Järjes­tö­toi­minnan verkosto: yhteis­toi­min­nassa on voimaa – kokoomus.fi
MENU
Järjes­tö­toi­minnan verkosto: yhteis­toi­min­nassa on voimaa

Järjes­tö­toi­minnan verkosto: yhteis­toi­min­nassa on voimaa

Julkaistu: 10.12.2017 Järjestötoiminnan verkosto Verkostoblogit

Tulevai­suuden kansain­vä­linen toimin­taym­pä­ristö on alati muuttuva, verkos­to­mainen ja monimuo­toinen kaikilla yhteis­kunnan tasoilla. Jatkuvat muutokset edellyt­tävät tiiviimpää yhteis­toi­mintaa yli sidos­ryh­mä­ra­jojen.

Tulevassa sote- ja maakun­ta­uu­dis­tuk­sessa on haasteena, miten toteu­tetaan yhteis­toi­mintaa.
Toimin­tatapa, jossa eri sidos­ryhmät velvoi­tetaan tiiviimpään yhteis­työhön, on uuden­tyyp­pinen. Vaikka eri organi­saatiot, yksityinen, julkinen, kolmas sektori ja akatemia ovat toimi­neetkin aiemmin osittain yhteis­työssä, on niiden löydettävä yhteis­toi­min­nassaan uusi ulottuvuus. Tämä ulottuvuus haastaa erityi­sesti johta­misen, joka vaikuttaa myös luotta­mus­hen­ki­lö­or­ga­ni­saa­tioiden järjes­tö­kenttään.

Organi­saa­tioiden toimin­ta­ra­ken­teiden monimuo­toisuus on seurausta palve­lu­tuo­tannon lisään­ty­mi­sestä ja siirty­mi­sestä arvoket­juista yhä moniu­lot­tei­simpiin arvoverk­koihin. Arvover­kos­tojen johta­mi­sessa toimi­joiden ja yksiköiden välisillä yhteyk­sillä ja yhteis­toi­minnan laadulla on tärkeä merkitys kokonai­suuden – itse verkoston – arvon­luo­misen ja tehok­kuuden kannalta. Arvover­kos­tojen analy­sointi johtaa toimin­ta­ta­pojen uudelleen arvioin­teihin ja saa liikkeelle monivai­heista toimi­joiden välistä yhteis­toi­mintaa tulevien muutosten toteut­ta­mi­seksi.

Luotta­mus­hen­kilöt yhteis­kunnan eri tasoilla vievät uudis­tukset käytäntöön yhdessä organi­saa­tioiden henki­lö­kunnan kanssa. Tämä velvoittaa luotta­mus­hen­ki­löiltä tulevan yhteis­kunta-, ja organi­saa­tio­mallin ymmär­rystä, mutta ennen kaikkea uuden­laista ajattelua ja taitoja. Luotta­mus­hen­ki­löillä on tärkeää olla edelly­tykset osaamisen kehit­tä­mi­seksi toiminnan eri tasoilla. Vahva yhteinen arvopohja, uudet toimin­ta­mallit ja osaava johta­minen luovat tulevai­suu­temme suunta­linjat ei vain uusissa raken­teissa, vaan myös puolueiden järjes­tö­ken­tässä, jonka tehtävänä on antaa eväät omien luotta­mus­hen­ki­löi­densä johta­mi­selle.

Vahva arvopohja ohjaa toimintaa

Tuleva laaja poliittis-hallin­nollis-talou­del­linen toimin­ta­malli vuosi­kym­me­niksi eteenpäin luo tulevai­suuden eväät muutoksen käytäntöön saatta­mi­seksi. Hallin­to­mallia kehitet­täessä puolueiden tulee, alueiden erot huomioiden, löytää näkemy­se­roistaan huoli­matta yhtenäinen toimin­tatapa.

Kokoo­muk­sessa toimin­ta­tapaa ohjaavat periaa­teoh­jelma ja ohjel­matyö. Periaa­teoh­jelmaa uudis­tetaan vastaamaan tuleviin toimin­taym­pä­ristön ja yhteis­kunnan muutoksen haasteisiin samalla kun ohjel­ma­työtä tiivis­tetään ja syste­ma­ti­soidaan muutosten jalkaut­ta­mi­seksi kentälle. Nyt on aika visioida, miltä tuleva järjes­tö­kentän toiminta- ja johta­mis­kult­tuuri näyttää.

Kokoo­mus­lainen toiminta valmis­tautuu vuoro­vai­ku­tusyh­teis­kuntaan, jossa arvopoh­jalla on vahva ote toimin­nassa. Kokoo­mus­lai­sesta arvopoh­jasta ohjattu toiminta on tulevai­suuso­rien­toi­tunut sekä uudis­tus­ha­luinen ja -kykyinen. Erilaisiin haasteisiin etsitään toimivia älykkäitä ratkaisuja. Ratkaisut palve­levat yksilöitä ja vahvis­tavat yhtei­söl­li­syyttä. Yhtei­söl­lisyys luo hyvää yhdis­tys­työtä. Yhdis­tys­työtä leimaa luottamus, yhteiset tavoitteet, laadukas politiikan sisältö ja into.

Kokoo­muk­sessa vallitsee avoimuuteen ja luotta­mukseen perustuva toimin­ta­kult­tuuri. Keskus­te­lu­kult­tuuri on keski­näistä kunnioi­tusta arvos­tavaa. Arvot on organi­saation eri tasoilla toimivien kokoo­mus­laisten kivijalka. Ne on sisäis­tetty ja ohjattu toimintaan ja tekemiseen. Johta­mis­kult­tuuri on suunni­tel­mal­lista ja tukee jaettua johta­juutta. Kokoo­mus­lai­sella järjes­tö­ken­tällä on rohkeutta puuttua tekemistä vaurioit­tavaan toimintaan.

Uudet toimin­ta­mallit vahvis­tavat muutosta

Puolueen raken­teiden ja toiminnan on vastattava tulevai­suuden muuttuviin toiminta-ympäristön haasteisiin. Kokoo­mus­kenttä väki osaa hyödyntää ennak­ko­luu­lot­to­masti innova­tii­visia toimin­ta­malleja, valjastaa johta­misen tukemaan raken­teiden muutosta ja kykenee yhdessä eri toimi­joiden kanssa raken­tamaan vahvaa yhtei­söl­li­syyttä alueiden erot huomioiden. Yhtei­söl­lisyys näkyy äänes­tä­jille ja kansa­lai­sille innos­tu­neena, luotta­musta herät­tävänä, osaavana ja ketteränä toimintana.

Vaikka puolue­ra­ken­teita ei välttä­mättä muutet­taisi, kentällä tarkas­tellaan raken­teita eri kulmista, joka mahdol­listaa dynaa­misen yhteis­toi­minnan. Dynaa­minen yhteis­toi­minta huomioi monimuo­toi­suuden, ottaa käyttöön ja hyödyntää erilaisia toimin­ta­tapoja jousta­vasti. Toimin­ta­tavat eivät välttä­mättä noudata akatee­mi­sesti tutkittuja toimin­ta­malleja, vaan toimin­ta­mallit ovat syntyneet tiiviistä, vahvasta yhteis­työstä ja jalos­tuneet ”hyviksi käytän­teiksi”, jotka terävöit­tävät toimintaa, josta muutkin järjes­tö­kentän toimijat voivat ottaa mallia. Hyviä käytän­teitä etsitään, monis­tetaan ja jaetaan kentän käyttöön.

Tulevai­suuden vuoro­vai­ku­tusyh­teis­kun­nassa puolueet, ”kilpail­lessaan” jäsenistä kentällä, harjoit­tavat samaan aikaan myös yhteis­työtä, jonka tavoit­teena on laajempi ”yli rajojen” tapahtuva yhteis­kunnan kehit­tä­minen.

Osaava, ammat­ti­tai­toinen johta­minen muuttaa maailmaa

Verkos­to­mainen tekeminen osallistaa yksilöitä, organi­saa­tioita ja yhteisöjä. Osallistava kulttuuri tukee osaamisen hyöty­käyttöä, ohjaa kompe­tenssin käytön koulu­tusta ja kokemusta vastaaviin tehtäviin ja johtaa ammat­ti­mai­sempaan otteeseen järjes­tö­toi­min­nassa vapaa­eh­tois­toi­minnan luonteesta huoli­matta.

Verkos­to­mai­sessa toimin­ta­kult­tuu­rissa on myös vaaransa. Mikäli toimin­ta­kult­tuuri on kehit­ty­mä­töntä autori­tää­ristä käsky­tys­kult­tuuria heijas­te­levaa, kyräilyyn, kateuteen ja kampi­tukseen perus­tuvaa, on toiminnan oikeutus heikoilla. Liian pienet tiimit, epätarkat tavoi­tea­set­telut ja heikot johtajat aiheut­tavat helposti sekavuutta ja henki­lö­koh­taisten suhteiden risti­riitoja. Silloin ajaudutaan alavi­reisen toimin­ta­kult­tuurin syntyyn, missä pieni joukko pyrkii selviy­tymään arkipäivän kiistoistaan omia etuja tavoi­tellen ja muita vahin­goittaen.

Kokoo­mus­laiseen johta­mis­kult­tuuriin kuuluu vahva halu ja kyky rohkeasti ehkäistä kehit­ty­mä­töntä toimin­ta­kult­tuuria. Kokoo­mus­lainen johta­mis­kult­tuuri osoittaa vahvuutta luoda halli­tusti uutta joustavaa yhteis­toi­mintaa. Kenttä­työtä johtavat kokoo­mus­laiset ovat sitou­tuneet aktii­viseen, luotta­musta herät­tävään ja toimintaa tukevaan työhön. Johta­minen on dynaa­mista, osaavaa ja ajan hermoilla olevaa.

Osaamista kehitetään syste­maat­ti­sesti. Kaikille jäsenille etsitään miele­kästä tekemistä motivoinnin lisää­mi­seksi. Puolueen houkut­te­le­vuutta lisääviä toimia edistetään yhdessä kansa­laisten ja muiden sidos­ryhmien kesken. Kansa­laiset seuraavat sanojemme lisäksi tekojamme. Vahvasta arvopoh­jasta luodut teot seuraavat aina sanoja.

Tulevaisuus on yhteis­toi­min­ta­te­ki­jöiden

Kokoomus keskus­ta­oi­keis­to­laisena puolueena aktivoi kansa­laisten yhteis­kun­nal­lisen vaikut­ta­misen nälkää tarjoa­malla monita­hoisia toimin­ta­muotoja. Kansa­laisten turval­li­suutta ja yhteen­kuu­lu­vuutta vahvis­tetaan tietoa tarjoavien tilai­suuksien avulla.
Kansa­laisia ja kanssamme toimivia sidos­ryhmiä kannus­tetaan avoimeen keskus­teluun, ja asioiden haasta­miseen. Luotta­musta tulevaan vahvis­tetaan avoimella ja rohkai­se­valla vuoro­vai­ku­tuk­sella.

Järjes­tö­toi­minnan verkos­tomme tehtävänä on kirkastaa kokoo­musaa­tetta ohjaavaa arvopohjaa, terävöittää toimin­ta­tapoja ja tukea paikallis-, ja aluetoi­mintaa. Paikallis- ja aluejär­jes­töjen toiveet ovat toimin­tamme keskiössä. Alhaalta ylöspäin oleva, hyviä käytän­teitä jakava ja yli rajojen tapahtuva yhteis­toi­minta on strate­giamme perusta.

Liikkeen­johdon guru Mary Parker Follet on todennut, että johta­minen on vuoro­vai­kut­teista sosiaa­lista toimintaa, jonka tarkoi­tuksena on saada aikaan tuloksia ohjaa­malla ihmisiä toimimaan ja tekemään asioita paremmin. Folletin johta­misen määrit­te­lyssä korostuu tulosten aikaan­saa­minen ihmisten avulla ja kanssa – ei vain itse, yksin tehden ja omaa roolia korostaen. Meillä kokoo­muk­sessa uskotaan yhteis­toi­minnan voimaan ja siksi järjes­tö­toi­minnan verkos­tomme mottona onkin: yhdessä olemme vahvempia!

Leena Zittling
Kokoo­muksen järjes­tö­toi­minnan verkoston puheen­johtaja

Kirjoittaja on terveys­tie­teilijä ja yhteis­kun­ta­tie­teilijä (johta­minen, kansan­ter­veys­tiede, terveys­ta­lous­tiede) ja johta­misen ammat­ti­lainen.

Seuraava järjes­tö­toi­minnan blogi ilmestyy viikko 9/2018 käsitellen vaalityön luonteen terävöit­tä­mistä muuttu­vassa toimin­taym­pä­ris­tössä


Kokoomus.fi