Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.

Yhdis­tyk­sen aineis­to­pankki

Yhdis­tyk­sen malli­sään­nöt

Kokoo­muk­sen paikal­li­syh­dis­tys­ten, kunnal­lis­jär­jes­tö­jen ja piiri­jär­jes­tö­jen uudet sään­nöt löyty­vät alla olevan linkin takaa. Ohjeet sään­tö­muu­tos­pro­ses­siin löydät alta.

PUOLUEEN PIIRIJÄRJESTÖ, KUNNALLISJÄRJESTÖ ja PUOLUEEN PAIKALLISYHDISTYS

Sään­tö­muu­tok­sen teke­mi­nen

Yhdis­tyk­sen sään­tö­muu­tok­sen teke­mi­seen on alla yksi­tyis­koh­tai­nen ohje, jota piirin, kunnal­lis­jär­jes­tön ja paikal­li­syh­dis­tyk­sen (myöhem­min käyte­tään yhtei­sesti yhdis­tys) tulee noudat­taa sään­tö­muu­tosta tehdes­sään.

Kokoo­muk­sessa, kuten muis­sa­kin liit­to­muo­toi­sissa yhdis­tyk­sissä on käytössä malli­sään­nöt. Yhtei­set sään­nöt takaa­vat tasa­puo­li­sen kohte­lun yhtei­sen päämää­rän saavut­ta­mi­seksi. Tämän vuoksi yhdis­tys ei voi muut­taa sään­tö­jään halua­mal­laan tavalla, vaan yhdis­tyk­sen tulee käyt­tää täsmäl­leen puolue­hal­li­tuk­sen yhdis­tyk­sille hyväk­sy­miä malli­sään­töjä.

Paikal­li­syh­dis­tys voi valita joko yhden tai kahden vuosi­ko­kouk­sen sään­nöt.

Kunnal­lis­jär­jestö voi valita sään­nöt, jossa edus­tusoi­keus vuosi­ko­kouk­seen on joko 1/​10 tai 1/​25.
(Aiempi vapaasti valit­tava edus­tus­määrä ei tämän ennak­ko­tar­kas­tuk­sen yhtey­dessä ollut enää sallit­tua.)

Malli­sään­nöt on ennak­ko­tar­kas­tettu Patentti- ja rekis­te­ri­hal­li­tuk­sessa 6.10.2021. Tästä seuraa, että yhdis­tyk­sen sään­tö­jen muut­ta­mi­nen malli­sään­tö­jen mukai­seksi on edul­li­sem­paa ja nopeam­paa. Käsit­te­ly­maksu sään­tö­muu­tok­selle v 2024 on 55 e, kun se tehdään sähköi­sesti seuraa­vassa kuva­tulla tavalla.

Sään­tö­jen hyväk­sy­mi­nen

 • Yhdis­tyk­sen halli­tus käsit­te­lee sään­nöt ja tekee esityk­sen yhdis­tyk­sen ylei­selle kokouk­selle (syys/​kevätkokous, varsi­nai­nen kokous tai ylimää­räi­nen kokous)
 • Sään­tö­muu­tos on tehtävä yhdis­tyk­sen viral­li­sessa kokouk­sessa ja asiasta on mainit­tava kokous­kut­sussa. Sään­tö­muu­tok­sen hyväk­sy­mi­seen vaadi­taan vähin­tään 2/​3 enem­mistö anne­tuista äänistä.

Sään­tö­jen rekis­te­röi­mi­nen

 • Sään­tö­jen hyväk­sy­mi­sen jälkeen yhdis­tys lähet­tää järjes­tö­pääl­likkö Sanna Kali­selle sanna.kalinen@kokoomus.fi sähkö­pos­tin, joka sisäl­tää seuraa­vat tiedot:
  Yhdis­tyk­sen nimi
  Yhteys­hen­kilö ja sähkö­posti
  Missä kokouk­sessa sään­nöt hyväk­syt­tiin sekä kokouk­sen päivä­määrä
  Valit­tiinko yhden vai kahden kokouk­sen sään­nöt (paikal­li­syh­dis­tys) tai 1/​10 vai 1/​25 (kunnal­lis­jär­jestö)

Saat paluu­pos­tilla ohjeen rekis­te­röin­tiin. Samalla asia menee puolue­hal­li­tuk­sen käsit­te­lyyn sekä tulee rekis­te­röi­dyksi puolu­een rekis­te­riin. Puolue­toi­misto huoleh­tii tiedon myös piiri­jär­jes­tön piiri­hal­li­tuk­sen käsit­te­lyyn. Rekis­te­röinti tapah­tuu täysin sähköi­sesti.

HUOM! Mikäli sään­tö­muu­tos sisäl­tää yhdis­tyk­sen nimen­muu­tok­sen tulee asiasta olla yhtey­dessä piirin toimin­nan­joh­ta­jaan tai puolu­een järjes­tö­pääl­lik­köön ennen yhdis­tyk­sen yleistä kokousta. Nimen­muu­tos on aina myös sään­tö­muu­tos.

 • Sään­nöt tule­vat viral­li­sesti voimaan ja niitä käyte­tään, kun sään­nöt on rekis­te­röity PRH. Ennak­ko­tar­kas­tet­tuja malli­sään­töjä voi käyt­tää sisäi­sessä toimin­nassa jo kokouk­sessa hyväk­sy­mi­sestä lähtien, mikäli yhdis­tys kokouk­ses­saan näin päät­tää.
 • HUOM! Puolu­een jäse­nyh­dis­tys­ten sään­tö­muu­tok­sia ei saa lähet­tää suoraan postitse tai sähköi­sesti yhdis­tys­re­kis­te­riin. Puolu­een ja piiri­jär­jes­tön tehtävä on valvoa kaik­kia puolu­een yhdis­tys­ten sään­töjä ja sitä, että ne ovat puolu­een sään­tö­jen mukai­set. Sään­tö­jen hyväk­sy­mi­selle tulee saada puolue­hal­li­tuk­sen lupa, mutta prosessi on sähköi­nen ja hoituu suju­vasti.

 • HUOM! Kokoo­muk­sen Nuor­ten Liiton, Kokoo­muk­sen Nais­ten Liiton ja Opis­ke­li­ja­liitto Tuhat­kun­nan yhdis­tys­ten ja piiri­jär­jes­tö­jen sään­tö­muu­tok­set tulee edel­leen lähet­tää pape­rilla piiri­toi­mis­tolle, joka lähet­tää ne edel­leen piiri­hal­li­tuk­selle ja puolue­hal­li­tuk­selle. Puolue toimit­taa sään­nöt PRH:lle puolue­hal­li­tuk­sen käsit­te­lyn jälkeen. Sään­tö­muu­tok­sen mukana tulee toimit­taa maksu­kuitti käsit­te­ly­mak­susta sekä muutos­lo­make: https://www.kokoomus.fi/wp-content/uploads/2022/02/yhdistys-muutosUUSI.pdf . Muutos maksaa tällä hetkellä 110 e. Huomaat­han että yhdis­tyk­sen nimen­muu­tos on myös sään­tö­muu­tos ja se vaatii piiri­hal­li­tuk­sen ja puolue­hal­li­tuk­sen käsit­te­lyn.

Lisä­tie­toja sään­tö­asioissa antaa järjes­tö­pääl­likkö Sanna Kali­nen sanna.kalinen@kokoomus.fi

Kokoo­muk­sen leijo­na­mer­kit

Kokoo­muk­sen yhdis­tyk­set voivat hakea leijo­na­merk­kejä tai juhla­mi­ta­lia ansioi­tu­neille jäse­nil­leen. Merk­kejä haetaan jäsen­re­kis­te­rin ansio­merk­ki­so­vel­luk­sen kautta. Merk­kien haku­pe­rus­teet löydät ohesta. Leijo­na­merk­kejä haetaan ympäri vuoden. Juhla­mi­ta­lia myön­ne­tään vain puolue­hal­li­tuk­sen joulu­kuun kokouk­sessa.

Yhdis­tys­toi­min­nan oppaita

Kokoo­muk­sen eetti­nen ohje

https://www.kokoomus.fi/wp-content/uploads/2022/06/Kokoomuksen-eettinen-ohje_PH140921_hyvaksytty.pdf

Arkis­tointi

Arkis­tointi on tärkeä osa yhdis­tys­ten toimin­taa. On tärkeää, että yhdis­tyk­set säilyt­tä­vät ja toimit­ta­vat mate­ri­aa­lit eteen­päin oikealla tavalla.

Arkis­to­jen asia­kir­jat ovat vielä vuosien­kin jälkeen tärkeitä vanhoja asioita selvi­tet­täessä ja tietoja etsit­täessä. Ne ovat korvaa­mat­to­mia lähteitä histo­rian­tut­ki­muk­sessa. Arkisto on paitsi järjes­tön niin myös kansa­kun­nan muisti.

Saavu­tet­ta­vuuso­pas

Opas saavu­tet­ta­vam­man vies­tin­nän teke­mi­seen.

Skip to content