Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Ohjelmatyö / Nyt on oikea aika kuntien ja kaupun­kien uudelle suun­nalle

Nyt on oikea aika kuntien ja kaupun­kien uudelle suun­nalle

Julkaistu:

Sosi­aa­li­pal­ve­lui­den, tervey­den­huol­lon ja pelas­tus­toi­men uudis­tuk­sen jälkeen on aika tarkas­tella kuntien roolia ja tehtä­vä­kent­tää. Kuntien vapau­den ja toimin­ta­ky­vyn kasvat­ta­mi­seksi tarvi­taan uuden­laista lain­sää­dän­töä ja uuden­laista suun­taa.

Kuntia ja kaupun­keja koske­vassa päätök­sen­teossa perin­tei­sen alue­po­li­tii­kan rinnalle on nostet­tava kasvua vauh­dit­tava kaupun­ki­po­li­tiikka. Sen aika on nyt, koska kaupun­geissa ja kaupun­ki­seu­duilla syntyy noin 80 prosent­tia Suomen bkt:sta ja enem­mistö inno­vaa­tioista. Kaupun­ki­seu­duilla asuu noin 80 prosent­tia suoma­lai­sista ja sijait­see sama prosent­ti­määrä Suomen työpai­koista. Vahvan kaupun­ki­po­li­tii­kan synnyt­tämä kasvu hyödyt­tää koko yhteis­kun­taa ja tuo resurs­seja myös maaseu­dun kehit­tä­mi­seen.

Suur­ten kaupun­ki­seu­tu­jen talou­del­lista toimin­ta­ky­kyä on paran­net­tava eri keinoin, jotta ne pysty­vät puske­maan entistä vahvem­min elin­voi­maa Suomeen. Tule­vai­suu­dessa suurille kaupun­geille ja kaupun­ki­seu­duille kannat­taa­kin antaa suurempi rooli talou­den vauh­dit­ta­mi­sessa työl­li­syy­den, korkea­kou­lu­tuk­sen, inno­vaa­tio­po­li­tii­kan ja kansain­vä­lis­ty­mi­sen keinoilla. Suurilla kaupun­geilla on kyky ja mahdol­li­suu­det kantaa vastuuta laajoista, koko yhteis­kun­taa kohtaa­vista ilmiöistä yhdessä valtion kanssa.

Maakun­tien keskus­kau­pun­geilla taas on erityi­sen tärkeä tehtävä alueel­li­sen elin­voi­man, sivis­tyk­sen ja osaa­mi­sen luomi­sessa. Kaupun­kien ja valtion suhdetta on järke­vää kehit­tää vahvaan kump­pa­nuu­teen perus­tuen, esimer­kiksi sopi­muk­sel­li­suutta hyödyn­täen.

Kuntien tärkeim­mät haas­teet vaih­te­le­vat kunta­koh­tai­sesti ja koon mukaan. Silti kaik­kia kohtaa­vat samat isot kysy­myk­set: ilmas­ton­muu­tok­sen, osaa­van työvoi­man saata­vuu­den, digi­ta­li­saa­tion, työn murrok­sen, hyvin­voin­nin jakau­tu­mi­sen ja väes­tö­ra­ken­teen muutok­set sekä erityi­sesti juuri tässä hetkessä esillä olevat ener­gia­ky­sy­myk­set ja muut­tu­neen turval­li­suus- ja maail­man­po­liit­ti­sen ympä­ris­tön.

Samaan aikaan kaiken kokois­ten kuntien kannalta on tavoi­tel­ta­vaa, että ne pysty­vät itse­näi­sesti ja jous­ta­vasti kanta­maan vastuuta perus­teh­tä­viensä toteut­ta­mi­sesta ja suju­van arjen tarjoa­mi­sesta asuk­kail­leen. Lisäksi jokai­sen kunnan on voitava vaikut­taa omaan tule­vai­suu­teensa. Se voi tarkoit­taa esimer­kiksi profi­loi­tu­mista vaik­kapa mökki­kun­naksi tai teol­li­suu­den kehdoksi.

Kunnat ovat arjen ja hyvin­voin­nin perusta. Suoma­lai­selle se lähin vaiku­tus arkeen tapah­tuu kunta­ta­solla. Ei siis ole yhden­te­ke­vää, minkä­lai­sia ovat tule­vai­suu­den kunnat.

Siksi nyt on oikea aika suoma­lais­ten kaupun­kien ja kuntien kunnian­pa­lau­tuk­selle.

Nyt on oikea aika…

 1. tunnis­taa erilais­tu­vat kunnat ja kaupun­git
 2. lait­taa kuntien ja hyvin­voin­tia­luei­den väli­nen työn­jako kuntoon
 3. turvata tule­vai­suu­den kunnille järkevä rahoi­tus
 4. raken­taa sivis­tys­kun­tia
 5. vahvis­taa hyvin­voin­tia ja ehkäistä syrjäy­ty­mistä
 6. huoleh­tia kuntien elin­voi­masta
 7. fiksulle maan­käy­tölle ja toimi­valle liiken­teelle
 8. torjua ilmas­ton­muu­tosta ja luon­to­ka­toa

1. Nyt on oikea aika tunnis­taa erilais­tu­vat kunnat ja kaupun­git

Suomen nykyi­nen lain­sää­däntö painaa sekä tuhan­nen asuk­kaan kunnan että puolen miljoo­nan asuk­kaan kaupun­gin samaan muot­tiin. Olemme ajau­tu­neet tulkin­taan, jossa kuntia tulee yhte­näis­tää ja valtion ohjausta tiuken­taa.

Jos haluamme saada toimi­van, notkean ja eteen­päin katso­van kunta­ken­tän, kunnille on annet­tava aito mahdol­li­suus erilais­tua ja vahvis­tua. Sitä on tuet­tava lain­sää­dän­töä uudis­ta­malla ja anta­malla liik­ku­ma­ti­laa kunnille ja kaupun­geille. Kehi­tystä erilais­tu­viin kuntiin on syytä jatkaa ja samalla huoleh­tia siitä, että jokai­nen kunta pystyy tarjoa­maan osal­taan perus­tus­lain mukai­sesti perus­pal­ve­lut sivis­tys-, elin­keino- ja maan­käyt­tö­asioissa.

Kuntien tehtä­vien eriy­ty­mi­nen on jo tosia­sial­li­sesti alka­nut. Sote- ja TE-palve­lu­jen uudis­tuk­set ovat ajaneet kohti tilan­netta, jossa kunnissa on synty­nyt erilai­sia alueel­li­sia ratkai­suja ja yhteis­työn malleja. Tule­vai­suu­dessa jokai­sen kunnan tulee voida ammen­taa omista vahvuuk­sis­taan sekä hakea itsel­leen parhaat kump­pa­nit kuhun­kin tehtä­vään.

Jokai­sen kunnan tulee pystyä tarjoa­maan osal­taan perus­tus­lain mukai­sesti perus­pal­ve­lut sivis­tys-, elin­keino- ja maan­käyt­tö­asioissa.

Kokoo­mus­lai­sia keinoja tukea erilais­ten kuntien kehi­tystä:

 • Ratkai­sut ovat kuntien tehtä­vien eriy­ty­mis­ke­hi­tyk­sen salli­mi­sessa, kump­pa­nuk­sissa ja yhteis­työssä. Kuntien ja kaupun­kien erilai­suus tunnis­te­taan parem­min ja niiden väli­nen erilais­tu­mi­nen salli­taan kaupun­kien erityis­roo­lia kehit­tä­mällä.
 • Kaupun­kien erityistä roolia edis­te­tään valtion ja kaupun­kien väli­sillä sopi­muk­silla. Tarvit­taessa kaupun­kien erityis­teh­tä­vien osalta tehdään lain­sää­dän­nöl­li­siä muutok­sia.
 • Suuret kaupun­git ja valtio toimi­vat yhä vahvem­min kump­pa­neina kestä­vän kasvun ja kansain­vä­lis­ty­mi­sen edis­tä­mi­seksi. Tähän tulee luoda uuden­lai­nen yhteis­työ­malli, suur­ten kaupun­kien ja valtion väli­nen pysyvä stra­te­gi­nen allianssi.
 • Vahvis­te­taan kaik­kia kuntia purka­malla normeja nykyi­sestä kuntien tehtä­vä­ken­tästä ja varmis­te­taan siten, että jokai­nen kunta pystyy vastaa­maan perus­teh­tä­vistä sivis­tys-, elin­keino- ja maan­käyt­tö­asioista.
 • Käyn­nis­te­tään vapaa­kun­ta­ko­keilu, jonka avulla kokeil­laan mini­mi­nor­mioh­jausta palve­lui­den järjes­tä­mi­seen parhaalla mahdol­li­sella tavalla ja anne­taan kunnille mahdol­li­suus tehdä lakia­loit­teita pysy­vän muutok­sen teke­mi­seen.

2. Nyt on oikea aika lait­taa kuntien ja hyvin­voin­tia­luei­den väli­nen työn­jako kuntoon

Hyvin­voin­tia­luei­den aloi­tuk­sen jälkeen kuntien tulo­kulma tervey­teen ja hyvin­voin­tiin muut­tuu.

Kunnilla on merkit­tä­västi yhteen­so­vi­tet­ta­vaa hyvin­voin­tia­lu­een tehtä­vien­jaossa. Palve­luita onkin syytä järjes­tää tarkoi­tuk­sen­mu­kai­silla hartioilla. Kokoo­mus kannat­taa koulu­ter­vey­den­huol­lon palaut­ta­mista kuntiin sekä suhtau­tuu kriit­ti­sesti kaik­kiin hyvin­voin­tia­luei­den tehtä­vien laajen­nuk­siin.

Näin edis­te­tään kuntien ja hyvin­voin­tia­luei­den yhteis­työtä:

 • Oppi­las- ja opis­ke­li­ja­ter­vey­den­huol­lon palve­lut palau­te­taan kuntien järjes­tä­mis­vas­tuulle niin, että kunnilla ja hyvin­voin­tia­lueilla on mahdol­li­suus sopia kuraat­tori- ja psyko­lo­gi­pal­ve­lui­den järjes­tä­mi­sestä.
 • Varmis­te­taan jous­ta­vuus ja anne­taan hyvin­voin­tia­lueille ja kunnille mahdol­li­suus sopia palve­lui­den järjes­tä­mi­sestä. Tämän tulisi koskea erityi­sesti työl­li­syy­teen kytkey­ty­vien kuntout­ta­vien sekä kotou­tu­mista edis­tä­vien palve­lui­den ja ympä­ris­tö­ter­vey­den­huol­lon palve­luita, mutta myös muita sosi­aa­li­pal­ve­luita.
 • Kunnista ei siir­retä enää lisä­teh­tä­viä hyvin­voin­tia­lueille.
 • Vahvis­te­taan kuntien ja hyvin­voin­tia­luei­den kannus­ti­mia yhteis­työ­hön. Samalla varmis­te­taan, että sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den yhteys kuntiin ei katkea. Tämä on erityi­sen tärkeää sosi­aa­li­pal­ve­lui­den ja työl­li­syys­pal­ve­lui­den välillä.

3. Nyt on oikea aika turvata tule­vai­suu­den kunnille järkevä rahoi­tus

Kuntien itse­näi­syy­den ja vahvis­ta­mi­sen myötä myös rahoi­tus­poh­jan tulee olla enem­män kuntien omassa hallin­nassa. Kuntien aivan ydin­teh­tä­vien toteu­tu­mi­nen täytyy varmis­taa ja rahoit­taa, mutta samaan aikaan kunnan tulee voida aikai­sem­paa voimak­kaam­min hyötyä onnis­tu­mi­sis­taan. Sote-uudis­tus toi muka­naan erityi­sesti kaupun­kei­hin haas­teita tarpeel­lis­ten inves­toin­tien rahoi­tuk­sesta. Koko Suomen tule­vai­suu­den kehi­tys ja hyvin­vointi edel­lyt­tä­vät, että kaupun­geilla on mahdol­li­suus kehit­tyä, inves­toida ja raken­taa tule­vai­suutta.

Onkin vält­tä­mä­töntä, että kuntien nykyistä epäsel­vää ja moni­mut­kaista valtio­no­suus­jär­jes­tel­mää muute­taan perus­ta­van­laa­tui­sesti. Kokoo­muk­sen mallin mukai­nen kuntien rahoi­tus ja valtio­no­suus­jär­jes­tel­mästä olisi läpi­nä­kyvä, selkeä ja kannus­taisi kuntia kehit­tä­mään sekä toimi­maan elin­voi­man kasvat­ta­mi­seksi.

Näin se tehdään:

 • Uudis­te­taan valtio­no­suus­jär­jes­tel­mää. Kuntien rahoi­tus kannus­tin­vai­ku­tuk­si­neen on mietit­tävä uudes­taan, sillä nykyi­nen valtio­no­suus­jär­jes­telmä rokot­taa onnis­tu­neesta elin­voi­ma­po­li­tii­kasta, eikä kaikin osin tunnista ja tue kuntien ja kaupun­kien uutta roolia.
 • Noste­taan yhtei­sö­ve­ron jako-osuutta ja paran­ne­taan kunnal­lis­ve­ron efek­tii­vi­syyttä.

4. Nyt on oikea aika raken­taa sivis­tys­kun­tia

Sivis­tyk­sen ja koulu­tuk­sen laaduk­kaan toteu­tuk­sen merki­tys on kaupun­kien ja kuntien kohta­lon­ky­sy­mys. Jokai­sella ihmi­sellä pitää olla tasa­ver­tai­nen mahdol­li­suus oppia ja kehit­tää itse­ään.

Sivis­tys on suoma­lai­sen yhteis­kun­nan, menes­tyk­sen ja tule­vai­suu­den perus­pi­lari, ja vahvan osaa­mi­sen pohjalta jokai­nen voi raken­taa oman­nä­köis­tään elämää. On siis vält­tä­mä­töntä varmis­taa, että koulu­tus on kunta­ta­solla laadu­kasta ja kunnilla on edel­ly­tyk­set järjes­tää koulu­tus laaduk­kaasti.

Kokoo­muk­sen keinot huoleh­tia osaa­mi­sesta ympäri Suomen:

 • Jokai­sella kunnalla on oltava sekä mahdol­li­suus että velvol­li­suus tarjota laadu­kas oppi­mis­polku yhden­ver­tai­sesti. Turva­taan laadu­kas ja saavu­tet­tava koulu­tus kaikilla alueilla.
 • Varhais­kas­va­tuk­sen, esi- ja perus­o­pe­tuk­sen sekä toisen asteen koulu­tuk­sen on jatkos­sa­kin säilyt­tävä kuntien laki­sää­tei­sinä tehtä­vinä. Siir­toa hyvin­voin­tia­lueille ei pidä tehdä.
 • Kunnille asete­taan koulu­tuk­sen laatuun ja saavu­tet­ta­vuu­teen sekä väes­tö­poh­jaan perus­tu­via kritee­rejä kasva­tus- ja koulu­tus­pal­ve­lui­den laadun turvaa­mi­seksi.
 • Kasva­tuk­sen ja koulu­tuk­sen sekä varhai­sen tuen henki­löstö- ja resurs­si­pu­laan ja monia­lai­seen yhteis­työ­hön yli orga­ni­saa­tio­ra­jo­jen tulee panos­taa määrä­tie­toi­sesti. Noste­taan varhais­kas­va­tuk­sen henki­lös­tön koulu­tus­paik­koja niillä alueilla, joissa henki­lös­tö­pula vaikut­taa voimak­kaim­min.
 • Toteu­te­taan kaksi­vuo­ti­nen esio­pe­tus ja laske­taan oppi­vel­vol­li­suu­den alka­mi­sen ikäraja 5 vuoteen.
 • Asete­taan tavoit­teeksi nostaa varhais­kas­va­tuk­sen osal­lis­tu­mi­sas­tetta myös nuorem­missa ikäluo­kissa.
 • Laajen­ne­taan posi­tii­vi­sen diskri­mi­naa­tion rahoi­tus myös varhais­kas­va­tuk­seen, jossa aluei­den eriy­ty­mi­nen on koulu­ja­kin voimak­kaam­paa pienem­pien “oppi­laak­siot­toa­luei­den” vuoksi.
 • Vahvis­te­taan perus­o­pe­tuk­sen laatua vakiin­nut­ta­malla laatu- ja tasa-arvo­ra­hoi­tus.
 • Toteu­te­taan S2-opetuk­sen uudis­tus, jonka tarkoi­tuk­sena on varmis­taa äidin­kie­li­ta­soi­nen suomen tai ruot­sin kielen oppi­mi­nen mahdol­li­sim­man laajalle joukolle perus­kou­luop­pi­laita ja nopeut­taa S2-opetuk­seen osal­lis­tu­vien siir­ty­mistä suomen tai ruot­sin äidin­kie­len opetuk­seen riit­tä­vällä tuella.
 • Jatke­taan amma­til­li­sen koulu­tuk­sen kehit­tä­mistä osaa­mis­pe­rus­tai­suu­den pohjalta ja vahvassa yhteis­työssä työ- ja elin­kei­noe­lä­män kanssa. Amma­til­li­sen koulu­tuk­sen tavoit­teena tulee olla auttaa kohtaanto-ongel­man ratkai­sussa. Aloi­tus­paik­ka­jaon tulee vastata työelä­män tarpei­siin.
 • Varmis­te­taan lukio­kou­lu­tuk­sen saavu­tet­ta­vuus kaik­kialla Suomessa.

5. Nyt on oikea aika edis­tää hyvin­voin­tia ja ehkäistä syrjäy­ty­mistä

Tule­vai­suu­den kunnilla on tärkeä rooli hyvin­voin­nin ja tervey­den edis­tä­mi­sessä sekä vapaa-ajan palve­luissa ja sosi­aa­li­sesti kestä­vän kehi­tyk­sen varmis­ta­mi­sessa. Näitä kannat­taa ajatella koko­nai­suu­tena ja laajasti, sillä kuntien ja ihmis­ten arjessa mahdol­li­suuk­sien hyödyn­tä­mi­nen, hyvin­vointi ja hyvä kunta raken­tu­vat koko­nai­suu­desta.

Laaduk­kaat liikunta- ja harras­tus­mah­dol­li­suu­det ovat tärkeitä keinoja edis­tää suoma­lais­ten arkista hyvin­voin­tia. Korkea­ta­soi­nen ja houkut­te­leva kult­tuu­ri­tar­jonta puoles­taan lisää osal­taan hyvin­voin­tia, mutta on myös osa kaupun­ki­po­li­tiik­kaa, jolla edis­tämme kasvua ja kansain­vä­lis­ty­mistä kaupun­ki­seu­duilla. 

Toisaalta myös monet sosi­aa­li­set haas­teet, kuten maahan­muut­ta­jien kotou­tu­mi­nen, segre­gaa­tio, jengiy­ty­mi­nen ja asunn­ot­to­muus, ovat erityi­sesti kaupun­kien kanssa ratkais­ta­via ilmiöitä. Niitä ei voi ratkaista hallin­to­sii­loissa, vaan tässä tarvi­taan vahvaa kaupun­ki­po­li­tiik­kaa, rahoi­tuk­sen ohjaa­mista uudel­leen sekä vahvaa yhteis­työtä valtion, polii­sin, hyvin­voin­tia­luei­den ja kuntien välillä.

Eriy­ty­mi­sen ehkäi­syssä avai­na­se­massa ovat moni­puo­li­nen ja vahva asun­to­mark­kina, kattava ja toimiva jouk­ko­lii­kenne sekä eri kaupun­gi­no­sien kehit­tä­mi­nen palve­lui­den avulla.

Siksi

 • Toteu­te­taan harras­tus­ta­kuu.
 • Mahdol­lis­te­taan liikun­nan, kult­tuu­rin ja vapaa-ajan olosuh­tei­den kehit­tä­mi­nen liikunta- ja kult­tuu­ri­paik­ka­ra­ken­ta­mi­sen tuella.
 • Raken­ne­taan toimi­via kevyen liiken­teen väyliä ja tehdään arjen liik­ku­mi­sesta kävel­len ja pyöräil­len houkut­te­le­vam­paa.
 • Varmis­te­taan taiteen perus­o­pe­tuk­sen laatu ja saavu­tet­ta­vuus.
 • Pois­te­taan pitkä­ai­kai­sa­sunn­ot­to­muus Suomesta seuraa­van halli­tus­kau­den aikana
 • Otetaan segre­gaa­tion ehkäisy entistä vahvem­min kaupun­ki­suun­nit­te­lun lähtö­koh­daksi.
 • Varmis­te­taan ihmis­ten mahdol­li­suus vaikut­taa omaan elinym­pä­ris­töönsä.
 • Paran­ne­taan kuntien mahdol­li­suuk­sia ennal­taeh­käistä ja puut­tua nuoriso- ja jengi­vä­ki­val­taan.
 • Sääde­tään kuntien tehtä­väksi edis­tää asuk­kai­den arjen turval­li­suutta, palau­te­taan kuntien oikeus antaa paikal­li­sia järjes­tys­sään­töjä ja lisä­tään kunnal­lista järjes­tyk­sen­val­von­taa.

6. Nyt on oikea aika huoleh­tia kuntien elin­voi­masta

Kuntien ja kaupun­kien uudessa roolissa koros­tuu entistä vahvem­min niiden merkit­tävä tehtävä elin­voi­man edis­tä­mi­sessä. Tämä luo koko Suomelle mahdol­li­suuk­sia, joten tätä tehtä­vää halli­tuk­sen on edis­tet­tävä Suomen kasvun vahvis­ta­mi­seksi.

Erityi­sesti suuret kaupun­git ovat inno­vaa­tio­alus­toja, joissa yksi­tyi­nen, julki­nen ja kolmas sektori toimi­vat yhdessä. Kaupun­kien ekosys­tee­mien avulla Suomen on mahdol­lista erikois­tua kansain­vä­li­sesti huip­pu­tek­no­lo­gian ja -osaa­mi­sen eri sekto­reilla.

Työl­li­syys- ja elin­kei­no­pal­ve­lu­jen siirto kunnille vuonna 2025 avaa uusia mahdol­li­suuk­sia hyödyn­tää paikal­lista osaa­mista vaikut­ta­vien palve­lui­den raken­ta­mi­seen yksi­tyi­sen ja julki­sen sekto­rin sekä korkea­kou­lu­jen yhteis­työllä. Siir­toa ei saa jättää tekni­seksi muutok­seksi, vaan varmis­taa, että se muut­taa myös ajat­te­lu­mal­leja ja toimin­nan tapoja, jotta palve­lut ovat vaikut­ta­via sekä työn­te­ki­jöille että työnan­ta­jille.

Tule­vai­suu­dessa kansain­vä­li­set inves­toin­nit ja osaa­jat keskit­ty­vät vahvasti kaupun­ki­seu­duille. Inves­toin­tien ja osaa­jien kiin­nos­tusta Suomea ja Suomen kaupun­keja kohtaan on vauh­di­tet­tava.

Kokoo­mus lisäisi kuntien elin­voi­mai­suutta esimer­kiksi näin:

 • Vahvis­te­taan kaupun­kien inno­vaa­tio­eko­sys­tee­mien roolia valtion kump­pa­nina stra­te­gi­sessa TKI-työssä esimer­kiksi sopi­muk­sel­li­suu­den kautta.
 • Houku­tel­laan lisää kansain­vä­li­siä inves­toin­teja ja vauh­di­te­taan elin­voi­main­ves­toin­tien toteu­tu­mista kehit­tä­mällä valtion ja kuntien lupa­pro­ses­seja uudella neuvot­te­lu­me­net­te­lyllä, jonka avulla voidaan lyhen­tää käsit­te­ly­ai­koja merkit­tä­väs­tija paran­ne­taan viran­omai­syh­teis­työtä asia­kas­läh­töi­sesti. Menet­te­lyssä eri valtion toimi­jat ja kunnat sitou­tu­vat yhdessä tavoi­te­ai­kaan käsit­te­lyssä, tietoa jaetaan toimi­joi­den kesken ja eri lupia voidaan käsi­tellä siten saman­ai­kai­sesti siten, että tule­vai­suu­dessa päätök­set saa yhdeltä luukulta.
 • Luodaan uuden­lai­nen toimin­ta­tapa valtion ja kuntien välille suur­teol­li­suu­den teol­li­suus­puis­to­jen raken­ta­mi­selle ja riskien jaka­mi­selle, jotta kansain­vä­li­siä inves­toin­teja voidaan kansal­li­sesti houku­tella.
 • Huoleh­di­taan, että kunnille siir­ty­mässä olevien TE-palve­lu­jen rahoi­tus, ohjaus­jär­jes­telmä ja asia­kas­pal­ve­lun lain­sää­däntö turvaa­vat kuntien todel­li­set mahdol­li­suu­det onnis­tua kohtaanto-ongel­mien ratkai­se­mi­sessa kannus­tin­jär­jes­tel­män edel­lyt­tä­mällä tavalla. Tämä tarkoit­taa jous­ta­vuu­den ja harkin­nan lisää­mistä asiak­kai­den palve­lu­pro­ses­sei­hin.
 • Pois­te­taan ulko­mai­sen työvoi­man tarve­har­kinta ja suju­voi­te­taan maahan­tu­lo­pro­ses­seja digi­ta­li­saa­tiota hyödyn­täen.
 • Vakiin­nu­te­taan suur­ten kaupun­kien kansain­vä­lis­ten osaa­jien palve­lui­hin keskit­ty­vät toimin­not ja vahvis­te­taan valtion ja suur­ten kaupun­kien välistä yhteis­työtä osaa­jien houkut­te­lussa ja erilai­sissa aset­tu­mi­seen ja kansain­vä­li­siin palve­lui­hin liit­ty­vissä toimin­noissa.
 • Mahdol­lis­te­taan kansal­li­sen yliop­pi­las­tut­kin­non suorit­ta­mi­nen englan­niksi.
 • Syven­ne­tään ja laajen­ne­taan datan, auto­maa­tion ja teko­ä­lyn hyödyn­tä­mistä osana julki­sen sekto­rin palve­lu­ra­ken­netta niin, että tiedon­kulku toimi­joi­den välillä on suju­vaa ja tieto­tur­val­lista ja palve­lut enna­koi­via.

7. Nyt on oikea aika fiksulle maan­käy­tölle ja toimi­valle liiken­teelle

Kuntien rooli maan­käy­tön, ympä­ris­tön, asumi­sen ja liiken­teen kehit­tä­jänä on jatkos­sa­kin ratkai­seva. Se puoles­taan vaikut­taa myös koko Suomen talou­teen. Kunnilla ja kaupun­geilla tulee olla mahdol­li­suu­det suju­ville maan­käyttö- ja raken­nus­pro­ses­seille.

Valtion ei pidä lisätä sään­te­lyä, vaan päin­vas­toin purkaa normeja sovel­tu­vista paikoista. Kaavoi­tuk­sen ja asun­to­tuo­tan­non juohe­vuus on erityi­sen tärkeää kasva­vissa kaupun­geissa esimer­kiksi segre­gaa­tion vähen­tä­mi­seksi. Kaupun­kien kasvun pitää olla kestä­vää ja toimi­vaa sekä sosi­aa­li­sesti, talou­del­li­sesti että ekolo­gi­sesti.

Suomen kilpai­lu­ky­vyn ja huol­to­var­muu­den kannalta on järke­vää ja kauko­nä­köistä edis­tää kaupun­ki­seu­tu­jen saavu­tet­ta­vuutta niin kansal­li­sesti kuin kansain­vä­li­ses­ti­kin. Kaupun­kien tehok­kaat jouk­ko­lii­ken­ne­rat­kai­sut ja toimi­vat asun­to­mark­ki­nat taas luovat dynaa­mi­sia työs­sä­käyn­tia­lueita ja vahvis­ta­vat työvoi­man liik­ku­vuutta.

Ilmas­ton­muu­tosta torju­taan ja luon­to­ka­toa este­tään kaupun­geissa ja kunnissa. Lämmi­tys, maan­käyttö, liikenne, jäte­huolto ja monet muut pääs­tö­läh­teet ovat kuntien ja kaupun­kien käsissä olevia asioita.

Kokoo­muk­sen keinoja ovat:

 • Huoleh­di­taan kaupun­kien ja aluei­den saavu­tet­ta­vuu­desta eri kulku­muo­doilla. Jatke­taan MAL-sopi­muk­sia nykyis­ten kaupun­ki­seu­tu­jen kanssa ja huomioi­daan tavoit­teissa kestä­vyy­den ohella myös saavu­tet­ta­vuus.
 • Maan­käyttö- ja raken­nus­lain uudis­tuk­sen tavoit­teena on purkaa sään­te­lyä, nopeut­taa kaavoi­tusta ja suju­voit­taa raken­ta­mi­sen proses­seja. Tavoit­teena tulee olla nykyistä jous­ta­vampi kaava­ta­so­jen päivi­tys­mah­dol­li­suus ja maano­mis­ta­jan aloi­teoi­keu­den lisää­mi­nen.
 • Asun­to­po­li­tii­kassa on tehtävä suun­nan­muu­tos. Tarvit­semme lisää mark­ki­naeh­toista raken­ta­mista ja toimi­vam­mat asun­to­mark­ki­nat. Kuntien kaavoi­tusta sekä kasvun kannus­ti­mia on vahvis­tet­tava. Asumi­seen ja raken­ta­mi­seen liit­ty­vät tuet on tuotava läpi­nä­ky­viksi ja tuki asumi­sessa on suun­nat­tava nykyistä tarkem­min sitä eniten tarvit­se­ville. Pois­te­taan pitkä­ai­kai­sa­sunn­ot­to­muus.

8. Nyt on oikea aika torjua ilmas­ton­muu­tosta ja luon­to­ka­toa

Kestä­vän kasvun alusta luodaan kunnissa ja kaupun­geissa eheällä yhdys­kun­ta­ra­ken­teella, yritys­ten ja tutki­muk­sen yhteis­työn sekä hankin­to­jen kautta. Ilmas­ton­muu­tosta torju­taan ja luon­to­ka­toa este­tään kaupun­geissa ja kunnissa; lämmi­tys, maan­käyttö, liikenne, jäte­huolto ja monet muut pääs­tö­läh­teet ovat kuntien ja kaupun­kien käsissä olevia asioita.

Luon­to­ka­don torjunta on mahdol­lista kuntien ja valtion yhteis­työllä ilman, että kaupun­kien ja kuntien kasvu vaaran­tuu. Huoli­matta tavoit­teista ilmas­ton­muu­tok­sen ja luon­to­ka­don torjun­nassa, kunnissa on myös tärkeä varau­tua muut­tu­vaan ilmas­toon osana riskien­hal­lin­taa ja varau­tu­mista.

Näin Kokoo­mus tukisi kuntien ilmas­to­työtä:

 • Panos­te­taan moni­puo­li­seen jouk­ko­lii­ken­tee­seen. Tuetaan liik­ku­mis­ta­po­jen muutosta kaupun­kien jouk­ko­lii­ken­ne­tuella ja raidein­ves­toin­neilla.
 • Mahdol­lis­te­taan kaupun­ki­seu­duille oikeus paikal­lis­ju­na­lii­ken­teen järjes­tä­mi­seen. Valtion rahoi­tus liiken­teen operoin­tiin on vält­tä­mä­töntä.
 • Kokoo­mus haluaa rajoit­taa pääs­töjä, ei liik­ku­mista. Siksi ruuh­ka­mak­suja ei toteu­teta, vaan liiken­teen pääs­töjä alen­ne­taan esimer­kiksi sähköis­tä­mi­sen keinoin.
 • Ilmas­ton­muu­tosta torju­taan ja halli­taan parhai­ten suur­ten kaupun­ki­seu­tu­jen ja valtion väli­sellä yhteis­työllä. Uusia toimin­ta­ta­poja esimer­kiksi kier­to­ta­lou­den edis­tä­mi­seen kuntien, valtion ja yritys­ten yhteis­työllä on kokeil­tava ja lain­sää­dän­töä sen mahdol­lis­ta­mi­seksi uudis­tet­tava.
 • Valtio sitou­tuu tuke­maan kuntien ilmas­to­toi­mia toimia­lueilla, joissa kansal­li­set ratkai­sut ovat paikal­li­sia ratkai­suja tehok­kaam­pia, kuten liiken­teen pääs­tö­jen vähen­tä­mi­sessä.
 • Luodaan kansal­li­set kritee­rit ja toimin­ta­mal­lit ekolo­gi­sen kompen­saa­tion toteut­ta­mi­seksi kaupun­kien ja kuntien sisällä sekä niiden välillä. Luon­non moni­muo­toi­suutta on edis­tet­tävä myös kaupun­geissa viih­tyi­sän asui­nym­pä­ris­tön turvaa­mi­seksi. Pyri­tään vaikut­ta­maan EU:n ennal­lis­ta­mis­a­se­tuk­seen niin, että se huomioi entistä parem­min Suomen erityi­set olosuh­teet eikä vaaranna kestä­vän kaupun­gis­tu­mi­sen toteu­tu­mista.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.3.2024

Vastuu­hen­ki­lö­haku verkos­toi­hin on avattu

Kokoo­muk­sen verkos­tot asete­taan kahdeksi vuodeksi kerral­laan, ja samalla niille vali­taan kaksi­vuo­tis­kau­deksi puheen­joh­ta­jat ja sihtee­rit. Verkos­to­jen vastuu­hen­ki­lö­haku on auki 15.5. saakka.

1.3.2023

Nyt on oikea aika pelas­taa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­lut

Kokoo­muk­sen ehdo­tuk­set sosi­aali-, terveys- ja pelas­tus­pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­seksi Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Me

29.11.2022

Kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­jetti 2023: Kestä­vän tule­vai­suu­den valin­toja

Tulla lujaksi – pysyä pehmeänä. Kokoo­mus­lai­nen talous­po­li­tiikka pohjaa vastuul­li­suu­teen ja raken­taa kestä­vää ja vahvaa Suomea. On vastuul­lista, että huoleh­dimme julki­sen talou­den kunnosta. Vain siten voimme turvata valoi­san tule­vai­suu­den ja hyvin­voin­ti­pal­ve­lut suoma­lai­sille myös tule­vai­suu­dessa. Vain siten voimme pitää heikoim­mista huolta.

Skip to content