Sivis­tys­po­li­tiikan verkosto – kokoomus.fi
MENU
Sivis­tys­po­li­tiikan verkosto

Sivis­tys­po­li­tiikan verkosto

Pienen maan menes­tystä on selitetty koulu­tuk­semme tasa-arvoi­suu­della ja laaduk­kuu­della.

Kokoomus on sivis­tyksen puolue, joka pitää koulu­tusta ja itse kunkin jatkuvaa itsensä kehit­tä­mäistä erittäin tärkeänä yksilön ja yhteis­kunnan kannalta. Sivistys on yksi keskei­sim­mistä arvoista myös periaa­teoh­jel­mas­samme.

Me haluamme huolehtia yksilöiden oppimis­po­lusta koko matkan ajan varhais­kas­va­tuk­sesta yliopistoon asti. Koulu­tai­paleen pitää olla tasa-arvoinen: oppituntien määrä ei saa riipua koulusta tai yliopis­to­paikka lompakon paksuu­desta. Opetus ja sivistys antaa jokai­selle lapselle mahdol­li­suuden kasvaa täyteen mittaansa.

Laadukas koulutus, oppilaa­nohjaus, ura- ja ammat­ti­val­mennus, koulu- ja opiske­lu­ter­vey­den­huolto, sekä turval­linen koulu­ym­pä­ristö ovat tärkeitä jokaisen koulu­laisen ja opiske­lijan oikeuksia.

Vain sivistys turvaa tulevai­suuden

Kokoo­muksen koulutus- ja sivis­tys­po­li­tiikan sinisenä lankana on, että Suomi tarvitsee käyttöönsä kaiken olemassa olevan osaamis­po­ten­ti­aalin. Me haluamme tukea korkea­kou­lujen kehit­ty­mistä kansain­vä­li­siksi ja osaamis­aloilleen profi­loi­tu­neiksi laadukkaan koulu­tuksen tuotta­jiksi, jotka houkut­te­levat opiske­li­joita Suomeen – kenties pysyvästi.

Kokoo­muk­sesta Suomen tulee olla jatkos­sakin kannustava sivis­ty­syh­teis­kunta. Siksi sivis­tys­po­li­tiikan verkosto haluaa löytää uusia tapoja rakentaa sivis­ty­syh­teis­kuntaa. Me käsit­te­lemme koulu­tus­po­liit­tisia asioita laajasti ja samalla yritämme nähdä vielä pidem­mälle tulevai­suuteen. Hyödyn­nämme vaikut­ta­ja­ryh­miemme kautta kokoo­mus­laisten asian­tun­te­musta puolueen sivis­tys­po­liit­ti­sessa valmis­te­lu­työssä, järjes­tämme seminaareja ja keskus­te­lu­ti­lai­suuksia sekä tarjoamme aiheeseen liittyvää tietoa. Verkoston kautta mieli­piteet ja ehdotukset löytävät tiensä myös kokoo­mus­laiseen politiikkaan.

Verkoston puheen­joh­tajina toimivat kansan­edustaja Sari Multala, sekä Heli Harrikari ja Juho Kärkkäinen. Verkoston sihteeri on Santeri Lohi.

Tule mukaan kehit­tämään kokoo­mus­laista osaamis- ja sivis­tys­po­li­tiikkaa! Sivis­tys­po­li­tiikan verkos­tossa toimivat seuraavat vaikut­ta­ja­ryhmät:

Varhais­kas­va­tuksen ja perus­o­pe­tuksen vaikut­ta­ja­ryhmä

Lukion ja ammatil­lisen koulu­tuksen vaikut­ta­ja­ryhmä

Korkea­kou­lu­tuksen, tutki­muksen ja TKI-toiminnan vaikut­ta­ja­ryhmä

Elini­käisen oppimisen vaikut­ta­ja­ryhmä

Kulttuurin vaikut­ta­ja­ryhmä (mm. kulttuuri-, liikunta- ja nuori­so­asiat)

Tulevai­suus­ryhmä (pitkän aikavälin ja poikki­hal­lin­nol­liset teemat kuten digita­li­saatio)

Kirkol­lis­po­li­tiikan vaikut­ta­ja­ryhmä

Verkoston vastuu­hen­ki­löiden yhteys­tiedot

Puheen­johtaja: Sari Multala sari.multala@eduskunta.fi
Puheen­johtaja: Heli Harrikari heli.harrikari@gmail.com
Puheen­johtaja: Juho Kärkkäinen juho.karkkainen@hotmail.fi  0503001408
Sihteeri: Santeri Lohi santeri.lohi@eduskunta.fi

Kokoomus.fi