Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.

Sivis­tys­po­li­tii­kan
verkosto

Pienen maan menes­tystä on seli­tetty koulu­tuk­semme tasa-arvoi­suu­della ja laaduk­kuu­della.

Kokoo­mus on sivis­tyk­sen puolue, joka pitää koulu­tusta ja itse kunkin jatku­vaa itsensä kehit­tä­mäistä erit­täin tärkeänä yksi­lön ja yhteis­kun­nan kannalta. Sivis­tys on yksi keskei­sim­mistä arvoista myös peri­aa­teoh­jel­mas­samme.

Me haluamme huoleh­tia yksi­löi­den oppi­mis­po­lusta koko matkan ajan varhais­kas­va­tuk­sesta yliopis­toon asti. Koulu­tai­pa­leen pitää olla tasa-arvoi­nen: oppi­tun­tien määrä ei saa riipua koulusta tai yliopis­to­paikka lompa­kon paksuu­desta. Opetus ja sivis­tys antaa jokai­selle lapselle mahdol­li­suu­den kasvaa täyteen mittaansa.

Laadu­kas koulu­tus, oppi­laa­noh­jaus, ura- ja ammat­ti­val­men­nus, koulu- ja opis­ke­lu­ter­vey­den­huolto, sekä turval­li­nen koulu­ym­pä­ristö ovat tärkeitä jokai­sen koulu­lai­sen ja opis­ke­li­jan oikeuk­sia.

Vain sivis­tys turvaa tule­vai­suu­den

Kokoo­muk­sen koulu­tus- ja sivis­tys­po­li­tii­kan sini­senä lankana on, että Suomi tarvit­see käyt­töönsä kaiken olemassa olevan osaa­mis­po­ten­ti­aa­lin. Me haluamme tukea korkea­kou­lu­jen kehit­ty­mistä kansain­vä­li­siksi ja osaa­mis­aloil­leen profi­loi­tu­neiksi laaduk­kaan koulu­tuk­sen tuot­ta­jiksi, jotka houkut­te­le­vat opis­ke­li­joita Suomeen – kenties pysy­västi.

Kokoo­muk­sen mielestä Suomen tulee olla jatkos­sa­kin kannus­tava sivis­ty­syh­teis­kunta. Siksi sivis­tys­po­li­tii­kan verkosto haluaa löytää uusia tapoja raken­taa sivis­ty­syh­teis­kun­taa. Me käsit­te­lemme koulu­tus­po­liit­ti­sia asioita laajasti ja samalla yritämme nähdä vielä pidem­mälle tule­vai­suu­teen. Hyödyn­nämme kokoo­mus­lais­ten asian­tun­te­musta puolu­een sivis­tys­po­liit­ti­sessa valmis­te­lu­työssä, järjes­tämme semi­naa­reja ja keskus­te­lu­ti­lai­suuk­sia sekä tarjoamme aihee­seen liit­ty­vää tietoa. Verkos­ton kautta mieli­pi­teet ja ehdo­tuk­set löytä­vät tiensä myös kokoo­mus­lai­seen poli­tiik­kaan.

Verkos­ton puheen­joh­ta­jina toimi­vat kansan­edus­taja Oskari Valtola sekä Viliina Väli­mäki. Verkos­ton sihteeri on Salla Kuva.

Näin liityt verkos­toon

Kirjaudu kokoo­mus­foo­ru­miin. Yläva­li­kossa mene kohtaan “Keskus­te­lut” ja avau­tu­vasta pudo­tus­va­li­kosta “Verkos­tot”. Siellä klik­kaa “Valitse verkos­tot”, merkitse oman mielen­kiin­tosi mukai­siin verkos­toi­hin rasti ruutuun ja paina luet­te­lon alareu­nassa olevaa “Tallenna” -nappia. Muuta ei tarvitse tehdä.

Kirjaudu tästä kokoo­mus­foo­ru­miin.

Tule mukaan kehit­tä­mään kokoo­mus­laista osaa­mis- ja sivis­tys­po­li­tiik­kaa! Verkos­tosta löydät mm. seuraa­viin aihei­siin keskit­ty­vää toimin­taa:

  • Varhais­kas­va­tus ja perus­o­pe­tus
  • Lukio ja amma­til­li­nen koulu­tus
  • Korkea­kou­lu­tus, tutki­mus ja TKI
  • Elini­käi­nen oppi­mi­nen
  • Kult­tuu­ri­po­li­tiikka (mm. kult­tuuri-, liikunta- ja nuori­so­asiat)
  • Kirkol­lis­po­li­tiikka

Verkos­ton vastuu­hen­ki­löi­den yhteys­tie­dot

Oskari Valtola, puheen­joh­taja
oskari.valtola@eduskunta.fi

Viliina Väli­mäki, puheen­joh­taja
viliina.valimaki@pori.fi

Salla Kuva, sihteeri
salla.kuva@eduskunta.fi

Muut verkos­tot:

Liikenne- ja vies­tin­tä­po­li­tii­kan verkosto

Puolus­tus­po­li­tii­kan verkosto

Eurooppa-verkosto

Sisäi­sen turval­li­suu­den verkosto

Oikeus­po­li­tii­kan verkosto

Digi- ja tule­vai­suus-verkosto

Hyvinvointi­politiikan verkosto

Toimin­ta­foo­rumi

Kunta- ja kaupunki­politiikan verkosto

Maaseutu­politiikan verkosto

Talous­politiikan verkosto

Yrit­tä­jyys- ja elinkeino­politiikan verkosto

Ulko­po­li­tii­kan verkosto

Ympäristö­politiikan verkosto

Seniori­foorumi

Työelämä­verkosto

Skip to content