Työelä­mä­ver­kosto – kokoomus.fi
MENU
Työn tekemisestä kannattavampaa
Työelä­mä­ver­kosto

Työelä­mä­ver­kosto

Onko Suomi maa, jossa #SaaTehdä?

Kokoo­muksen työelä­mä­ver­kosto kokoaa yhteen kokoo­mus­laisia työelämän kysymyk­sistä kiinnos­tu­neita aktiiveja, olipa kyse sitten ammat­tiyh­dis­tys­toi­min­nasta, työhy­vin­voin­nista tai työlain­sää­dän­nöstä. Verkostoon pääsee mukaan kuka tahansa kokoo­muksen jäsen. Ilmoit­tau­tu­minen tapahtuu jäsen­si­vuston kautta. Verkoston puheen­joh­tajat ovat kansan­edustaja Juhana Vartiainen, kansan­edustaja Jaana Laitinen-Pesola sekä Jaana Meklin. Verkoston sihteeri on Mika Haapsaari.

Jäsen­si­vuille

Verkoston tehtäviin kuuluu pohtia ja tehdä ehdotuksia uudis­tuk­sista, joita Kokoo­muksen tulisi ajaa suoma­laisen työelämän kehit­tä­mi­seksi. Valmis­te­lutyö tähtää siihen, että mahdol­li­simman monella suoma­lai­sella olisi mahdol­lisuus työtä tekemällä kohentaa omaa elinta­soaan ja siten lisätä talou­del­lista itsenäi­syyttään. Tämän seurauksena vahvistuu myös mahdol­lisuus ylläpitää hyvin­voin­tiyh­teis­kunnan turvaa ja palve­luita tulevil­lekin sukupol­ville. Varsi­naisen poliit­tisen sisäl­tötyön lisäksi verkosto on myös järjes­tänyt mm. Kokoo­muksen kaikkien aikojen ensim­mäisen työelä­mä­ris­teilyn. Lähde sinäkin rohkeasti mukaan ideoimaan Suomesta maata, jossa saa tehdä!

Verkoston vastuu­hen­ki­löiden yhteys­tiedot:

Puheen­johtaja: Juhana Vartiainen juhana.vartiainen@eduskunta.fi
Puheen­johtaja: Jaana Meklin jaana.meklin@gmail.com
Puheen­johtaja: Jaana Laitinen-Pesola jaana.laitinen-pesola@eduskunta.fi
Sihteeri: Mika Haapsaari mika.haapsaari@gmail.com

Kokoomus.fi