Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Tietoa kokoomuksesta / Porva­ril­li­sen Työn Arkisto

Porva­ril­li­sen
Työn Arkisto

Porva­ril­li­sen Työn Arkisto (PTA) eli kokoo­muk­sen keskusar­kisto on aktii­vi­nen, ajassa elävä ja kehi­tystä seuraava arkisto.

Porva­ril­li­sen Työn Arkisto (PTA) kokoaa, säilyt­tää ja tarjoaa tutki­joille ja muille tarvit­si­joille konser­va­tii­vista yhteis­kun­nal­lista toimin­taa ja porva­ril­lista työtä koske­via aineis­toja. Ne ovat osa ”kansal­li­seen kult­tuu­ri­pe­rin­töön kuulu­via yksi­tyi­siä arkistoaineis­toja”, joiden säily­mistä ja käytön edis­tä­mistä turva­taan valtio­na­vus­tuk­sella.

Arkisto tarjoaa tutki­joille lähde­ai­neis­toja, kerää, vastaa­not­taa, järjes­tää ja digi­toi arkis­toai­neis­toja, vastaa tiedus­te­lui­hin ja kehit­tää toimin­taansa. Arkisto opas­taa aineis­to­jen arvioin­nissa, järjes­tä­mi­sessä, käsit­te­lyssä sekä siir­ron tai muuton suun­nit­te­lussa. Aineis­toja voi tutkia virka-aikana tai sopi­muk­sen mukaan.

Arkis­tossa on pöytä­kirja-aineis­to­jen ohella laajat lehti­lei­ke­ko­koel­mat, julis­teita, kampanja-aineis­toja, valo­ku­via, ohjel­mia, vaaliai­neis­toja, filmejä, valo­ku­via ja äänit­teitä. Pääosa keskei­sistä asia­kir­joista on digi­toitu.

Porva­ril­li­sen Työn Arkisto säätiö (PTAS) on perus­tettu vuonna 1975. Halli­tuk­seen kuuluu viisi porva­ril­li­sen työn eri alojen edus­ta­jaa, jotka vali­taan viideksi vuodeksi kerral­laan. Puheen­joh­taja on histo­rian tutkija, FT Vesa Määttä, vara­pu­heen­joh­taja, hallin­to­pääl­likkö Timo Elo ja jäse­niä profes­sori, VTT Jenni Kari­mäki, johtaja VTT Jukka Koivisto ja profes­sori, VTT Vesa Vares. Säätiön asia­mies ja arkiston johtaja on Riku Keski-Rauska (FT).

Tästä arkis­ton sivulle

Tästä virtu­aa­li­ti­laan

Skip to content