Yhdis­tyk­sen aineis­to­pankki

Yhdis­tyk­sen malli­sään­nöt

Kokoo­muk­sen paikal­li­syh­dis­tys­ten, kunnal­lis­jär­jes­tö­jen ja piiri­jär­jes­tö­jen uudet sään­nöt löyty­vät alla olevan linkin takaa. Ohjeet sään­tö­muu­tos­pro­ses­siin löydät alta.

PUOLUEEN PIIRIJÄRJESTÖ, KUNNALLISJÄRJESTÖ ja PUOLUEEN PAIKALLISYHDISTYS

Sään­tö­muu­tok­sen teke­mi­nen

Yhdis­tyk­sen sään­tö­muu­tok­sen teke­mi­seen on alla yksi­tyis­koh­tai­nen ohje, jota piirin, kunnal­lis­jär­jes­tön ja paikal­li­syh­dis­tyk­sen (myöhem­min käyte­tään yhtei­sesti yhdis­tys) tulee noudat­taa sään­tö­muu­tosta tehdes­sään.

Kokoo­muk­sessa, kuten muis­sa­kin liit­to­muo­toi­sissa yhdis­tyk­sissä on käytössä malli­sään­nöt. Yhtei­set sään­nöt takaa­vat tasa­puo­li­sen kohte­lun yhtei­sen päämää­rän saavut­ta­mi­seksi. Tämän vuoksi yhdis­tys ei voi muut­taa sään­tö­jään halua­mal­laan tavalla, vaan yhdis­tyk­sen tulee käyt­tää täsmäl­leen puolue­hal­li­tuk­sen yhdis­tyk­sille hyväk­sy­miä malli­sään­töjä.

Paikal­li­syh­dis­tys voi valita joko yhden tai kahden vuosi­ko­kouk­sen sään­nöt.

Kunnal­lis­jär­jestö voi valita sään­nöt, jossa edus­tusoi­keus vuosi­ko­kouk­seen on joko 1/​10 tai 1/​25.
(Aiempi vapaasti valit­tava edus­tus­määrä ei tämän ennak­ko­tar­kas­tuk­sen yhtey­dessä ollut enää sallit­tua.)

Malli­sään­nöt on ennak­ko­tar­kas­tettu Patentti- ja rekis­te­ri­hal­li­tuk­sessa 6.10.2021. Tästä seuraa, että yhdis­tyk­sen sään­tö­jen muut­ta­mi­nen malli­sään­tö­jen mukai­seksi on edul­li­sem­paa ja nopeam­paa. Käsit­te­ly­maksu sään­tö­muu­tok­selle v 2022 on 50 e, kun se tehdään sähköi­sesti seuraa­vassa kuva­tulla tavalla.

Sään­tö­jen hyväk­sy­mi­nen

 • Yhdis­tyk­sen halli­tus käsit­te­lee sään­nöt ja tekee esityk­sen yhdis­tyk­sen ylei­selle kokouk­selle (syys/​kevätkokous, varsi­nai­nen kokous tai ylimää­räi­nen kokous)
 • Sään­tö­muu­tos on tehtävä yhdis­tyk­sen viral­li­sessa kokouk­sessa ja asiasta on mainit­tava kokous­kut­sussa. Sään­tö­muu­tok­sen hyväk­sy­mi­seen vaadi­taan vähin­tään 2/​3 enem­mistö anne­tuista äänistä.

Sään­tö­jen rekis­te­röi­mi­nen

 • Sään­tö­jen hyväk­sy­mi­sen jälkeen yhdis­tys lähet­tää järjes­tö­pääl­likkö Sanna Kali­selle sanna.kalinen@kokoomus.fi sähkö­pos­tin, joka sisäl­tää seuraa­vat tiedot:
  Yhdis­tyk­sen nimi
  Yhteys­hen­kilö ja sähkö­posti
  Missä kokouk­sessa sään­nöt hyväk­syt­tiin sekä kokouk­sen päivä­määrä
  Valit­tiinko yhden vai kahden kokouk­sen sään­nöt (paikal­li­syh­dis­tys) tai 1/​10 vai 1/​25 (kunnal­lis­jär­jestö)

Saat paluu­pos­tilla ohjeen rekis­te­röin­tiin. Samalla asia menee puolue­hal­li­tuk­sen käsit­te­lyyn sekä tulee rekis­te­röi­dyksi puolu­een rekis­te­riin. Puolue­toi­misto huoleh­tii tiedon myös piiri­jär­jes­tön piiri­hal­li­tuk­sen käsit­te­lyyn. Rekis­te­röinti tapah­tuu täysin sähköi­sesti.

HUOM! Mikäli sään­tö­muu­tos sisäl­tää yhdis­tyk­sen nimen­muu­tok­sen tulee asiasta olla yhtey­dessä piirin toimin­nan­joh­ta­jaan tai puolu­een järjes­tö­pääl­lik­köön ennen yhdis­tyk­sen yleistä kokousta. Nimen­muu­tos on aina myös sään­tö­muu­tos.

 • Sään­nöt tule­vat viral­li­sesti voimaan ja niitä käyte­tään, kun sään­nöt on rekis­te­röity PRH. Ennak­ko­tar­kas­tet­tuja malli­sään­töjä voi käyt­tää sisäi­sessä toimin­nassa jo kokouk­sessa hyväk­sy­mi­sestä lähtien, mikäli yhdis­tys kokouk­ses­saan näin päät­tää.
 • HUOM! Puolu­een jäse­nyh­dis­tys­ten sään­tö­muu­tok­sia ei saa lähet­tää suoraan postitse tai sähköi­sesti yhdis­tys­re­kis­te­riin. Puolu­een ja piiri­jär­jes­tön tehtävä on valvoa kaik­kia puolu­een yhdis­tys­ten sään­töjä ja sitä, että ne ovat puolu­een sään­tö­jen mukai­set. Sään­tö­jen hyväk­sy­mi­selle tulee saada puolue­hal­li­tuk­sen lupa, mutta prosessi on sähköi­nen ja hoituu suju­vasti.

 • HUOM! Kokoo­muk­sen Nuor­ten Liiton, Kokoo­muk­sen Nais­ten Liiton ja Opis­ke­li­ja­liitto Tuhat­kun­nan yhdis­tys­ten ja piiri­jär­jes­tö­jen sään­tö­muu­tok­set tulee edel­leen lähet­tää pape­rilla piiri­toi­mis­tolle, joka lähet­tää ne edel­leen piiri­hal­li­tuk­selle ja puolue­hal­li­tuk­selle. Puolue toimit­taa sään­nöt PRH:lle puolue­hal­li­tuk­sen käsit­te­lyn jälkeen. Sään­tö­muu­tok­sen mukana tulee toimit­taa maksu­kuitti käsit­te­ly­mak­susta sekä muutos­lo­make: https://www.kokoomus.fi/wp-content/uploads/2022/02/yhdistys-muutosUUSI.pdf . Muutos maksaa tällä hetkellä 180 e. Huomaat­han että yhdis­tyk­sen nimen­muu­tos on myös sään­tö­muu­tos ja se vaatii piiri­hal­li­tuk­sen ja puolue­hal­li­tuk­sen käsit­te­lyn.

Lisä­tie­toja sään­tö­asioissa antaa järjes­tö­pääl­likkö Sanna Kali­nen sanna.kalinen@kokoomus.fi

Kokoo­muk­sen leijo­na­mer­kit

Kokoo­muk­sen yhdis­tyk­set voivat hakea leijo­na­merk­kejä tai juhla­mi­ta­lia ansioi­tu­neille jäse­nil­leen. Merk­kejä haetaan jäsen­re­kis­te­rin ansio­merk­ki­so­vel­luk­sen kautta. Merk­kien haku­pe­rus­teet löydät ohesta. Leijo­na­merk­kejä haetaan ympäri vuoden. Juhla­mi­ta­lia myön­ne­tään vain puolue­hal­li­tuk­sen joulu­kuun kokouk­sessa.

Yhdis­tys­toi­min­nan oppaita

Kokoo­muk­sen eetti­nen ohje

https://www.kokoomus.fi/wp-content/uploads/2022/06/Kokoomuksen-eettinen-ohje_PH140921_hyvaksytty.pdf

Skip to content