• FI
 • SV
 • Avaa/sulje valikko
  Talous­po­li­tii­kan verkosto

  Talous­po­li­tii­kan verkosto

  Talous­po­li­tii­kan verkos­ton tehtä­vänä on tehdä uusia avauk­sia kokoo­mus­lai­sesta talous­po­li­tii­kasta sekä tukea puolu­een poliit­tista valmis­te­lu­työtä.

  Aihea­lu­eet ovat ensi­si­jai­sesti valtio­va­rain­mi­nis­te­riön hallin­no­na­lalle liit­ty­viä. Verkos­tossa tarkas­tel­laan vero­po­li­tii­kan, finanssi- ja raha­po­li­tii­kan sekä ylei­sem­min valtion­ta­lou­den, julki­sen talou­den ja kansan­ta­lou­den kysy­myk­siä Kokoo­muk­sen näkö­kul­masta.

  Verkosto hakee kunnian­hi­moi­sia ja rohkeita, mutta kuiten­kin toteu­tet­ta­vissa olevia ratkai­suja aikamme talous­po­liit­ti­siin haas­tei­siin. Verkos­tossa käydään keskus­te­lua niin päivän­po­liit­ti­sista ratkai­suista kuin pidem­män­kin aika­vä­lin stra­te­gi­sem­mista hank­keista. Terve­tu­loa mukaan!

  Verkos­ton puheen­joh­ta­jina toimi­vat kansan­edus­taja Elina Lepo­mäki, Jussi Koski­nen ja Ari Marto­nen. Verkos­ton sihtee­rinä toimii Sakari Pääkkö.

  Verkos­ton vastuu­hen­ki­löi­den yhteys­tie­dot:

  Jussi Koski­nen, puheen­joh­taja
  jussi1.koskinen1@gmail.com

  Elina Lepo­mäki, puheen­joh­taja
  elina.lepomaki@eduskunta.fi

  Ari Marto­nen, puheen­joh­taja
  ari@martonen.fi

  Sakari Pääkkö, sihteeri
  sakari.paakko@hotmail.com

  Muut verkos­tot:

  Hyvinvointi­politiikan verkosto

  Kunta- ja kaupunki­politiikan verkosto

  Maaseutu­politiikan verkosto

  Sivistys­politiikan verkosto

  Elinkeino­politiikan verkosto

  Ulko- ja turvallisuus­politiikan verkosto

  Ympäristö­politiikan verkosto

  Seniori­verkosto

  Työelämä­verkosto

  Järjes­tö­toi­min­nan verkosto