Järjes­tö­toi­min­nan verkosto: yhteis­toi­min­nassa on voimaa

Julkaistu: 10.12.2017

Tule­vai­suu­den kansain­vä­li­nen toimin­taym­pä­ristö on alati muut­tuva, verkos­to­mai­nen ja moni­muo­toi­nen kaikilla yhteis­kun­nan tasoilla. Jatku­vat muutok­set edel­lyt­tä­vät tiiviim­pää yhteis­toi­min­taa yli sidos­ryh­mä­ra­jo­jen.

Tule­vassa sote- ja maakun­ta­uu­dis­tuk­sessa on haas­teena, miten toteu­te­taan yhteis­toi­min­taa.
Toimin­ta­tapa, jossa eri sidos­ryh­mät velvoi­te­taan tiiviim­pään yhteis­työ­hön, on uuden­tyyp­pi­nen. Vaikka eri orga­ni­saa­tiot, yksi­tyi­nen, julki­nen, kolmas sektori ja akate­mia ovat toimi­neet­kin aiem­min osit­tain yhteis­työssä, on niiden löydet­tävä yhteis­toi­min­nas­saan uusi ulot­tu­vuus. Tämä ulot­tu­vuus haas­taa erityi­sesti johta­mi­sen, joka vaikut­taa myös luot­ta­mus­hen­ki­lö­or­ga­ni­saa­tioi­den järjes­tö­kent­tään.

Orga­ni­saa­tioi­den toimin­ta­ra­ken­tei­den moni­muo­toi­suus on seurausta palve­lu­tuo­tan­non lisään­ty­mi­sestä ja siir­ty­mi­sestä arvo­ket­juista yhä moniu­lot­tei­sim­piin arvo­verk­koi­hin. Arvo­ver­kos­to­jen johta­mi­sessa toimi­joi­den ja yksi­köi­den väli­sillä yhteyk­sillä ja yhteis­toi­min­nan laadulla on tärkeä merki­tys koko­nai­suu­den – itse verkos­ton – arvon­luo­mi­sen ja tehok­kuu­den kannalta. Arvo­ver­kos­to­jen analy­sointi johtaa toimin­ta­ta­po­jen uudel­leen arvioin­tei­hin ja saa liik­keelle moni­vai­heista toimi­joi­den välistä yhteis­toi­min­taa tule­vien muutos­ten toteut­ta­mi­seksi.

Luot­ta­mus­hen­ki­löt yhteis­kun­nan eri tasoilla vievät uudis­tuk­set käytän­töön yhdessä orga­ni­saa­tioi­den henki­lö­kun­nan kanssa. Tämä velvoit­taa luot­ta­mus­hen­ki­löiltä tule­van yhteis­kunta-, ja orga­ni­saa­tio­mal­lin ymmär­rystä, mutta ennen kaik­kea uuden­laista ajat­te­lua ja taitoja. Luot­ta­mus­hen­ki­löillä on tärkeää olla edel­ly­tyk­set osaa­mi­sen kehit­tä­mi­seksi toimin­nan eri tasoilla. Vahva yhtei­nen arvo­pohja, uudet toimin­ta­mal­lit ja osaava johta­mi­nen luovat tule­vai­suu­temme suun­ta­lin­jat ei vain uusissa raken­teissa, vaan myös puoluei­den järjes­tö­ken­tässä, jonka tehtä­vänä on antaa eväät omien luot­ta­mus­hen­ki­löi­densä johta­mi­selle.

Vahva arvo­pohja ohjaa toimin­taa

Tuleva laaja poliit­tis-hallin­nol­lis-talou­del­li­nen toimin­ta­malli vuosi­kym­me­niksi eteen­päin luo tule­vai­suu­den eväät muutok­sen käytän­töön saat­ta­mi­seksi. Hallin­to­mal­lia kehi­tet­täessä puoluei­den tulee, aluei­den erot huomioi­den, löytää näke­my­se­rois­taan huoli­matta yhte­näi­nen toimin­ta­tapa.

Kokoo­muk­sessa toimin­ta­ta­paa ohjaa­vat peri­aa­teoh­jelma ja ohjel­ma­työ. Peri­aa­teoh­jel­maa uudis­te­taan vastaa­maan tule­viin toimin­taym­pä­ris­tön ja yhteis­kun­nan muutok­sen haas­tei­siin samalla kun ohjel­ma­työtä tiivis­te­tään ja syste­ma­ti­soi­daan muutos­ten jalkaut­ta­mi­seksi kentälle. Nyt on aika visioida, miltä tuleva järjes­tö­ken­tän toiminta- ja johta­mis­kult­tuuri näyt­tää.

Kokoo­mus­lai­nen toiminta valmis­tau­tuu vuoro­vai­ku­tusyh­teis­kun­taan, jossa arvo­poh­jalla on vahva ote toimin­nassa. Kokoo­mus­lai­sesta arvo­poh­jasta ohjattu toiminta on tule­vai­suuso­rien­toi­tu­nut sekä uudis­tus­ha­lui­nen ja -kykyi­nen. Erilai­siin haas­tei­siin etsi­tään toimi­via älyk­käitä ratkai­suja. Ratkai­sut palve­le­vat yksi­löitä ja vahvis­ta­vat yhtei­söl­li­syyttä. Yhtei­söl­li­syys luo hyvää yhdis­tys­työtä. Yhdis­tys­työtä leimaa luot­ta­mus, yhtei­set tavoit­teet, laadu­kas poli­tii­kan sisältö ja into.

Kokoo­muk­sessa vallit­see avoi­muu­teen ja luot­ta­muk­seen perus­tuva toimin­ta­kult­tuuri. Keskus­te­lu­kult­tuuri on keski­näistä kunnioi­tusta arvos­ta­vaa. Arvot on orga­ni­saa­tion eri tasoilla toimi­vien kokoo­mus­lais­ten kivi­jalka. Ne on sisäis­tetty ja ohjattu toimin­taan ja teke­mi­seen. Johta­mis­kult­tuuri on suun­ni­tel­mal­lista ja tukee jaet­tua johta­juutta. Kokoo­mus­lai­sella järjes­tö­ken­tällä on rohkeutta puut­tua teke­mistä vaurioit­ta­vaan toimin­taan.

Uudet toimin­ta­mal­lit vahvis­ta­vat muutosta

Puolu­een raken­tei­den ja toimin­nan on vastat­tava tule­vai­suu­den muut­tu­viin toiminta-ympä­ris­tön haas­tei­siin. Kokoo­mus­kenttä väki osaa hyödyn­tää ennak­ko­luu­lot­to­masti inno­va­tii­vi­sia toimin­ta­mal­leja, valjas­taa johta­mi­sen tuke­maan raken­tei­den muutosta ja kyke­nee yhdessä eri toimi­joi­den kanssa raken­ta­maan vahvaa yhtei­söl­li­syyttä aluei­den erot huomioi­den. Yhtei­söl­li­syys näkyy äänes­tä­jille ja kansa­lai­sille innos­tu­neena, luot­ta­musta herät­tä­vänä, osaa­vana ja kette­ränä toimin­tana.

Vaikka puolue­ra­ken­teita ei vält­tä­mättä muutet­taisi, kentällä tarkas­tel­laan raken­teita eri kulmista, joka mahdol­lis­taa dynaa­mi­sen yhteis­toi­min­nan. Dynaa­mi­nen yhteis­toi­minta huomioi moni­muo­toi­suu­den, ottaa käyt­töön ja hyödyn­tää erilai­sia toimin­ta­ta­poja jous­ta­vasti. Toimin­ta­ta­vat eivät vält­tä­mättä noudata akatee­mi­sesti tutkit­tuja toimin­ta­mal­leja, vaan toimin­ta­mal­lit ovat synty­neet tiiviistä, vahvasta yhteis­työstä ja jalos­tu­neet ”hyviksi käytän­teiksi”, jotka terä­vöit­tä­vät toimin­taa, josta muut­kin järjes­tö­ken­tän toimi­jat voivat ottaa mallia. Hyviä käytän­teitä etsi­tään, monis­te­taan ja jaetaan kentän käyt­töön.

Tule­vai­suu­den vuoro­vai­ku­tusyh­teis­kun­nassa puolu­eet, ”kilpail­les­saan” jäse­nistä kentällä, harjoit­ta­vat samaan aikaan myös yhteis­työtä, jonka tavoit­teena on laajempi ”yli rajo­jen” tapah­tuva yhteis­kun­nan kehit­tä­mi­nen.

Osaava, ammat­ti­tai­toi­nen johta­mi­nen muut­taa maail­maa

Verkos­to­mai­nen teke­mi­nen osal­lis­taa yksi­löitä, orga­ni­saa­tioita ja yhtei­söjä. Osal­lis­tava kult­tuuri tukee osaa­mi­sen hyöty­käyt­töä, ohjaa kompe­tens­sin käytön koulu­tusta ja koke­musta vastaa­viin tehtä­viin ja johtaa ammat­ti­mai­sem­paan ottee­seen järjes­tö­toi­min­nassa vapaa­eh­tois­toi­min­nan luon­teesta huoli­matta.

Verkos­to­mai­sessa toimin­ta­kult­tuu­rissa on myös vaaransa. Mikäli toimin­ta­kult­tuuri on kehit­ty­mä­töntä auto­ri­tää­ristä käsky­tys­kult­tuu­ria heijas­te­le­vaa, kyräi­lyyn, kateu­teen ja kampi­tuk­seen perus­tu­vaa, on toimin­nan oikeu­tus heikoilla. Liian pienet tiimit, epätar­kat tavoi­tea­set­te­lut ja heikot johta­jat aiheut­ta­vat helposti seka­vuutta ja henki­lö­koh­tais­ten suhtei­den risti­rii­toja. Silloin ajau­du­taan alavi­rei­sen toimin­ta­kult­tuu­rin syntyyn, missä pieni joukko pyrkii selviy­ty­mään arki­päi­vän kiis­tois­taan omia etuja tavoi­tel­len ja muita vahin­goit­taen.

Kokoo­mus­lai­seen johta­mis­kult­tuu­riin kuuluu vahva halu ja kyky rohkeasti ehkäistä kehit­ty­mä­töntä toimin­ta­kult­tuu­ria. Kokoo­mus­lai­nen johta­mis­kult­tuuri osoit­taa vahvuutta luoda halli­tusti uutta jous­ta­vaa yhteis­toi­min­taa. Kent­tä­työtä johta­vat kokoo­mus­lai­set ovat sitou­tu­neet aktii­vi­seen, luot­ta­musta herät­tä­vään ja toimin­taa tuke­vaan työhön. Johta­mi­nen on dynaa­mista, osaa­vaa ja ajan hermoilla olevaa.

Osaa­mista kehi­te­tään syste­maat­ti­sesti. Kaikille jäse­nille etsi­tään miele­kästä teke­mistä moti­voin­nin lisää­mi­seksi. Puolu­een houkut­te­le­vuutta lisää­viä toimia edis­te­tään yhdessä kansa­lais­ten ja muiden sidos­ryh­mien kesken. Kansa­lai­set seuraa­vat sano­jemme lisäksi teko­jamme. Vahvasta arvo­poh­jasta luodut teot seuraa­vat aina sanoja.

Tule­vai­suus on yhteis­toi­min­ta­te­ki­jöi­den

Kokoo­mus keskus­ta­oi­keis­to­lai­sena puolu­eena akti­voi kansa­lais­ten yhteis­kun­nal­li­sen vaikut­ta­mi­sen nälkää tarjoa­malla moni­ta­hoi­sia toimin­ta­muo­toja. Kansa­lais­ten turval­li­suutta ja yhteen­kuu­lu­vuutta vahvis­te­taan tietoa tarjoa­vien tilai­suuk­sien avulla.
Kansa­lai­sia ja kans­samme toimi­via sidos­ryh­miä kannus­te­taan avoi­meen keskus­te­luun, ja asioi­den haas­ta­mi­seen. Luot­ta­musta tule­vaan vahvis­te­taan avoi­mella ja rohkai­se­valla vuoro­vai­ku­tuk­sella.

Järjes­tö­toi­min­nan verkos­tomme tehtä­vänä on kirkas­taa kokoo­musaa­tetta ohjaa­vaa arvo­poh­jaa, terä­vöit­tää toimin­ta­ta­poja ja tukea paikal­lis-, ja alue­toi­min­taa. Paikal­lis- ja alue­jär­jes­tö­jen toiveet ovat toimin­tamme keskiössä. Alhaalta ylös­päin oleva, hyviä käytän­teitä jakava ja yli rajo­jen tapah­tuva yhteis­toi­minta on stra­te­giamme perusta.

Liik­keen­joh­don guru Mary Parker Follet on toden­nut, että johta­mi­nen on vuoro­vai­kut­teista sosi­aa­lista toimin­taa, jonka tarkoi­tuk­sena on saada aikaan tulok­sia ohjaa­malla ihmi­siä toimi­maan ja teke­mään asioita parem­min. Folle­tin johta­mi­sen määrit­te­lyssä koros­tuu tulos­ten aikaan­saa­mi­nen ihmis­ten avulla ja kanssa – ei vain itse, yksin tehden ja omaa roolia koros­taen. Meillä kokoo­muk­sessa usko­taan yhteis­toi­min­nan voimaan ja siksi järjes­tö­toi­min­nan verkos­tomme mottona onkin: yhdessä olemme vahvem­pia!

Leena Zitt­ling
Kokoo­muk­sen järjes­tö­toi­min­nan verkos­ton puheen­joh­taja

Kirjoit­taja on terveys­tie­tei­lijä ja yhteis­kun­ta­tie­tei­lijä (johta­mi­nen, kansan­ter­veys­tiede, terveys­ta­lous­tiede) ja johta­mi­sen ammat­ti­lai­nen.

Seuraava järjes­tö­toi­min­nan blogi ilmes­tyy viikko 9/​2018 käsi­tel­len vaali­työn luon­teen terä­vöit­tä­mistä muut­tu­vassa toimin­taym­pä­ris­tössä