Kokoomus.fi / Vaikuta kokoomuksessa

Vaikuta
kokoo­muk­sessa

Vaikuta kokoo­muk­sessa

Tule puhu­maan ja teke­mään poli­tiik­kaa – osal­listu verkos­toi­hin ja vaikuta kokoo­muk­sessa

Jäse­nis­tös­sämme on suuresti sekä arjen että erityi­sa­lo­jen osaa­mista ja hyödyl­listä hiljaista tietoa. Haluamme, että kaikilla jäse­nil­lämme on mahdol­li­suus osal­lis­tua poli­tiik­kamme teke­mi­seen. Verkos­tot ovat olemassa tätä vaikut­ta­mis­työtä varten ja ne ovat avoi­mia kaikille jäse­nille.

Tule mukaan tapah­tu­miin

Miten Suomella menee? Tule, puhu­taan! Puolu­eemme järjes­tä­mät tapah­tu­mat ovat kaikille avoi­mia. Ainoas­taan puolue­ko­kouk­sen ja puheen­joh­ta­ja­päi­vien kaltai­set tapah­tu­mat on tarkoi­tettu jäse­nille – näihin­kin pääset mukaan liit­ty­mällä jäse­neksi.

Puolue­joh­tomme Petteri Orpon johdolla kier­tää Suomea, tule paikalle niin jutel­laan!

Mitä puolu­een jäse­nyys on?

Me haluamme, että Suomessa on mahdol­li­suus tehdä ja onnis­tua. Meillä saa myös epäon­nis­tua – ja saa yrit­tää uudes­taan. Me uskomme, että suoma­lai­set ovat oikeasti kiin­nos­tu­neita yhtei­sistä asioista. Siksi kutsumme sinut mukaan. Toivo­tamme sinut terve­tul­leeksi raken­ta­maan Suomea, jossa saa tehdä! Kiin­nos­tuitko? Tule mukaan, liity jäse­neksi!

Jäse­nenä voit vaikut­taa poli­tiik­kaan, osal­lis­tua verkos­toi­hin ja vaikut­ta­ja­ryh­miin ja saada elini­käi­siä kave­reita.

Skip to content