Sulje valikko
Valikko Avaa/sulje valikko
Talous­po­li­tii­kan verkosto

Talous­po­li­tii­kan verkosto

Talous­po­li­tii­kan verkos­ton tehtä­vänä on tehdä uusia avauk­sia kokoo­mus­lai­sesta talous­po­li­tii­kasta sekä tukea puolu­een poliit­tista valmis­te­lu­työtä.

Aihea­lu­eet ovat ensi­si­jai­sesti valtio­va­rain­mi­nis­te­riön hallin­no­na­lalle liit­ty­viä. Verkos­tossa tarkas­tel­laan vero­po­li­tii­kan, finanssi- ja raha­po­li­tii­kan sekä ylei­sem­min valtion­ta­lou­den, julki­sen talou­den ja kansan­ta­lou­den kysy­myk­siä Kokoo­muk­sen näkö­kul­masta.

Verkosto hakee kunnian­hi­moi­sia ja rohkeita, mutta kuiten­kin toteu­tet­ta­vissa olevia ratkai­suja aikamme talous­po­liit­ti­siin haas­tei­siin. Verkos­tossa käydään keskus­te­lua niin päivän­po­liit­ti­sista ratkai­suista kuin pidem­män­kin aika­vä­lin stra­te­gi­sem­mista hank­keista. Terve­tu­loa mukaan!

Verkos­ton puheen­joh­ta­jina toimi­vat kansan­edus­taja Elina Lepo­mäki, Jussi Koski­nen ja Ari Marto­nen. Verkos­ton sihtee­rinä toimii Sakari Pääkkö.

Verkos­ton vastuu­hen­ki­löi­den yhteys­tie­dot:

Jussi Koski­nen, puheen­joh­taja
jussi1.koskinen1@gmail.com

Elina Lepo­mäki, puheen­joh­taja
elina.lepomaki@eduskunta.fi

Ari Marto­nen, puheen­joh­taja
ari@martonen.fi

Sakari Pääkkö, sihteeri
sakari.paakko@hotmail.com

Muut verkos­tot:

Hyvinvointi­politiikan verkosto

Kunta- ja kaupunki­politiikan verkosto

Maaseutu­politiikan verkosto

Sivistys­politiikan verkosto

Elinkeino­politiikan verkosto

Ulko- ja turvallisuus­politiikan verkosto

Ympäristö­politiikan verkosto

Seniori­verkosto

Työelämä­verkosto

Järjes­tö­toi­min­nan verkosto