Kokoo­mus­ken­tän parhaat palat lisään­ty­vät - käsis­säsi on uusin versio 3.0.

Verkos­tot ovat puolu­eemme mata­lan kynnyk­sen toimin­ta­mal­leista yksi parhaista. Tänä kesänä verkos­to­jemme määrä lisään­tyy jälleen. Jokai­selle jäse­nel­lemme löytyy omaa osaa­mis­taan tai kiin­nos­tus­taan kohtaan oleva verkosto vaih­toehto. Järjes­tö­toi­min­nan verkos­ton yhtenä tehtä­vänä on kerätä parhaita toimin­nan paloja kentältä ja jakaa niitä muiden käyt­töön.

Esit­te­lemme jälleen moni­puo­li­sia toimia, joita kokoo­mus­lai­set teke­vät tai joihin osal­lis­tu­vat eri puolilla Suomea. Tämän­ker­tai­sissa Hyvissä Käytän­teissä on yhteistä rajo­jen ylit­tä­mi­nen ja silto­jen raken­ta­mi­nen eri toimi­joi­den kesken. Parhaat palat heijas­ta­vat alhaalta-ylös­päin, yli rajo­jen ja tiiviissä yhteis­toi­min­nassa olevaa järjes­tö­toi­min­taa.

Muutos­vauhti on nopeam­paa kuin koskaan aiem­min ja siksi järjes­töt tarvit­se­vat uuden­laista kette­ryyttä ja kevyem­piä toimin­ta­ta­poja. Tutustu myös jo aiem­min Hyvät käytän­teet 1.0 ja 2.0 esit­te­lyissä ollei­siin parhai­siin paloi­hin. Niistä voi löytyä oman kunnan järjes­tö­työ­hön uutta virkis­tä­vää toimin­taa.

Lämmin kiitos kaikille pamfle­tin kokoa­mi­sessa mukana olleille kokoo­mus­lai­sille. Työmme jatkuu ja toimin­tamme tiivis­tyy. Seuraava Parhaat palat 4.0 ilmes­tyy syksyllä 2020. Mikäli olet innos­tu­nut jaka­maan yhdis­tyk­ses­säsi käytössä olevan toimin­ta­mal­lin, ota yhteys verkos­toomme!

Kokoo­mus­ter­vei­sin,

Veikka-Petteri Kuusisto, puheen­joh­taja, Parhaat palat -klubi
veikkakuusisto.politiikka@gmail.com

Leena Zitt­ling, puheen­joh­taja, järjes­tö­toi­min­nan verkosto
leena@zittling.eu


Hyvät käytän­teet 3.0

1. Yli rajo­jen, yhteis­työtä tiivis­täen

Pitkät matkae­täi­syy­det ja harvaa­na­su­tut kylät ja seudut haas­ta­vat poli­tii­kan teke­mi­sen niukoissa olosuh­teissa. Olosuh­teet eivät kuiten­kaan poista suurta halua vaikut­taa yksi­löi­den, yhtei­sö­jen ja yhteis­kun­tien toimin­taan. Unelma parem­masta huomi­sesta, toimi­vista palve­luista ja tiivi­sitä yhteis­toi­min­nasta elää.

Kolme puolu­eemme pohjoista piiriä kerään­tyi yhteen suun­nit­te­le­maan sitä, miten yhteis­työn tiivis­tä­mi­sellä saatai­siin enem­män eloa kokoo­mus­lai­seen poli­tiik­kaan harvaa­na­su­tuilla seuduilla. Sini­nen Liekki syttyi neljä vuotta sitten ja jatkaa palo­aan.

Hyvä käytänne: Sini­nen Liekki
Kerran vuodessa keväällä aurin­koi­seen hiih­to­keli aikaan kerään­ty­vät Lapin, Kainuun ja Pohjois-Pohjan­maan piirit yhtei­seen teemal­li­seen semi­naa­ri­päi­vään kehit­täen järjes­tö­työtä ja poli­tii­kan osaa­mista.

Pohjoi­sen (Lapin, Kainuun ja Pohjois-Pohjan­maan) piiri­jär­jes­töt

2. Yli rajo­jen, eri ikäryh­miä yhdis­täen

Poli­tii­kan yksi haaste on koota kentällä ihmi­siä yhteen. Reilun vuosi­kym­me­nen Lohjalla toimi­nut usean eri toimi­jan (kunta, yhdis­tyk­set, liike-elämä, akate­mia, media) väli­sestä yhteis­työstä liik­keelle lähte­nyt tuhan­sia ihmi­siä liikut­tava ”Laavun kier­ros” on oiva esimerkki eri ikäryh­miä yhdis­tä­västä yhteis­toi­min­nan voimasta ja yhtei­söl­li­syy­den tiivis­tä­mi­sestä.

Hyvä käytänne: Laavu­jen kier­ros
Vaih­tu­vat reitit, opas­te­tut polut ja help­po­kul­kui­set maas­tot vetä­vät kunta­lai­sia mukaan joka vuosi tähän odotet­tuun tapah­tu­maan naut­ti­maan luon­nosta, liik­ku­mi­sesta ja Lohjan seudun upeista maise­mista.

Mukana Lohjan Seudun Kokoo­muk­sen valtuu­tet­tuja

3. Yli rajo­jen, eri ikäpol­via yhdis­täen

Muuta­man vuoden takai­sen nuori­so­ba­ro­met­rin mukaan nuor­ten asen­teet demo­kra­tiaa kohtaan ovat myön­tei­siä ja nuoret arvos­ta­vat sitä. Baro­metri osoit­taa, että nuor­ten kiin­nos­tus poli­tiik­kaan on kasva­nut. Yhdis­tä­mällä koke­neita luen­noit­si­joita ja nuorta voimaa saadaan laaja-alaista yhteis­kun­nal­lista keskus­te­lua. Nuoret naut­ti­vat epävi­ral­li­sesta ilma­pii­ristä mehe­vän pizzan lomassa

Hyvä käytänne: Pizzaa ja Poli­tiik­kaa
Pizzaa ja Poli­tiik­kaa -nuor­te­nil­ta­kon­septi vetää hyvin nuorta väkeä eri puolilla Suomea järjes­tet­tä­viin tapah­tu­miin. Lämmin­hen­ki­nen ja tiivis ilma­piiri innoit­taa poliit­ti­seen debat­tiin.

Kokoo­mus­nuo­ret

4. Yli rajo­jen, paikal­lis­toi­min­taa yhdis­täen

Alue- ja kunnal­lis­jär­jes­tö­jen tehtä­vänä on yhdis­tää kunnan tai kaupun­gin usei­den paikal­li­syh­dis­tys­ten toimin­taa, koor­di­noida alueella olevaa kunnal­lis­po­liit­tista toimin­taa ja työs­ken­nellä puolu­een omak­su­mien aattei­den ja pyrki­mys­ten toteut­ta­mi­seksi.

Hyvä käytänne: Kehä­kal­jat
Kehä­kal­jat on vantaa­lais­ten kokoo­mus­lais­ten tai kokoo­mus­hen­kis­ten ja aatteesta sekä poli­tii­kasta kiin­nos­tu­nei­den henki­löi­den kohtaa­mis­paikka jokai­sen kuun ensim­mäi­senä perjan­tain-iltana. Järjes­tä­jänä toimii vuoro­tel­len joku Vantaan Kokoo­muk­sen alue­jär­jes­tön paikal­li­syh­dis­tys, ja mukana on aina joku kiin­nos­tava tuttava mukana menossa - esimer­kiksi kaupun­gin­val­tuu­tettu tai kansan­edus­taja. Tilai­suuk­sissa ei pönö­tetä, vaan viete­tään yhdessä aikaa muka­vassa seurassa.

Vantaan Kokoo­mus

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

29.5.2020

Järjes­tö­toi­min­nan verkos­ton blogi: Muutos on mahdol­li­suus

Mennyt kevät on orga­ni­saa­tioille erityi­sesti osoit­ta­nut, että elämme jatku­van muutok­sen aikaa. Osa on koke­nut ympä­rillä olleen muutok­sen uuvut­ta­vana, voimia vievänä

28.10.2019

Järjes­tö­toi­min­nan verkosto: hyvät käytän­teet 2.0

Hyvä kokoo­mus­lai­nen – jälleen saata­vissa Parhaat Palat kentän käyt­töön! Meillä Kokoo­muk­sessa on tavoit­teena, että kaikki jäse­nemme voivat osal­lis­tua kehit­tä­mis­tal­koi­siin parem­man

4.9.2019

Järjes­tö­toi­min­nan verkos­ton blogi: Yhdis­tyk­sen pyörät pyöri­mään

Oma yhdis­tyk­seni Lempää­län Kokoo­mus täyt­tää tänä vuonna 100 vuotta. Juhlat juhlit­tiin elokui­sena lauan­taina reip­paat sata vuotta perus­ta­mi­sen jälkeen. Melkoi­nen matka