• FI
 • SV
 • Avaa valikko

  Lisää työtä

  Suoma­lai­set tarvit­se­vat työtä, jotta voivat raken­taa itsel­leen ja perheel­leen sen näköistä elämää kuin halua­vat. Tarvit­semme työtä, jotta suoma­lai­silla on jatkos­sa­kin laadu­kasta koulu­tusta, palve­luita perheille ja hyvää hoivaa vanhuk­sille sekä turval­li­suutta. Kokoo­mus esit­tää keinot, joilla Suomeen saadaan 60 000 uutta työpaik­kaa.

  Lisää osaa­mista

  Jokai­sella pitää olla parhaat mahdol­li­suu­det pärjätä. Vahvis­tamme osaa­mista ja koulu­tusta varhais­kas­va­tuk­sesta läpi elämän kulke­vaan jatku­vaan oppi­mi­seen. Haluamme antaa korkea­kou­luille mahdol­li­suu­den paran­taa koulu­tuk­sen laatua siir­tä­mällä valtion omai­suutta niiden käyt­töön.

  Lisää liiken­nettä raiteille

  Torjumme ilmas­to­muu­tosta kaven­ta­matta suoma­lais­ten vapautta liik­kua. Esitämme keinot, joilla päära­dan paran­nus ja Turun tunnin junan ykkös­vaihe eli Espoon kaupun­ki­ra­dan paran­nus voidaan käyn­nis­tää.

  Kokoo­mus kier­tää – Miten Suomella menee?
  Asetu ehdolle kunta­vaa­leissa tai ehdota ehdo­kasta!

  Ajankohtaista

  Kokoo­mus kier­tää – Miten Suomella menee?
  Keskus­te­lu­na­vaus: kohti 60 000 uutta työpaik­kaa
  Paikka auki: Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa vies­tin­nän teki­jää
  Petteri Orpo: Halli­tuk­sen tavoite karkaa ilman 120 000 uutta työl­listä
  Rekry auki: etsimme palve­luk­seemme kunta­vaa­li­pääl­lik­köä ja yhteys­pääl­lik­köä
  Suomen EU-puheen­joh­ta­juus­kausi oli petty­mys: halli­tuk­sen EU-juna jäi asemalle
  Paula Risikko: Nyt suoraa selkää, halli­tus!
  Joulu­kort­ti­ra­hat Hyvä joulu­mieli -keräyk­seen
  Tule teke­mään tavoi­teoh­jel­maa!
  Petteri Orpo halli­tuk­selle: lisää työtä, vähem­män velkaa!
  Kokoo­mus osal­lis­tuu väli­ky­sy­myk­seen al-Holin kotiut­ta­mis­toi­mista
  Vastauk­set halli­tus­tun­nus­te­li­jan kysy­myk­siin 7.12.2019
  Kokoo­mus: kirjal­li­nen kysy­mys ulko­mi­nis­teri Haavis­ton toimin­nasta
  Liity