Sulje valikko
Valikko Avaa/sulje valikko
Sivis­tys­po­li­tii­kan verkosto

Sivis­tys­po­li­tii­kan verkosto

Pienen maan menes­tystä on seli­tetty koulu­tuk­semme tasa-arvoi­suu­della ja laaduk­kuu­della.

Kokoo­mus on sivis­tyk­sen puolue, joka pitää koulu­tusta ja itse kunkin jatku­vaa itsensä kehit­tä­mäistä erit­täin tärkeänä yksi­lön ja yhteis­kun­nan kannalta. Sivis­tys on yksi keskei­sim­mistä arvoista myös peri­aa­teoh­jel­mas­samme.

Me haluamme huoleh­tia yksi­löi­den oppi­mis­po­lusta koko matkan ajan varhais­kas­va­tuk­sesta yliopis­toon asti. Koulu­tai­pa­leen pitää olla tasa-arvoi­nen: oppi­tun­tien määrä ei saa riipua koulusta tai yliopis­to­paikka lompa­kon paksuu­desta. Opetus ja sivis­tys antaa jokai­selle lapselle mahdol­li­suu­den kasvaa täyteen mittaansa.

Laadu­kas koulu­tus, oppi­laa­noh­jaus, ura- ja ammat­ti­val­men­nus, koulu- ja opis­ke­lu­ter­vey­den­huolto, sekä turval­li­nen koulu­ym­pä­ristö ovat tärkeitä jokai­sen koulu­lai­sen ja opis­ke­li­jan oikeuk­sia.

Vain sivis­tys turvaa tule­vai­suu­den

Kokoo­muk­sen koulu­tus- ja sivis­tys­po­li­tii­kan sini­senä lankana on, että Suomi tarvit­see käyt­töönsä kaiken olemassa olevan osaa­mis­po­ten­ti­aa­lin. Me haluamme tukea korkea­kou­lu­jen kehit­ty­mistä kansain­vä­li­siksi ja osaa­mis­aloil­leen profi­loi­tu­neiksi laaduk­kaan koulu­tuk­sen tuot­ta­jiksi, jotka houkut­te­le­vat opis­ke­li­joita Suomeen – kenties pysy­västi.

Kokoo­muk­sesta Suomen tulee olla jatkos­sa­kin kannus­tava sivis­ty­syh­teis­kunta. Siksi sivis­tys­po­li­tii­kan verkosto haluaa löytää uusia tapoja raken­taa sivis­ty­syh­teis­kun­taa. Me käsit­te­lemme koulu­tus­po­liit­ti­sia asioita laajasti ja samalla yritämme nähdä vielä pidem­mälle tule­vai­suu­teen. Hyödyn­nämme vaikut­ta­ja­ryh­miemme kautta kokoo­mus­lais­ten asian­tun­te­musta puolu­een sivis­tys­po­liit­ti­sessa valmis­te­lu­työssä, järjes­tämme semi­naa­reja ja keskus­te­lu­ti­lai­suuk­sia sekä tarjoamme aihee­seen liit­ty­vää tietoa. Verkos­ton kautta mieli­pi­teet ja ehdo­tuk­set löytä­vät tiensä myös kokoo­mus­lai­seen poli­tiik­kaan.

Verkos­ton puheen­joh­ta­jina toimi­vat kansan­edus­taja Sari Multala, sekä Heli Harri­kari ja Juho Kärk­käi­nen. Verkos­ton sihteeri on Santeri Lohi.

Tule mukaan kehit­tä­mään kokoo­mus­laista osaa­mis- ja sivis­tys­po­li­tiik­kaa! Sivis­tys­po­li­tii­kan verkos­tossa toimi­vat seuraa­vat vaikut­ta­ja­ryh­mät:

Varhais­kas­va­tuk­sen ja perus­o­pe­tuk­sen vaikut­ta­ja­ryhmä

Lukion ja amma­til­li­sen koulu­tuk­sen vaikut­ta­ja­ryhmä

Korkea­kou­lu­tuk­sen, tutki­muk­sen ja TKI-toimin­nan vaikut­ta­ja­ryhmä

Elini­käi­sen oppi­mi­sen vaikut­ta­ja­ryhmä

Kult­tuu­rin vaikut­ta­ja­ryhmä (mm. kult­tuuri-, liikunta- ja nuori­so­asiat)

Tule­vai­suus­ryhmä (pitkän aika­vä­lin ja poik­ki­hal­lin­nol­li­set teemat kuten digi­ta­li­saa­tio)

Kirkol­lis­po­li­tii­kan vaikut­ta­ja­ryhmä

Verkos­ton vastuu­hen­ki­löi­den yhteys­tie­dot

Sari Multala, puheen­joh­taja
sari.multala@eduskunta.fi

Heli Harri­kari, puheen­joh­taja
heli.harrikari@gmail.com

Juho Kärk­käi­nen
juho.karkkainen@hotmail.fi, +358 50 300 1408

Santeri Lohi, sihteeri
santeri.lohi@eduskunta.fi

Muut verkos­tot:

Hyvin­vointi-poli­tii­kan verkosto

Järjestö-toimin­nan verkosto

Kunta- ja kaupunki-poli­tii­kan verkosto

Maaseutu-poli­tii­kan verkosto

Talous-poli­tii­kan verkosto

Elin­keino-poli­tii­kan verkosto

Ulko- ja turval­li­suus-poli­tii­kan verkosto

Ympä­ristö-poli­tii­kan verkosto

Seniori-verkosto

Työelämä-verkosto