Sulje valikko
Valikko Avaa valikko

Apua ja tukea yrit­tä­jille

Kannamme huolta epävar­muu­den ja epätoi­von keskellä elävistä yrit­tä­jistä sekä yritys­ten työn­te­ki­jöistä, jotka pelkää­vät työpaik­ko­jensa puolesta. Vaikka terveys onkin juuri nyt etusi­jalla, yrityk­siä tarvi­taan krii­sin jälkei­sessä uudel­leen raken­ta­mi­sessa.

Lisää osaa­mista

Jokai­sella pitää olla parhaat mahdol­li­suu­det pärjätä. Vahvis­tamme osaa­mista ja koulu­tusta varhais­kas­va­tuk­sesta läpi elämän kulke­vaan jatku­vaan oppi­mi­seen. Haluamme antaa korkea­kou­luille mahdol­li­suu­den paran­taa koulu­tuk­sen laatua siir­tä­mällä valtion omai­suutta niiden käyt­töön.

Lisää työtä

Suoma­lai­set tarvit­se­vat työtä, jotta voivat raken­taa itsel­leen ja perheel­leen sen näköistä elämää kuin halua­vat. Tarvit­semme työtä, jotta suoma­lai­silla on jatkos­sa­kin laadu­kasta koulu­tusta, palve­luita perheille ja hyvää hoivaa vanhuk­sille sekä turval­li­suutta. Kokoo­mus esit­tää keinot, joilla Suomeen saadaan 60 000 uutta työpaik­kaa.

Tue työtämme mikro­lahjoituksella
Asetu ehdolle kunta­vaa­leissa tai ehdota ehdo­kasta!

Ajankohtaista

Keskus­te­lu­na­vaus: kohti 60 000 uutta työpaik­kaa
Lue lisää
Poik­keus­a­jan podcast: opet­taja Mirja Lind­holm ja Sari Multala /​/​ jakso 2
Lue lisää
Sanni Grahn-Laaso­nen: Lapsia pitää pystyä suoje­le­maan poik­keus­o­lois­sa­kin
Lue lisää
Henna Virk­ku­nen: Kiinan on lope­tet­tava villie­läin­kauppa
Lue lisää
Poik­keus­a­jan podcast: Henri Alén ja Petteri Orpo /​/​ jakso 1
Lue lisää
Tukea yhdis­tys­ten etätyös­ken­te­lyyn
Lue lisää
Kokoo­muk­sen krii­si­pa­ketti työpaik­ko­jen ja yritys­ten pelas­ta­mi­seksi
Lue lisää
Liity