Sulje valikko
Valikko Avaa valikko

Apua ja tukea yrit­tä­jille

Kannamme huolta epävar­muu­den ja epätoi­von keskellä elävistä yrit­tä­jistä sekä yritys­ten työn­te­ki­jöistä, jotka pelkää­vät työpaik­ko­jensa puolesta. Vaikka terveys onkin juuri nyt etusi­jalla, yrityk­siä tarvi­taan krii­sin jälkei­sessä uudel­leen raken­ta­mi­sessa.

Poik­keus­a­jan podcast

Miten poik­keus­aika vaikut­taa ihmis­ten arkeen, koulun­käyn­tiin tai työhön? Lotta Backlund haas­tat­te­lee Poik­keus­a­jan podcas­tissa ihmi­siä ympäri Suomen – kuun­tele tuorein jakso tästä!

Tule uudelleen­rakentamaan Suomea

Koro­na­krii­sin jälkeen meitä odot­taa­kin valtava hyvin­voin­nin uudel­leen­ra­ken­nusu­rakka – nyt jos koskaan on tilausta näke­myk­sel­li­sille ja vastuun­tun­toi­sille päät­tä­jille ja uusille ideoille. Lähde ehdok­kaaksi Suomen tärkeim­piin vaalei­hin.

Tule mukaan toimin­taan:

Tue työtämme mikro­lahjoituksella
Asetu ehdolle kunta­vaa­leissa tai ehdota ehdo­kasta!

Ajankohtaista:

Kokoo­muk­sen puolue­ko­kous Porissa siir­re­tään syys­kuulle
Lue lisää
Keskus­te­lu­na­vaus: kohti 60 000 uutta työpaik­kaa
Lue lisää
Järjes­tö­toi­min­nan verkos­ton blogi: Muutos on mahdol­li­suus
Lue lisää
Poik­keus­a­jan podcast: Toisen­lai­nen koro­na­kriisi /​/​ Tiina Muuk­ko­nen ja Leena Linnus
Lue lisää
Hyvät käytän­teet 3.0
Lue lisää
Paikka auki: haemme edus­kun­ta­vaa­lien stra­te­gia­pääl­lik­köä
Lue lisää
Poik­keus­a­jan podcast: Turvetta tuleen ilmas­ton kustan­nuk­sella /​/​ Mia Rahu­nen ja Saara-Sofia Sirén
Lue lisää
Talous kasvuun, pääs­töt laskuun – Kestä­vällä uudel­leen­ra­ken­nuk­sella krii­sin yli
Lue lisää
Liity