Järjes­tö­toi­min­nan verkos­ton blogi­teksti: Arjen sanka­rimme

Julkaistu: 19.03.2019

Kuinka usein tullaan ajatel­leeksi, että puolueissa itse asiassa toimii suuri joukko vapaa­eh­tois­työn­te­ki­jöitä. Nuo vapaa­eh­toi­set anta­vat omaa panos­taan poli­tii­kan monilla tasoilla usein hyvin pyyteet­tö­mästi tavoit­tee­naan yhtei­nen hyvä. Ilman vapaa­eh­toi­sia ei kokoo­muk­sen puolue­toi­minta ympäri maan olisi näky­vää, kuun­te­le­vaa ja houkut­te­le­vaa.

Vapaa­eh­tois­työstä puhu­taan nyky­ään paljon. Ehkä siksi, että se iso osa monen ihmis­ten arkea. Vapaa­eh­tois­työksi miel­le­tään usein jonkin järjes­tön tai yhdis­tyk­sen toimin­nassa mukana olemi­nen ja panok­sen anta­mi­nen tois­ten harras­tus­toi­min­nan mahdol­lis­ta­jana. Usein puolue­toi­min­nassa aktii­vi­sesti mukana olevat anta­vat vapaa­eh­tois­työn panos­taan myös muissa järjes­töissä.

Kokoo­mus on täynnä vapaa­eh­tois­työn sanka­reita. Meitä, jotka anta­vat aikaansa illasta ja kampan­jasta toiseen täydellä sydä­mellä. Meitä, jotka pais­kimme hommia kuntien ja kaupun­kien valtuus­toissa edis­täen tule­vai­suu­teen katso­vaa poli­tiik­kaa kunta­lais­ten parhaaksi ja seura­kun­nissa seura­kun­ta­lai­sia ajatel­len. Meitä, jotka teke­vät moni­naista vapaa­eh­tois­työtä paikal­lis­jär­jes­tössä, piirissä ja valta­kun­nan tasolla. Meitä, joita ilman ei kokoo­musta olisi.

Unoh­taa ei voi myös­kään sinua edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kaamme ja tuki­tii­mi­läi­nen. On ollut huikean hienoa seurata kampan­joi­den kehit­ty­mistä kevään aikana ympäri maata. Teette jokai­nen upeaa työtä lait­ta­malla itsenne ja osaa­mi­senne likoon. Uskon vahvasti, että vaalien jälkeen jotta meillä on jälleen osaa­vin ja suurin joukko kansan­edus­ta­jia teke­mässä työtä yhteis­kun­tamme kehit­tä­mi­sen eteen.

Saa tehdä!

Puheen­joh­tamme Petteri Orpo on monesti sano­nut, että Kokoo­muk­sessa saa tehdä! Hän on kiit­tä­nyt meitä aktii­veja anta­mas­tamme panok­sesta ja koit­ta­nut houku­tella mukaan myös uusia teki­jöitä. Onhan se niin, että aktii­vi­nen osal­lis­tu­mi­nen vahvis­taa myös demo­kra­tiaa.

Muuta­man vuoden toimin­nassa olleet poli­tii­kan eri verkos­tot ovat osa tätä teke­mistä. Järjes­töä on vaikea kehit­tää sen ulko­puo­lelta, aina­kaan tulok­sek­kaasti. Siksi onkin erityi­sen tärkeää osal­lis­taa puolu­eemme jäse­niä mahdol­li­sim­man paljon. Jokai­sella meistä on osaa­mista, jota voidaan hyödyn­tää. Meitä on verkos­toissa mukana jo yli 3000, olet­han sinä­kin jo mukana?

Kiitos juuri sinulle!

Vapaa­eh­tois­työ, juuri ne vaali­pon­nis­te­lut tai yhdis­tyk­sen pyörit­tä­mi­nen eivät kuiten­kaan aina ole täynnä iloa ja riemua. Se on joskus rank­kaa, vaati­vaa ja rasit­ta­vaa. Joskus hekti­nen työ menee perheen edelle, kun on vain pakko hoitaa vielä se kuuluisa yksi juttu. Siksi on tärkeää, että me muis­tamme myös itse arvos­taa omaa ja tois­ten teke­mää työtä sekä työpa­nosta.

Meillä on monia tapoja antaa kiitosta. Yksi näkyvä on leijo­na­merkki, joita varmasti voisi jakaa enem­män. Mutta onneksi meillä on muita­kin tapoja, erilai­sia jokai­sessa yhdis­tyk­sessä. Yksi tärkein kiitok­sen muoto on kuiten­kin sanoa se ääneen. Milloin sinä muuten viimeksi sanoit kiitos?

Siksi ja juuri siitä syystä. Kiitos sinulle Kokoo­muk­sen toimin­nassa mukana oleva ja toimin­taamme mahdol­lis­tava! Olet arvo­kas juuri sellai­sena kuin olet. Kiitos, että olet anta­nut aikaasi ja osaa­mis­tasi yhtei­seen käyt­töön paikal­li­sella, alueel­li­sella ja valta­kun­nal­li­sella tasolla. Olet sankari!

Riina Aspila

Järjes­tö­toi­min­nan­ver­kos­ton pj

Lempäälä