• FI
 • SV
 • Avaa/sulje valikko
  Tue kokoo­muk­sen vaali­työtä

  Tue kokoo­muk­sen vaali­työtä

  Me kokoo­muk­sessa haluamme olla löytä­mässä ratkai­suja. Tahdomme raken­taa luot­ta­musta ja ymmär­rystä ihmis­ten ja ihmis­ryh­mien välille.

  Pide­tään Suomi jatkos­sa­kin maana, jossa jokai­sella on mahdol­li­suus osal­lis­tua ja kehit­tää itse­ään. Me haluamme sanoa kaikille suoma­lai­sille: saa tehdä!

  Tehtä­vämme on kasvat­taa jokai­sen suoma­lai­sen luot­ta­musta siihen, että juuri hänelle käy lopulta hyvin.

  Kampanja-aikana kerä­tyt varat käyte­tään vaali­työn tuke­mi­seen. Kiitämme anta­mas­tasi tuesta!

  Lahjoita netissä tästä

  Yritys-
  lahjoi­tuk­set

  Lahjoi­tus­tili

  Vapaa summa tilille: IBAN FI28 1573 3000 0152 54. Huomaat­han, että yli 1500 euron lahjoi­tuk­set tulee ilmoit­taa vaali­ra­hoi­tuk­sessa julki­sesti.

  Teks­ti­vies­ti­lah­joi­tus

  Lahjoita 25,00 € teks­taa­malla KOKOOMUS25 nume­roon 16499

  Lahjoi­tus­pu­he­lin

  Lahjoita 20,11€ + pvm, Soita nume­roon 0600 9 5030

  Keräys­lupa: RA/​2017/​917, katso tästä rahan­ke­räys­lu­van yksi­tyis­koh­dat