Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.

Puolue­johto

Puolue­val­tuus­ton puheen­joh­taja, kansan­edus­taja

Heikki Autto

Vara­pu­heen­joh­taja, puolus­tus­mi­nis­teri, kansan­edus­taja

Antti Häkkä­nen

Vara­pu­heen­joh­taja, kunta- ja alue­mi­nis­teri, kansan­edus­taja

Anna-Kaisa Ikonen

Puheen­joh­taja, päämi­nis­teri, kansan­edus­taja

Petteri Orpo

Vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja

Karo­liina Parta­nen

Minis­te­rit

Sosi­aa­li­tur­va­mi­nis­teri, Kansan­edus­taja

Sanni Grahn-Laaso­­nen

Vara­pu­heen­joh­taja, puolus­tus­mi­nis­teri, kansan­edus­taja

Antti Häkkä­nen

Vara­pu­heen­joh­taja, kunta- ja alue­mi­nis­teri, kansan­edus­taja

Anna-Kaisa Ikonen

Tiede- ja kult­tuu­ri­mi­nis­teri, kansan­edus­taja

Sari Multala

Ympä­ristö- ja ilmas­to­mi­nis­teri, kansan­edus­taja

Kai Mykkä­nen

Puheen­joh­taja, päämi­nis­teri, kansan­edus­taja

Petteri Orpo

Työmi­nis­teri, kansan­edus­taja

Arto Sato­nen

Vara­pu­heen­joh­taja, ulko­mi­nis­teri, kansan­edus­taja

Elina Valto­nen

Euro­par­la­men­taa­ri­kot

Euro­par­la­men­taa­rikko

Mika Aaltola

Euro­par­la­men­taa­rikko, Kansan­edus­taja

Aura Salla

Euro­par­la­men­taa­rikko, Kansan­edus­taja

Pekka Toveri

euro­par­la­men­taa­rikko

Henna Virk­ku­nen

Puolue­toi­misto

Avoinna ma ja ke klo 9.00–12.00 ja ti klo 15.00–18.00

Jäsen­pal­velu

EU- ja ulko­po­li­tii­kan asian­tun­tija

Matilda af Häll­ström

Joel Elmaci Kokoomus

Nuori­so­koor­di­naat­tori

Joel Elmaci

Hallin­to­pääl­likkö

Timo Elo

Puolue­joh­don assis­tentti

Elli-Nora Heino­nen

Järjes­tö­pääl­likkö

Sanna Kali­nen

Tieto­hal­lin­to­pääl­likkö

Heikki Ketola

Puolue­sih­teeri

Kris­tiina Kokko

Placeholder image

Visua­listi

Henri Korpi

ICT-erityis­asian­tun­tija

Pasi Nykä­nen

Euro­vaa­li­koor­di­naat­tori

Joonas Pulliai­nen

Raine Tiessalo, kokoomus

Vies­tintä- ja yhteys­pääl­likkö

Raine Ties­salo

Kokoo­mus alueel­lasi

Helsin­gin toimin­nan­joh­taja

Timo Enroth

Savo-Karja­lan toimin­nan­joh­taja

Sari Hintikka-Varis

Hämeen toimin­nan­joh­taja

Pirjo Mäljä

Jukka Mäyrä, kokoomus

Lapin toimin­nan­joh­taja

Jukka Mäyrä

Uuden­maan toimin­nan­joh­taja

Janne Peso­nen

Jari Porraslampi, kokoomus

Pirkan­maan toimin­nan­joh­taja

Jari Porras­lampi

Pia Rantanen, kokoomus

Kaak­kois-Suomen toimin­nan­joh­taja

Pia Ranta­nen

Sata­kun­nan toimin­nan­joh­taja

Minni Ranta­nen

Varsi­nais-Suomen toimin­nan­joh­taja

Juha Ranta­saari

Eeva-Kaisa Rouhiainen, kokoomus

Keski-Suomen toimin­nan­joh­taja

Eeva-Kaisa Rouhiai­nen

Jaakko Salovaara, kokoomus

Pohjois-Pohjan­maan toimin­nan­joh­taja

Jaakko Salo­vaara

Miariikka Tervonen, kokoomus

Kainuun järjes­tö­sih­teeri

Miariikka Tervo­nen

Pohjan­maan toimin­nan­joh­taja

Riikka Varila

Kansan­edus­ta­jat

Kansan­edus­taja

Pauli Aalto-Setälä

Puolue­val­tuus­ton puheen­joh­taja, kansan­edus­taja

Heikki Autto

Kansan­edus­taja

Markku Eestilä

Kansan­edus­taja

Noora Fager­ström

Sosi­aa­li­tur­va­mi­nis­teri, Kansan­edus­taja

Sanni Grahn-Laaso­­nen

Kansan­edus­taja

Janne Heik­ki­nen

Kansan­edus­taja

Timo Heino­nen

Vara­pu­heen­joh­taja, puolus­tus­mi­nis­teri, kansan­edus­taja

Antti Häkkä­nen

Kansan­edus­taja

Juha Hänni­nen

Vara­pu­heen­joh­taja, kunta- ja alue­mi­nis­teri, kansan­edus­taja

Anna-Kaisa Ikonen

Kansan­edus­taja

Janne Jukkola

Kansan­edus­taja

Aleksi Jäntti

Kansan­edus­taja

Atte Kaleva

Kansan­edus­taja, edus­kun­ta­ryh­män 1. vara­pu­heen­joh­taja

Pia Kauma

Kansan­edus­taja

Ville Kaunisto

Kansan­edus­taja

Mari Kaunis­tola

Pihla Keto-Huovinen

Kansan­edus­taja, kokoo­mus­nai­set, puheen­joh­taja

Pihla Keto-Huovi­­nen

Kansan­edus­taja

Marko Kilpi

Kansan­edus­taja

Teemu Kinnari

Kansan­edus­taja

Pauli Kiuru

Kansan­edus­taja

Jukka Kopra

Kansan­edus­taja

Terhi Koulu­mies

Kansan­edus­taja

Milla Lahden­perä

Mia Laiho, kokoomus

Kansan­edus­taja

Mia Laiho

Kansan­edus­taja

Jarno Limnell

Kansan­edus­taja

Jarmo Lind­berg

Kansan­edus­taja, edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja

Matias Mart­ti­nen

Tiede- ja kult­tuu­ri­mi­nis­teri, kansan­edus­taja

Sari Multala

Ympä­ristö- ja ilmas­to­mi­nis­teri, kansan­edus­taja

Kai Mykkä­nen

Puheen­joh­taja, päämi­nis­teri, kansan­edus­taja

Petteri Orpo

Vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja

Karo­liina Parta­nen

Kansan­edus­taja

Susanne Päivä­rinta

Kansan­edus­taja

Paula Risikko

Euro­par­la­men­taa­rikko, Kansan­edus­taja

Aura Salla

Kansan­edus­taja

Tere Sammal­lahti

Kansan­edus­taja

Sari Sarko­maa

Työmi­nis­teri, kansan­edus­taja

Arto Sato­nen

Kansan­edus­taja

Saara-Sofia Sirén

Kansan­edus­taja, edus­kun­ta­ryh­män 3. vara­pu­heen­joh­taja

Mari-Leena Talvi­tie

Euro­par­la­men­taa­rikko, Kansan­edus­taja

Pekka Toveri

Kansan­edus­taja

Ville Valko­nen

Kansan­edus­taja

Oskari Valtola

Vara­pu­heen­joh­taja, ulko­mi­nis­teri, kansan­edus­taja

Elina Valto­nen

Kansan­edus­taja

Heikki Vest­man

Kansan­edus­taja

Sofia Vikman

Kansan­edus­taja

Ville Väyry­nen

Sinuhe Wallinheimo, kokoomus

Kansan­edus­taja, edus­kun­ta­ryh­män 2. vara­pu­heen­joh­taja

Sinuhe Wallin­heimo

Ben Zyskowicz

Kansan­edus­taja

Ben Zyskowicz

Edus­kun­ta­ryh­män kans­lia

Sosi­aa­li­tur­van ja työelä­män asian­tun­tija

Lotta Aarto

EU- ja ulko­po­li­tii­kan asian­tun­tija

Matilda af Häll­ström

​Luon­non­vara- ja ympä­ris­tö­po­liit­ti­nen asian­tun­tija

Eero Haapa­lehto

Tiedo­tus­sih­teeri

Oskari Heino­nen

Vies­tin­nän asian­tun­tija

Niina Hämä­läi­nen

Pääsih­teeri

Mikko Korte­lai­nen

Johdon ja hallin­non sihteeri

Marjukka Kuusela

Edus­kun­ta­ryh­män laki­mies

Ville Laakso

Placeholder image

Henki­lös­tö­sih­teeri

Sari Pelli­nen

Eurovaaliehdokas Sakari Pääkkö Kokoomus

Talous­po­liit­ti­nen asian­tun­tija

Sakari Pääkkö

Placeholder image

Talous­po­li­tii­kan asian­tun­tija

Pasi Sammal­lahti

Osaa­mis- ja sivis­tys­po­liit­ti­nen asian­tun­tija

Siiri Tuovila

Placeholder image

Sosi­aali- ja terveys­po­li­tii­kan asian­tun­tija

Alexis Vartiai­nen

Jäsen­lii­tot

Kokoo­mus­nuor­ten pääsih­teeri

Teresa Bäck­ström

Pihla Keto-Huovinen

Kansan­edus­taja, kokoo­mus­nai­set, puheen­joh­taja

Pihla Keto-Huovi­­nen

Kokoo­mus­opis­ke­li­joi­den pääsih­teeri

Tomas Kuren­niemi

Kokoo­mus­opis­ke­li­jat, puheen­joh­taja

Henriina Rantala

Kokoo­mus­nuo­ret, puheen­joh­taja

Binga Tupa­mäki

Kokoo­mus­nais­ten pääsih­teeri

Jenni Vartiai­nen

Kokoo­muk­sen koulu­tus­toi­minta

Koulu­tus­suun­nit­te­lija

Sanna Hämä­läi­nen

Opin­to­joh­taja, kunta­po­li­tiikka, vaikut­taja- ja vaali­kou­lu­tus

Annika Kokko

Koulu­tus­pääl­likkö, järjestö-, vaali- ja ehdo­kas­kou­lu­tus

Veli-Pekka Manni­nen

Koulu­tus­suun­nit­te­lija, vies­tintä, kunta­po­li­tiikka, kaupun­ki­po­li­tiikka

Jouni Mark­ka­nen

Koulu­tus­suun­nit­te­lija, järjestö-, kunta- ja vaali­kou­lu­tus

Jyrki Sele­nius

Porva­ril­li­sen Työn Arkisto

Arkis­ton­joh­taja

Riku Keski-Rauska

Skip to content