Sulje valikko
Valikko Avaa/sulje valikko

Kokoo­mus­nuo­ret

Kuka tahansa kokoo­mus­lai­sen arvo­maa­il­man jakava 15–30 vuotias nuori voi liit­tyä kokoo­mus­nuo­riin.

Kokoo­mus­nuo­ret on vuonna 1928 perus­tettu kokoo­muk­sen nuori­so­jär­jestö, jonka arvoja ovat vapaus, vastuu ja välit­tä­mi­nen, sivis­tys, mahdol­li­suuk­sien tasa-arvo, isän­maal­li­suus ja kansain­vä­li­syys sekä ekolo­gi­nen kestä­vyys.

Olemme järjes­tönä sitou­tu­neet puolus­ta­maan yksi­lön­va­pautta, mark­ki­na­ta­loutta, länsi­maista sivis­tystä, oikeus­val­tio­pe­ri­aa­tetta sekä edus­tuk­sel­lista demo­kra­tiaa. Poli­tiik­kaamme leimaa muutos­myön­tei­syys ja edis­tyk­sel­li­syys.

Kokoomus­nuorten tapah­tu­mat

Liity nuoriin tästä

Yhteys­tiedot

Kokoo­mus­nuo­ret vaikut­taa ja kasvat­taa

Pyrimme olemaan nuorille selkeästi vaikut­ta­vin ja houkut­te­le­vin väylä yhteis­kun­nan muut­ta­mi­seen. Olemme järjes­tönä olemassa vaikut­taak­semme yhteis­kun­nal­li­seen päätök­sen­te­koon sekä antaak­semme jäse­nil­lemme edel­ly­tyk­siä toimia yhteis­kun­nassa ja menes­tyä poli­tii­kassa. Tärkeim­mät tehtä­vämme ovat siis vaikut­ta­mi­nen ja kasvat­ta­mi­nen.

Kokoo­mus­nuo­rissa sinulla on mahdol­li­suus vaikut­taa Kokoo­mus­nuor­ten linjoi­hin ja toimin­taan, tuoda oma äänesi yhteis­kun­nal­li­seen keskus­te­luun sekä kasvat­taa osaa­mis­tasi. Eikä tätä tarvitse tehdä yksin! Kokoo­mus­nuo­rista saat hyvin suurella toden­nä­köi­syy­dellä ystä­viä ympäri Suomen.

Kokoo­mus­nuo­ret on kokoo­muk­sen jäsen­jär­jestö, joten järjes­tön jäse­net ovat myös kokoo­muk­sen jäse­niä. Järjestö tunne­taan ruot­siksi nimellä Samlings­par­tiets Ungdomsför­bund rf ja englan­niksi Youth of the Natio­nal Coali­tion Party.
Terve­tu­loa kasva­vaan jouk­koomme!