Sulje valikko
Valikko Avaa/sulje valikko
Maaseu­tu­po­li­tii­kan verkosto

Maaseu­tu­po­li­tii­kan verkosto

Kokoo­mus on suoma­lai­sen maaseu­dun puolue, joka kehit­tää suoma­laista maan­vil­je­lyä sekä maaseu­dun elin­kei­noja.

Kokoo­muk­sen maaseu­tu­po­li­tii­kan verkosto on puolu­een maa- ja metsä­ta­lou­den sekä muiden maaseu­tu­ky­sy­mys­ten asian­tun­ti­ja­taho. Se jatkaa kokoo­muk­sen perin­tei­sen maaseu­tu­val­tuus­kun­nan työtä.

Verkos­ton tarkoi­tuk­sena on maa- ja metsä­ta­lou­den kehit­tä­mi­nen sekä maaseu­dun elino­lo­jen paran­ta­mi­nen.

Verkos­ton jäse­net ovat pääosin maaseu­dulla työs­ken­te­le­viä kokoo­mus­lai­sia, joilla on arjen koke­musta maaseu­dun elin­kei­noista. Verkos­tolla on sään­nöl­li­nen vuoro­vai­ku­tusyh­teys kokoo­muk­sen minis­te­ri­ryh­mään ja edus­kun­ta­ryh­mään. Verkosto kuulee sään­nöl­li­sesti kokouk­sis­saan sekto­riensa asian­tun­ti­joi­den näke­myk­siä ja tekee aktii­vista maaseu­tu­po­li­tiik­kaa kokoo­muk­sen sisällä.

Maaseu­tu­po­li­tii­kan verkos­ton puheen­joh­ta­jana toimii Janne Sankelo. Verkos­ton vara­pu­heen­joh­ta­jat ovat Heikki Autto ja Marko Mäki-Hakola. Verkos­ton yhtey­dessä toimii myös maaseu­tu­po­li­tii­kan vaikut­ta­ja­ryhmä, joka pohtii kokoo­mus­lai­sen maaseu­tu­po­li­tii­kan valmis­te­lua erityi­sesti vaalioh­jel­ma­si­säl­tö­jen näkö­kul­masta.

Tule mukaan kehit­tä­mään suoma­laista maa- ja metsä­ta­loutta!

Verkos­ton vastuu­hen­ki­löi­den yhteys­tie­dot:

Janne Sankelo, puheen­joh­taja
janne.sankelo@vapo.fi

Heikki Autto, vara­pu­heen­joh­taja
heikki.autto@rovaniemi.fi
050-5123874

Marko Mäki-Hakola, vara­pu­heen­joh­taja
marko.maki-hakola@mtk.fi

Muut verkos­tot:

Hyvin­vointi-poli­tii­kan verkosto

Järjestö-toimin­nan verkosto

Kunta- ja kaupunki-poli­tii­kan verkosto

Sivis­tys-poli­tii­kan verkosto

Talous-poli­tii­kan verkosto

Elin­keino-poli­tii­kan verkosto

Ulko- ja turval­li­suus-poli­tii­kan verkosto

Ympä­ristö-poli­tii­kan verkosto

Seniori-verkosto

Työelämä-verkosto