Maaseu­tu­po­li­tiikan verkosto (maaseu­tu­val­tuus­kunta) – kokoomus.fi
MENU
Maaseu­tu­po­li­tiikan verkosto (maaseu­tu­val­tuus­kunta)

Maaseu­tu­po­li­tiikan verkosto (maaseu­tu­val­tuus­kunta)

Kokoomus on suoma­laisen maaseudun puolue, joka kehittää suoma­laista maanvil­jelyä sekä maaseudun elinkeinoja.

Kokoo­muksen maaseu­tu­po­li­tiikan verkosto on puolueen maa- ja metsä­ta­louden sekä muiden maaseu­tu­ky­sy­mysten asian­tun­ti­jataho. Se toimii Kokoo­muksen perin­teisen Maaseu­tu­val­tuus­kunnan kunniakkaan nimen alla ja jatkaa sen työtä.

Verkoston tarkoi­tuksena on maa- ja metsä­ta­louden kehit­tä­minen sekä maaseudun elino­lojen paran­ta­minen.

Verkoston jäsenet ovat pääosin maaseu­dulla työsken­te­leviä kokoo­mus­laisia, joilla on arjen kokemusta maaseudun elinkei­noista. Verkos­tolla on säännöl­linen vuoro­vai­ku­tusyhteys Kokoo­muksen minis­te­ri­ryhmään ja eduskun­ta­ryhmään. Verkosto kuulee säännöl­li­sesti kokouk­sissaan sekto­riensa asian­tun­ti­joiden näkemyksiä ja tekee aktii­vista maaseu­tu­po­li­tiikkaa Kokoo­muksen sisällä.

Maaseu­tu­po­li­tiikan verkoston puheen­joh­tajana toimii Janne Sankelo. Verkoston varapu­heen­joh­tajat ovat Heikki Autto ja Marko Mäki-Hakola. Verkoston yhtey­dessä toimii myös maaseu­tu­po­li­tiikan vaikut­ta­ja­ryhmä, joka pohtii kokoo­mus­laisen maaseu­tu­po­li­tiikan valmis­telua erityi­sesti vaalioh­jel­ma­si­säl­töjen näkökul­masta.

Tule mukaan kehit­tämään suoma­laista maa- ja metsä­ta­loutta!

Verkoston vastuu­hen­ki­löiden yhteys­tiedot

Puheen­johtaja: Janne Sankelo janne.sankelo@vapo.fi
Varapu­heen­johtaja: Heikki Autto heikki.autto@rovaniemi.fi 050-5123874
Varapu­heen­johtaja: Marko Mäki-Hakola marko.maki-hakola@mtk.fi 

Kokoomus.fi