Avaa/sulje valikko
Järjes­tö­toi­min­nan verkosto

Järjes­tö­toi­min­nan verkosto

Me maalaamme suurella!

Tule terä­vöit­tä­mään ja tuke­maan kokoo­muk­sen järjes­tö­toi­min­taa

Kokoo­mus on histo­ri­aansa kunnioit­tava aktii­vi­nen, avoin ja ihmi­seen luot­tava tule­vai­suus­puo­lue, joka raken­taa ennak­ko­luu­lot­to­masti tule­vai­suutta sekä etsii ratkai­suja yhteis­kun­nal­li­siin epäkoh­tiin.

Järjes­tö­toi­min­nan verkos­ton tarkoi­tuk­sena on kehit­tää osal­lis­tu­mi­sen mahdol­li­suuk­sia kokoo­mus­toi­min­nassa, tukea paikal­lista ja alueel­lista toimin­taa sekä tunnis­taa ja jakaa hyviä käytän­töjä.

Verkos­ton puheen­joh­ta­jina toimi­vat Riina Aspila ja Leena Zitt­ling. Verkos­ton sihteeri on Malviina Heinä.

Verkosto toteut­taa tarkoi­tus­taan ja tavoi­tet­taan vaikut­ta­jaklu­bien kautta. Klubeja kootaan tarpeen ja kokoo­mus­ken­tän toivei­den mukaan. Klubien tehtä­vänä on luoda edel­ly­tyk­siä, innos­taa, avus­taa sekä inspi­roida jäse­niä ja yhdis­tyk­siä.

Verkos­tossa toimi­vat seuraa­vat klubit:

Osal­lis­tu­mis­ta­vat-klubin tarkoi­tuk­sena on ideoida ja kehit­tää tapoja osal­lis­tua puolue­toi­min­taan ja poli­tiik­kaan nyky­ai­kaan sopi­villa ja uusilla tavoilla ja siten madal­taa ihmis­ten kynnystä lähteä mukaan yhteis­kun­nal­li­seen harras­tuk­seen.  Klubi kannus­taa paikal­lis- ja alue­toi­min­taa rajat ylit­tä­vään yhteis­työ­hön ja kehit­tää kokoo­mus­lais­ten yhdis­tys­ten kanssa uusia jäsen­pal­ve­luita ja jäsen­han­kin­nan tapoja. Tavoit­teena on paikal­li­sesti näky­vämpi ja mukaansa houkut­te­leva kokoo­mus­lai­suus kaik­kialla Suomessa.  Klubin puheen­joh­taja on Keijo Tauriai­nen Seinä­joelta ja vara­pu­heen­joh­taja Anna-Liisa Lämsä Oulusta.

Vaaliklubi inspi­roi jäse­ni­ään löytä­mään vaali­työn teke­mi­selle uusia toteut­ta­mis­ta­poja perin­teis­ten toimin­to­jen rinnalle. Se haas­taa innos­tu­maan ja innos­ta­maan vaali­työn teke­mi­seen sekä kehit­tää vaali­työtä paikal­li­sella, alueel­li­sella ja valta­kun­nan tasolla. Klubi on tarkoi­tettu erityi­sesti yhdis­tys­ten vaali­pääl­li­köille ja vaali­työstä kiin­nos­tu­neille kokoo­mus­lai­sille. Vaaliklu­bin puheen­joh­taja on Marjukka Hentilä Järven­päästä.

Parhaat palat -klubi etsii hyviä käytän­teitä kentältä, jalos­taa, jalkaut­taa ja monis­taa niitä muiden­kin käyt­töön. Jo olemassa olevien toimin­ta­ta­po­jen lisäksi kehi­te­tään uusia. Kult­tuu­ria, yhdis­tys­ten välistä yhteis­työtä, tempauk­sia, mitä tahansa – parhaat ideat käyt­töön ja levi­tyk­seen! Tämä on klubi toimin­nasta, teke­mi­sestä ja ideoin­nista kiin­nos­tu­neille kokoo­mus­lai­sille. Parhaat Palat -klubin puheen­joh­ta­jana toimii Veikka-Petteri Kuusisto Helsin­gistä.

Svenska grup­pen on ruot­sin­kie­li­sille ja kaksi­kie­li­sille tarkoi­tettu vaikut­ta­ja­ryhmä, joka tarjoaa helpon tavan päästä mukaan kokoo­mus­lai­seen teke­mi­seen ja asioi­den äärelle ruot­sin kielellä, ilman yhdis­tys­hal­lin­non pyörit­tä­mi­sen rasit­teita. Puheen­joh­ta­jana klubissa toimii Ted Apter. Sihteeri on Veera Hell­man.

Digiklubi kokoaa yhteen kokoo­mus­lai­sia ja kokoo­mus­hen­ki­siä uusien tekno­lo­gioi­den asian­tun­ti­joita ja niiden käyt­tö­ta­po­jen kehit­tä­mi­sestä kiin­nos­tu­neita ihmi­siä. Se pohtii sekä sähköis­ten toimin­ta­ta­po­jen kehit­tä­mistä järjes­tö­toi­min­nassa että digi­ta­li­saa­tioon liit­ty­viä poli­tiik­ka­ky­sy­myk­siä. Klubin puheen­joh­taja on Miia Lindell ja sihteeri Perttu Kois­ti­nen.

Lue täältä hyvät käytän­teet 1.0

Lue tästä hyvät käytän­teet 2.0

Verkos­ton vastuu­hen­ki­löi­den yhteys­tie­dot

Leena Zitt­ling, puheen­joh­taja
leena@zittling.eu, +358 40 900 1910

Riina Aspila, puheen­joh­taja
riina.aspila@live.com, +358 40 560 3465

Malviina Heinä, sihteeri
malviina.heina@gmail.com, +358 40 743 8942

Muut verkos­tot:

Hyvinvointi­politiikan verkosto

Kunta- ja kaupunki­politiikan verkosto

Maaseutu­politiikan verkosto

Sivistys­politiikan verkosto

Talous­politiikan verkosto

Elinkeino­politiikan verkosto

Ulko- ja turvallisuus­politiikan verkosto

Ympäristö­politiikan verkosto

Seniori­verkosto

Työelämä­verkosto