Sivis­tys­po­li­tii­kan
verkosto

Pienen maan menes­tystä on seli­tetty koulu­tuk­semme tasa-arvoi­suu­della ja laaduk­kuu­della.

Kokoo­mus on sivis­tyk­sen puolue, joka pitää koulu­tusta ja itse kunkin jatku­vaa itsensä kehit­tä­mäistä erit­täin tärkeänä yksi­lön ja yhteis­kun­nan kannalta. Sivis­tys on yksi keskei­sim­mistä arvoista myös peri­aa­teoh­jel­mas­samme.

Me haluamme huoleh­tia yksi­löi­den oppi­mis­po­lusta koko matkan ajan varhais­kas­va­tuk­sesta yliopis­toon asti. Koulu­tai­pa­leen pitää olla tasa-arvoi­nen: oppi­tun­tien määrä ei saa riipua koulusta tai yliopis­to­paikka lompa­kon paksuu­desta. Opetus ja sivis­tys antaa jokai­selle lapselle mahdol­li­suu­den kasvaa täyteen mittaansa.

Laadu­kas koulu­tus, oppi­laa­noh­jaus, ura- ja ammat­ti­val­men­nus, koulu- ja opis­ke­lu­ter­vey­den­huolto, sekä turval­li­nen koulu­ym­pä­ristö ovat tärkeitä jokai­sen koulu­lai­sen ja opis­ke­li­jan oikeuk­sia.

Vain sivis­tys turvaa tule­vai­suu­den

Kokoo­muk­sen koulu­tus- ja sivis­tys­po­li­tii­kan sini­senä lankana on, että Suomi tarvit­see käyt­töönsä kaiken olemassa olevan osaa­mis­po­ten­ti­aa­lin. Me haluamme tukea korkea­kou­lu­jen kehit­ty­mistä kansain­vä­li­siksi ja osaa­mis­aloil­leen profi­loi­tu­neiksi laaduk­kaan koulu­tuk­sen tuot­ta­jiksi, jotka houkut­te­le­vat opis­ke­li­joita Suomeen – kenties pysy­västi.

Kokoo­muk­sen mielestä Suomen tulee olla jatkos­sa­kin kannus­tava sivis­ty­syh­teis­kunta. Siksi sivis­tys­po­li­tii­kan verkosto haluaa löytää uusia tapoja raken­taa sivis­ty­syh­teis­kun­taa. Me käsit­te­lemme koulu­tus­po­liit­ti­sia asioita laajasti ja samalla yritämme nähdä vielä pidem­mälle tule­vai­suu­teen. Hyödyn­nämme kokoo­mus­lais­ten asian­tun­te­musta puolu­een sivis­tys­po­liit­ti­sessa valmis­te­lu­työssä, järjes­tämme semi­naa­reja ja keskus­te­lu­ti­lai­suuk­sia sekä tarjoamme aihee­seen liit­ty­vää tietoa. Verkos­ton kautta mieli­pi­teet ja ehdo­tuk­set löytä­vät tiensä myös kokoo­mus­lai­seen poli­tiik­kaan.

Verkos­ton puheen­joh­ta­jina toimi­vat kansan­edus­taja Sari Multala sekä Kirsi Siira. Verkos­ton sihteeri on Leena Virkki.

Miten verkos­toi­hin liity­tään?

1) Kirjaudu asioin­ti­pal­ve­luun
2) Klik­kaa oikean yläkul­man valik­ko­ku­va­ketta
3) Valitse “Verkos­tot” -> “Muok­kaus”
4) Ruksi halua­masi verkos­tot ja paina alakul­massa olevaa tallen­nus­ku­va­ketta.

Tule mukaan kehit­tä­mään kokoo­mus­laista osaa­mis- ja sivis­tys­po­li­tiik­kaa! Verkos­tosta löydät mm. seuraa­viin aihei­siin keskit­ty­vää toimin­taa:

  • Varhais­kas­va­tus ja perus­o­pe­tus
  • Lukio ja amma­til­li­nen koulu­tus
  • Korkea­kou­lu­tus, tutki­mus ja TKI
  • Elini­käi­nen oppi­mi­nen
  • Kult­tuu­ri­po­li­tiikka (mm. kult­tuuri-, liikunta- ja nuori­so­asiat)
  • Kirkol­lis­po­li­tiikka

Verkos­ton vastuu­hen­ki­löi­den yhteys­tie­dot

Sari Multala, puheen­joh­taja
sari.multala@eduskunta.fi

Kirsi Siira, puheen­joh­taja
kirsimarjut.siira@outlook.com

Leena Virkki, sihteeri
leena.virkki@eduskunta.fi

Muut verkos­tot:

Liikenne- ja vies­tin­tä­po­li­tii­kan verkosto

Puolus­tus-poli­tii­kan verkosto

Eurooppa-verkosto

Sisäi­sen turval­li­suu­den verkosto

Oikeus­po­li­tii­kan verkosto

Digi- ja tule­vai­suus-verkosto

Hyvinvointi­politiikan verkosto

Toimin­ta­foo­rumi

Kunta- ja kaupunki­politiikan verkosto

Maaseutu­politiikan verkosto

Talous­politiikan verkosto

Yrit­tä­jyys- ja elinkeino­politiikan verkosto

Ulko­po­li­tii­kan verkosto

Ympäristö­politiikan verkosto

Seniori­foorumi

Työelämä­verkosto

Skip to content