Talous­po­li­tii­kan
verkosto

Talous­po­li­tii­kan verkos­ton tehtä­vänä on tehdä uusia avauk­sia kokoo­mus­lai­sesta talous­po­li­tii­kasta sekä tukea puolu­een poliit­tista valmis­te­lu­työtä.

Aihea­lu­eet ovat ensi­si­jai­sesti valtio­va­rain­mi­nis­te­riön hallin­no­na­lalle liit­ty­viä. Verkos­tossa tarkas­tel­laan vero­po­li­tii­kan, finanssi- ja raha­po­li­tii­kan sekä ylei­sem­min valtion­ta­lou­den, julki­sen talou­den ja kansan­ta­lou­den kysy­myk­siä Kokoo­muk­sen näkö­kul­masta.

Verkosto hakee kunnian­hi­moi­sia ja rohkeita, mutta kuiten­kin toteu­tet­ta­vissa olevia ratkai­suja aikamme talous­po­liit­ti­siin haas­tei­siin. Verkos­tossa käydään keskus­te­lua niin päivän­po­liit­ti­sista ratkai­suista kuin pidem­män­kin aika­vä­lin stra­te­gi­sem­mista hank­keista. Terve­tu­loa mukaan!

Verkos­ton puheen­joh­ta­jina toimi­vat kansan­edus­taja Sanni Grahn-Laaso­nen sekä Petri Olki­nuora. Verkos­ton sihtee­rinä toimii Sonja Tammi­nen.

Verkos­ton vastuu­hen­ki­löi­den yhteys­tie­dot:

Sanni Grahn-Laaso­nen, puheen­joh­taja
sanni.grahn-laasonen@eduskunta.fi

Sakari Rokka­nen, puheen­joh­taja
sakari.rokkanen@vantaa.fi

Henriina Rantala, sihteeri
henriina@windowslive.com

Miten verkos­toi­hin liity­tään?

1) Kirjaudu kokoo­mus­foo­ru­miin
2) Klik­kaa oikean yläkul­man valik­ko­ku­va­ketta
3) Valitse “Verkos­tot” -> “Muok­kaus”
4) Ruksi halua­masi verkos­tot ja paina alakul­massa olevaa tallen­nus­ku­va­ketta.

Tutustu verkos­toi­hin tästä: 

Liikenne- ja vies­tin­tä­po­li­tii­kan verkosto

Puolus­tus­po­li­tii­kan verkosto

Eurooppa-verkosto

Sisäi­sen turval­li­suu­den verkosto

Oikeus- poli­tii­kan verkosto

Digi- ja tule­vai­suus­ver­kosto

Hyvinvointi­politiikan verkosto

Toimin­ta­foo­rumi

Kunta- ja kaupunki­politiikan verkosto

Maaseutu­politiikan verkosto

Sivistys­politiikan verkosto

Yrit­tä­jyys- ja elinkeino­politiikan verkosto

Ulko­po­li­tii­kan verkosto

Ympäristö­politiikan verkosto

Seniori­foorumi

Työelämä­verkosto

Skip to content