Sulje valikko
Valikko Avaa/sulje valikko
Työn tekemisestä kannattavampaa
Työelä­mä­ver­kosto

Työelä­mä­ver­kosto

Onko Suomi maa, jossa #saatehdä?

Kokoo­muk­sen työelä­mä­ver­kosto kokoaa yhteen kokoo­mus­lai­sia työelä­män kysy­myk­sistä kiin­nos­tu­neita aktii­veja, olipa kyse sitten ammat­tiyh­dis­tys­toi­min­nasta, työhy­vin­voin­nista tai työlain­sää­dän­nöstä. Verkos­toon pääsee mukaan kuka tahansa kokoo­muk­sen jäsen. Ilmoit­tau­tu­mi­nen tapah­tuu jäsen­si­vus­ton kautta. Verkos­ton puheen­joh­ta­jat ovat kansan­edus­taja Juhana Vartiai­nen, kansan­edus­taja Jaana Laiti­nen-Pesola sekä Jaana Meklin. Verkos­ton sihteeri on Mika Haap­saari.

Tästä jäsen­si­vuille

Verkos­ton tehtä­viin kuuluu pohtia ja tehdä ehdo­tuk­sia uudis­tuk­sista, joita Kokoo­muk­sen tulisi ajaa suoma­lai­sen työelä­män kehit­tä­mi­seksi. Valmis­te­lu­työ tähtää siihen, että mahdol­li­sim­man monella suoma­lai­sella olisi mahdol­li­suus työtä teke­mällä kohen­taa omaa elin­ta­so­aan ja siten lisätä talou­del­lista itse­näi­syyt­tään. Tämän seurauk­sena vahvis­tuu myös mahdol­li­suus yllä­pi­tää hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan turvaa ja palve­luita tule­vil­le­kin suku­pol­ville. Varsi­nai­sen poliit­ti­sen sisäl­tö­työn lisäksi verkosto on myös järjes­tä­nyt mm. Kokoo­muk­sen kaik­kien aiko­jen ensim­mäi­sen työelä­mä­ris­tei­lyn. Lähde sinä­kin rohkeasti mukaan ideoi­maan Suomesta maata, jossa saa tehdä!

Verkos­ton vastuu­hen­ki­löi­den yhteys­tie­dot:

Juhana Vartiai­nen, puheen­joh­taja
juhana.vartiainen@eduskunta.fi

Jaana Meklin, puheen­joh­taja
jaana.meklin@gmail.com

Jaana Laiti­nen-Pesola, puheen­joh­taja
jaana.laitinen-pesola@eduskunta.fi

Mika Haap­saari, sihteeri
mika.haapsaari@gmail.com

Muut verkos­tot:

Hyvinvointi­politiikan verkosto

Järjestö­toiminnan verkosto

Kunta- ja kaupunki­politiikan verkosto

Maaseutu­politiikan verkosto

Sivistys­politiikan verkosto

Talous­politiikan verkosto

Elinkeino­politiikan verkosto

Ulko- ja turvallisuus­politiikan verkosto

Ympäristö­politiikan verkosto

Seniori­verkosto