• FI
 • SV
 • MENU
  Kokoo­mus alueel­lasi

  Kokoo­mus alueel­lasi

  Kokoo­muk­sen toimis­tot alueel­lasi

  Kokoo­muk­sella on aktii­vi­sesti toimiva järjes­tö­kenttä, joka ulot­tuu Hangosta Utsjoelle. Toimimme koko Suomen alueella – meillä on 13 alue­toi­mis­toa, jotka teke­vät yhdessä paikal­li­syh­dis­tys­ten kanssa paikal­li­sesti kokoo­mus­laista poli­tiik­kaa. Toimin­nan­joh­ta­jat vastaa­vat aluei­densa päivit­täi­sestä toimin­nasta kun taas piiri­jär­jes­tö­jen puheen­joh­ta­jat ja -halli­tuk­set vastaa­vat poli­tii­kan sisäl­löstä.

  Helppo tapa tutus­tua meihin on oman alueen tapah­tu­missa käynti!

  Katso tästä toiminta omalla alueel­lasi:

  Helsin­gissä

  Uudella­maalla

  Varsi­nais-Suomessa

  Sata­kunnassa

  Keski-Suomessa

  Hämeessä

  Pohjan­maalla

  Pirkan­maalla

  Pohjois-Pohjan­­maalla

  Kainuussa

  Kaak­kois-Suomessa

  Lapissa

  Savo-Karja­lassa