Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Verkostoblogit / Järjestötoiminnan verkosto / Järjes­tö­toi­min­nan verkos­ton blogi­teksti: Arjen sanka­rimme

Järjes­tö­toi­min­nan verkos­ton blogi­teksti: Arjen sanka­rimme

Julkaistu:

Kuinka usein tullaan ajatel­leeksi, että puolueissa itse asiassa toimii suuri joukko vapaa­eh­tois­työn­te­ki­jöitä. Nuo vapaa­eh­toi­set anta­vat omaa panos­taan poli­tii­kan monilla tasoilla usein hyvin pyyteet­tö­mästi tavoit­tee­naan yhtei­nen hyvä. Ilman vapaa­eh­toi­sia ei kokoo­muk­sen puolue­toi­minta ympäri maan olisi näky­vää, kuun­te­le­vaa ja houkut­te­le­vaa.

Vapaa­eh­tois­työstä puhu­taan nyky­ään paljon. Ehkä siksi, että se iso osa monen ihmis­ten arkea. Vapaa­eh­tois­työksi miel­le­tään usein jonkin järjes­tön tai yhdis­tyk­sen toimin­nassa mukana olemi­nen ja panok­sen anta­mi­nen tois­ten harras­tus­toi­min­nan mahdol­lis­ta­jana. Usein puolue­toi­min­nassa aktii­vi­sesti mukana olevat anta­vat vapaa­eh­tois­työn panos­taan myös muissa järjes­töissä.

Kokoo­mus on täynnä vapaa­eh­tois­työn sanka­reita. Meitä, jotka anta­vat aikaansa illasta ja kampan­jasta toiseen täydellä sydä­mellä. Meitä, jotka pais­kimme hommia kuntien ja kaupun­kien valtuus­toissa edis­täen tule­vai­suu­teen katso­vaa poli­tiik­kaa kunta­lais­ten parhaaksi ja seura­kun­nissa seura­kun­ta­lai­sia ajatel­len. Meitä, jotka teke­vät moni­naista vapaa­eh­tois­työtä paikal­lis­jär­jes­tössä, piirissä ja valta­kun­nan tasolla. Meitä, joita ilman ei kokoo­musta olisi.

Unoh­taa ei voi myös­kään sinua edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kaamme ja tuki­tii­mi­läi­nen. On ollut huikean hienoa seurata kampan­joi­den kehit­ty­mistä kevään aikana ympäri maata. Teette jokai­nen upeaa työtä lait­ta­malla itsenne ja osaa­mi­senne likoon. Uskon vahvasti, että vaalien jälkeen jotta meillä on jälleen osaa­vin ja suurin joukko kansan­edus­ta­jia teke­mässä työtä yhteis­kun­tamme kehit­tä­mi­sen eteen.

Saa tehdä!

Puheen­joh­tamme Petteri Orpo on monesti sano­nut, että Kokoo­muk­sessa saa tehdä! Hän on kiit­tä­nyt meitä aktii­veja anta­mas­tamme panok­sesta ja koit­ta­nut houku­tella mukaan myös uusia teki­jöitä. Onhan se niin, että aktii­vi­nen osal­lis­tu­mi­nen vahvis­taa myös demo­kra­tiaa.

Muuta­man vuoden toimin­nassa olleet poli­tii­kan eri verkos­tot ovat osa tätä teke­mistä. Järjes­töä on vaikea kehit­tää sen ulko­puo­lelta, aina­kaan tulok­sek­kaasti. Siksi onkin erityi­sen tärkeää osal­lis­taa puolu­eemme jäse­niä mahdol­li­sim­man paljon. Jokai­sella meistä on osaa­mista, jota voidaan hyödyn­tää. Meitä on verkos­toissa mukana jo yli 3000, olet­han sinä­kin jo mukana?

Kiitos juuri sinulle!

Vapaa­eh­tois­työ, juuri ne vaali­pon­nis­te­lut tai yhdis­tyk­sen pyörit­tä­mi­nen eivät kuiten­kaan aina ole täynnä iloa ja riemua. Se on joskus rank­kaa, vaati­vaa ja rasit­ta­vaa. Joskus hekti­nen työ menee perheen edelle, kun on vain pakko hoitaa vielä se kuuluisa yksi juttu. Siksi on tärkeää, että me muis­tamme myös itse arvos­taa omaa ja tois­ten teke­mää työtä sekä työpa­nosta.

Meillä on monia tapoja antaa kiitosta. Yksi näkyvä on leijo­na­merkki, joita varmasti voisi jakaa enem­män. Mutta onneksi meillä on muita­kin tapoja, erilai­sia jokai­sessa yhdis­tyk­sessä. Yksi tärkein kiitok­sen muoto on kuiten­kin sanoa se ääneen. Milloin sinä muuten viimeksi sanoit kiitos?

Siksi ja juuri siitä syystä. Kiitos sinulle Kokoo­muk­sen toimin­nassa mukana oleva ja toimin­taamme mahdol­lis­tava! Olet arvo­kas juuri sellai­sena kuin olet. Kiitos, että olet anta­nut aikaasi ja osaa­mis­tasi yhtei­seen käyt­töön paikal­li­sella, alueel­li­sella ja valta­kun­nal­li­sella tasolla. Olet sankari!

Riina Aspila

Järjes­tö­toi­min­nan­ver­kos­ton pj

Lempäälä

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.3.2024

Vastuu­hen­ki­lö­haku verkos­toi­hin on avattu

Kokoo­muk­sen verkos­tot asete­taan kahdeksi vuodeksi kerral­laan, ja samalla niille vali­taan kaksi­vuo­tis­kau­deksi puheen­joh­ta­jat ja sihtee­rit. Verkos­to­jen vastuu­hen­ki­lö­haku on auki 15.5. saakka.

14.6.2023

Koko­muus­mep­pien kolme täkyä parla­men­tin loppu­kau­teen

Euroo­pan parla­men­tin istun­to­kausi on kään­ty­mässä pian loppusuo­ralle. Viisi­vuo­ti­sen kauden aikana on ehti­nyt tapah­tua paljon, ja usein rutii­nin­omai­selta sekä puudut­ta­valta näyt­tävä lain­sää­dän­tö­työ on ollut hyvin poik­keuk­sel­lista tällä kaudella. Prio­ri­teet­teja on laitettu uusiksi esimer­kiksi koro­na­pan­de­mian, Venä­jän aloit­ta­man hyök­käys­so­dan sekä siitä seuran­neen ener­gia­krii­sin seurauk­sena. Viimeistä vuotta Euroo­pan parla­men­tissa leimaa­vat näiden ohella ja näistä johtuen erityi­sesti Ukrai­nan tilanne sekä talous- ja oikeus­val­tio­ky­sy­myk­set.

11.11.2022

Liikun­nan ja kuntou­tuk­sen edis­tä­mi­nen pain­opis­teeksi

Kokoo­muk­sen senio­ri­foo­ru­min blogi­kir­joi­tus /​​ Sari Sarko­maa Liik­ku­mat­to­muus romah­dut­taa nopeasti ihmi­sen toimin­ta­ky­vyn ja elämän­laa­dun. Ikäih­mis­ten liik­ku­mis­ky­vyn ongel­mista kaksi kolmas­osaa johtuu liikun­nan

Skip to content