Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Verkostoblogit / Unkarin rahahanat katkolla

Unka­rin raha­ha­nat katkolla

Julkaistu:

Eurooppa-verkos­ton “Miet­teitä Brys­se­lin ytimestä” -blogi­sar­jan teksti

Euroo­pan unio­nin uskot­ta­vuus on koetuk­sella, kun Unkari edel­leen haas­taa toimin­nal­laan unio­nin demo­kra­tian perus­ar­voja. Stras­bour­gin syys­kuun täysis­tun­nossa EU-parla­mentti tuomitsi mietin­nös­sään Unka­rin demo­kra­tiaa heiken­tä­vät toimet ja julisti, ettei maata enää voi pitää demo­kra­tiana. Myös komis­sio tart­tui viimein toimeen, ja päätyi sunnun­taina 18.9. ehdot­ta­maan Unka­rin EU-rahoi­tuk­sen leik­kaa­mista 7,5 miljar­dilla neuvot­te­le­mani budjet­ti­lain avulla maan oikeus­val­tio­rik­ko­mus­ten vuoksi.

Kyseessä on hyvin histo­rial­li­nen hetki, sillä ensim­mäistä kertaa Euroo­pan unioni on keskeyt­tä­mässä jäsen­val­tionsa rahoi­tusta sään­tö­rik­ko­mus­ten vuoksi. Päätös oli odotettu, mutta vasta alkusoit­toa Unka­rin palaut­ta­mi­seksi oikeille raiteille.

On muis­tet­tava, että Unka­rin tapah­tu­missa on kyse myös paljon muusta kuin abstrak­tin oikeus­val­tio­pe­ri­aat­teen hylkää­mi­sestä. Tosia­siassa koko Unka­rin demo­kra­tia on uhat­tuna. Median itse­näi­nen toiminta on estetty, vähem­mis­tö­jen oikeuk­sia polje­taan ja maan demo­kra­tian kanti­mia on heiken­netty syste­maat­ti­sesti jo vuosien ajan. 

Asioista onkin tärkeää puhua niiden oikeilla nimillä: Unka­rin auto­kraat­ti­nen kehi­tys on uhka niin unio­nin uskot­ta­vuu­delle, toimin­ta­ky­vylle kuin unka­ri­lai­sille itsel­leen­kin. Yksi syy siihen, miksi Unka­rin tilanne on pääs­syt kehit­ty­mään näin vaka­vaksi, on komis­sion toimien hitaus. Jos Unkari todel­la­kin lait­taa täytän­töön siltä vaadit­ta­vat muutok­set, pitää tukien keskeyt­tä­mi­sen tarvetta tarkas­tella uudel­leen. Todel­li­suus on kuiten­kin tällä hetkellä se, että Unka­rin oikeus­val­tio­rik­ko­muk­set ovat erit­täin syvällä raken­teissa.

Komis­sion esit­tä­miin vaati­muk­siin sisäl­tyi­vät esimer­kiksi korrup­tion­vas­tai­sen elimen perus­ta­mi­nen, julkis­ten hankin­to­jen kilpai­lut­ta­mi­nen ja viran­omais­ten poliit­ti­sen riip­pu­mat­to­muu­den varmis­ta­mi­nen. 

Lupauk­sia on kuultu Orba­nin suusta ennen­kin. Komis­sion onkin pidet­tävä tiukasti kiinni sunnun­taina esite­tyistä vaati­muk­sista. Itse ajat­te­len, että Unkari tulee varmasti täyt­tä­mään vaati­muk­set pape­rilla, mutta komis­sion on pidet­tävä huoli siitä, että Unka­rin lupaa­mat toimet toteu­tu­vat myös käytän­nössä. Näyt­töä korrup­tiosta ja EU-tukien pääty­mi­sestä vääriin käsiin on paljon, ja unio­nin uskot­ta­vuu­den kannalta on elin­tär­keää, että raho­jen väärin­käyttö todella este­tään. Veron­mak­sa­jien varoilla ei pidä rahoit­taa korrup­tiota ja oligark­kien toimia. 

Syksyn aikana tulemme varmasti näke­mään uusia kään­teitä asiassa, ja täällä Euroo­pan parla­men­tin päädyssä aion tehdä kaiken edis­tääk­seni sitä, että komis­sion selkä­ranka kestää loppuun saakka. Unka­rilla on marras­kuun 19. päivään asti aikaa tehdä vaadit­ta­vat laki­muu­tok­set kansal­li­sella tasolla. Tämän jälkeen jäsen­maat päät­tä­vät määräe­nem­mis­töllä, keskey­tyykö Unka­rin EU-rahoi­tus vai ei. 

Petri Sarva­maa 

Kirjoit­taja on Euroo­pan Parla­men­tin jäsen

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

11.11.2022

Liikun­nan ja kuntou­tuk­sen edis­tä­mi­nen pain­opis­teeksi

Kokoo­muk­sen senio­ri­foo­ru­min blogi­kir­joi­tus /​​ Sari Sarko­maa Liik­ku­mat­to­muus romah­dut­taa nopeasti ihmi­sen toimin­ta­ky­vyn ja elämän­laa­dun. Ikäih­mis­ten liik­ku­mis­ky­vyn ongel­mista kaksi kolmas­osaa johtuu liikun­nan

30.6.2022

Krii­sit pakot­ta­vat meitä kehit­ty­mään

Miet­teitä Brys­se­lin ytimestä -blogi­kir­joi­tus Viimei­sen kahden vuoden aikana olemme kulke­neet ennen­nä­ke­mät­tö­män polun Euroo­pan lähi­his­to­riassa. Olemme kohdan­neet ja lähes kukis­ta­neet globaa­lin

15.6.2022

Senio­rei­den terveyttä ja toimin­ta­ky­kyä edis­tä­viä palve­luita ei saa jättää alue­hal­lin­non jyrän alle

On sietä­mä­tön epäkohta, että usein koti­hoi­don piirissä olevan ikäih­mi­sen kodin matot viedään ulos useam­min kuin ihmi­nen itse pääsee ulkoi­le­maan. Tiedos­samme

Skip to content