Työelä­mä­ver­kosto

Onko Suomi maa, jossa #saatehdä?

Kokoo­muk­sen työelä­mä­ver­kosto kokoaa yhteen kokoo­mus­lai­sia työelä­män kysy­myk­sistä kiin­nos­tu­neita aktii­veja, olipa kyse sitten ammat­tiyh­dis­tys­toi­min­nasta, työhy­vin­voin­nista tai työlain­sää­dän­nöstä. Verkos­ton puheen­joh­ta­jat ovat kansan­edus­taja Mari-Leena Talvi­tie sekä Veikka-Petteri Kuusisto. Verkos­ton sihteeri on Laura Piste­maa

Miten verkos­toi­hin liity­tään?

1) Kirjaudu asioin­ti­pal­ve­luun
2) Klik­kaa oikean yläkul­man valik­ko­ku­va­ketta
3) Valitse “Verkos­tot” -> “Muok­kaus”
4) Ruksi halua­masi verkos­tot ja paina alakul­massa olevaa tallen­nus­ku­va­ketta.

Mitä verkosto tekee?

Verkos­ton tehtä­viin kuuluu pohtia ja tehdä ehdo­tuk­sia uudis­tuk­sista, joita Kokoo­muk­sen tulisi ajaa suoma­lai­sen työelä­män kehit­tä­mi­seksi. Valmis­te­lu­työ tähtää siihen, että mahdol­li­sim­man monella suoma­lai­sella olisi mahdol­li­suus työtä teke­mällä kohen­taa omaa elin­ta­so­aan ja siten lisätä talou­del­lista itse­näi­syyt­tään. Tämän seurauk­sena vahvis­tuu myös mahdol­li­suus yllä­pi­tää hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan turvaa ja palve­luita tule­vil­le­kin suku­pol­ville. Varsi­nai­sen poliit­ti­sen sisäl­tö­työn lisäksi verkosto on myös järjes­tä­nyt mm. Kokoo­muk­sen kaik­kien aiko­jen ensim­mäi­sen työelä­mä­ris­tei­lyn. Lähde sinä­kin rohkeasti mukaan ideoi­maan Suomesta maata, jossa saa tehdä!

Verkos­ton vastuu­hen­ki­löi­den yhteys­tie­dot:

Mari-Leena Talvi­tie, puheen­joh­taja
mari-leena.talvitie@eduskunta.fi

Veikka-Petteri Kuusisto, puheen­joh­taja
veikkakuusisto.politiikka@gmail.com

Laura Piste­maa, sihteeri
laura.pistemaa@eduskunta.fi

Muut verkos­tot:

Liikenne- ja vies­tintä-poli­tii­kan verkosto

Puolus­tus-poli­tii­kan verkosto

Eurooppa-verkosto

Sisäi­sen turval­li­suu­den verkosto

Oikeus- poli­tii­kan verkosto

Digi- ja tule­vai­suus-verkosto

Hyvinvointi­politiikan verkosto

Toiminta-foorumi

Kunta- ja kaupunki­politiikan verkosto

Maaseutu­politiikan verkosto

Sivistys­politiikan verkosto

Talous­politiikan verkosto

Yrit­tä­jyys- ja elinkeino­politiikan verkosto

Ulko­po­li­tii­kan verkosto

Ympäristö­politiikan verkosto

Senio­ri­-foorumi

Skip to content