Yhdis­tyk­sen aineis­to­pankki

Yhdis­tyk­sen malli­sään­nöt

Kokoo­muk­sessa on käytössä malli­sään­nöt eikä niihin voi tehdä muutok­sia. Kaikki sään­tö­muu­tok­set tulee lähet­tää piiri­toi­mis­tolle, joka lähet­tää ne edel­leen piiri­hal­li­tuk­selle ja puolue­hal­li­tuk­selle. Puolue toimit­taa sään­nöt PRH:lle puolue­hal­li­tuk­sen käsit­te­lyn jälkeen. Sään­tö­muu­tok­sen mukana tulee toimit­taa maksu­kuitti käsit­te­ly­mak­susta sekä varsi­nai­nen muutos­lo­make . Muutos maksaa tällä hetkellä 180 e. Huomaat­han että yhdis­tyk­sen nimen­muu­tos on myös sään­tö­muu­tos ja se vaatii piiri­hal­li­tuk­sen ja puolue­hal­li­tuk­sen käsit­te­lyn. Edellä maini­tut ohjeet koske­vat myös liit­to­jen piirejä ja yhdis­tyk­siä sekä kunnal­lis­jär­jes­töjä.

Puolu­een paikal­li­syh­dis­tys­ten, kunnal­lis­jär­jes­tö­jen ja piiri­jär­jes­tö­jen malli­sään­nöt ovat uudis­tuk­sen alla. Malli­sään­tö­jen arvioi­daan olevan valmiina elokuussa 2021. Mikäli yhdis­tyk­sen sään­tö­muu­tos ei ole tällä hetkellä aivan vält­tä­mä­tön, suosit­te­lemme odot­ta­maan uusia malli­sään­töjä. Muutos­maksu on huomat­ta­vasti edul­li­sempi syksyn muutok­sessa.

Lisä­tie­toja sään­tö­asioissa antaa järjes­tö­pääl­likkö Sanna Kali­nen sanna.kalinen@kokoomus.fi

Kokoo­muk­sen leijo­na­mer­kit

Kokoo­muk­sen yhdis­tyk­set voivat hakea leijo­na­merk­kejä tai juhla­mi­ta­lia ansioi­tu­neille jäse­nil­leen. Merk­kejä haetaan jäsen­re­kis­te­rin ansio­merk­ki­so­vel­luk­sen kautta. Merk­kien haku­pe­rus­teet löydät ohesta. Leijo­na­merk­kejä haetaan ympäri vuoden. Juhla­mi­ta­lia myön­ne­tään vain puolue­hal­li­tuk­sen joulu­kuun kokouk­sessa.

Yhdis­tys­toi­min­nan oppaita