Järjes­tö­toi­minnan verkosto – kokoomus.fi
MENU
Järjes­tö­toi­minnan verkosto

Järjes­tö­toi­minnan verkosto

Me maalaamme suurella!

Tule terävöit­tämään ja tukemaan kokoo­muksen järjes­tö­toi­mintaa

Kokoomus on histo­ri­aansa kunnioittava aktii­vinen, avoin ja ihmiseen luottava tulevai­suus­puolue, joka rakentaa ennak­ko­luu­lot­to­masti tulevai­suutta sekä etsii ratkaisuja yhteis­kun­nal­lisiin epäkohtiin.

Järjes­tö­toi­minnan verkoston tarkoi­tuksena on kehittää osallis­tu­misen mahdol­li­suuksia kokoo­mus­toi­min­nassa, tukea paikal­lista ja alueel­lista toimintaa sekä tunnistaa ja jakaa hyviä käytäntöjä.

Verkoston puheen­joh­tajina toimivat Riina Aspila ja Leena Zittling. Verkoston sihteeri on Malviina Heinä.

Verkosto toteuttaa tarkoi­tustaan ja tavoi­tettaan vaikut­ta­jaklubien kautta. Klubeja kootaan tarpeen ja kokoo­mus­kentän toiveiden mukaan. Klubien tehtävänä on luoda edelly­tyksiä, innostaa, avustaa sekä inspi­roida jäseniä ja yhdis­tyksiä.

Verkos­tossa toimivat seuraavat klubit:

Osallis­tu­mis­tavat-klubin tarkoi­tuksena on ideoida ja kehittää tapoja osallistua puolue­toi­mintaan ja politiikkaan nykyaikaan sopivilla ja uusilla tavoilla ja siten madaltaa ihmisten kynnystä lähteä mukaan yhteis­kun­nal­liseen harras­tukseen.  Klubi kannustaa paikallis- ja aluetoi­mintaa rajat ylittävään yhteis­työhön ja kehittää kokoo­mus­laisten yhdis­tysten kanssa uusia jäsen­pal­ve­luita ja jäsen­han­kinnan tapoja. Tavoit­teena on paikal­li­sesti näkyvämpi ja mukaansa houkut­televa kokoo­mus­laisuus kaikkialla Suomessa.  Klubin puheen­johtaja on Keijo Tauriainen Seinä­joelta ja varapu­heen­johtaja Anna-Liisa Lämsä Oulusta.

Vaaliklubi inspiroi jäseniään löytämään vaalityön tekemi­selle uusia toteut­ta­mis­tapoja perin­teisten toimin­tojen rinnalle. Se haastaa innos­tumaan ja innos­tamaan vaalityön tekemiseen sekä kehittää vaali­työtä paikal­li­sella, alueel­li­sella ja valta­kunnan tasolla. Klubi on tarkoi­tettu erityi­sesti yhdis­tysten vaali­pääl­li­köille ja vaali­työstä kiinnos­tu­neille kokoo­mus­lai­sille. Vaaliklubin puheen­johtaja on Marjukka Hentilä Järven­päästä.

Parhaat palat -klubi etsii hyviä käytän­teitä kentältä, jalostaa, jalkauttaa ja monistaa niitä muidenkin käyttöön. Jo olemassa olevien toimin­ta­ta­pojen lisäksi kehitetään uusia. Kulttuuria, yhdis­tysten välistä yhteis­työtä, tempauksia, mitä tahansa – parhaat ideat käyttöön ja levitykseen! Tämä on klubi toimin­nasta, tekemi­sestä ja ideoin­nista kiinnos­tu­neille kokoo­mus­lai­sille. Parhaat Palat -klubin puheen­joh­tajana toimii Veikka-Petteri Kuusisto Helsin­gistä.

Svenska gruppen on ruotsin­kie­li­sille ja kaksi­kie­li­sille tarkoi­tettu vaikut­ta­ja­ryhmä, joka tarjoaa helpon tavan päästä mukaan kokoo­mus­laiseen tekemiseen ja asioiden äärelle ruotsin kielellä, ilman yhdis­tys­hal­linnon pyörit­tä­misen rasit­teita. Puheen­joh­tajana klubissa toimii Ted Apter. Sihteeri on Veera Hellman.

Digiklubi kokoaa yhteen kokoo­mus­laisia ja kokoo­mus­hen­kisiä uusien tekno­lo­gioiden asian­tun­ti­joita ja niiden käyttö­ta­pojen kehit­tä­mi­sestä kiinnos­tu­neita ihmisiä. Se pohtii sekä sähköisten toimin­ta­ta­pojen kehit­tä­mistä järjes­tö­toi­min­nassa että digita­li­saa­tioon liittyviä politiik­ka­ky­sy­myksiä. Klubin puheen­johtaja on Miia Lindell ja sihteeri Perttu Koistinen.

Lue täältä hyvät käytänteet 1.0 A5

 

Lue täältä hyvät käytänteet 1.0 A4

Verkoston vastuu­hen­ki­löiden yhteys­tiedot

Puheen­johtaja: Leena Zittling leena@zittling.eu 040 900 1910
Puheen­johtaja: Riina Aspila riina.aspila@live.com 040 560 3465
Sihteeri: Malviina Heinä (UUSI) malviina.heina@gmail.com  0407438942

Kokoomus.fi