Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.

Hyvä kokoo­mus­lai­nen – jälleen saata­vissa Parhaat Palat kentän käyt­töön!

Meillä Kokoo­muk­sessa on tavoit­teena, että kaikki jäse­nemme voivat osal­lis­tua kehit­tä­mis­tal­koi­siin parem­man tule­vai­suu­den puolesta. Siksi olemme perus­ta­neet uudis­te­tut ohjel­ma­työn verkos­tot ja vaikut­ta­ja­ryh­mät Lappeen­ran­nan puolue­ko­kouk­sessa 2016. Ohjel­ma­työ kokoaa yhteen jäse­nis­tön hiljai­sen tiedon ja osaa­mi­sen ja on yhdessä peri­aa­teoh­jel­man kanssa toimin­tamme perus­kal­lio. Verkos­toja on yksi­toista, kymme­nen poli­tii­kan verkos­toa ja järjes­tö­toi­min­nan verkosto, joka keskit­tyy puolue­toi­min­nan kehit­tä­mi­seen eri teema-aluei­den näkö­kul­mista.

Ohjel­ma­työ kokoaa yhteen jäse­nis­tön hiljai­sen tiedon ja osaa­mi­sen ja on yhdessä peri­aa­teoh­jel­man kanssa toimin­tamme perus­kal­lio.

Verkos­to­jen tehtä­vänä on luoda mata­lan kynnyk­sen toimin­ta­malli ja ohjata poliit­ti­seen keskus­te­luun ja järjes­tö­toi­min­nan akti­voi­mi­seen. Verkos­toissa käydään laajaa yhteis­kun­nal­lista keskus­te­lua, tehdään uusia avauk­sia ja valmis­tel­laan puolu­een kantoja. Järjes­tö­toi­min­nan verkos­tossa ja sen viidessä klubissa hiomme järjes­tö­ken­tän toimin­ta­muo­toja ja vaali­käy­tän­teitä, kehi­tämme edel­leen vahvaa osaa­mista, etsimme, monis­tamme ja jaamme hyviä käytän­teitä, ylitämme kieli­muu­reja ja valmis­te­lemme kent­tää digi­ta­li­saa­tion maail­maan.

Luet parhail­laan kokoo­muk­sen järjes­tö­toi­min­nan verkos­ton Hyvät käytän­teet 2.0 -julkai­sua, jossa jälleen esitel­lään kentällä toimi­via pitkään käytössä olleita ja hyväksi havait­tuja toimin­ta­mal­leja. Toivomme niiden palve­le­van kent­tää ja johta­van yhte­näi­seen kansal­li­seen kokoo­mus­toi­min­taan. Kokoo­mus on tule­vai­suus­puo­lue. Tule­vai­suus­puo­lu­eelta edel­ly­te­tään edel­lä­kä­vijä asen­netta ja ajat­te­lu­mal­lia. Olemme valmiina kans­sanne raken­ta­maan tule­vai­suutta

Tule­vai­suus­puo­lu­eelta edel­ly­te­tään edel­lä­kä­vijä asen­netta ja ajat­te­lu­mal­lia. Olemme valmiina raken­ta­maan tule­vai­suutta kans­sanne.

Lämmin kiitos kaikille pamfle­tin kokoa­mi­sessa mukana olleille kokoo­mus­lai­sille. Työ jatkuu. Seuraava Parhaat Palat 3.0 ilmes­tyy keväällä 2019. Mikäli olet innos­tu­nut jaka­maan yhdis­tyk­ses­säsi käytössä olevan toimin­ta­mal­lin, ota yhteys verkos­toomme!

Tutustu verkos­toon tästä

Kokoo­mus­ter­vei­sin,

Veikka-Petteri Kuusisto, puheen­joh­taja, Parhaat palat -klubi
veikkakuusisto.politiikka@gmail.com

Leena Zitt­ling, puheen­joh­taja, järjes­tö­toi­min­nan verkosto
leena@zittling.eu

 


Hyvät käytän­teet 2.0

1. Järjes­töih­mi­set halua­vat tehdä hyvää

Järjes­tö­toi­min­nan isona missiona on vaikut­taa asioi­hin. Järjes­tö­toi­min­taan hakeu­tuu ihmi­siä, jotka halua­vat tehdä hyvää. Ihmi­set ovat aina kaivan­neet hyvän teke­mistä ja tämä koros­tuu enti­ses­tään nykyi­sessä poliit­ti­sessa toimin­taym­pä­ris­tössä. Hyviä tekoja, aitoja pyrki­myk­siä ja vilpi­töntä tahtoa.

Jos me haluamme vaikut­taa, niin me voimme sen tehdä. Aidossa teke­mi­sessä on aina intoa, paloa ja vahvaa halua. Ratkai­se­vaa on kuiten­kin se, miten asen­noi­dumme yhteis­ten asioi­den hoitoon ja teke­mi­seen. Sitou­dum­meko siihen ja millai­sella panok­sella yksilö haluaa olla mukana?

Hyvä käytänne: Kokoo­mus­muu­ra­hai­nen

Aktii­vi­set järjes­töih­mi­set ovat järjes­tö­ken­tän suola. Usein hiljai­sesti puur­ta­malla järjes­töih­mi­set teke­vät monet näky­mät­tö­mät asiat näky­viksi. Aktii­vi­sesti toimi­vat ihmi­set tulisi palkita ja heitä tulisi kiit­tää. Tämä ei ole kuiten­kaan itses­tään selvää järjes­tö­toi­min­nassa.
Käyttö: Palki­taan kerran vuodessa aktii­vi­set järjes­töih­mi­set. Palkit­se­mi­nen voidaan toteut­taa esimer­kiksi vuosi­ko­kouk­sen yhtey­dessä tai erik­seen järjes­tet­tä­vässä palkit­se­mis­ti­lai­suu­dessa.

Järven­pään Kokoo­mus ry, moni piiri­jär­jestö


2. Poli­tiikka on myös sosi­aa­lista toimin­taa

Poliit­ti­nen toiminta kaipaa uudis­tu­mista. Tapah­tu­mien ei aina tarvitse olla poli­tii­kan ympä­rillä, vaan paikal­li­syh­dis­tys­ten on hyvä akti­voida ihmi­siä myös sosi­aa­lis­ten suhtei­den ja kans­sa­käy­mi­sen saralla.
Sosi­aa­li­set suhteet ovat keskei­nen osa hyvin­voin­nin koke­musta. Tarve sosi­aa­li­sille suhteille ja kans­sa­käy­mi­selle kuiten­kin vaih­te­lee. Poliit­ti­sella toimin­nalla voimme tukea ja akti­voida ihmi­siä poli­tii­kan ulko­puo­lelta.

Hyvä käytänne: Jokion­ginta

Jokion­ginta on koko perheen kesä­ta­pah­tuma. Idean taus­talla on ajatus luoda vuosit­tai­nen tapah­tuma, jossa poli­tiikka ei näyt­tele keskeistä osaa. Epäpo­liit­ti­siin tilai­suuk­siin hakeu­tuu enem­män väkeä ja voi houku­tella myös poli­tii­kan ulko­puo­lelta ihmi­siä. Jokion­gin­nan keskiössä on yhdessä teke­mi­sen meininki. Kanta-Espoon Kokoo­mus ry on järjes­tä­nyt jokion­gin­taa samana viikon­lop­puna vuosi­tu­han­nen vaih­teesta lähtien. Ohjel­massa on ongin­taa, kala­saa­lii­den palkit­se­mista, yhdessä oloa ja makka­ran pais­toa. Kanta-Espoon kokoo­mus järjes­tää onkia ja matoja tapah­tu­maan.

Ajan­kohta: Kesän ensim­mäi­nen viikon­loppu, jolloin koulu­jen lomat alka­vat. Näin mahdol­lis­tamme osal­lis­tu­mi­sen myös lapsi­per­heille.

Kanta-Espoon Kokoo­mus ry


3. Yhdis­tyk­sen toimin­nan kehit­tä­mi­nen ja johta­mi­nen

Orga­ni­saa­tion toiminta edel­lyt­tää syste­maat­tista kehit­tä­mistä ja johta­mista yhä moniu­lot­tei­sem­massa maail­massa. Ennen kaik­kea orga­ni­sa­to­ri­nen toiminta edel­lyt­tää yhteen hiileen puhal­ta­mista, toimin­nan keskeis­ten ajatus­ten ymmär­tä­mistä ja toimin­taan sitou­tu­mista. Halli­tus johtaa stra­te­gista suun­nit­te­lua ja toteu­tusta orga­ni­saa­tiossa.

Hyvä käytänne: Halli­tuk­sen ilta­kou­lut

Vapaa­eh­tois­toi­min­nassa käy herkästi niin, että kokouk­set veny­vät, kun puhut­ta­vaa on paljon ja monesti järjes­te­tään turhia­kin kokouk­sia. Hyvin usein aktii­vi­set toimi­jat koke­vat tilan­teessa turhau­tu­mista. Silloin on hyvä sopia toimin­ta­ta­vasta, jossa jää aikaa myös vapaa­muo­toi­sem­malle keskus­te­lulle.

Halli­tuk­sen ilta­koulu on erin­omai­nen keino jakaa keskus­te­lut rennom­pien tilai­suuk­sien ja viral­lis­ten kokous­ten välillä. Ilta­kou­lut toimi­vat rennom­massa hengessä käytyinä kokouk­sina, joissa voi pohtia ja keskus­te­lut­taa asia­lis­talla olevia asioita kokous­ten välillä. Tuhat­kun­nassa ilta­kou­lut järjes­te­tään muuta­mia päiviä ennen kokouk­sia. Ilta­kou­lu­jen alka­mi­sen jälkeen kokouk­set suju­vat tehok­kaam­min ja osal­lis­tu­mi­nen kokouk­siin on parem­paa.

Käyttö: Halli­tuk­sen kokouk­sia ennen rennom­man keskus­te­lun mahdol­lis­ta­jana. Voidaan käyt­tää niin kokous­ten väli­sen keskus­te­lun kuin halli­tus­ten kokous­ten asia­lis­to­jen läpi­käy­mi­seen.

Kokoo­mus­opis­ke­li­jat Tuhat­kunta ry


4. Miten myymme poliit­ti­set kantamme?

Hissi­puhe eli pitch on muun muassa start-up maail­masta tunnettu napakka myyn­ti­puhe. Hissi­pu­heen tarkoi­tuk­sena on vakuut­taa kuulija esitel­tä­vän tuot­teen tai palve­lun hyödyl­li­syy­destä tai taus­talla olevan liike­toi­min­nan kannat­ta­vuu­desta. Sama idea toimii myös poli­tii­kassa ja järjes­tö­toi­min­nassa: hissi­puhe on järjes­tö­toi­min­nal­li­nen versio pitc­hin­gistä. Tarkoi­tuk­sena on kiteyt­tää edis­tet­tä­vän asian hyöty lyhyessä ajassa kuuli­jalle, monesti kansa­lai­selle.

Hyvä käytänne: Hissi­puhe

Tuore idea lähti liik­keelle kunta­vaa­li­ke­väästä. Idean taus­talla oli halu innos­taa sekä ehdok­kaita että äänes­tä­jiä uuden­lai­sen toimin­nan pariin, mutta tarjota silti sisäl­töjä. Panee­li­muo­toi­set tapah­tu­mat perin­tei­sessä mark­ki­naym­pä­ris­tössä ei ole enää tätä päivää äänes­tä­jien innos­ta­jana. Start-up yritys­ten puolella oli käytössä niin sanottu pitc­hing puhe, jota yhdis­tys ajat­teli kokeilla myös poliit­ti­sessa tapah­tu­massa.

Kunta­vaa­leissa ideana oli tarjota ehdok­kaalle 3-4 minuu­tin puheen­vuoro samasta anne­tusta teemasta eli ”Millai­sena haluat nähdä oman paik­ka­kun­nan tule­vai­suu­dessa?”. Puheet julkais­tiin Face­book-livenä ja tuoma­roi­tiin. Tuoma­roin­nissa päät­tä­jinä toimi­vat äänes­tä­jät ja tähän voi hyödyn­tää veloi­tuk­setta tarjolla olevia mobii­li­ää­nes­tys­oh­jel­mia. Hissi­pu­heen keinoin yhdis­tys sai paljon ehdok­kaita esiin ja eri tulo­kul­mia annet­tuun otsak­kee­seen.

Käyttö: Sovel­tuu monien tilai­suuk­sien ohjel­ma­nu­me­roksi ja erityi­sesti vaali­ti­lai­suuk­siin. Toimii niin yhdis­tys­ten toimin­nassa kuin vaali­ken­tillä ehdok­kailla.

Helsin­gin Edis­tys­ko­koo­mus ry


5. Hyvän­te­ke­väi­syyttä parhaim­mil­laan

Järjes­tö­toi­minta on parhaim­mil­laan hyvän­te­ke­väi­syyttä. Tämä ilme­nee tois­ten ihmis­ten autta­mi­sena ilman oman edun tavoit­te­lua. Erityi­sesti, kun kohteena on lapset, perheet, vanhuk­set ja vammai­set. Hyvän­te­ke­väi­syy­den tavoit­teena on hädä­na­lai­sessa tilan­teessa olevien lähim­mäis­ten elämän­ti­lan­teen helpot­ta­mi­nen. Yhteis­kun­ta­vai­kut­ta­mi­nen yhdis­tää parhaim­mil­laan poliit­ti­sen päätök­sen­teon, heikom­pio­sais­ten autta­mi­sen ja antaa toivoa parem­paan elämään.

Hyvä käytäntö: Anna Toivoa Elämälle

Niva­lan kokoo­mus aloitti vuonna 2014 yhdessä kirkon diako­nia­työn kanssa hyvän­te­ke­väi­syys­ke­räyk­sen. Keräyk­sen avulla hankit­tiin perus­e­lin­tar­vik­keita vähä­va­rai­sille perheille. Kaup­pa­kes­kuk­sissa oli keräystä varten ostos­kär­ryjä, joihin ihmi­set saivat jättää tuot­teita, jotka olivat osta­neet omien ostos­käyn­tiensä yhtey­dessä. Tuot­teina oli riisiä, maka­ro­nia, kahvia, teetä, soke­ria, glögiä ja muita perus­e­lin­tar­vik­keita.

Vuoden 2017 jouluna täyt­tyi 39 ostos­kär­ryl­listä tava­roita, joista tuli kaik­ki­aan 167 joulu­kas­si­lista tava­raa. Seura­kun­nan diako­nia­työ toimitti kassit perheille ennen joulua. Useat perheet saivat tästä iloa jouluunsa. Poliit­ti­nen toiminta on yhteis­kun­nal­lista vaikut­ta­mista monella eri tasolla ja toiminta voi olla myös huma­ni­tää­ristä.

Käyttö: Iloa vähä­va­rais­ten perhei­den jouluun. Hyvän­te­ke­väi­syys tempauk­sia voi järjes­tää myös muina ajan­koh­tina. Yhteis­työ­kump­pa­nin käyttö, kuten seura­kun­nan diako­nia­työ tai muu taho, on käytän­nön asioi­den hoita­mi­sen kannalta suosi­tel­ta­vaa.

Niva­lan Kokoo­mus ry


Meillä Kokoo­muk­sessa erilai­suus on voima­vara

Lue uuden nuoren jäse­nemme, Joni Määtän, kerto­mus liit­ty­mi­ses­tään puolu­ee­seemme.

Minun kokoo­mus-tari­nani

Olen asunut koko lyhyen, 20 vuoti­sen elämäni Kemissä, joka on kuuluisa vasem­mis­to­lai­sista asuk­kais­taan ja täten vasem­mis­ton vahvasta kanna­tuk­sesta. Sen on kerrottu johtu­van pitkälti siitä, mikä kemi­läi­siä suuresti työl­lis­tää - paperi- ja sellu­teh­taat sekä Euroo­pan Unio­nin ainoa kromi­kai­vos.

Pienessä 20 tuhan­nen asuk­kaan kaupun­gissa on tuntu­nut, että useim­milla luok­ka­ka­ve­reil­lani vähin­tään toinen vanhempi on töissä Stora Ensolla, Outo­kum­mulla tai Metsä-Fibrellä. Vasem­mis­to­liitto ja SDP koetaan usein näiden tehtai­den työn­te­ki­jöi­den asioita ajaviksi puolueiksi. Vuoden 2019 edus­kun­ta­vaa­leissa 49,9 prosent­tia kemi­läi­sistä äänes­ti­kin vasem­mis­to­liit­toa ja SDP:ta.

Ennen kuin olin tutus­tu­nut poli­tiik­kaan sen tarkem­min, olen vain ajatel­lut olevani vasem­mis­to­lai­nen. Ympä­ril­läni on ollut koko elämäni suurim­maksi osaksi joko vasem­mis­to­lai­sia kunta­po­lii­tik­koja, tai vähin­tään heidän äänes­tä­ji­ään. Isäni on ollut kaksi kautta Vasem­mis­to­lii­ton listoilla kunnan­val­tuus­tossa ja ennen häntä hänen isänsä.

Kokoo­muk­sesta on jäänyt kuva vain hyvä­osais­ten asioita ajavana porva­ri­puo­lu­eena, jossa ollaan vieraan­tu­neita normaali-ihmis­ten arjesta, huolista ja ongel­mista. Työläis­per­heen lapsen silmin kokoo­mus ei ole siis ollut oikea puolue päät­tä­mään asiois­tamme. 2019 edus­kun­ta­vaa­lien aikaan aloin seuraa­maan puheen­joh­ta­ja­tent­tejä tele­vi­siosta.

Olin vähi­tel­len lämmen­nyt myös Kokoo­muk­selle, sillä olin juuri päät­tä­nyt varus­mies­pal­ve­luk­seni Pääe­si­kun­nassa, Puolus­tus­voi­mien uutis­lehti Ruotu­väessä. Viikon­lo­put olin Kemissä vasem­mis­to­hen­kis­ten ihmis­ten keskellä, ja arki­päi­vinä Puolus­tus­voi­mien, usein kokoo­mus­hen­kis­ten ihmis­ten keskellä Helsin­gissä. Useat pitkät keskus­te­lut Pääe­si­kun­nan ruoka­lassa, niin upsee­rei­den kuin toimit­taja-kolle­goi­deni kanssa antoi­vat muka­vasti uutta pers­pek­tii­viä ja erilai­sia näkö­kul­mia yhteis­kun­nan asioi­hin, joihin luulin muodos­ta­neeni jo vuoren­var­man mieli­pi­teen.

Hyvänä esimerk­kinä voisin mainita #maksuton2aste -kampan­jan, jota oli tuke­massa liuta puolueita, ja itsel­leni järky­tyk­senä tuli se, että kokoo­mus puut­tui osal­lis­tu­ja­lis­tasta. ”Tuo ei taida olla Kokoo­muk­sen äänes­tä­jille tärkeä asia että koulu­tus on kaikille mahdol­lista.” Vasem­mis­to­po­lii­tik­ko­jen replii­kit olivat karua luet­ta­vaa, ja luotto sivis­tys­puo­lu­ee­seen alkoi muren­tua. Sitten aloin ajat­te­le­maan asiaa pintaa syvem­mältä: onko se laaja ongelma Suomessa, että 2. aste jää nuorella käymättä koska se on liian kallista? Ei tieten­kään ole.

Suurin osa suoma­lai­sista pystyy suorit­ta­maan toisen asteen ilman että se tulee talou­del­li­sesti liian raskaaksi. Sitten huoma­sin­kin jo Kokoo­mus­opis­ke­li­joi­den puut­tu­neen aihee­seen: samaan tulok­seen pääs­tään sillä, että tuki kohdis­te­taan vain niille ketkä sitä tarvit­se­vat. Jos tavoite on, että Suomessa kaikki voivat suorit­taa toisen asteen, ei kannata maksaa siitä 100 miljoo­naa euroa että kaikki saavat sen ilmai­seksi, jos tukien kohdis­ta­mi­sella niihin, ketkä sitä tarvit­se­vat (ja huomat­ta­vasti halvem­malla) pääs­tään samaan loppu­tu­lok­seen.

Huokai­sin helpo­tuk­sesta ja tajusin että taas järki voitti. Kesän lopussa päätin liit­tyä Kokoo­muk­seen. Muutama päivä sen jälkeen istuin jo Kemin Kokoo­muk­sen paikal­li­syh­dis­tyk­sen kokouk­sessa ihan taval­lis­ten ihmis­ten kanssa. Kävimme muka­via keskus­te­luita vireillä olevista valtuus­ton asioista ja minut otet­tiin hyvin vastaan poruk­kaan. Yllät­ty­neitä hekin olivat kun astuin kokous­huo­nee­seen.

Nuori­so­val­tuus­ton puheen­joh­ta­jasta jolla on vahva vasem­mis­to­tausta, ollaan varmasti odotettu suvul­leen jatka­jaa Vasem­mis­to­lii­ton valtuu­tet­tuna. Monet kyse­li­vät miten isä on tähän suhtau­tu­nut.

Olin kerto­nut hänelle asiasta noin kuukautta ennen, ja yllät­tä­vän hyvin hän otti asian vastaan. Saan olla sitä mieltä mitä haluan, mutta poliit­tista vään­töä meillä tulee olemaan. Isän vanhem­mille en kuiten­kaan ollut kerto­nut, ja sovimme iskän kanssa että käymme
mummo­lassa tuon kysei­sen kokouk­sen jälkeen illalla kerto­massa.

Heidän reak­tionsa jännitti paljon, sillä he ovat eläneet punai­set-valkoi­set aikaa ja kokoo­mus- ja herra­viha kumpuaa osit­tain myös sieltä. Iskä tiedosti tilan­teen ja otti mukaan viski­pul­lon tuliai­seksi. Varmaan ajat­teli että pikku ”naukut” pehmen­tää järky­tystä. Alku­reak­tio oli ihmet­te­levä, ja
mummo ja pappa sanoi­vat­kin suoraan että ovat petty­neitä, mutta toki saan olla sitä mieltä kuin haluan. Pappa sanoi kuiten­kin samaa kuin iskä, että poliit­tista vään­töä tulee olemaan. Vitsiä tuli myös, että poika taitaa jäädä perin­nöt­tö­mäksi ja metsät saamatta.

Tuon kysei­sen päivän jälkeen huhu ”loik­kaa­mi­sesta” oli kiiri­nyt jo Kemissä pitkälle. Tuttu kokoo­mus­lai­nen oli kaup­pa­reis­sulla joutu­nut tentat­ta­vaksi: ”onko huhu totta että Määtän poika on hypän­nyt Kokoo­muk­seen? Miten te kehta­sitte aivo­pestä sen?” Äidin vanhem­pien luona mummo otti asian hyvin vastaan. ”Sinä saat päät­tää mihin suun­taan lähdet, eikä kellään ole siihen mitään sano­mista.” Pappa oli sitä mieltä että minulla ei ole mitään edel­ly­tyk­siä olla kokoo­mus­lai­nen, koska olen ihan taval­li­sesta työläis­per­heestä. Olisi­han se kyllä outoa, että puolue valit­tai­siin sen mukaan mitä vanhem­mat tekee työk­seen ja paljonko saavat palk­kaa, sen sijaan että puolue valit­tai­siin omien ajatus­ten kautta.

Meri-Lappi 30.9.2019

Joni Määttä

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.6.2023

Koko­muus­mep­pien kolme täkyä parla­men­tin loppu­kau­teen

Euroo­pan parla­men­tin istun­to­kausi on kään­ty­mässä pian loppusuo­ralle. Viisi­vuo­ti­sen kauden aikana on ehti­nyt tapah­tua paljon, ja usein rutii­nin­omai­selta sekä puudut­ta­valta näyt­tävä lain­sää­dän­tö­työ on ollut hyvin poik­keuk­sel­lista tällä kaudella. Prio­ri­teet­teja on laitettu uusiksi esimer­kiksi koro­na­pan­de­mian, Venä­jän aloit­ta­man hyök­käys­so­dan sekä siitä seuran­neen ener­gia­krii­sin seurauk­sena. Viimeistä vuotta Euroo­pan parla­men­tissa leimaa­vat näiden ohella ja näistä johtuen erityi­sesti Ukrai­nan tilanne sekä talous- ja oikeus­val­tio­ky­sy­myk­set.

11.11.2022

Liikun­nan ja kuntou­tuk­sen edis­tä­mi­nen pain­opis­teeksi

Kokoo­muk­sen senio­ri­foo­ru­min blogi­kir­joi­tus /​​ Sari Sarko­maa Liik­ku­mat­to­muus romah­dut­taa nopeasti ihmi­sen toimin­ta­ky­vyn ja elämän­laa­dun. Ikäih­mis­ten liik­ku­mis­ky­vyn ongel­mista kaksi kolmas­osaa johtuu liikun­nan

28.9.2022

Unka­rin raha­ha­nat katkolla

Eurooppa-verkos­­ton “Miet­teitä Brys­se­lin ytimestä” -blogi­sar­jan teksti Euroo­pan unio­nin uskot­ta­vuus on koetuk­sella, kun Unkari edel­leen haas­taa toimin­nal­laan unio­nin demo­kra­tian perus­ar­voja. Stras­bour­gin

Skip to content