Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.

Kokoo­mus­ken­tän parhaat palat lisään­ty­vät - käsis­säsi on uusin versio 3.0.

Verkos­tot ovat puolu­eemme mata­lan kynnyk­sen toimin­ta­mal­leista yksi parhaista. Tänä kesänä verkos­to­jemme määrä lisään­tyy jälleen. Jokai­selle jäse­nel­lemme löytyy omaa osaa­mis­taan tai kiin­nos­tus­taan kohtaan oleva verkosto vaih­toehto. Järjes­tö­toi­min­nan verkos­ton yhtenä tehtä­vänä on kerätä parhaita toimin­nan paloja kentältä ja jakaa niitä muiden käyt­töön.

Esit­te­lemme jälleen moni­puo­li­sia toimia, joita kokoo­mus­lai­set teke­vät tai joihin osal­lis­tu­vat eri puolilla Suomea. Tämän­ker­tai­sissa Hyvissä Käytän­teissä on yhteistä rajo­jen ylit­tä­mi­nen ja silto­jen raken­ta­mi­nen eri toimi­joi­den kesken. Parhaat palat heijas­ta­vat alhaalta-ylös­päin, yli rajo­jen ja tiiviissä yhteis­toi­min­nassa olevaa järjes­tö­toi­min­taa.

Muutos­vauhti on nopeam­paa kuin koskaan aiem­min ja siksi järjes­töt tarvit­se­vat uuden­laista kette­ryyttä ja kevyem­piä toimin­ta­ta­poja. Tutustu myös jo aiem­min Hyvät käytän­teet 1.0 ja 2.0 esit­te­lyissä ollei­siin parhai­siin paloi­hin. Niistä voi löytyä oman kunnan järjes­tö­työ­hön uutta virkis­tä­vää toimin­taa.

Lämmin kiitos kaikille pamfle­tin kokoa­mi­sessa mukana olleille kokoo­mus­lai­sille. Työmme jatkuu ja toimin­tamme tiivis­tyy. Seuraava Parhaat palat 4.0 ilmes­tyy syksyllä 2020. Mikäli olet innos­tu­nut jaka­maan yhdis­tyk­ses­säsi käytössä olevan toimin­ta­mal­lin, ota yhteys verkos­toomme!

Kokoo­mus­ter­vei­sin,

Veikka-Petteri Kuusisto, puheen­joh­taja, Parhaat palat -klubi
veikkakuusisto.politiikka@gmail.com

Leena Zitt­ling, puheen­joh­taja, järjes­tö­toi­min­nan verkosto
leena@zittling.eu


Hyvät käytän­teet 3.0

1. Yli rajo­jen, yhteis­työtä tiivis­täen

Pitkät matkae­täi­syy­det ja harvaa­na­su­tut kylät ja seudut haas­ta­vat poli­tii­kan teke­mi­sen niukoissa olosuh­teissa. Olosuh­teet eivät kuiten­kaan poista suurta halua vaikut­taa yksi­löi­den, yhtei­sö­jen ja yhteis­kun­tien toimin­taan. Unelma parem­masta huomi­sesta, toimi­vista palve­luista ja tiivi­sitä yhteis­toi­min­nasta elää.

Kolme puolu­eemme pohjoista piiriä kerään­tyi yhteen suun­nit­te­le­maan sitä, miten yhteis­työn tiivis­tä­mi­sellä saatai­siin enem­män eloa kokoo­mus­lai­seen poli­tiik­kaan harvaa­na­su­tuilla seuduilla. Sini­nen Liekki syttyi neljä vuotta sitten ja jatkaa palo­aan.

Hyvä käytänne: Sini­nen Liekki
Kerran vuodessa keväällä aurin­koi­seen hiih­to­keli aikaan kerään­ty­vät Lapin, Kainuun ja Pohjois-Pohjan­maan piirit yhtei­seen teemal­li­seen semi­naa­ri­päi­vään kehit­täen järjes­tö­työtä ja poli­tii­kan osaa­mista.

Pohjoi­sen (Lapin, Kainuun ja Pohjois-Pohjan­maan) piiri­jär­jes­töt

2. Yli rajo­jen, eri ikäryh­miä yhdis­täen

Poli­tii­kan yksi haaste on koota kentällä ihmi­siä yhteen. Reilun vuosi­kym­me­nen Lohjalla toimi­nut usean eri toimi­jan (kunta, yhdis­tyk­set, liike-elämä, akate­mia, media) väli­sestä yhteis­työstä liik­keelle lähte­nyt tuhan­sia ihmi­siä liikut­tava ”Laavun kier­ros” on oiva esimerkki eri ikäryh­miä yhdis­tä­västä yhteis­toi­min­nan voimasta ja yhtei­söl­li­syy­den tiivis­tä­mi­sestä.

Hyvä käytänne: Laavu­jen kier­ros
Vaih­tu­vat reitit, opas­te­tut polut ja help­po­kul­kui­set maas­tot vetä­vät kunta­lai­sia mukaan joka vuosi tähän odotet­tuun tapah­tu­maan naut­ti­maan luon­nosta, liik­ku­mi­sesta ja Lohjan seudun upeista maise­mista.

Mukana Lohjan Seudun Kokoo­muk­sen valtuu­tet­tuja

3. Yli rajo­jen, eri ikäpol­via yhdis­täen

Muuta­man vuoden takai­sen nuori­so­ba­ro­met­rin mukaan nuor­ten asen­teet demo­kra­tiaa kohtaan ovat myön­tei­siä ja nuoret arvos­ta­vat sitä. Baro­metri osoit­taa, että nuor­ten kiin­nos­tus poli­tiik­kaan on kasva­nut. Yhdis­tä­mällä koke­neita luen­noit­si­joita ja nuorta voimaa saadaan laaja-alaista yhteis­kun­nal­lista keskus­te­lua. Nuoret naut­ti­vat epävi­ral­li­sesta ilma­pii­ristä mehe­vän pizzan lomassa

Hyvä käytänne: Pizzaa ja Poli­tiik­kaa
Pizzaa ja Poli­tiik­kaa -nuor­te­nil­ta­kon­septi vetää hyvin nuorta väkeä eri puolilla Suomea järjes­tet­tä­viin tapah­tu­miin. Lämmin­hen­ki­nen ja tiivis ilma­piiri innoit­taa poliit­ti­seen debat­tiin.

Kokoo­mus­nuo­ret

4. Yli rajo­jen, paikal­lis­toi­min­taa yhdis­täen

Alue- ja kunnal­lis­jär­jes­tö­jen tehtä­vänä on yhdis­tää kunnan tai kaupun­gin usei­den paikal­li­syh­dis­tys­ten toimin­taa, koor­di­noida alueella olevaa kunnal­lis­po­liit­tista toimin­taa ja työs­ken­nellä puolu­een omak­su­mien aattei­den ja pyrki­mys­ten toteut­ta­mi­seksi.

Hyvä käytänne: Kehä­kal­jat
Kehä­kal­jat on vantaa­lais­ten kokoo­mus­lais­ten tai kokoo­mus­hen­kis­ten ja aatteesta sekä poli­tii­kasta kiin­nos­tu­nei­den henki­löi­den kohtaa­mis­paikka jokai­sen kuun ensim­mäi­senä perjan­tain-iltana. Järjes­tä­jänä toimii vuoro­tel­len joku Vantaan Kokoo­muk­sen alue­jär­jes­tön paikal­li­syh­dis­tys, ja mukana on aina joku kiin­nos­tava tuttava mukana menossa - esimer­kiksi kaupun­gin­val­tuu­tettu tai kansan­edus­taja. Tilai­suuk­sissa ei pönö­tetä, vaan viete­tään yhdessä aikaa muka­vassa seurassa.

Vantaan Kokoo­mus

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

29.5.2020

Järjes­tö­toi­min­nan verkos­ton blogi: Muutos on mahdol­li­suus

Mennyt kevät on orga­ni­saa­tioille erityi­sesti osoit­ta­nut, että elämme jatku­van muutok­sen aikaa. Osa on koke­nut ympä­rillä olleen muutok­sen uuvut­ta­vana, voimia vievänä

28.10.2019

Järjes­tö­toi­min­nan verkosto: hyvät käytän­teet 2.0

Hyvä kokoo­mus­lai­nen – jälleen saata­vissa Parhaat Palat kentän käyt­töön! Meillä Kokoo­muk­sessa on tavoit­teena, että kaikki jäse­nemme voivat osal­lis­tua kehit­tä­mis­tal­koi­siin parem­man

4.9.2019

Järjes­tö­toi­min­nan verkos­ton blogi: Yhdis­tyk­sen pyörät pyöri­mään

Oma yhdis­tyk­seni Lempää­län Kokoo­mus täyt­tää tänä vuonna 100 vuotta. Juhlat juhlit­tiin elokui­sena lauan­taina reip­paat sata vuotta perus­ta­mi­sen jälkeen. Melkoi­nen matka

Skip to content