Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Sari Sarkomaa
Kokoomus.fi / Julkaisut / Verkostoblogit / Liikun­nan ja kuntou­tuk­sen edis­tä­mi­nen pain­opis­teeksi

Liikun­nan ja kuntou­tuk­sen edis­tä­mi­nen pain­opis­teeksi

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen senio­ri­foo­ru­min blogi­kir­joi­tus /​ Sari Sarko­maa

Liik­ku­mat­to­muus romah­dut­taa nopeasti ihmi­sen toimin­ta­ky­vyn ja elämän­laa­dun. Ikäih­mis­ten liik­ku­mis­ky­vyn ongel­mista kaksi kolmas­osaa johtuu liikun­nan puut­teesta – vain kolman­nes vanhe­ne­mi­sesta. Varmin tapa ikään­tyä on lopet­taa liik­ku­mi­nen. Liikun­taan, mahdol­li­suu­teen ulkoilla ja kuntou­tuk­seen ei saa olla ikära­jaa.

Ikäins­ti­tuu­tin teke­mät tutki­muk­set osoit­ta­vat huoles­tut­ta­via tietoja ikäih­mis­ten liikun­nasta. Väliin­pu­toa­jia ovat varsin­kin kotona asuvat heik­ko­kun­toi­set ikäih­mi­set ja heidän omais­hoi­ta­jansa. Ikään­ty­välle väes­tölle on luotava lisä­kan­nus­teita ja -mahdol­li­suuk­sia toimin­ta­ky­vyn yllä­pi­tä­mi­seen ja liikun­nan lisää­mi­seen. Tähän tarvi­taan hyvin monen­lai­sia toimia.

Ikään­ty­vän väes­tön toimin­ta­ky­vyn, kaiken ikäis­ten liikun­nan ja oikea-aikai­sen kuntou­tuk­sen edis­tä­mi­sen on oltava seuraa­van halli­tuk­sen yksi pain­opiste.

Yksi teho­kas toimen­pide on laajen­taa koti­ta­lous­vä­hen­nys koske­maan fysio­te­ra­pia- ja toimin­ta­te­ra­piay­ri­tys­ten sekä vastaa­vien amma­tin­har­joit­ta­jien tuot­ta­maa koti­kun­tou­tusta. Vauh­dit­taak­seni tavoi­tetta olen tehnyt asiasta lakia­loit­teen, joka on luet­ta­vissa koti­si­vuil­lani: https://www.sarisarkomaa.fi/?p=11104

Kun kerran siivous ja omasta kodista huoleh­ti­mi­nen ovat koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen piirissä, niin miksi ei sitten omasta ja vanhem­pien sekä isovan­hem­pien toimin­ta­ky­vystä huoleh­ti­mi­nen? Kohen­tu­nut toimin­ta­kyky ja sään­nöl­li­nen arki­lii­kunta auttaa kaiken ikäi­siä jaksa­maan parem­min, mutta erityi­sesti ikään­ty­neet hyöty­vät liikun­nasta monella tapaa. Liikun­nalla on posi­tii­vi­sia vaiku­tuk­sia elämän­laa­tuun, toimin­ta­ky­kyyn, mielia­laan ja muis­tiin.

Koti­kun­tou­tuk­sella yllä­pi­de­tään ja edis­te­tään ihmis­ten arjen toimin­ta­ky­kyä ja tuetaan turval­lista kotona asumista silloin, kun kotona pärjää­mi­nen ja arjen toimin­noista suoriu­tu­mi­nen on heiken­ty­nyt ikään­ty­mi­sen, sairas­tu­mi­sen tai onnet­to­muu­den seurauk­sena ja toimin­ta­kyky laske­nut merkit­tä­västi. Kotona tapah­tu­van kuntou­tuk­sen tavoit­teena on vahvis­taa ihmi­sen kykyä toimia mahdol­li­sim­man itse­näi­sesti omassa arjes­saan.

Julki­sen sekto­rin tarjoama koti­kun­tou­tus on aivan liian vähäistä tarpee­seen nähden, rinnalle tarvi­taan muita keinoa ikään­ty­vän väes­tön toimin­ta­ky­vyn edis­tä­mi­seen ja yllä­pi­tä­mi­seen. Mitä iäkkäämpi ihmi­nen on, sitä toden­nä­köi­sem­min hän tarvit­see tukea ja ohjausta liikun­taansa ja toimin­ta­ky­kynsä yllä­pi­tä­mi­seen. Tuen avulla voidaan löytää ratkai­sut arjessa selviy­ty­mi­seen ja sopi­vaan liik­ku­mi­seen sairau­desta ja kivuista huoli­matta. Olen­naista on, että avun ja tuen saa nopeasti, ettei kipu kroo­nistu ja ettei liik­ku­mat­to­muus aiheuta peruut­ta­mat­to­mia vahin­koja.

Koti­hoi­don piirissä olevat ihmi­set ovat yhä iäkkääm­piä, huono­kun­toi­sem­pia ja usein muis­ti­sai­raita. Koti­hoi­don henki­löstö on ylikuor­mit­tu­nutta, omais­hoi­ta­jat ovat kovilla ja kaipaa­vat kipeästi lisä­tu­kea. Koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen laajen­ta­mi­sella kuntou­tuk­seen on monia myön­tei­siä talou­del­li­sia vaiku­tuk­sia inhi­mil­li­sen elämän­laa­dun edis­tä­mi­sen lisäksi. Ikään­ty­nei­den ja huono­kun­tois­ten kotona selviy­ty­mi­sen tuke­mi­sella voidaan siir­tää muita raskaam­pia palve­luja ja ympä­ri­vuo­ro­kau­tista hoitoa.

Koti­kun­tou­tus on arvo­kasta ja tärkeää työtä sekä vaikut­tava toimi edis­tää terveyttä ja toimin­ta­ky­vyn yllä­pi­toa niin, että iän kart­tuessa ja sairauk­sista huoli­matta kotona on mahdol­lista asua itse­näi­sesti, turval­li­sesti ja mielek­käästi.

Liikun­nan ja oikea-aikai­sen kuntou­tuk­sen edis­tä­mi­sen on oltava tule­van halli­tuk­sen yksi pain­opiste.

Terve­tu­loa pohti­maan seuraa­van edus­kun­ta­kau­den tavoit­teita Senio­ri­foo­ru­min tilai­suu­teen Senio­rei­den tule­vai­suu­den­nä­ky­mät tors­taina 24.11.2022 klo 17.00. Tilai­suus järjes­te­tään Helsin­gissä Finans­sia­lan tiloissa osoit­teessa Itäme­ren­katu 11–13. Tilai­suu­teen voi osal­lis­tua myös etäyh­teyk­sin seuraa­malla ja kommen­toi­malla tilai­suutta Team­sin väli­tyk­sellä.

Tilai­suu­dessa pohdimme yhdessä ikäih­mis­ten tule­vai­suu­den­nä­ky­miä Eläke­läis­liit­to­jen etujär­jestö EETU ry:n teet­tä­män Huomi­sen Kynnyk­sellä tutki­muk­sen pohjalta. Aiheesta alus­taa Senio­ri­lii­ton puheen­joh­taja Anneli Taina. Tilai­suu­den alussa kuulemme Finans­sia­lan johta­jan Tuomo Yli-Huttu­lan puheen­vuo­ron, Miten julkista hyvin­voin­nin rahoi­tusta voidaan täyden­tää yksi­tyi­sellä rahoi­tuk­sella.

Tilai­suu­dessa on kahvi­tar­joilu.

Ilmoit­tau­dut­han etukä­teen tilai­suu­teen tällä linkillä: https://forms.gle/C5BY8v1aZjRck3xo6

Linkki etäyh­tey­dellä seuraa­mista varten lähe­te­tään ilmoit­tau­tu­neille lähem­pänä tilai­suutta.

Voit seurata työtäni kansan­edus­ta­jana edus­kun­ta­ter­vei­sis­täni, joissa kerron ajan­koh­tai­sia poli­tii­kan kuulu­mi­sia. Edus­kun­ta­ter­vei­set voit tilata lähet­tä­mällä sähkö­pos­tia sari.sarkomaa@eduskunta.fi

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

7.5.2024

Pauli Aalto-Setälä: Emme aio jättää Suomen pelas­ta­mista kesken

Kansan­edus­taja Pauli Aalto-Setä­­län pitämä ryhmä­puhe keskus­te­luun julki­sen talou­den suun­ni­tel­masta 2025-2028. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Keskellä pahinta euro­krii­siä Euroo­pan keskus­pan­kin pääjoh­taja Mario

25.4.2024

Henna Virk­ku­nen: ”Tule­van EU-kauden kärkinä talous ja turval­li­suus”

Kesä­kuun euro­vaa­leissa linja­taan mihin suun­taan Euroop­paa viedään seuraa­vat viisi vuotta. Edel­li­sissä euro­vaa­leissa kärki­tee­maksi nousi ilmas­ton­muu­tos. Se näkyi vahvasti sekä vaali­tu­lok­sessa,

25.4.2024

Kokoo­muk­sen EU-vaalioh­jelma 2024

Missä EU, siellä mahdol­li­suus. Vahva Euroo­pan unioni tarkoit­taa vahvem­paa itse­näistä Suomea Jäse­nyys EU:ssa vahvis­taa Suomen vakautta, turvaa ja hyvin­voin­tia. Kansa

Skip to content