Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Ohjelmatyö / Vastuuhenkilöhaku verkostoihin on avattu

Vastuu­hen­ki­lö­haku verkos­toi­hin on avattu

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen verkos­tot asete­taan kahdeksi vuodeksi kerral­laan, ja samalla niille vali­taan kaksi­vuo­tis­kau­deksi puheen­joh­ta­jat ja sihtee­rit. Verkos­to­jen vastuu­hen­ki­lö­haku on auki 15.5. saakka.

Verkos­to­jen tehtä­vänä on toimia väylänä puolu­een jäse­nis­tölle päästä mukaan sisäl­löl­li­seen poli­tii­kan teke­mi­seen yhteis­työssä edus­kun­ta­ryh­män kanssa. Jokai­nen voi määri­tellä osal­lis­tu­mi­seensa käytet­tä­vän ajan ja työmää­rän omista lähtö­koh­dis­taan käsin. Verkos­toja hyödyn­ne­tään mm. puolu­een ohjel­ma­val­mis­te­lussa, ja niiden kautta myös infor­moi­daan puolu­een jäse­nis­töä ajan­koh­tai­sista poli­tii­kan aiheista ja tarjo­taan mahdol­li­suus osal­lis­tua niistä käytä­vään keskus­te­luun. Verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löillä on laajat mahdol­li­suu­det suun­ni­tella ja määri­tellä verkos­ton toimin­taa. Verkos­to­jen toimin­taa ohjaa ja tukee puolue­toi­misto. Lisä­tie­toja verkos­to­jen toimin­nasta on verkos­to­jen omilla sivuilla.

Verkos­to­jen aihea­lue­jako noudat­taa pääosin edus­kun­nan valio­kun­ta­ja­koa. Tällä tavoi­tel­laan mahdul­li­sim­man suora­vii­vaista yhteyttä poliit­ti­seen päätök­sen­te­koon ja edus­kun­nan toimin­taan. Lisäksi senio­ri­väes­tön asioita varten on poik­ki­hal­lin­nol­li­nen senio­ri­foo­rumi ja seura­kunta-aktii­vien valta­kun­nal­lista toimin­taa tuke­maan perus­tettu kirkol­lis­ver­kosto.

Verkos­tot kaudella 2024-2026

Kaudella 2024-2026 kokoo­muk­sella on seuraa­vat verkos­tot (suluissa niiden vastaa­vuus edus­kun­nan valio­kun­tiin):

Talous­po­li­tii­kan verkosto (VaV)
Yrit­tä­jyys- ja elin­kei­no­po­li­tii­kan verkosto (TaV)
Työelä­mä­ver­kosto (TyV)
Kunta- ja kaupun­ki­po­li­tii­kan verkosto (HaV, osin)
Sivis­tys­po­li­tii­kan verkosto (SiV)
Hyvin­voin­ti­po­li­tii­kan verkosto (StV)
Ympä­ris­tö­po­li­tii­kan verkosto (YmV)
Oikeus­po­li­tii­kan verkosto (Pev, Lav)
Digi- ja tule­vai­suus­ver­kosto (TuV)
Ulko­po­li­tii­kan verkosto (UaV)
Puolus­tus­po­li­tii­kan verkosto (PuV)
Eurooppa-verkosto (SuV)
Sisäi­sen turval­li­suu­den verkosto (HaV, osin)
Maaseu­tu­po­li­tii­kan verkosto (MmV)
Liiken­ne­po­li­tii­kan verkosto (LiV)
Kirkol­lis­ver­kosto (--)
Senio­ri­foo­rumi (--)

Voit hakea verkos­toon puheen­joh­ta­jaksi tai sihtee­riksi tai antaa suos­tu­muk­sesi molem­piin roolei­hin. Haku­lo­mak­kee­seen pääsee seuraa­vaa nappia paina­malla:

Lisä­tie­toja: Tutki­mus­pääl­likkö Antti Vesala, sähkö­posti: antti . vesala @ kokoo­mus . fi

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

1.3.2023

Nyt on oikea aika pelas­taa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­lut

Kokoo­muk­sen ehdo­tuk­set sosi­aali-, terveys- ja pelas­tus­pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­seksi Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Me

24.2.2023

Nyt on oikea aika kuntien ja kaupun­kien uudelle suun­nalle

Sosi­aa­li­pal­ve­lui­den, tervey­den­huol­lon ja pelas­tus­toi­men uudis­tuk­sen jälkeen on aika tarkas­tella kuntien roolia ja tehtä­vä­kent­tää. Kuntien vapau­den ja toimin­ta­ky­vyn kasvat­ta­mi­seksi tarvi­taan uuden­laista

Skip to content