Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Ilmoi­tus­ka­nava

Ilmoi­tus­ka­nava

Oletko havain­nut väärin­käy­tök­sen toimin­nas­samme? Kerro siitä meille.

Pyrimme joka tilan­teessa toimi­maan vastuul­li­sesti, lain­mu­kai­sesti ja kokoo­muk­sen arvo­jen mukai­sesti. Mikäli epäkoh­tia toimin­nas­samme esiin­tyy, haluamme niistä tiedon. 

Olemme otta­neet kokoo­musyh­tei­sössä käyt­töön luot­ta­muk­sel­li­sen Ilmoi­tus­ka­nava-palve­lun, jonka kautta kokoo­muk­sen toimi­hen­ki­löt, jäse­net, sidos­ryh­mämme ja tapah­tu­miin osal­lis­tu­neet voivat turval­li­sesti kertoa havait­se­mis­taan väärin­käy­tök­sistä. Voit tehdä ilmoi­tuk­sen, jos epäi­let, että yhtei­sös­sämme on tapah­tu­nut rikos tai väärin­käy­tös tai muu kokoo­muk­sen arvo­jen vastai­nen toiminta.  

Tavan­omaista palau­tetta tulee antaa kyseistä palau­te­ka­na­vaa käyt­täen osoit­teessa: info@kokoomus.fi   

Miten teen ilmoi­tuk­sen? 

Suosit­te­lemme keskus­te­le­maan epäkoh­dista ensi­si­jai­sesti alueesi kokoo­mus­toi­min­nasta vastaa­van puheen­joh­ta­jan tai  piirin toimin­nan­joh­ta­jan kanssa. Jos epäkohta liit­tyy puolu­een työn­te­ki­jään, suosit­te­lemme keskus­te­le­maan hänen esimie­hensä kanssa. Jos et halua tuoda asiaa näille henki­löille, voit käyt­tää ilmoi­tus­ka­na­vaa. Ilmoi­tuk­sen voi halu­tes­saan tehdä ilmoi­tus­ka­na­van kautta täysin nimet­tö­mänä ja käydä anonyy­miä keskus­te­lua ilmoi­tuk­sen käsit­te­li­jän kanssa. 

Mikäli epäi­let, että olet joutu­nut rikok­sen uhriksi, ota yhteyttä polii­siin.

Miten ilmoi­tuk­seni käsi­tel­lään? 

Kaikki ilmoi­tuk­set käsi­tel­lään asian­mu­kai­sesti ja luot­ta­muk­sel­li­sesti. Suojaamme aina ilmoit­ta­jan, ilmoi­tuk­sen kohteen ja muiden mahdol­li­sesti ilmoi­tuk­sessa mainit­tu­jen osapuol­ten henki­löl­li­syyk­sien luot­ta­muk­sel­li­suu­den. 

Ilmoi­tuk­sen tietoi­hin pääse­vät käsiksi vain käsit­te­lyyn valtuu­te­tut henki­löt emmekä luovuta henki­löl­li­syys­tie­to­jasi ulko­puo­li­sille ilman suos­tu­mus­tasi.  Selvi­tyk­sessä voidaan käyt­tää myös muita asian­tun­ti­joita tarkoi­tuk­sen­mu­kai­sen käsit­te­lyn varmis­ta­mi­seksi. 

Milloin saan vastauk­sen? 

Ilmoi­tus­ten käsit­te­lyyn valtuu­te­tut henki­löt voivat pyytää lisä­tie­toja sinulta ilmoi­tuk­ses­tasi ilmoi­tus­ka­na­van kautta. He myös vastaa­vat kana­van kautta kolmen kuukau­den sisällä, mihin toimen­pi­tei­siin mahdol­li­sesti ryhdymme ilmoi­tuk­sesi perus­teella. Otat­han siis ylös koodin, jonka saat ilmoi­tuk­sen jättä­mi­sen jälkeen, jotta pääset myöhem­min kirjau­tu­maan sisään ilmoi­tuk­seesi ja vies­ti­mään ilmoi­tuk­sen käsit­te­li­jöi­den kanssa.  

Lisä­tie­toa ilmoit­ta­jan henki­löl­li­syy­den salauk­sesta 

Ilmoi­tus­ka­nava on toteu­tettu puolu­eet­to­man ja ulko­puo­li­sen kump­pa­nin Keskus­kaup­pa­ka­ma­rin kanssa anonyy­min ilmoit­ta­jan henki­löl­li­syy­den salaa­mi­seksi. Keskus­kaup­pa­ka­mari tarjoaa palve­lun tekni­sen toteu­tuk­sen eikä vastaa­nota ilmoi­tuk­sia. 

Yrityk­sen valtuut­ta­mat käsit­te­li­jät vastaa­not­ta­vat ilmoi­tus­ka­na­van kautta tulleet ilmoi­tuk­set ja käsit­te­le­vät ne luot­ta­muk­sel­li­sesti. Vain valtuu­te­tuilla käsit­te­li­jöillä on pääsy ilmoi­tuk­siin. 

Ilmoi­tuk­sen voi tehdä aina nimet­tö­mästi. Ilmoi­tuk­sen vastaa­not­ta­vat käsit­te­li­jät eivät saa käyt­töönsä meta­tie­toja tai IP-osoi­tetta, joilla ilmoit­taja voitai­siin tunnis­taa. Kaikki ilmoi­tuk­set kryp­ta­taan luon­ti­het­kellä symmet­ri­sellä ja asymet­ri­sella vahvalla salausal­go­rit­milla, jota ei voi purkaa tai muut­taa jälkeen­päin. Käsit­te­li­jät saavat tietoonsa vain ilmoi­tuk­sen ajan­koh­dan ja ilmoi­tuk­sen sisäl­lön.  

Ilmoit­taja voi halu­tes­saan jättää ilmoi­tuk­sen yhtey­dessä nimensä ja yhteys­tie­tonsa. Ilmoi­tuk­sen tietoi­hin pääse­vät käsiksi vain käsit­te­lyyn valtuu­te­tut henki­löt emmekä luovuta henki­löl­li­syys­tie­to­jasi ulko­puo­li­sille ilman nimen­omaista suos­tu­mus­tasi, ellei ilmoi­tuk­sen asian­mu­kai­nen käsit­tely vaadi tieto­jen viemistä viran­omai­sille tai muita vastaa­via toimen­pi­teitä. 

Ilmoi­tuk­seen ei tule sisäl­lyt­tää arka­luon­tei­sia henki­lö­tie­toja, ellei­vät ne ole vält­tä­mät­tö­miä ilmoi­tuk­sen kuvai­lun ja sen käsit­te­lyn kannalta. 

Skip to content