Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Verkostoblogit / Järjestötoiminnan verkosto / Järjes­tö­toi­min­nan verkos­ton blogi: Yhdis­tyk­sen pyörät pyöri­mään

Järjes­tö­toi­min­nan verkos­ton blogi: Yhdis­tyk­sen pyörät pyöri­mään

Julkaistu:

Oma yhdis­tyk­seni Lempää­län Kokoo­mus täyt­tää tänä vuonna 100 vuotta. Juhlat juhlit­tiin elokui­sena lauan­taina reip­paat sata vuotta perus­ta­mi­sen jälkeen. Melkoi­nen matka on kuljettu yhdessä tehden ja omaa kuntaa kehit­täen.

Sattu­neesta syystä meillä ei ole enää elossa yhtään perus­ta­ja­jä­sentä, mutta histo­rian­kir­jat kerto­vat, että yhdis­tyk­sen perus­ta­mi­sesta meni miltei vuosi ennen kuin aktii­vi­nen toiminta varsi­nai­sesti alkoi. Tuon jälkeen toimin­taa on ollut jokai­sena vuotena ja jatkuu yhä toivot­ta­vasti aina­kin seuraa­vat sata vuotta aktii­vi­sena.

Jokai­nen Kokoo­musyh­dis­tys on perus­tettu syystä. On ollut joukko aktii­vi­sia ihmi­siä, joita ovat yhdis­tä­neet saman­kal­tai­set ajatuk­set ja arvot. On haluttu yhdessä tart­tua toimeen. Näin on yhä tänä­kin päivänä. Kokoo­musyh­dis­tyk­siä on maassa paljon, ja jokai­sen toiminta on hyvin oman­lais­taan. Oli toiminta sitten aktii­vista tai rauhal­li­sem­paa, on mukana kuiten­kin aina ihmi­siä, jotka halua­vat vaikut­taa yhtei­siin asioi­hin ja tule­vai­suu­teen omalla paik­ka­kun­nalla ja valta­kun­nal­li­sesti.

Jo pidem­pään on puhuttu siitä, että yhdis­tyk­sissä yhä pienempi joukko tekee ja toimii. Toimin­taan sitou­tu­neita jäse­niä on haas­ta­vaa saada mukaan. Enkä tarkoita vain poli­tiik­kaa, vaan ihan mitä tahansa yhdis­tys­toi­min­taa. Väki väsyy ja toiminta laahaa helposti paikoil­laan. Piris­tys­ruis­ketta poli­tiik­kaan tuovat usein kuiten­kin vaalit, joissa meidän kent­tä­väki on kiitet­tä­västi ollut aina liik­keellä. Lyhyt­kes­toi­siin projek­tei­hin on helppo saada väkeä mukaan, mutta arjen hallin­non ja toimin­nan kehit­tä­mi­sen pyörit­tä­mi­seen jo vaikeam­paa.

Järjes­tö­toi­min­nan­ver­kos­tossa olemme paljon puhu­neet siitä, millai­sia työka­luja meillä kokoo­muk­sessa on tarjota yhdis­tyk­sille ja millai­nen vastuu yhdis­tys­ten toimin­nan tuke­mi­sessa piirillä tai puolue­toi­mis­tolla on. Kun yhdis­tys saa mukaansa uuden halli­tuk­sen jäse­nen tai vaik­kapa sihtee­rin, onko meillä olemassa ajan­koh­tai­set mate­ri­aa­lit siitä mitä kaik­kea voisi tuohon rooliin kuulua? Ehkä ennen kaik­kea onko yhdis­tyk­sissä tietoa siitä, millai­sia tuki­ma­te­ri­aa­leja meillä on tarjota?

Meitä verkos­toissa on puhut­ta­nut myös se, miten saamme kiinni ne ajatuk­set yhdis­tyk­sistä, joihin tarvi­taan tukea tai apua. Kuinka lähei­seksi piiri­toi­mis­ton väen toiminta koetaan, tarjo­taanko sieltä apua tai ylipäänsä vastauk­sia kysyt­täessä. Tunnem­meko toisemme alueel­li­sesti? Käytäm­mekö hyväksi osal­lis­tu­mi­sen mahdol­li­suu­det? Omalla kohdal­lani moni hyvä tilai­suus on jäänyt väliin, koska tapah­tu­masta saatu tieto, usein päivä­määrä ja kellon­aika, on tulleet tietoon autta­mat­to­masti liian myöhään.

Vies­tintä on vaikea laji, mutta sen avulla moni asia aukeaa. Jos jokai­nen vies­tii aktii­vi­sesti, se helpot­taa monen asian hoitu­mista. Tart­tu­kaamme yhdis­tyk­sissä herkästi puhe­li­meen tai sähkö­pos­tiin, ja ollaan yhtey­dessä toisiin yhdis­tyk­siin tai piiri­toi­mis­toon, kun jokin asia pohdi­tut­taa. Otetaan naapu­riyh­dis­tyk­sen väki mukaan tapaa­mi­siin tai tilai­suuk­siin ja vaih­de­taan ideoita ja ajatuk­sia. Ehdo­te­taan reilusti omia ideoita toimin­nan akti­voi­mi­seen myös piiriin. Ja tietysti huoleh­di­taan siitä, että kun oma sähkö­posti kilah­taa tai puhe­lin soi, vasta­taan siihen ja otetaan iloi­sena vastaan ehdo­tuk­set. Ollaan avoi­mia yhtei­selle teke­mi­selle ja toimin­nan kehit­tä­mi­selle, eikä unoh­deta kiit­tä­mistä. Pide­tään yhdessä järjes­tömme rattaat pyöri­mässä!

Riina Aspila

Järjes­tö­toi­min­nan verkos­ton pj.
Lempäälä

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.6.2023

Koko­muus­mep­pien kolme täkyä parla­men­tin loppu­kau­teen

Euroo­pan parla­men­tin istun­to­kausi on kään­ty­mässä pian loppusuo­ralle. Viisi­vuo­ti­sen kauden aikana on ehti­nyt tapah­tua paljon, ja usein rutii­nin­omai­selta sekä puudut­ta­valta näyt­tävä lain­sää­dän­tö­työ on ollut hyvin poik­keuk­sel­lista tällä kaudella. Prio­ri­teet­teja on laitettu uusiksi esimer­kiksi koro­na­pan­de­mian, Venä­jän aloit­ta­man hyök­käys­so­dan sekä siitä seuran­neen ener­gia­krii­sin seurauk­sena. Viimeistä vuotta Euroo­pan parla­men­tissa leimaa­vat näiden ohella ja näistä johtuen erityi­sesti Ukrai­nan tilanne sekä talous- ja oikeus­val­tio­ky­sy­myk­set.

11.11.2022

Liikun­nan ja kuntou­tuk­sen edis­tä­mi­nen pain­opis­teeksi

Kokoo­muk­sen senio­ri­foo­ru­min blogi­kir­joi­tus /​​ Sari Sarko­maa Liik­ku­mat­to­muus romah­dut­taa nopeasti ihmi­sen toimin­ta­ky­vyn ja elämän­laa­dun. Ikäih­mis­ten liik­ku­mis­ky­vyn ongel­mista kaksi kolmas­osaa johtuu liikun­nan

28.9.2022

Unka­rin raha­ha­nat katkolla

Eurooppa-verkos­­ton “Miet­teitä Brys­se­lin ytimestä” -blogi­sar­jan teksti Euroo­pan unio­nin uskot­ta­vuus on koetuk­sella, kun Unkari edel­leen haas­taa toimin­nal­laan unio­nin demo­kra­tian perus­ar­voja. Stras­bour­gin

Skip to content