Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Tietoa kokoomuksesta / Kokoo­mus­nai­set

Kokoo­mus­nai­set

Kokoo­muk­sen Nais­ten Liitto on kokoo­muk­sen jäsen­liitto.

Yli 100-vuotias aktii­vi­nen poliit­ti­nen vaikut­taja ja kokoo­mus­lais­ten nais­ten muodos­tama kansa­lais­jär­jestö, joka toimii nais­ten poliit­ti­sen osal­lis­tu­mi­sen vahvis­ta­mi­seksi, mahdol­li­suuk­sien tasa-arvon edis­tä­mi­seksi sekä poliit­ti­sena järjes­tö­toi­min­nan kotina tuhan­sille naisille.

Kokoo­mus­nai­set tarjoaa jäse­nil­leen vaikut­ta­mi­sen mahdol­li­suuk­sia, korkea­laa­tuista koulu­tusta sekä nais­ten yhdes­sä­oloa kokoo­mus­lai­sen arvo­maa­il­man äärellä ammen­taen eväitä arkeen, poliit­ti­seen osal­lis­tu­mi­seen ja vaikut­ta­mi­seen eri-ikäis­ten nais­ten osaa­mi­sesta ja viisau­desta.

Kokoo­mus­nai­sissa vaiku­tat mahdol­li­suuk­sien tasa-arvon, nais­ten uramah­dol­li­suuk­sien ja parem­man arjen puolesta. Tarjoamme koulu­tusta, mielen­kiin­toi­sia tapah­tu­mia ja uusia verkos­toja.

Kannus­tamme naisia työelä­mässä oman alansa huipulle ja raken­namme Suomesta kaikille kannus­ta­vaa paik­kaa kasvaa, kehit­tyä ja onnis­tua. Mahdol­li­suuk­sien tasa-arvo tarvit­see puolus­ta­jia. Liit­ty­mällä jäse­nek­semme liityt puhu­jista teki­jöi­hin. Kokoo­mus­nais­ten jäse­nyys on niille, jotka halua­vat näyt­tää esimer­kil­lään, että meistä jokaista tarvi­taan raken­ta­maan parem­paa maail­maa.

Terve­tu­loa jouk­koomme!

Skip to content