• FI
 • SV
 • Avaa valikko

  Lisää työtä

  Suoma­lai­set tarvit­se­vat työtä, jotta voivat raken­taa itsel­leen ja perheel­leen sen näköistä elämää kuin halua­vat. Tarvit­semme työtä, jotta suoma­lai­silla on jatkos­sa­kin laadu­kasta koulu­tusta, palve­luita perheille ja hyvää hoivaa vanhuk­sille sekä turval­li­suutta. Kokoo­mus esit­tää keinot, joilla Suomeen saadaan 60 000 uutta työpaik­kaa.

  Lisää osaa­mista

  Jokai­sella pitää olla parhaat mahdol­li­suu­det pärjätä. Vahvis­tamme osaa­mista ja koulu­tusta varhais­kas­va­tuk­sesta läpi elämän kulke­vaan jatku­vaan oppi­mi­seen. Haluamme antaa korkea­kou­luille mahdol­li­suu­den paran­taa koulu­tuk­sen laatua siir­tä­mällä valtion omai­suutta niiden käyt­töön.

  Lisää liiken­nettä raiteille

  Torjumme ilmas­to­muu­tosta kaven­ta­matta suoma­lais­ten vapautta liik­kua. Esitämme keinot, joilla päära­dan paran­nus ja Turun tunnin junan ykkös­vaihe eli Espoon kaupun­ki­ra­dan paran­nus voidaan käyn­nis­tää.

  Kokoo­mus kier­tää – Miten Suomella menee?
  Asetu ehdolle kunta­vaa­leissa tai ehdota ehdo­kasta!

  Ajankohtaista

  Keskus­te­lu­na­vaus: kohti 60 000 uutta työpaik­kaa
  Kokoo­muk­sen ehdo­tus terro­ris­mia koske­van lain­sää­dän­nön kiris­tä­mi­seksi
  Sari Multala: Mistä koulu­tettu henki­lö­kunta täyt­tä­mään tule­vai­suu­den hoita­ja­tarve?
  Paikka auki: Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa talous­po­liit­tista asian­tun­ti­jaa
  Kai Mykkä­nen: “Tarvit­ta­vat uudis­tuk­set huuta­vat rinnal­leen työpaik­koja”
  Liity