Sulje valikko
Valikko Avaa/sulje valikko
Lasku­tus­tie­dot

Lasku­tus­tie­dot

Arvoisa yhteis­työ­kump­pa­nimme,

Toivomme saavamme laskut ensi­si­jai­sesti sähköi­sessä muodossa. Mikäli yrityk­sel­länne ei ole mahdol­li­suutta toimit­taa verk­ko­las­kuja tai lähet­tää laskuja sähkö­pos­tilla, voitte lähet­tää pape­ri­las­kut skan­naus­pal­ve­luo­soit­tee­seen. 

 

1. Verk­ko­las­kut

Kansal­li­nen Kokoo­mus R.P.
Y-tunnus: 0213498-5

Verk­ko­las­ku­tuso­soit­teet:
OVT: 003702134985
Operaat­tori: Maventa (003721291126)

OVT: FI3250460110014797
Operaat­tori: Osuus­pankki päätili (OKOYFIHH)

 

2. Lasku­jen vastaan­otto sähkö­pos­titse skan­naus­pal­ve­luun

Toivomme, että lähe­tätte tähän osoit­tee­seen ainoas­taan laskuja. Laskut lähe­te­tään palve­luun sähkö­pos­tin PDF-muotoi­sina liite­tie­dos­toina ja laskun liit­tei­den tulee olla samassa tiedos­tossa itse laskun kanssa.

Sähkö­pos­ti­las­kun osoite: 02134985@scan.netvisor.fi
• Voit lähet­tää useita laskuja yhdessä sähkö­pos­ti­vies­tissä, kunhan jokai­nen lasku on eril­li­senä liite­tie­dos­tona. Kaikilla tiedos­toilla tulee olla eri nimi.
• Yhden sähkö­pos­tin maksi­mi­koko on 5Mb.
• PDF-tiedos­to­jen tulee olla aitoja PDF-doku­ment­teja (PDF- versio 1.3 tai uudempi).
• Liit­teen nimen salli­tut merkit ovat taval­li­sia kirjoi­tus­merk­kejä, a-z, A-Z, 0-9. Ethän käytä erikois­merk­kejä tai väli­lyön­tejä liit­tei­den nimeä­mi­seen.

 

3. Lasku­jen vastaan­otto postitse skan­naus­pal­ve­luun

Osoi­te­tie­to­jen tulee olla täydel­li­sinä sekä laskussa että kirje­kuo­ressa, jotta lasku voidaan välit­tää nopeasti ja luotet­ta­vasti vastaa­not­ta­jal­leen.

Kansal­li­nen Kokoo­mus R.P.
02134985
PL 100
80020 Kollek­tor Scan

• Lähe­tät­hän skan­nauso­soit­tee­seen ainoas­taan lasku­ma­te­ri­aa­lia. Nämä postit luetaan auto­maat­ti­sesti yrityk­semme reskont­raan, eikä mikään muu mate­ri­aali (esimer­kiksi kuitit, liike­lah­jat, luot­to­kor­tit) saavuta vastaa­not­ta­jaansa tätä kautta.
• Ethän käytä niit­tejä skan­naus­pal­ve­luun lähe­te­tyissä laskuissa.

Emme vastaa­nota laskuja käyn­tio­soit­tee­seemme