Kokoomus.fi / Tue kokoomuksen vaalityötä

Tue
kokoo­muk­sen
vaali­työtä

Me kokoo­muk­sessa haluamme olla löytä­mässä ratkai­suja. Tahdomme raken­taa luot­ta­musta ja ymmär­rystä ihmis­ten ja ihmis­ryh­mien välille.

Pide­tään Suomi jatkos­sa­kin maana, jossa jokai­sella on mahdol­li­suus osal­lis­tua ja kehit­tää itse­ään. Me haluamme sanoa kaikille suoma­lai­sille: saa tehdä!

Tehtä­vämme on kasvat­taa jokai­sen suoma­lai­sen luot­ta­musta siihen, että juuri hänelle käy lopulta hyvin.

Kampanja-aikana kerä­tyt varat käyte­tään vaali­työn tuke­mi­seen. Kiitämme anta­mas­tasi tuesta!

Lahjoita netissä tästä

Yritys-
lahjoi­tuk­set

Lahjoi­tus­tili

Vapaa summa tilille: IBAN FI28 1573 3000 0152 54. Huomaat­han, että 1500 euron lahjoi­tuk­set tulee ilmoit­taa vaali­ra­hoi­tuk­sessa julki­sesti.

Teks­ti­vies­ti­lah­joi­tus

Lahjoita 25,00 € teks­taa­malla KOKOOMUS25 nume­roon 16499

Lahjoi­tus­pu­he­lin

Lahjoita 20,11€ + pvm, Soita nume­roon 0600 9 5030

Keräys­lupa: RA/​2017/​917, katso tästä rahan­ke­räys­lu­van yksi­tyis­koh­dat