Kokoomus.fi / Tietoa kokoomuksesta / Kokoomusnaiset

Kokoo­mus­nai­set

Kokoo­muk­sen Nais­ten Liitto on kokoo­muk­sen jäsen­liitto.

Yli 100-vuotias aktii­vi­nen poliit­ti­nen vaikut­taja ja kokoo­mus­lais­ten nais­ten muodos­tama kansa­lais­jär­jestö, joka toimii nais­ten poliit­ti­sen osal­lis­tu­mi­sen vahvis­ta­mi­seksi, mahdol­li­suuk­sien tasa-arvon edis­tä­mi­seksi sekä poliit­ti­sena järjes­tö­toi­min­nan kotina tuhan­sille naisille.

Kokoo­mus­nai­set tarjoaa jäse­nil­leen vaikut­ta­mi­sen mahdol­li­suuk­sia, korkea­laa­tuista koulu­tusta sekä nais­ten yhdes­sä­oloa kokoo­mus­lai­sen arvo­maa­il­man äärellä ammen­taen eväitä arkeen, poliit­ti­seen osal­lis­tu­mi­seen ja vaikut­ta­mi­seen eri-ikäis­ten nais­ten osaa­mi­sesta ja viisau­desta.

Kokoo­mus­nai­sissa vaiku­tat mahdol­li­suuk­sien tasa-arvon, nais­ten uramah­dol­li­suuk­sien ja parem­man arjen puolesta. Tarjoamme koulu­tusta, mielen­kiin­toi­sia tapah­tu­mia ja uusia verkos­toja.

Kannus­tamme naisia työelä­mässä oman alansa huipulle ja raken­namme Suomesta kaikille kannus­ta­vaa paik­kaa kasvaa, kehit­tyä ja onnis­tua. Mahdol­li­suuk­sien tasa-arvo tarvit­see puolus­ta­jia. Liit­ty­mällä jäse­nek­semme liityt puhu­jista teki­jöi­hin. Kokoo­mus­nais­ten jäse­nyys on niille, jotka halua­vat näyt­tää esimer­kil­lään, että meistä jokaista tarvi­taan raken­ta­maan parem­paa maail­maa.

Terve­tu­loa jouk­koomme!

Skip to content