteeri
henriina@windowslive.com

Näin liityt verkos­toon

Kirjaudu kokoo­mus­foo­ru­miin. Yläva­li­kossa mene kohtaan “Keskus­te­lut” ja avau­tu­vasta pudo­tus­va­li­kosta “Verkos­tot”. Siellä klik­kaa “Valitse verkos­tot”, merkitse oman mielen­kiin­tosi mukai­siin verkos­toi­hin rasti ruutuun ja paina luet­te­lon alareu­nassa olevaa “Tallenna” -nappia. Muuta ei tarvitse tehdä.

Kirjaudu tästä kokoo­mus­foo­ru­miin.

Tutustu verkos­toi­hin tästä: 

Liikenne- ja vies­tin­tä­po­li­tii­kan verkosto

Puolus­tus­po­li­tii­kan verkosto

Eurooppa-verkosto

Sisäi­sen turval­li­suu­den verkosto

Oikeus- poli­tii­kan verkosto

Digi- ja tule­vai­suus­ver­kosto

Hyvinvointi­politiikan verkosto

Toimin­ta­foo­rumi

Kunta- ja kaupunki­politiikan verkosto

Maaseutu­politiikan verkosto

Sivistys­politiikan verkosto

Yrit­tä­jyys- ja elinkeino­politiikan verkosto

Ulko­po­li­tii­kan verkosto

Ympäristö­politiikan verkosto

Seniori­foorumi

Työelämä­verkosto

Skip to content