Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Lasku­tus­tie­dot

Lasku­tus­tie­dot

Arvoisa yhteis­työ­kump­pa­nimme,

Toivomme saavamme laskut ensi­si­jai­sesti sähköi­sessä muodossa. Mikäli yrityk­sel­länne ei ole mahdol­li­suutta toimit­taa verk­ko­las­kuja tai lähet­tää laskuja sähkö­pos­tilla, voitte lähet­tää pape­ri­las­kut skan­naus­pal­ve­luo­soit­tee­seen. 

 

1. Verk­ko­las­kut

Kansal­li­nen Kokoo­mus R.P.
Y-tunnus: 0213498-5

Verk­ko­las­ku­tuso­soit­teet:
OVT: 003702134985
Operaat­tori: Maventa (003721291126)

OVT: FI3250460110014797
Operaat­tori: Osuus­pankki päätili (OKOYFIHH)

 

2. Lasku­jen vastaan­otto sähkö­pos­titse skan­naus­pal­ve­luun

Toivomme, että lähe­tätte tähän osoit­tee­seen ainoas­taan laskuja. Laskut lähe­te­tään palve­luun sähkö­pos­tin PDF-muotoi­sina liite­tie­dos­toina ja laskun liit­tei­den tulee olla samassa tiedos­tossa itse laskun kanssa.

Sähkö­pos­ti­las­kun osoite: 02134985@scan.netvisor.fi
• Voit lähet­tää useita laskuja yhdessä sähkö­pos­ti­vies­tissä, kunhan jokai­nen lasku on eril­li­senä liite­tie­dos­tona. Kaikilla tiedos­toilla tulee olla eri nimi.
• Yhden sähkö­pos­tin maksi­mi­koko on 5Mb.
• PDF-tiedos­to­jen tulee olla aitoja PDF-doku­ment­teja (PDF- versio 1.3 tai uudempi).
• Liit­teen nimen salli­tut merkit ovat taval­li­sia kirjoi­tus­merk­kejä, a-z, A-Z, 0-9. Ethän käytä erikois­merk­kejä tai väli­lyön­tejä liit­tei­den nimeä­mi­seen.

 

3. Lasku­jen vastaan­otto postitse skan­naus­pal­ve­luun

Osoi­te­tie­to­jen tulee olla täydel­li­sinä sekä laskussa että kirje­kuo­ressa, jotta lasku voidaan välit­tää nopeasti ja luotet­ta­vasti vastaa­not­ta­jal­leen.

Kansal­li­nen Kokoo­mus R.P.
02134985
PL 100
80020 Kollek­tor Scan

• Lähe­tät­hän skan­nauso­soit­tee­seen ainoas­taan lasku­ma­te­ri­aa­lia. Nämä postit luetaan auto­maat­ti­sesti yrityk­semme reskont­raan, eikä mikään muu mate­ri­aali (esimer­kiksi kuitit, liike­lah­jat, luot­to­kor­tit) saavuta vastaa­not­ta­jaansa tätä kautta.
• Ethän käytä niit­tejä skan­naus­pal­ve­luun lähe­te­tyissä laskuissa.

Emme vastaa­nota laskuja käyn­tio­soit­tee­seemme

Skip to content