Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.

Työelä­mä­ver­kosto

Onko Suomi maa, jossa #saatehdä?

Kokoo­muk­sen työelä­mä­ver­kosto kokoaa yhteen kokoo­mus­lai­sia työelä­män kysy­myk­sistä kiin­nos­tu­neita aktii­veja, olipa kyse sitten ammat­tiyh­dis­tys­toi­min­nasta, työhy­vin­voin­nista tai työlain­sää­dän­nöstä. Verkos­ton puheen­joh­ta­jat ovat kansan­edus­taja Arto Sato­nen sekä Veikka-Petteri Kuusisto. Verkos­ton sihteeri on Noora Kalli.

Näin liityt verkos­toon

Kirjaudu kokoo­mus­foo­ru­miin. Yläva­li­kossa mene kohtaan “Keskus­te­lut” ja avau­tu­vasta pudo­tus­va­li­kosta “Verkos­tot”. Siellä klik­kaa “Valitse verkos­tot”, merkitse oman mielen­kiin­tosi mukai­siin verkos­toi­hin rasti ruutuun ja paina luet­te­lon alareu­nassa olevaa “Tallenna” -nappia. Muuta ei tarvitse tehdä.

Kirjaudu tästä kokoo­mus­foo­ru­miin.

Mitä verkosto tekee?

Verkos­ton tehtä­viin kuuluu pohtia ja tehdä ehdo­tuk­sia uudis­tuk­sista, joita Kokoo­muk­sen tulisi ajaa suoma­lai­sen työelä­män kehit­tä­mi­seksi. Valmis­te­lu­työ tähtää siihen, että mahdol­li­sim­man monella suoma­lai­sella olisi mahdol­li­suus työtä teke­mällä kohen­taa omaa elin­ta­so­aan ja siten lisätä talou­del­lista itse­näi­syyt­tään. Tämän seurauk­sena vahvis­tuu myös mahdol­li­suus yllä­pi­tää hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan turvaa ja palve­luita tule­vil­le­kin suku­pol­ville. Varsi­nai­sen poliit­ti­sen sisäl­tö­työn lisäksi verkosto on myös järjes­tä­nyt mm. Kokoo­muk­sen kaik­kien aiko­jen ensim­mäi­sen työelä­mä­ris­tei­lyn. Lähde sinä­kin rohkeasti mukaan ideoi­maan Suomesta maata, jossa saa tehdä!

Verkos­ton vastuu­hen­ki­löi­den yhteys­tie­dot:

Arto Sato­nen, puheen­joh­taja
arto.satonen@eduskunta.fi

Veikka-Petteri Kuusisto, puheen­joh­taja
veikkakuusisto.politiikka@gmail.com

Noora Kalli, sihteeri
noora.kalli@eduskunta.fi

Muut verkos­tot:

Liikenne- ja vies­tin­tä­po­li­tii­kan verkosto

Puolus­tus­po­li­tii­kan verkosto

Eurooppa-verkosto

Sisäi­sen turval­li­suu­den verkosto

Oikeus­po­li­tii­kan verkosto

Digi- ja tule­vai­suus-verkosto

Hyvinvointi­politiikan verkosto

Toimin­ta­foo­rumi

Kunta- ja kaupunki­politiikan verkosto

Maaseutu­politiikan verkosto

Sivistys­politiikan verkosto

Talous­politiikan verkosto

Yrit­tä­jyys- ja elinkeino­politiikan verkosto

Ulko­po­li­tii­kan verkosto

Ympäristö­politiikan verkosto

Seniori­foorumi

Skip to content