Ihmisiä joukkotapahtumassa
Kokoomus.fi / Julkaisut / Verkostoblogit / Järjestötoiminnan verkosto / Järjes­tö­toi­min­nan verkos­ton blogi: Muutos on mahdol­li­suus

Järjes­tö­toi­min­nan verkos­ton blogi: Muutos on mahdol­li­suus

Julkaistu:

Mennyt kevät on orga­ni­saa­tioille erityi­sesti osoit­ta­nut, että elämme jatku­van muutok­sen aikaa. Osa on koke­nut ympä­rillä olleen muutok­sen uuvut­ta­vana, voimia vievänä proses­sina, josta voi seurata vain kiel­tei­siä asioita. Osa on koke­nut tilan­teen vapaut­ta­vana, hyviä uusia asioita muka­naan tuovana tule­vai­suu­teen katso­vana mahdol­li­suu­tena. Poik­keus­ti­lanne haas­taa ja uudis­taa ajat­te­luamme ja toimin­ta­ta­po­jamme jatkos­sa­kin. Kysy­mys kuulu­kin, pysym­mekö me järjes­tö­ken­täs­sämme muutok­sen mukana?

Menes­tys edel­lyt­tää jatku­vaa muutosta. Kansan­val­lan perus­tuk­set nati­se­vat juuri nyt eri puolilla maail­maa, todet­tiin Sitran viime syys­kuussa 2019 julkai­se­massa “Puolue- ja järjes­tö­toi­min­nan malleja maail­malta” -julkai­sussa. Nopeat muutok­set maail­malla ovat aset­ta­neet luot­ta­muk­sen edus­tuk­sel­li­seen demo­kra­ti­aan, päät­tä­jiin ja puoluei­siin suurelle koetuk­selle. Puolue­ken­tän murros­tila on käsin koske­tel­ta­vissa ja tulee muut­ta­maan kent­tää merkit­tä­västi.

Kansain­vä­li­set ilmiöt näyt­tä­vät rantau­tu­van viiveellä Suomeen. Suoma­lais­ten puolue­toi­mi­joi­den on korkea hetki miet­tiä, miten niiden tulisi uudis­taa itse­ään, jos ne halua­vat pysyä toimin­ta­ky­kyi­sinä ja ajan tasalla jäsen­tensä osal­li­suu­den, päätök­sen­teon ja poli­tii­kan muutok­sessa, jatkaa Sitran raportti. Muutok­set tuovat muka­naan uudis­tu­mista, joka edel­lyt­tää rohkeutta, dynaa­mista asen­netta ja vastuun­kan­toa.

Muutok­sia on monen­lai­sia. Se voi olla osit­tai­nen vain pieni pinta­raa­paisu tai täydel­li­nen, jossa uudis­tusta tehdään perus­tuk­sia myöden. Muutos tuo muka­naan epävar­muu­den ja vääjää­mättä muutos­vas­ta­rin­nan. On hyväk­syt­tävä, että kaikki eivät koskaan kulje muutok­sen mukana. Yksikään orga­ni­saa­tio tai järjestö ei kuiten­kaan menesty ilman muutosta ja pitkällä aika välillä ilman kykyä uudis­tua. Uudis­tu­mi­sen tehtä­vänä on luoda järjes­töön kette­ryyttä.

Uudis­tus­kyky edel­lyt­tää rohkeutta. Wins­ton Churc­hill aikoi­naan totesi: ”rohkai­se­vaa ei ole onnis­tu­nut suori­tus eikä epäon­nis­tu­mi­nen, vaan rohkeus jatkaa eteen­päin”. Kaik­kea rohkeutta ei vält­tä­mättä ole järjes­töllä itsel­lään ennak­koon, mutta yhdessä teke­mi­sen kautta rohkeus kasvaa. Rohkeu­den kasva­mi­nen on kollek­tii­vi­nen prosessi. Kollek­tii­vi­sen ajat­te­lun avulla pysty­tään järjes­töt virit­tä­mään samalle taajuu­delle.

Järjes­tön jäse­nillä rohkeu­den kautta kasvaa vahva halu viedä asioita eteen­päin. Vahva halu kasvat­taa yhtei­sen tahto­ti­lan siitä, minne halu­taan mennä. Jäse­nis­töllä on oltava tietoa, johon voidaan nojata. Tarvi­taan riit­tä­vää taitoa jalkaut­taa muutos. Ennen kaik­kea on muis­tet­tava, että muutos ei tule vain kirjal­li­silla asia­kir­joilla, vaan se tulee teko­jen kautta ja muutok­sen teke­vät ihmi­set - yhdessä.

Liian kauan vanhoissa toimin­ta­ta­voissa kiinni pysy­mi­nen, vaikka toimin­taym­pä­ristö huutaa jo suureen äänen muut­tu­maan, jättää järjes­tön pote­roon, joka ei tunne armoa. Pysäh­ty­nei­syy­den tila luo turval­li­suu­den tunteen harhan, joka hidas­taa kehi­tystä ja nään­nyt­tää järjes­tön. Kehi­tys kiih­dyt­tää onnis­tu­mi­sen koke­muk­sen tunnetta, joka lisää järjes­tön dyna­miik­kaa.

Dynaa­mi­suu­den myötä, menes­tyk­sen nälkä kasvaa ja esteet ovat vaivat­to­mam­min ylitet­tä­vissä. Dynaa­mi­suus luo voimaa, aloi­te­ky­kyi­syyttä ja toivoa tule­vaan.

Voidak­seen toimia tehok­kaasti, tulee järjes­tön syste­maat­ti­sesti ja tavoi­te­ha­lui­sesti jatku­vasti kehit­tyen luoda uusia toimin­ta­ta­poja, etsiä hyviä käytän­teitä ja osoit­taa toimin­tansa olevan vastuul­lista. Vastuu tuo tulles­saan velvol­li­suuk­sia ja ihmi­sen on mietit­tävä teke­mi­si­ään tai teke­mättä jättä­mi­si­ään ja niiden seurauk­sia. Vastuun­kanto koros­tuu erityi­sesti muutok­sen myller­ryk­sessä.

Puolue­kent­tämme verkos­tot uudis­tu­vat. Viri­tämme verkos­to­jamme tule­viin vuosiin ja ensi vuoden kunta­vaa­lei­hin. Muutok­sen ei tarvitse olla hyppy tunte­mat­to­maan. Muutos voi olla syste­maat­ti­sesti hallittu, innos­tava ja mukaan­sa­tem­paava. Sinä voit olla se muutok­sen moot­tori, joka lait­taa hyri­nän järjes­tönne kent­tä­or­ga­ni­saa­tioon!

Viedes­säsi muutosta eteen­päin orga­ni­saa­tios­sasi, etsi inno­vaat­to­reita, aikai­sia mukau­tu­jia ja heitä, jotka näke­vät muutok­sen tuoman mahdol­li­suu­den. Rohkaise heitä aloit­ta­maan uutta muutos­vas­ta­rin­nasta huoli­matta. Tue heitä muutok­sen keskellä. Kerro heille, että turval­li­suus tulee vain muutok­sen mukana elämi­sestä. Ja jos vastus­tusta on, etene suosi­tun itäval­ta­lai­sen liik­keen­joh­don gurun Peter Druc­ke­rin ohjeella: ”Tehok­kain tapa johtaa onnis­tu­neesti muutosta, on luoda sitä”.

Leena Zitt­ling
Järjes­tö­toi­min­nan verkos­ton puheen­joh­taja

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

13.9.2021

Halli­tuk­sen budjet­ti­rii­hen jääkylmä arvo­va­linta – luvat­tuja rahoja ei heru vanhus­pal­ve­lui­hin

Vasem­mis­to­vih­reän halli­tus on tehnyt ruman arvo­va­lin­nan rikkoes­saan jo ennen vaaleja ja halli­tus­oh­jel­mas­saan anta­mansa lupauk­sensa korjata vanhus­pal­ve­lu­jen epäkoh­dat. 

11.1.2021

Senio­ri­foo­ru­min blogi­kir­joi­tus: Omais­hoi­don kipu­koh­dat eivät ole läpäis­seet päätök­sen­teon muuria

Omais­hoi­don kehit­tä­mi­selle on edel­leen tarvetta. Kuntien välillä on isoja eroja mm. omais­hoi­don katta­vuu­dessa eivätkä omais­hoi­to­ti­lan­tei­den erilai­suu­den huomioi­mi­nen ja yksi­löl­li­set palve­lu­tar­peet ja niihin vastaa­mi­nen toteudu kaikin osin hyvin.

18.10.2020

Sisäi­nen turval­li­suus on hyvin­voin­nin kulma­kivi

Sisäi­nen turval­li­suus on hyvin­voin­nin kulma­kivi Sisäi­sen turval­li­suu­den verkos­ton blogi­kir­joi­tus /​​ verkos­ton puheen­joh­taja, profes­sori, TkT Veli-Pekka Nurmi Verkos­to­ra­ken­teen uudis­tuk­sessa syntyi uusi