Kokoomus.fi / Julkaisut / Verkostoblogit / Järjestötoiminnan verkosto

Järjestötoiminnan verkosto

Ihmisiä joukkotapahtumassa
29.5.2020

Järjes­tö­toi­min­nan verkos­ton blogi: Muutos on mahdol­li­suus

Mennyt kevät on orga­ni­saa­tioille erityi­sesti osoit­ta­nut, että elämme jatku­van muutok­sen aikaa. Osa on koke­nut ympä­rillä olleen muutok­sen uuvut­ta­vana, voimia vievänä

28.5.2020

Hyvät käytän­teet 3.0

Kokoo­mus­ken­tän parhaat palat lisään­ty­vät - käsis­säsi on uusin versio 3.0. Verkos­tot ovat puolu­eemme mata­lan kynnyk­sen toimin­ta­mal­leista yksi parhaista. Tänä kesänä

28.10.2019

Järjes­tö­toi­min­nan verkosto: hyvät käytän­teet 2.0

Hyvä kokoo­mus­lai­nen – jälleen saata­vissa Parhaat Palat kentän käyt­töön! Meillä Kokoo­muk­sessa on tavoit­teena, että kaikki jäse­nemme voivat osal­lis­tua kehit­tä­mis­tal­koi­siin parem­man

4.9.2019

Järjes­tö­toi­min­nan verkos­ton blogi: Yhdis­tyk­sen pyörät pyöri­mään

Oma yhdis­tyk­seni Lempää­län Kokoo­mus täyt­tää tänä vuonna 100 vuotta. Juhlat juhlit­tiin elokui­sena lauan­taina reip­paat sata vuotta perus­ta­mi­sen jälkeen. Melkoi­nen matka

30.8.2019

Uusia nimiä verkos­to­jen johtoon

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on tors­taina 22.8. nimit­tä­nyt uusia henki­löitä puolu­een verkos­to­jen puheen­joh­ta­jis­toon. Hyvin­voin­ti­po­li­tii­kan verkos­ton puheen­joh­ta­jis­toon on nimi­tetty Kuopion kaupun­gin­val­tuus­ton puheen­joh­taja, erikois­lää­käri

19.3.2019

Järjes­tö­toi­min­nan verkos­ton blogi­teksti: Arjen sanka­rimme

Kuinka usein tullaan ajatel­leeksi, että puolueissa itse asiassa toimii suuri joukko vapaa­eh­tois­työn­te­ki­jöitä. Nuo vapaa­eh­toi­set anta­vat omaa panos­taan poli­tii­kan monilla tasoilla

10.12.2017

Järjes­tö­toi­min­nan verkosto: yhteis­toi­min­nassa on voimaa

Tule­vai­suu­den kansain­vä­li­nen toimin­taym­pä­ristö on alati muut­tuva, verkos­to­mai­nen ja moni­muo­toi­nen kaikilla yhteis­kun­nan tasoilla. Jatku­vat muutok­set edel­lyt­tä­vät tiiviim­pää yhteis­toi­min­taa yli sidos­ryh­mä­ra­jo­jen. Tule­vassa