Kokoo­mus­naiset – kokoomus.fi
MENU
Kokoo­mus­naiset

Kokoo­mus­naiset

Kokoo­muksen Naisten Liitto on kokoo­muksen jäsen­liitto.

Pian 100-vuotista taivaltaan juhliva aktii­vinen poliit­tinen vaikuttaja ja kokoo­mus­laisten naisten muodostama kansa­lais­jär­jestö, joka toimii naisten poliit­tisen osallis­tu­misen vahvis­ta­mi­seksi, mahdol­li­suuksien tasa-arvon edistä­mi­seksi sekä poliit­tisena järjes­tö­toi­minnan kotina tuhan­sille naisille.

Kokoo­mus­naiset tarjoaa jäsenilleen vaikut­ta­misen mahdol­li­suuksia, korkea­laa­tuista koulu­tusta sekä naisten yhdes­säoloa kokoo­mus­laisen arvomaa­ilman äärellä ammentaen eväitä arkeen, poliit­tiseen osallis­tu­miseen ja vaikut­ta­miseen eri-ikäisten naisten osaami­sesta ja viisau­desta.

Kokoo­mus­nai­sissa vaikutat mahdol­li­suuksien tasa-arvon, naisten uramah­dol­li­suuksien ja paremman arjen puolesta. Tarjoamme koulu­tusta, mielen­kiin­toisia tapah­tumia ja uusia verkostoja.

Kokoo­mus­nai­sissa vaikutat mahdol­li­suuksien tasa-arvon, naisten uramah­dol­li­suuksien ja paremman arjen puolesta.

Kannus­tamme naisia työelä­mässä oman alansa huipulle ja raken­namme Suomesta kaikille kannus­tavaa paikkaa kasvaa, kehittyä ja onnistua. Mahdol­li­suuksien tasa-arvo tarvitsee puolus­tajia. Liitty­mällä jäsenek­semme liityt puhujista tekijöihin. Kokoo­mus­naisten jäsenyys on niille, jotka haluavat näyttää esimer­killään, että meistä jokaista tarvitaan raken­tamaan parempaa maailmaa.

Terve­tuloa joukkoomme!

Tästä kokoo­mus­naisten netti­si­vuille

Yhteys­tiedot:

Sofia Vikman
Kokoo­mus­naisten puheen­johtaja, kansan­edustaja
+358 40 568 3777
sofia.vikman@eduskunta.fi

Jutta Wirén
pääsih­teeri
+358 40 776 3640
jutta.wiren@kokoomusnaiset.fi

Kokoomus.fi