• FI
 • SV
 • Avaa/sulje valikko
  Maaseu­tu­po­li­tii­kan verkosto

  Maaseu­tu­po­li­tii­kan verkosto

  Kokoo­mus on suoma­lai­sen maaseu­dun puolue, joka kehit­tää suoma­laista maan­vil­je­lyä sekä maaseu­dun elin­kei­noja.

  Kokoo­muk­sen maaseu­tu­po­li­tii­kan verkosto on puolu­een maa- ja metsä­ta­lou­den sekä muiden maaseu­tu­ky­sy­mys­ten asian­tun­ti­ja­taho. Se jatkaa kokoo­muk­sen perin­tei­sen maaseu­tu­val­tuus­kun­nan työtä.

  Verkos­ton tarkoi­tuk­sena on maa- ja metsä­ta­lou­den kehit­tä­mi­nen sekä maaseu­dun elino­lo­jen paran­ta­mi­nen.

  Verkos­ton jäse­net ovat pääosin maaseu­dulla työs­ken­te­le­viä kokoo­mus­lai­sia, joilla on arjen koke­musta maaseu­dun elin­kei­noista. Verkos­tolla on sään­nöl­li­nen vuoro­vai­ku­tusyh­teys kokoo­muk­sen minis­te­ri­ryh­mään ja edus­kun­ta­ryh­mään. Verkosto kuulee sään­nöl­li­sesti kokouk­sis­saan sekto­riensa asian­tun­ti­joi­den näke­myk­siä ja tekee aktii­vista maaseu­tu­po­li­tiik­kaa kokoo­muk­sen sisällä.

  Maaseu­tu­po­li­tii­kan verkos­ton puheen­joh­ta­jana toimii Janne Sankelo. Verkos­ton vara­pu­heen­joh­ta­jat ovat Heikki Autto ja Marko Mäki-Hakola. Verkos­ton yhtey­dessä toimii myös maaseu­tu­po­li­tii­kan vaikut­ta­ja­ryhmä, joka pohtii kokoo­mus­lai­sen maaseu­tu­po­li­tii­kan valmis­te­lua erityi­sesti vaalioh­jel­ma­si­säl­tö­jen näkö­kul­masta.

  Tule mukaan kehit­tä­mään suoma­laista maa- ja metsä­ta­loutta!

  Verkos­ton vastuu­hen­ki­löi­den yhteys­tie­dot:

  Janne Sankelo, puheen­joh­taja
  janne.sankelo@vapo.fi

  Heikki Autto, vara­pu­heen­joh­taja
  heikki.autto@rovaniemi.fi
  050-5123874

  Marko Mäki-Hakola, vara­pu­heen­joh­taja
  marko.maki-hakola@mtk.fi

  Muut verkos­tot:

  Hyvin­vointi-poli­tii­kan verkosto

  Järjestö-toimin­nan verkosto

  Kunta- ja kaupunki-poli­tii­kan verkosto

  Sivis­tys-poli­tii­kan verkosto

  Talous-poli­tii­kan verkosto

  Elin­keino-poli­tii­kan verkosto

  Ulko- ja turval­li­suus-poli­tii­kan verkosto

  Ympä­ristö-poli­tii­kan verkosto

  Seniori-verkosto

  Työelämä-verkosto