Maaseu­tu­po­li­tii­kan
verkosto

Kokoo­mus on suoma­lai­sen maaseu­dun puolue, joka toimii suoma­lai­sen maaseu­dun ja sen monen­lais­ten elin­kei­no­mah­dol­li­suuk­sien kehit­tä­mi­seksi.

Kokoo­muk­sen maaseu­tu­po­li­tii­kan verkosto on puolu­een maa- ja metsä­ta­lou­den sekä muiden maaseu­tu­ky­sy­mys­ten asian­tun­ti­ja­taho. Se jatkaa kokoo­muk­sen perin­tei­sen maaseu­tu­val­tuus­kun­nan työtä.

Verkos­ton tarkoi­tuk­sena on maa- ja metsä­ta­lou­den kehit­tä­mi­nen sekä maaseu­dun elino­lo­jen paran­ta­mi­nen.

Verkos­ton jäse­net ovat pääosin maaseu­dulla työs­ken­te­le­viä kokoo­mus­lai­sia, joilla on arjen koke­musta maaseu­dun elin­kei­noista. Verkos­tolla on sään­nöl­li­nen vuoro­vai­ku­tusyh­teys kokoo­muk­sen minis­te­ri­ryh­mään ja edus­kun­ta­ryh­mään. Verkosto kuulee sään­nöl­li­sesti kokouk­sis­saan sekto­riensa asian­tun­ti­joi­den näke­myk­siä ja tekee aktii­vista maaseu­tu­po­li­tiik­kaa kokoo­muk­sen sisällä.

Maaseu­tu­po­li­tii­kan verkos­ton puheen­joh­ta­jana toimii kansan­edus­taja Janne Sankelo yhdessä Tiina Perhon kanssa. Verkos­ton sihteeri on Laura Kujala.

Tule mukaan kehit­tä­mään suoma­laista maa- ja metsä­ta­loutta!

Verkos­ton vastuu­hen­ki­löi­den yhteys­tie­dot:

Janne Sankelo, puheen­joh­taja
janne.sankelo@eduskunta.fi

Tiina Perho, puheen­joh­taja
tiina.perho@mtk.fi

Laura Kujala, sihteeri
laura.kujala@eduskunta.fi

Miten verkos­toi­hin liity­tään?

1) Kirjaudu asioin­ti­pal­ve­luun
2) Klik­kaa oikean yläkul­man valik­ko­ku­va­ketta
3) Valitse “Verkos­tot” -> “Muok­kaus”
4) Ruksi halua­masi verkos­tot ja paina alakul­massa olevaa tallen­nus­ku­va­ketta.

Muut verkos­tot:

Liikenne- ja vies­tin­tä­po­li­tii­kan verkosto

Puolus­tus­po­li­tii­kan verkosto

Eurooppa-verkosto

Sisäi­sen turval­li­suu­den verkosto

Oikeus­po­li­tii­kan verkosto

Digi- ja tule­vai­suus­ver­kosto

Hyvinvointi­politiikan verkosto

Toimin­ta­foo­rumi

Kunta- ja kaupunki­politiikan verkosto

Sivistys­politiikan verkosto

Talous­politiikan verkosto

Yrit­tä­jyys- ja elinkeino­politiikan verkosto

Ulko­po­li­tii­kan verkosto

Ympäristö­politiikan verkosto

Seniori­foorumi

Työelämä­verkosto

Skip to content