Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Nyt on oikea aika pelas­taa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­lut

Nyt on oikea aika pelas­taa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­lut

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen ehdo­tuk­set sosi­aali-, terveys- ja pelas­tus­pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­seksi

Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Me kokoo­muk­sessa haluamme olla raken­ta­massa yhä parem­pia sosi­aali-, terveys- ja pelas­tus­pal­ve­luita sekä nykyi­sille että tule­ville suku­pol­ville.

Suomi tarvit­see kaunii­den koru­lausei­den sijaan tekoja palve­lui­den turvaa­mi­seksi. Tällä hetkellä moniin palve­lui­hin on vaikea päästä silloin, kun tarve on. Haluamme lait­taa palve­lut kuntoon, jotta apua ja tukea on saata­villa oike­aan aikaan, oikeasta paikasta. Se on pystyt­tävä teke­mään niin, että kustan­nus­ten kasvua kyetään hillit­se­mään samalla huoleh­tien palve­lui­den saata­vuu­desta ja laadusta.

Uskomme, että ihmis­ten tarpei­siin palve­lui­den osalta voidaan vastata parhai­ten, kun huoleh­dimme vaikut­ta­vista palve­luista, moni­puo­li­sesta palve­lu­tuo­tan­nosta, osaa­vasta ja hyvin­voi­vasta henki­lös­töstä sekä kestä­västä ja kannus­ta­vasta rahoi­tuk­sesta

Kokoo­muk­sen soten korjaus­sarja sisäl­tää uudis­tuk­set, joilla hyvin­voin­tia­lu­eet pysty­vät tehok­kaam­min varau­tu­maan tule­vai­suu­den haas­tei­siin ja joilla toteu­te­taan hoidon ja palve­lui­den laatua paran­ta­vat ja kustan­nus­vai­kut­ta­vuutta vahvis­ta­vat toimet.

  • 1. Otetaan tavoit­teeksi, että suoma­lai­set ovat maail­man tervein ja hyvin­voi­vin kansa. Varmis­te­taan lain­sää­dän­nöllä, että palve­lui­den kustan­nuk­set avataan yhteis­mi­tal­li­siksi, jotta vertail­ta­vuus on mahdol­lista. Mita­taan suorit­tei­den lisäksi vaiku­tuk­sia ihmi­sen näkö­kul­masta, saavu­tet­tua terveyttä, hyvin­voin­tia ja arjen suju­vuutta. Otetaan palve­luissa huomioon poti­laan ja asiak­kaan näke­myk­set, sekä kuul­laan käytän­nön työtä teke­vien ammat­ti­lais­ten ehdo­tuk­set oman työnsä kehit­tä­mi­seksi. Varmis­te­taan ammat­ti­lais­ten mahdol­li­suus saumat­to­maan yhteis­työ­hön ja palve­lui­den jatku­vuus asiak­kaan parhaaksi. Panos­te­taan myös siihen, että oikea palvelu löytyy mutkat­to­masti ja neuvon­taa on helposti saata­villa. Johde­taan tiedolla yhä parem­pia ja vaikut­ta­vam­pia palve­luita.

  • 2. Lisä­tään ennal­taeh­käi­se­vien, sekä työ- ja toimin­ta­ky­kyä tuke­vien palve­lui­den painoar­voa. Paino­te­taan sairauk­sien ja ongel­mien ennal­taeh­käi­syä ja varhaista puut­tu­mista, jotta välty­tään pitkit­ty­nei­den ongel­mien vaati­milta kalliilta palve­luilta. Vahvis­te­taan liikun­nal­lista ja kuntout­ta­vaa otetta kaikissa sosi­aali- ja terveys­pal­ve­luissa. Pide­tään huolta hyvin­voin­tia­luei­den ja kuntien toimi­vasta työn­jaosta tervey­den edis­tä­mi­sen ja ennal­taeh­käi­se­vien palve­lui­den osalta, sekä varmis­te­taan myös mahdol­li­suu­det hyödyn­tää järjes­tö­ken­tän osaa­mista. Oikea-aikai­sen hoidon ja ennal­taeh­käi­syn paran­ta­mi­seksi varmis­te­taan tiedon liik­ku­mi­nen kuntien ja hyvin­voin­tia­luei­den välillä. Hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­den on tultava jous­ta­vasti tueksi erilai­siin elämän­ti­lan­tei­siin siten, että ne tuke­vat ihmis­ten hyvää arkea sekä työ- ja toimin­ta­ky­kyä. Kehi­te­tään lapsi- ja perhe­läh­töi­syyttä perheille suun­na­tuissa palve­luissa ja paino­te­taan ennal­taeh­käi­syä ja varhaista puut­tu­mista, kuten puheeksi otta­mista.

  • 3. Haetaan vaikut­ta­via ratkai­suja, jotta ihmi­set pääse­vät jonoista hoitoon. Varmis­te­taan sujuva hoitoon ja palve­lui­hin pääsy, jotta apua ja tukea saa silloin kun sille on tarve. Turva­taan myös hoidon jatku­vuus ja palve­lui­den saumat­to­muus, jotta ihmi­nen saa avun eikä siirry uudel­leen jonoon. Edis­te­tään palve­lui­den vaikut­ta­vuutta ja opti­moi­daan ammat­ti­lais­ten työaika otta­malla käyt­töön näyt­töön perus­tu­via, hyviksi havait­tuja käytän­teitä. Otetaan sote­kes­kuk­sissa käyt­töön moniam­ma­til­li­nen omatii­mi­malli, sillä se on toimiva ratkaisu hoitoon pääsyn paran­ta­mi­seksi ja asia­kas­läh­töi­syy­den lisää­mi­seksi. Varmis­te­taan päihde- ja mielen­ter­veys­pal­ve­lui­den saata­vuus, toteu­te­taan tera­pia­ta­kuu, varmis­te­taan hoiva­pal­ve­lui­den koko­nai­suu­den toimi­vuus, sekä vaikut­ta­vat lasten ja perhei­den palve­lut. 

  • 4. Lisä­tään vaikut­ta­mis­mah­dol­li­suuk­sia ja valin­nan­va­pautta palve­luissa. Oikeus vaikut­taa omiin palve­lui­hin ja valita palve­lu­tuot­ta­jien väliltä on sote-palve­lui­den uudis­ta­mi­sen kulma­kivi. Varmis­te­taan toimiva moni­tuot­ta­juus ja tuetaan asiak­kaan vapautta valita palve­luita tuot­tava taho, sillä siten lisä­tään palve­lun­tuot­ta­jien posi­tii­vista kilvoit­te­lua palve­lun parem­malla laadulla ja saata­vuu­della. Tuetaan itse­mää­rää­mi­soi­keu­den toteu­tu­mista erityi­sesti niiden henki­löi­den kohdalla, joiden itse­mää­rää­mis­kyky on esimer­kiksi vamman tai muis­ti­sai­rau­den vuoksi alen­tu­nut.  Lisä­tään perus­ter­vey­den­huol­lon valin­nan­va­pautta siten, että terveys­a­se­man vaih­ta­mi­nen onnis­tuu nykyistä nopeam­min ja yhdellä digi­taa­li­sella lomak­keella. Hyödyn­ne­tään palve­lu­jen järjes­tä­mi­sessä palve­luse­te­leitä, henki­lö­koh­taista budje­toin­tia ja Kela-korvausta. Kehi­te­tään Kela-korvausta edel­leen ja peru­taan siihen tehty leik­kaus. 

  • 5. Mahdol­lis­te­taan moni­puo­li­nen palve­lu­tuo­tanto. Tärkeintä on se, että palve­lua saa - ei se, kuka palve­lun tuot­taa. Lain­sää­dän­nön tehtä­vänä tulee olla laaduk­kai­den sote-palve­lui­den järjes­tä­mi­sen mahdol­lis­ta­mi­nen. Anne­taan aluei­den itse ratkaista parhaat tavat järjes­tää palve­lut. Kohdel­laan yksi­tyi­siä palve­lu­tuot­ta­jia ja järjes­töjä julki­sen sekto­rin yhteis­työ­kump­pa­neina. Sääde­tään velvol­li­suus laskea julki­sesti tuotet­tu­jen palve­lui­den kustan­nuk­set ja avata ne, jotta voidaan mahdol­lis­taa kustan­nus­te­hok­kuu­den, laadun ja vaikut­ta­vuu­den vertailu tulos­ten paran­ta­mi­seksi koko sote-sekto­rilla. Vahvis­te­taan hankin­tao­saa­mista, sekä paino­te­taan laadun ja vaikut­ta­vuu­den merki­tystä hankin­noissa. Pilko­taan hankin­toja pienem­piin eriin, jotta myös pienet ja keski­suu­ret yrityk­set pysy­vät mukana kilpai­lussa. Varmis­te­taan, että järjes­tä­jiin ja palve­lu­tuot­ta­jiin kohdis­tuva valvonta ja omaval­vonta on vaikut­ta­vaa, läpi­nä­ky­vää ja yhden­mu­kaista.

  • 6. Varmis­te­taan osaa­jien saata­vuus, hyvin­voiva henki­löstö ja ammat­ti­lais­ten sauma­ton yhteis­työ yli hallin­to­ra­jo­jen. Sosi­aali-, terveys- ja pelas­tus­pal­ve­luissa on laaja­mit­tai­nen ja valta­kun­nal­li­nen työvoi­ma­pula, jonka ratkai­se­mi­sessa tulee ottaa kaikki järke­vät keinot käyt­töön. Paran­ne­taan alan veto- ja pito­voi­maa. Huoleh­di­taan hyvästä johta­mi­sesta ja selkeistä toimin­ta­mal­leista, joihin työn­te­ki­jöillä on mahdol­li­suus vaikut­taa. Varmis­te­taan koulu­te­tun henki­lös­tön riit­tä­vyys lisää­mällä koulu­tuk­sen aloi­tus­paik­koja, selkeyt­tä­mällä työn­ja­koa, vahvis­ta­malla kansain­vä­listä rekry­toin­tia sekä työky­ky­joh­ta­mista pois­sao­lo­jen vähen­tä­mi­seksi. Varmis­te­taan myös mahdol­li­suus keskit­tyä omaa osaa­mista vastaa­vaan työhön, amma­til­li­seen kehit­ty­mi­seen, sekä urapol­kui­hin. Tuetaan osana johta­mista myös ammat­ti­lais­ten jaksa­mista työs­sään, jotta työurat eivät katkea ennen­ai­kai­sesti ja alan pito­voima säilyisi.

  • 7. Levi­te­tään parhaat käytän­teet kaik­kialle Suomeen. Eri puolilla Suomea on löydetty kustan­nus­vai­kut­ta­via tapoja tuot­taa palve­luja. Parhaat käytän­teet ja toimin­ta­mal­lit on saatava levi­tet­tyä käyt­töön kaik­kialla Suomessa, jotta palve­lui­den laatua ja vaikut­ta­vuutta pysty­tään paran­ta­maan, sekä kustan­nus­ten kasvua hillit­se­mään. Kytke­tään kustan­nus­te­hok­kuu­den paran­ta­mi­nen osaksi hyvin­voin­tia­luei­den rahoi­tus­mal­lia siten, että toimin­nan paran­ta­mi­sesta palki­taan. Tehdään myös palve­lui­den laatu näky­väksi ja vertail­ta­vaksi. Jatke­taan tervey­den­huol­lon kansal­lis­ten laatu­re­kis­te­rei­den kehit­tä­mis­työtä ja laajen­ne­taan ne ylei­sim­piin kansan­sai­rauk­siin ja myös sosi­aa­lia­lan palve­lui­hin.

  • 8. Varmis­te­taan palve­lui­den kestävä ja kannus­tava rahoi­tus. Uudis­te­taan rahoi­tus­jär­jes­tel­mää siten, että edel­ly­tyk­set kustan­nus­ten kasvun hillit­se­mi­seksi para­ne­vat. Varmis­te­taan, että kustan­nus­vai­kut­ta­vuu­del­taan parhaat toimin­ta­mal­lit tule­vat käyt­töön kaikilla alueilla. Vahvis­te­taan ennal­taeh­käi­syä, sekä varmis­te­taan nopea hoitoon ja palve­lui­hin pääsy, jotta välty­tään pitkit­ty­nei­den ongel­mien vaati­milta kalliilta palve­luilta.  Suju­voi­te­taan paljon palve­luita tarvit­se­vien hoito­pol­kuja ja pois­te­taan pääl­lek­käi­syy­det. Tehos­te­taan kiin­teis­tö­jen käyt­töä, varmis­te­taan parempi johta­mi­nen ja henki­lös­tö­hal­linto. Hyödyn­ne­tään digi­taa­lis­ten palve­lu­jen ja tekno­lo­gian poten­ti­aali, sekä yksi­tyis­ten ja järjes­tö­jen osaa­mi­nen. Rajoi­te­taan hankin­toja julki­syh­tei­sö­jen omis­ta­milta yhtiöiltä vain sellai­siin tilan­tei­siin, joissa se on selvästi mark­ki­naeh­toista vaih­toeh­toa kustan­nus­te­hok­kaam­paa tai, kun siihen on muu erityi­sen painava julki­nen intressi. Paran­ne­taan hankin­tao­saa­mista ja rajoi­te­taan lain­sää­dän­nöllä kilpai­lu­tus­ten edis­tä­mistä, joihin tulee korkein­taan yksi tarjous. Mahdol­lis­te­taan lain­sää­dän­nöllä hyvin­voin­tia­lueille itse­näistä liik­ku­ma­va­raa tehok­kuu­den ja vaikut­ta­vuu­den paran­ta­mi­seen ja pure­taan uusia toimin­ta­ta­poja estä­vää sään­te­lyä. Kokeil­laan kannus­ti­ne­le­ment­tien sisäl­lyt­tä­mistä rahoi­tuk­seen siten, että saavu­te­tusta sääs­töstä ohjau­tuu hyötyjä sääs­tön tehneelle.

  • 9. Hyödyn­ne­tään rohkeasti tietoa, inno­vaa­tioita, tekno­lo­giaa ja digi­taa­li­sia palve­luita. Lähde­tään siitä, että uusilla ratkai­suilla saadaan arvon­li­sää asiak­kaalle - yhä osuvam­paa apua, lisää terveitä elin­vuo­sia ja jous­toa palve­lui­den saata­vuu­teen. Vapau­te­taan toimi­van tekno­lo­gian avulla sote-ammat­ti­lais­ten arvo­kasta aikaa ihmis­ten kohtaa­mi­seen. Noja­taan tutkit­tuun tietoon palve­lu­jen laadun ja vaikut­ta­vuu­den paran­ta­mi­seksi, sillä se on paitsi inhi­mil­li­sesti tärkeää, myös kustan­nus­te­ho­kasta. Varmis­te­taan, että sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon tutki­muk­selle on edel­ly­tyk­set, jotta inno­vaa­tioita, uusia tekno­lo­gioita ja mene­tel­miä voidaan kehit­tää. Turva­taan tietoa hyödyn­tä­mällä tervey­den­huol­lolle yhä parem­pia edel­ly­tyk­siä hoitaa poti­laita yksi­löl­li­sem­min, enna­koida tule­vaa ja kehit­tää yhä vaikut­ta­vam­pia hoitoja. Kehi­te­tään tekno­lo­giaa suju­voit­ta­maan paljon palve­luita tarvit­se­vien palve­lu­pro­ses­seja. Paran­ne­taan myös ihmis­ten omia mahdol­li­suuk­sia huoleh­tia tervey­des­tään enna­koi­vasti ja yllä­pi­tää toimin­ta­ky­ky­ään uusien ratkai­su­jen myötä.

  • 10. Varmis­te­taan pelas­tus­pal­ve­lui­den saata­vuus kaik­kialla Suomessa. Huoleh­di­taan, että pelas­tus- ja ensi­hoi­to­pal­ve­lut ovat nopeasti ja yhden­mu­kai­sesti saata­villa ympäri Suomen. Pelas­tus­toi­men rahoi­tusta on kehi­tet­tävä ottaen huomioon mm. toimin­taym­pä­ris­tön muutok­set ja alueel­li­set erityis­tar­peet. Palve­luissa on huomioi­tava alue­koh­tai­set haas­teet, kuten harvaan tai hyvin tiiviisti asut­tu­jen aluei­den erityis­ky­sy­myk­set, saaris­toi­suus ja seson­git. Tämän ohella pelas­tus­lai­tok­set ovat uusien haas­tei­den edessä myös mm. muut­tu­van turval­li­suusym­pä­ris­tön, ilmas­ton­muu­tok­sen ja esimer­kiksi ikään­ty­mi­sestä johtu­van palve­lu­tar­peen kasvun myötä. Vasta­taan pelas­tusa­lan osaa­ja­pu­laan koulu­tusta vahvis­ta­malla, työpe­räistä maahan­muut­toa lisää­mällä, oppi­so­pi­mus­kou­lu­tuk­sella, sekä sopi­mus- ja vapaa­pa­lo­kun­tien rooli varmis­ta­malla.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

25.3.2024

Vastuu­hen­ki­lö­haku verkos­toi­hin on avattu

Kokoo­muk­sen verkos­tot asete­taan kahdeksi vuodeksi kerral­laan, ja samalla niille vali­taan kaksi­vuo­tis­kau­deksi puheen­joh­ta­jat ja sihtee­rit. Verkos­to­jen vastuu­hen­ki­lö­haku on auki 15.5. saakka.

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

Skip to content