Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.

Maaseu­tu­po­li­tii­kan
verkosto

Kokoo­mus on suoma­lai­sen maaseu­dun puolue, joka toimii suoma­lai­sen maaseu­dun ja sen monen­lais­ten elin­kei­no­mah­dol­li­suuk­sien kehit­tä­mi­seksi.

Kokoo­muk­sen maaseu­tu­po­li­tii­kan verkosto on puolu­een maa- ja metsä­ta­lou­den sekä muiden maaseu­tu­ky­sy­mys­ten asian­tun­ti­ja­taho. Se jatkaa kokoo­muk­sen perin­tei­sen maaseu­tu­val­tuus­kun­nan työtä.

Verkos­ton tarkoi­tuk­sena on maa- ja metsä­ta­lou­den kehit­tä­mi­nen sekä maaseu­dun elino­lo­jen paran­ta­mi­nen.

Verkos­ton jäse­net ovat pääosin maaseu­dulla työs­ken­te­le­viä kokoo­mus­lai­sia, joilla on arjen koke­musta maaseu­dun elin­kei­noista. Verkos­tolla on sään­nöl­li­nen vuoro­vai­ku­tusyh­teys kokoo­muk­sen minis­te­ri­ryh­mään ja edus­kun­ta­ryh­mään. Verkosto kuulee sään­nöl­li­sesti kokouk­sis­saan sekto­riensa asian­tun­ti­joi­den näke­myk­siä ja tekee aktii­vista maaseu­tu­po­li­tiik­kaa kokoo­muk­sen sisällä.

Maaseu­tu­po­li­tii­kan verkos­ton puheen­joh­ta­jana toimii kansan­edus­taja Janne Sankelo yhdessä Tiina Perhon kanssa. Verkos­ton sihteeri on Laura Kujala.

Tule mukaan kehit­tä­mään suoma­laista maa- ja metsä­ta­loutta!

Verkos­ton vastuu­hen­ki­löi­den yhteys­tie­dot:

Janne Sankelo, puheen­joh­taja
janne.sankelo@kauhava.fi

Tiina Perho, puheen­joh­taja
tiina.perho@mtk.fi

Laura Kujala, sihteeri
laura.kujala@outlook.com

Näin liityt verkos­toon

Kirjaudu kokoo­mus­foo­ru­miin. Yläva­li­kossa mene kohtaan “Keskus­te­lut” ja avau­tu­vasta pudo­tus­va­li­kosta “Verkos­tot”. Siellä klik­kaa “Valitse verkos­tot”, merkitse oman mielen­kiin­tosi mukai­siin verkos­toi­hin rasti ruutuun ja paina luet­te­lon alareu­nassa olevaa “Tallenna” -nappia. Muuta ei tarvitse tehdä.

Kirjaudu tästä kokoo­mus­foo­ru­miin.

Muut verkos­tot:

Liikenne- ja vies­tin­tä­po­li­tii­kan verkosto

Puolus­tus­po­li­tii­kan verkosto

Eurooppa-verkosto

Sisäi­sen turval­li­suu­den verkosto

Oikeus­po­li­tii­kan verkosto

Digi- ja tule­vai­suus­ver­kosto

Hyvinvointi­politiikan verkosto

Toimin­ta­foo­rumi

Kunta- ja kaupunki­politiikan verkosto

Sivistys­politiikan verkosto

Talous­politiikan verkosto

Yrit­tä­jyys- ja elinkeino­politiikan verkosto

Ulko­po­li­tii­kan verkosto

Ympäristö­politiikan verkosto

Seniori­foorumi

Työelämä­verkosto

Skip to content